4 φωτογραφ?ε? ?

Ποιε? εταιρε?ε? βγ?ζουν ακ?μα εξακ?λινδρο σε σειρ??

Διαβ?στηκε απ? 60237 αναγν?στε? - 30/12/2020

Ποιε? εταιρε?ε? στηρ?ζουν ακ?μη τον εξακ?λινδρο σε σειρ? κινητ?ρα; Α? δο?με μαζ? ποιοι κατασκευαστ?? επιμ?νουν σε αυτ?ν την εμβληματικ? και απ?λυτα πολιτισμ?νη αρχιτεκτονικ? κινητ?ρων.

 
 
?ξι κ?λινδροι σε σειρ?: αυτ? η διαμορφωση κινητ?ρων κ?νει την καρδι? πολλ?ν φ?λων του αυτοκιν?του να χτυπ? λ?γο πιο γρ?γορα. Μ?σα στο π?ρασμα του χρ?νου, τ?τοιοι κινητ?ρε? ?δωσαν ζω? σε ορισμ?να θρυλικ? αυτοκ?νητα, ?πω? η 300 SL τη? Mercedes αλλ? και η BMW M1. Σ?μερα η εφαρμογη τ?τοιων συν?λων συνεχ?ζεται κυρ?ω? σε σπορ μοντ?λα και οχ?ματα μεγαλ?τερων κατηγορι?ν.

Οι οπαδο? τη? φιλοσοφ?α? αυτ?? εκτιμο?ν πρωτ?στω? την ασ?γκριτα πολιτισμ?νη συμπεριφορ? του εξακ?λινδρου εν σειρ?, η οπο?α παραπ?μπει σε κινητ?ρε? ?V?, με ισ?ριθμου? ? και περισσ?τερου? κυλ?νδρου?. Aυτ? οφε?λεται στο γεγον?? ?τι ο στροφαλοφ?ρο? ?ξονα? μπορε? να ?χει ?δρανα σε γων?ε? 120 μοιρ?ν και, ω? εκ το?του, ?χει? π?ντα δ?ο κυλ?νδρου? οι οπο?οι κινο?νται προ? την ?δια κατε?θυνση.

?λε? οι διαφορετικ?? δυν?μει? που δημιουργο?νται λοιπ?ν, εξισσοροπο?νται και βοηθο?ν τον κινητ?ρα να ?χει βελο?δινη λειτουργ?α. Οι εξακ?λινδροι εν σειρ? β?βαια ?χουν ακ?μα ?να πλεον?κτημα ?ναντι των ?V?: Χρει?ζονται μ?νο μ?α κυλινδροκεφαλ?, ?ρα ?χουν λιγ?τερα εξαρτ?ματα.?
?
Τα τρ?α λ?τρα ε?ναι ο ?χρυσ??? κυβισμ???
Σε αντ?θεση με ?,τι γιν?ταν στο παρελθ?ν, οι μηχανικο? μοι?ζουν να κινο?νται ?λοι προ? εναν συγκεκριμ?νο κυβισμ?, ?ταν πρ?κειται για εξακ?λινδρο σε σειρ? σ?νολο. Κ?θε μοτ?ρ του ε?δου?, που κατασκευ?ζεται σ?μερα ?χει κυλινδρισμ? στα 3,0 λ?τρα. Μοιρ?ζοντα? αυτ? σε ?ξι κυλ?νδρου? πα?ρνουμε μια χωρητικ?τητα μισο? λιτρου αν? κ?λινδρο. Αυτ?? ακριβ?? ο ?γκο? κυλ?νδρου θεωρε?ται εδ? και λ?γο καιρ? ο ιδανικ??. Βολε?ει η λογικ? αυτ? δι?τι επιτρ?πει στου? κατασκευαστ?? απλ?? προσθ?τοντα? ? αφαιρ?ντα? κυλ?νδρου? στο ?διο π?ντα μπλ?κ, να φτι?ξουν ?ναν τετρακ?λινδρο (2,0 λ?τρων), ?ναν τρικ?λινδρο (1,5 λ?τρων) κ.ο.κ.. ?τσι μπορο?ν να μει?νουν το κ?στο?, χρησιμοποι?ντα? πρακτικ? τα ?δια εξαρτ?ματα στα μικρ?τερα ? τα μεγαλ?τερα μοτ?ρ του?.?

?
H Mercedes το ?χει σε βενζ?νη αλλ? και σε ντ?ζελ?

?
Το 2017 η Mercedes πραγματοπο?ησε την απ?φαση να επαναφ?ρει ?ναν εξακ?λινδρο σε σειρ? κινητ?ρα τη? στη γκ?μα τη?. ?τσι γενν?θηκε ο Μ 256. Κυβισμ?? στα 3,0 λ?τρα και ισχ?? ?ω? 435 ?ππου?. Εκτ?? απ? τη χρ?ση βενζ?νη? β?βαια, η Mercedes προσ?ρμοσε εδ? και σ?στημα εξηλεκτρισμο? με δ?κτυο 48 Volt (mild hybrid τεχνολογ?α). Μια μον?δα εκκινητ?-γενν?τρια? αντικαθιστ? τ?σο την κλασσικ? μ?ζα ?σο και το δυναμ?. Το μικρ? ηλεκτρικ? αυτ? μοτερ μπορε? να δ?σει ?ω? και 22 ?ππου? ?ξτρα δ?ναμη?, εν? ο συγκεκριμ?νο? κινητ?ρα?, δε χρει?ζεται καθ?λου ιμ?ντε? για τα περιφερειακ?. ?να αντ?στοιχο εξακ?λινδρο μπλοκ ?φερε ?μω? η Mercedes και στου? ντ?ζελ κινητ?ρε?. Πρ?κειται για τον OM 656 o oπο?ο?, ?πω? και ο βενζιν?το? ξ?δερφ?? του, ?χει κυβισμ? στα 3,0 λ?τρα. Σε αυτ? τη περ?πτωση βγα?νουν 340 ?πποι και 700 Nmροπ?? τα οπο?α ωθο?ν μοντ?λα μ?χρι και την S-Class.?
?
H ΒΜW επιμ?νει στον εξακ?λινδρο σε σειρ??

