Μυρ?ζει το αυτοκ?νητο? Δε?τε μερικ? σωτ?ρια tips..

Διαβ?στηκε απ? 19312 αναγν?στε? - 18/9/2020

Οι μυρωδ?ε? στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του ε?ναι κ?τι ενοχλητικ?. Δοκιμ?ζουμε δι?φορου? τρ?που? καθαρισμο? και σα? μεταφ?ρουμε, ποιοι απ? αυτο?? βοηθο?ν πραγματικ?!

 
 
Το Golf απ? τον στ?λο αυτοκιν?των των δοκιμ?ν μα?, αναδ?ει μυρωδι??, παρ?λο που δεν ε?ναι ντ?ζελ..??πεσε σε γκρο?π καπνιστ?ν? ?πεσε γ?λα στο π?τωμα? Μ?πω? ?φησε κ?ποιο? καν?να κομμ?τι τυρ? για μεγαλ?τερο δι?στημα στο εσωτερικ???Η αιτ?α για το κοκτε?λ των ?σχημων μυρωδι?ν στο εσωτερικ?, δεν ?χει ακ?μα αποσαφηνιστε?. Σε κ?θε περ?πτωση, κανε?? δεν θ?λει να οδηγ?σει το Golf.

Ε?ν και το δικ? σα? αυτοκ?νητο μυρ?ζει δυσ?ρεστα, το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να αναζητ?σετε την πηγ? του κακο?. Συν?θω? φτα?νε γεμ?τα σταχτοδοχε?α, ξεχασμ?να απορρ?μματα τροφ?μων ? χυμ?να υγρ?. Δυσ?ρεστε? μυρωδ?ε? μπορε? να προ?ρχονται επ?ση? απ? υγρ? εσωτερικ? ? μη συντηρημ?να κλιματιστικ?. Τι βοηθ?ει περισσ?τερο με τα ζητ?ματα καθαρισμο??

Ρωτ?στε τη μαμ? σα?!? Εκε?νη ?χει δ?ο ?μεσε? συμβουλ?? για την εξουδετ?ρωση τη? οσμ??, ξ?δι και σκ?νη καφ?. Εναλλακτικ?, μπορε? κανε?? να βρει στο σο?περ μ?ρκετ ? στα εμπορικ? καταστ?ματα με αξεσου?ρ αυτοκιν?των, προ??ντα που υποτ?θεται ?τι εξαφαν?ζουν, γρ?γορα και φτην? τι? οσμ??.

Εμε?? δοκιμ?σαμε αν πραγματικ? βοηθο?ν. Ε?ν η δυσωδ?α επαν?ρχεται ξαν? και ξαν?, παρ? του? δολοφ?νου? οσμ?ν που χρησιμοποι?σατε, τ?τε απευθυνθε?τε σε επαγγελματ?ε?. Θα βρε?τε εξειδικευμ?νε? εταιρε?ε? για την επανεπεξεργασ?α αυτοκιν?των, σχεδ?ν παντο?..

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频