Μ?θοι και Αλ?θειε? για το πλ?σιμο αυτοκιν?του

Διαβ?στηκε απ? 10635 αναγν?στε? - 24/9/2020

Ο σωστ?? καθαρισμ?? του αυτοκιν?του, ?ιναι μια ιδια?τερα περ?πλοκη υπ?θεση.. Τρ?ποι για να το πλ?νει? υπ?ρχουν πολλο?. Ποιο? ?μω? ε?ναι ο ιδανικ?? τρ?πο? για να πλυθε? ?να αυτοκ?νητο σ?στα και χωρ?? φθορ??? Ερευνο?με και παραθ?τουμε τι? επιλογ?? σου..

 
 
Σ?μφωνα με στατιστικ? στοιχε?α, μ?νο ?να μικρ? ποσοστ? τη? τ?ξη? του 4%, αναφ?ρει ?τι πλ?νει το αυτοκ?νητο του τουλ?χιστον μια φορ? τη βδομ?δα.?Λ?γο η κρ?ση, λ?γο η αμ?λεια, το αποτ?λεσμα ε?ναι το ?διο..
Φυσικ?, μερικ? πρ?γματα ?χουν αλλ?ξει. Ξεπερ?σαμε το πλ?σιμο με το λ?στιχο του κ?που και ?να δερμ?τινο παν? στο χ?ρι στο αυτοκ?νητο του μπαμπ?, και περ?σαμε σε πιο σ?γχρονε? μεθ?δου?.

Ο συνηθ?στερο? προορισμ?? για πλ?ση του αυτοκιν?του, ε?ναι τα βενζιν?δικα. Β?βαια υπ?ρχουν τα κλασικ? πλυντ?ρια αυτοκιν?των (στο χ?ρι) αλλ? και τα do it your self που μπορε?? να το διασκεδ?σει? με την παρ?α σου ? και μ?νο? σου. Το απλ? εξωτερικ? πλ?σιμο ξεκιν? συν?θω? απ? περ?που π?ντε ευρ?, εν? το μ?σα-?ξω συχν? κοστ?ζει 10 ευρ?.

Μα δεν ε?ναι το πλ?σιμο με βο?ρτσα, επικ?νδυνο? Καθ?? τρ?βαμε με τα δερμ?τινα πανι? μια επιφ?νεια του αυτοκιν?του, ο πατ?ρα? μα? εξιστορο?σε τον κ?νδυνο, οι περιστρεφ?μενε? βο?ρτσε? να ξ?σουν το χρ?μα?και το βερν?κι ? ακ?μα και να σπ?σουν την τ?πα του ρεζερβου?ρ. Β?βαια το μ?νο επιβλαβ?? για το χρ?μα, ε?ναι ο ?διο? ο μ?θο?...Αν πηγα?νετε σε ?να καλ? διατηρημ?νο?μοντ?ρνο πλυντ?ριο αυτοκιν?των, τ?ποτα κακ? δεν θα συμβε? στο αυτοκ?νητ? σα?. Τα σ?γχρονα συστ?ματα δεν καθαρ?ζουν με βο?ρτσε?, αλλ? με περιστρεφ?μενου? υφασμ?τινου? φακ?λου?. Και συγκριτικ? ε?ναι πιο ?πια απ? ?τι ?μασταν εμε?? εκε?νη την εποχ? με τα δερμ?τινα πανι? μα?, ?ταν για να κ?νουμε οικονομ?α, ρ?χναμε λ?γο νερ? και τρ?βαμε του? κ?κκου? ?μμου, εμπρ?? και π?σω στην οροφ?...Το πλ?σιμο στο σπ?τι ?χει κι αυτ?, το κ?στο? του.. Πολλ?? εκατοντ?δε? λ?τρα π?σιμου νερο? π?νε στρ?φι. ?Παρ?λο που ?να πλυντ?ριο αυτοκιν?των καταναλ?νει περισσ?τερα απ? 500 λ?τρα νερο? αν? αυτοκ?νητο, ανακυκλ?νει το 95% του νερο? που χρησιμοποι?θηκε και φιλτρ?ρει τα χημικ? και τα υπολε?μματα λαδιο?. Το ερ?τημα ?μω? παραμ?νει..
Ποιο? ε?ναι ο πιο σωστ?? τρ?πο? τελικ??