?
Ο πιο συνεπ?? χρ?στη? εξακ?λινδρων σε σειρ? κινητ?ρων ε?ναι β?βαια η BMW, η οπο?α στηρ?ζει ?σο κανε?? ?λλο? τη δομ? αυτ?. Στο παρ?ν, η BMW χρησιμοποιε? τρει? εκδοχ?? τ?τοιων συν?λων ω? βενζινοκινητ?ρε?. Η BMW M2 Competition και η Μ4 GTS στηρ?ζονται ακ?μη στον ελαφρ?? ?γερασμ?νο? S55. To σχετικ? παλι? σ?νολο αποδ?δει στη M4 GTS ?ω? 500 ?ππου?, με τεχνολογ?α ψεκασμο? νερο?. Στη Χ3 Μ και τη Χ4 Μ τα πρ?γματα ε?νια διαφορετικ? καθ?? τα συγκεκριμ?να ε?ναι τα πρ?τα που π?ραν τον πρ?σφατα εξελιγμ?νο S58, με ?ω? κι 510 ?ππου?. ?λλα, πιο ?πολιτικ?? αυτοκ?νητα, ?πω? η Z4, χρησιμοποιο?ν μια πιο detuned εκδοχ? του συν?λου, εν? ο B58 μοι?ζει με τον ?Μ? κινητ?ρα, αλλ? ?χει διαφορετικ? διαμ?ρφωση στου? κυλ?νδρου? και ?να διαφορετικ? κ?ρτερ. Σε ?να ?χημα ?πω? η M 340iη απ?δοση φτ?νει του? 347 ?ππου?.? Και πετρελαιοκινητ?ρα με ?ξι κυλ?νδρου? σε σειρ? διαθ?τει ?μω? η BMW. Πρ?κειται για τον Β57 ο οπο?ο? κατοικοεδρε?ει απ? το 2017 κ?τω απ? το καπ? τη? τρ?χουσα? γενι?? τη? Σειρ?? 5. Εδ? στι? τοπ εκδοχ?? Μ 550d αποδ?δει 400 ?ππου? και 760 Nmροπ??. Στη μεγαλ?τερη παραλλαγ? του διαθ?τει υπερτροφοδ?τηση με τ?σσερι? (!) υπερσυμπιεστ??.?

?
Στην Αγγλ?α η καρδι? του εξακ?λινδρου χτυπ?ει στη Jaguar Land Rover

?
Kαι η Jaguar Land Rover ?μω? διαθ?τει τ?τοιο κινητ?ρα. Ω? τοπ παροχ? τη? οικογ?νεια? Ingenium, υπ?ρχει στο Defender ?να? τρ?λιτρο? εξακ?λινδρο? σε σειρ?, με ?ξτρα δ?κτυο 48 Volt και ισχ? ?ω? 400 ?ππου?. Σε αντ?θεση με τη Mercedes ?μω?, αυτ? το mild hybrid σ?νολο διαθ?τει κανονικ? μ?ζα-δυναμ? με ιμ?ντα.?

Η Mazda κρατ? ψηλ? τη σημα?α του εξακ?λινδρου στην Ιαπων?α?
?ταν αναφερ?μαστε σε καινοτομ?ε? κινητ?ρων η Mazda π?ντα θα βρ?σκεται ψηλ? στη λ?στα. Οι Ι?πωνε? δε δε?χνουν τον παραμικρ? φ?βο να φ?ρουν μ?χρι και στη μαζικ? παραγωγ? πολλ?? ν?ε? ιδ?ε?. Μ?λι? πρ?σφατα ?ριξαν στην αγορ? εξ?λλου την τεχνολογ?α? Skyactiv-X, η οπο?α συνδυ?ζει σε ?να σ?νολο βενζ?νη?, πολλ? χαρακτηριστικ? απ? τον κ?σμο των ντ?ζελ. Η φιλοσοφ?α αυτ? σχεδι?ζεται να μεταφερθε? στο μ?λλον απ? το τετρακ?λινδρο μπλοκ και σε ?να εξακ?λινδρο σε σειρ?. ?πω? ισχ?ει και με τον ανταγωνισμ?, ο κυβισμ?? εδ? θα ε?ναι στα 3,0 λ?τρα με στ?χο φυσικ? μια πλο?σια ροπ?. Ο ν?ο? κινητ?ρα? θα μπορο?σε να εφοδιαστε? και με ?να ν?ο σ?στημα καυσαερ?ων, ?πω? μαρτυρο?ν κ?ποιε? ευρεσιτεχν?ε? που ?χει πατεντ?ρει η εταιρε?α και οι οπο?ε? ε?δαν πρ?σφατα το φω? τη? δημοσι?τητα? στην Ιαπων?α.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频