14 φωτογραφ?ε? ?

Οι Γερμανο? παρκ?ρουν χειρ?τερα απ? εμ??...

Διαβ?στηκε απ? 1516 αναγν?στε? - 26/10/2020

Οι Γερμανο? απλ? δεν το χουν με το παρκ?ρισμα, σε σημε?ο που πλ?ον το διασκεδ?ζουν. Μεγαλ?τερη απ?δειξη το γεγον?? πω? Auto Bild και PayByPhone ζητο?ν απ? του? πολ?τε? να φωτογραφ?σουν και να στε?λουν το πιο απαρ?δεκτο παρκ?ρισμα με ?παθλο ?να... iPhone 11. Δε?τε τον θησαυρ? φωτογραφι?ν και θα καταλ?βετε.

 
 
Η αναζ?τηση θ?ση? παρκαρ?σματο? ε?ναι πραγματικ? σπ?σιμο νε?ρων, κυρ?ω? στι? μεγ?λε? π?λει? με εκατομμ?ρια πληθυσμο?. ?τσι οι οδηγο? πολλ?? φορ?? αναζητ?ντα? μ?α ακρα?α λ?ση, επιλ?γουν να αφ?σουν το αυτοκ?νητο του? στα πιο ακατ?λληλα σημε?α. Π?νω σε διαβ?σει?, πεζοδρ?μια, κλε?νοντα? θ?σει? αναπ?ρων, ? απλ? πι?νοντα? 3 θ?σει? με ?να Smart. Επειδ? το πρ?βλημα στη Γερμαν?α ?χει αρχ?σει να ξεφε?γει, η Auto Biild σε συνεργασ?α με την PayByPhone δημιο?ργησαν ?να διαγωνισμ?, ζητ?ντα? απ? του? πολ?τε? να φωτογραφ?σουν το πιο ακατ?λληλο παρκ?ρισμα που θα συναντ?σουν και να το ανεβ?σουν. Ο καλ?τερο? – χειρ?τερο?, κερδ?ζει ?να iPhone 11, ο δε?τερο? ακουστικ? Air Pods Pro, εν? οι πρ?τοι 1.000 που θα ανεβ?σουν φωτογραφ?α, κερδ?ζουν αυτ?ματα ?να δωρε?ν π?ρκινγκ αξ?α? 5 ευρ?.


Ο κ?σμο? ανταποκρ?θηκε σε εκκωφαντικ? βαθμ? και η συλλογ? φωτογραφι?ν ε?ναι εντυπωσιακ?. Δε?τε μερικ?? αντιπροσωπευτικ?? εικ?νε? εδ? και τι? υπ?λοιπε? στην γκαλερ?.
Π?? η PayByPhone προσπαθε? να λ?σει το πρ?βλημα;

Η συγκεκριμ?νη εταιρ?α αποφ?σισε να δ?σει μ?α λ?ση στο πρ?βλημα, δημιουργ?ντα? ?να ε?χρηστο app το οπο?ο απ? την μ?α σου δε?χνει σε κ?θε περιοχ? ποιε? θ?σει? ε?ναι κεν?? απ? την ?λλη σου επιτρ?πει να πληρ?σει? ψηφιακ? για ?σο σταθμε?σει?. Επειδ? στα περισσ?τερα σημε?α η στ?θμευση δ?χεται χρ?ωση με την ?ρα, μ?σω τη? εφαρμογ?? αυτ?? μπορε?? να δει? σε π?ση ?ρα θα αδει?σει μ?α θ?ση, ? πολ? απλ? να παρατε?νει? το χρ?νο του παρκαρ?σματο? σου με το π?τημα εν?? κουμπιο?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频