Δοκιμ?σαμε κ?τι πρακτικ?. Εξετ?ζουμε τη χρονικ? δι?ρκεια, συγκρ?νουμε τι? τιμ?? και φυσικ? το αποτ?λεσμα.Το δοκιμαστικ? μα? αυτοκ?νητο ε?ναι μια ωρα?α λευκ? Mercedes C-Class. Τ?σσερι? φορ?? την λερ?σαμε με τον ?διο τρ?πο, γεμ?ζοντα? την με βρωμι??, λ?σπη και σκ?νη... Στη συν?χεια την πλ?ναμε ισ?ριθμε? φορ??, την καθαρ?σαμε και την στεγν?σαμε.

Δοκιμ?
Για τη δοκιμ? πλυσ?ματο? επισκεφθ?καμε?μια π?στα motorcross..?Η π?στα περιποι?θηκε και ποτ?στηκε, ?τσι ?στε η C-Class μα? να μπορε? να ε?ναι εξ?σου βρ?μικη σε κ?θε πλ?ση. Η κολλ?δη? λ?σπη μπ?κε στου? θ?λου? των τροχ?ν, του? δ?σκου? και την οροφ?. ?πειτα δοκιμ?σαμε τι? τ?σσερι? μεθ?δου? καθαρισμο?. Αρχικ? σε πλυντ?ριο αυτοκιν?των με βο?ρτσε?, ?πειτα σε κανονικ? πλυντ?ριο που πλ?νει με το χ?ρι, στη συν?χεια σε do it your self, και τ?λο? πλ?σιμο στο χ?ρι..?Πλυντ?ριο με βο?ρτσε? σε βενζιν?δικo
Ε?ναι η πιο δημοφιλ?? μ?θοδο? πλ?ση? και συναντ?ται σε πολλ? πρατ?ρια βενζ?νη?, καλ? διατηρημ?νο ? μερικ?? φορ?? λιγ?τερο καλ? διατηρημ?νο. Η λειτουργικ? του? αρχ? ε?ναι ?τι το αυτοκ?νητο σταματ?ει, και μια π?λη με κυλ?νδρου?, βο?ρτσε? και στεγνωτ?ρια κινε?ται γ?ρω και π?νω απ? το αυτοκ?νητο. Τα ακροφ?σια υψηλ?? π?εση? και ο καθαρισμ?? ζαντ?ν ε?ναι μεταξ? των διαφορετικ?ν προγραμμ?των πλ?ση?. Προαιρετικ?, συν?θω? υπ?ρχουν διαλ?τε? εντ?μων, ζεστ? κερ? και πλ?σιμο στο κ?τω μ?ρο?. Για τη δοκιμ? μα?, επιλ?ξαμε ?να απλ? πρ?γραμμα.
Το αποτ?λεσμα ε?ναι ?τι οι προβληματικ?? περιοχ?? παραμ?νουν βρ?μικε?, στου? θ?λου? των τροχ?ν... Το χρ?μα και ζ?ντε?, ωστ?σο, δεν εμφαν?ζουν καμ?α σχεδ?ν βρωμι? ? σημε?α νερο?.??Πλυντ?ριο αυτοκιν?των Το?νελ
Σε ?να μεταφορικ? ιμ?ντα, το βρ?μικο αυτοκ?νητο τραβι?ται αργ? μ?σα απ? μια σ?ραγγα μ?κου? ?ω? 60 μ?τρων. Αυτ? ε?ναι τεχνικ? πολ?πλοκο και ελαφρ?? αν?τερο απ? την απ?δοση πλ?ση? εν?? πλυντηρ?ου με βο?ρτσε?. Σε πολλ?? απ? αυτ?? τι? περ?τεχνε? σ?ραγγε? πλ?ση?, ο οδηγ?? μ?νει μ?σα στο αυτοκ?νητο. Δεν αφ?νει καθ?λου βρωμι? στου? θ?λου? των τροχ?ν, εν? λιγ?τερο καλ? ε?ναι το αποτ?λεσμα στου? καθρ?φτε? και στι? πινακ?δε? κυκλοφορ?α?. Εμφαν?ζουν ?πω? και στην προηγο?μενη περ?πτωση, βρ?μικε? λεπτομ?ρειε?.. Υπ?ρχουν β?βαια περιπτ?σει? που το προσωπικ? με τη μ?νικα υψηλ?? π?εση? ? ακ?μα και με το χ?ρι, περνο?ν πρ?τα τα κρ?σιμα σημε?α πριν και απορροφο?ν τη βρωμι?. Αυτ? η προεργασ?α τελικ? αξ?ζει και κ?νει το αυτοκ?νητο να λ?μπει.Do it Your Self
Αυτ? η μ?θοδο? ε?ναι η αγαπημ?νη μα?. Αν θ?λετε να β?λετε ?να χερ?κι και δεν φοβ?στε να βρ?ξετε το παντελ?νι σα?, τ?τε το αποτ?λεσμα θα σα? ανταμε?ψει. Αν ακολουθ?σετε τη σωστ? σειρ?, μπορε?τε να επιτ?χετε ?να πολ? καλ? αποτ?λεσμα. Με το ειδικ? σπρε?, ακ?μη και τι? κρ?σιμε? περιοχ?? μπορε?? να τι? περιποιηθε?? πιο λεπτομερειακ?..?

