9 φωτογραφ?ε? ?

Η εξ?λιξη τη? BMW Σειρ?? 3

Διαβ?στηκε απ? 1699 αναγν?στε? - 18/11/2020

Η BMW Σειρ? 3 ?χει 45 χρ?νια ?παρξη?, και ε?ναι το δημοφιλ?στερο μοντ?λο τη? εταιρε?α?, αφο? ?θεσε ψηλ? τον π?χη ?σον αφορ? τον sport χαρακτ?ρα και το στυλ στην premium μεσα?α κατηγορ?α. Α? κ?νουμε μια ανασκ?πηση σε ?λε? τι? γενι?? τη?!

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η Σειρ? 3 τη? BMW αν?καθεν θεωρο?ταν ω? ο πιο sport εκπρ?σωπο? τη? premium μεσα?α? κατηγορ?α?, ιδι?τητα που συνεχ?ζει να διατηρε? και τα 45 χρ?νια ?παρξ?? τη?. Ο δυναμικ?? σχεδιασμ?? των μοντ?λων, σε συνδυασμ? με τον ?ντονα οδηγοκεντρικ? χαρακτ?ρα που δι?θεταν και διαθ?τουν ακ?μα και οι πιο απλ?? εκδ?σει?, ?χουν κ?νει την Σειρ? 3 ?να απ? τα πιο δημοφιλ? sedan παγκοσμ?ω?.

Με τερ?στια γκ?μα μοντ?λων, απ? τι? πιο ταπειν?? 315 και 316 ?ω? τι? εκδ?σει? με το μαγικ? γρ?μμα, δηλαδ? τι? M3, η BMW Σειρ? 3 μπορε? να καλ?ψει τι? αν?γκε? του εκ?στοτε χρ?στη, απ? αυτ?ν που επιθυμε? ?να ασφαλ?? και premium οικογενειακ? αυτοκ?νητο, μ?χρι κ?ποιον που θ?λει ?να καυτ? coupe υψηλ?ν επιδ?σεων, εν? παρ?λληλα ?χει διατεθε? με πολλ?? επιλογ?? αμαξωμ?των, απ? coupe, sedan, hatchback, cabrio ?ω? και station wagon.

Α? δο?με την ιστορ?α του δημοφιλ?στερου μοντ?λου τη? BMW.BMW -02 series: Ο πρ?γονο?
Η αρχ? του μ?θου ?γινε με την θρυλικ? σειρ? -02, ?να μοντ?λο που βασιζ?ταν στην τετρ?θυρη, μεγαλ?τερη ?Neue Klasse? η οπο?α ?σωσε τη BMW απ? την οικονομικ? κατ?ρρευση στη δεκαετ?α του 1960.
Η -02, ?ταν αποκλειστικ? δ?θυρη, (εξο? και η ονομασ?α τη?), και απ?κτησε σ?ντομα καλ? φ?μη, χ?ρη στην αξιοπιστ?α τη? και τα sport οδηγικ? χαρακτηριστικ? τη?, θ?τοντα? ?τσι εξαιρετικ? θεμ?λια για την μετ?πειτα σειρ? 3.

Το μοντ?λο παρ?χθη σε δ?ο εκδ?σει?, την sedan και την hatchback που πρωτο?φερε την ονομασ?α ?touring?, ?να ?νομα που ?μελλε να συνοδε?ει τα station wagon μοντ?λα τη? BMW μ?χρι και σ?μερα. Εκτ?? αυτο?, υπ?ρξαν και δ?ο ανοιχτ? μοντ?λα τη? -02, που κατασκευ?στηκαν απ? τον καροσερ?στα Baur.
?λε? οι BMW -02 ε?χαν τον κινητ?ρα-θρ?λο για του? fan τη? εταιρε?α?, τον περ?φημο M10, ο οπο?ο? στι? βασικ?? εκδ?σει? ?ταν 1600 κυβικ?ν και απ?διδε 75 ?ππου?. Η δ?λιτρη 2002 ?γινε δι?σημη στου? κ?κλου? των γρ?γορων petrolheads, ειδικ? με την ?κδοση 2002ti, που ε?χε υψηλ? συμπ?εση, διπλ? καρμπυρατ?ρ στην αρχ? (μετ? απ?κτησε injection) και εξαιρετικ?? επιδ?σει?.

Το πιο ακρα?ο μοντ?λο τη? σειρ?? -02 ?μω? ?ταν η μυθικ? 2002 turbo, το πρ?το γερμανικ? αυτοκ?νητο παραγωγ?? με turbo κινητ?ρα. Με 170 ?ππου? και μεγ?λο turbo lag, η 2002 turbo ?ταν αρκετ? ωμ? στην οδ?γησ? τη?, και ε?χε ?ντονα πρησμ?νη εμφ?νιση, με προσθ?κε? στα φτερ? και ?να μεγ?λο spoiler μπροστ? στον προφυλακτ?ρα, το οπο?ο ?γραφε ?2002 turbo? αν?ποδα, προκειμ?νου να το βλ?πουν απ? μακρι? οι μπροστινο? απ? τον καθρ?πτη!

Αυτ? προκ?λεσε αντιδρ?σει? στη Μ. Βρεταν?α, με τη δικαιολογ?α ?τι?τρ?μαζαν οι υπ?λοιποι οδηγο?, και ε?χε ω? αποτ?λεσμα να καταργηθε? η επιγραφ? σε ?σα αυτοκ?νητα εισ?γονταν στο Νησ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频