Οικιακ? πλ?σιμο στο χ?ρι
Αν καταφ?γετε σε οικιακ? πλ?σιμο στο χ?ρι, πρ?πει πρ?τα να αφαιρ?σετε τη χοντρ? βρωμι? με καθαριστικ? υψηλ?? π?εση?. Στη συν?χεια, κ?ντε την τελικ? επεξεργασ?αμε με ?να κουβ?, ?να σφουγγ?ρι, παν?, κα? σαμπου?ν.?
Αν και πλ?ον απαγορε?εται το πλ?σιμο αυτοκιν?του στον δρ?μο, σ?γουρα θα καταφ?ρετε να προσ?ξετε και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια.. Το σ?γουρο ε?ναι πω? η καταν?λωση του νερο? θα ε?ναι τερ?στια, και αν δεν ξ?ρει? πω? να καθαρ?σει? το αυτοκ?νητο, μπορε? να προκαλ?σει? φθορ??..?


?
Συμβουλ??
> Αποφ?γετε το Σ?ββατο και την ?ρα αιχμ?? το βρ?δυ.
> Εξετ?στε αν το πλυντ?ριο αυτοκιν?των ε?ναι καθαρ? και καλ? συντηρημ?νο
> Το σπρ?ι για ?ντομα χρησιμοποιε?ται πριν το πλ?σιμο για να μαλακ?σει τη βρωμι?
> Τα απλ? προγρ?μματα πλ?ση? ε?ναι αρκετ?. Τα κορυφα?α αποτελ?σματα ε?ναι διαθ?σιμα με πρ?πλυση, κατ? προτ?μηση με τη μ?νικα υψηλ?? π?εση?.
> Ε?ν θ?λετε πραγματικ? να πλ?νετε στο χ?ρι, ξεπλ?νετε πρ?τα το αυτοκ?νητο, κατ? προτ?μηση με υψηλ? π?εση. Π?ρτε αρκετ? νερ? και να ξεπλ?νετε το σφουγγ?ρι και το παν? συχν?!
> Χρησιμοποι?στε κερ? μ?νο πριν απ? μεγ?λε? διαδρομ?? ? στα συχν? ταξ?δια, επειδ? διευκολ?νει την απομ?κρυνση των εντ?μων.?
> Το πλ?σιμο απ? κ?τω να γ?νεται μ?νο το χειμ?να, αφο? οι δρ?μοι ?χουν καθαριστε?.Συμπ?ρασμα: Το do it your self και οι βο?ρτσε? ε?ναι μια ενδι?μεση λ?ση. Η καλ?τερη και πιο βολικ? λ?ση, ?να καλ? συντηρημ?νο πλυντ?ριο αυτοκιν?των με εκπαιδευμ?νο προσωπικ?. Το πλ?σιμο με το χ?ρι ε?ναι διεξοδικ?, αλλ? διαρκε? για π?ντα... και συν?θω? απαγορε?εται.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频