4 φωτογραφ?ε? ?

Θα καταργηθο?ν ?λοι οι κινητ?ρε? Βενζ?νη? και Diesel

Διαβ?στηκε απ? 7474 αναγν?στε? - 18/11/2020

Οι προδιαγραφ?? του ν?ου συστ?ματο? εκπομπ?ν ρ?πων Euro 7 ε?ναι τ?σο υψηλ?? που ενδεχομ?νω? να στε?λoυν στην... απ?συρση του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?. Ποιε? θα ε?ναι οι τιμ?? εκπομπ?ν απ? το 2025 και μετ?, τι? οπο?ε? μοντ?λα με θερμικ? μοτ?ρ δεν μπορο?ν να ακολουθ?σουν; Αυτ?? ε?ναι οι πρ?τε? πληροφορ?ε?.

 
 
Οι πι?σει? που δ?χονται τα αποκλειστικ? εξοπλισμ?να με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? αυτοκ?νητα ε?ναι ιδια?τερα ?ντονε?, εξαιτ?α? τη? αυξαν?μενη? ζ?τηση? και στροφ?? στην αγορ? μοντ?λων με εναλλακτικ? τρ?πο κ?νηση? (π.χ. αμιγ?? ηλεκτρικ? και plug-in hybrid). Στο ?μεσο μ?λλον, δε, αναμ?νεται να βρεθο?ν σε ολο?να και πιο δ?σκολη θ?ση με το ν?ο σ?στημα εκπομπ?ν ρ?πων Euro 7. Η Ευρωπα?κ? ?νωση προγραμματ?ζει να εγκρ?νει το αυτοστηρ?τερο πρ?τυπο εκπομπ?ν μ?σα στο τ?ταρτο τρ?μηνο του 2021 με στ?χο να εξασφαλ?σει ?τι τα αυτοκ?νητα στην Ευρ?πη θα ?χουν καθαρ? χαρακτ?ρα σε ολ?κληρη την δι?ρκεια τη? ζω?? του?.
?
Με την πανδημ?α του κορωνο?ο? να ?χει επηρε?σει κ?θε πτυχ? τη? ζω?? μα?, αναμ?νεται με?ωση τη? αγορ?? αυτοκ?νητων μ?σα στο 2020. Ενδεικτικ?, στην Γερμαν?α το 2019 ταξινομ?θηκαν 3,5 εκατομμ?ρια ν?α μοντ?λα, αριθμ?? που θα μειωθε? στο ?το? που διαν?ουμε. Απ? το 2025, ?ταν το σ?στημα εκπομπ?ν ρ?πων Euro 7 θα τεθε? σε πλ?ρη ισχ? σε ολ?κληρη την ΕΕ, το νο?μερο των αυτοκιν?των θα λιγοστ?ψει ακ?μη περισσ?τερο, καθ?? πολλ? μοντ?λα δεν θα υπ?ρχουν καν στην αγορ?.


?
Οι αυστηρο? στ?χοι περιορισμο? των εκπομπ?ν CO2 ?χουν τεθε? προ πολλο? και πλ?ον το ζ?τημα ε?ναι να περιοριστο?ν ?λλοι ρ?ποι (?πω? λ?γου χ?ρη τα μικροσωματ?δια NOx, τα οξε?δια του αζ?του δηλαδ?), λ?γω των οπο?ων ?χουν ?δη οριστε? απαγορευτικ? σε συγκεκριμ?να αυτοκ?νητα σε πολλ?? ευρωπα?κ?? π?λει?.
?
Η Ευρωπα?κ? ?νωση επεξεργ?ζεται μελ?τη 66 σελ?δων απ? εμπειρογν?μονε? (Συμβουλευτικ? Ομ?δα για τα Πρ?τυπα Εκπομπ?ν Αυτοκιν?των), μ?σω τη? οπο?α? κατατ?θεται συγκεκριμ?νε? προτ?σει?, που γνωρ?ζει και παραθ?τει η Auto Bild.
?
Αρχικ?, στο μ?λλον, τα ν?α αυτοκ?νητα θα επιτρ?πεται να εκπ?μπουν μ?νο 30 mg / χλμ NOx, εν? σε ?να δε?τερο σεν?ριο ακ?μη και μ?νο 10 mg / χλμ. Οι προηγο?μενε? τιμ?? ?ταν 60 mg για κινητ?ρε? βενζ?νη?, 80 mg για diesel κινητ?ρε?. Το μονοξε?διο του ?νθρακα αναμ?νεται να μειωθε? απ? 1000 ? 500 mg σε 300 ? 100 mg.
?
Το RDE test, δοκιμ? η οπο?α χρησιμοποιε? μια φορητ? συσκευ? για τη μ?τρηση τη? συμμ?ρφωση? με τι? οριακ?? τιμ?? ακ?μη και κατ? την οδ?γηση (PEMS, Portable Emission Measurement System), θα αποκτ?σει πιο ενεργ? ρ?λο και αυστηρ?τερε? προ?ποθ?σει?. ?δη λειτουργε? συμπληρωματικ? με τι? μετρ?σει? WLTP. Το RDE (Real Driving Emission) λαμβ?νει υπ?ψη ορισμ?νε? παραμ?τρου? (μ?ση ταχ?τητα, εξωτερικ? θερμοκρασ?α, στ?θμη θ?λασσα?, τουλ?χιστον 16 χλμ. απ?σταση οδ?γηση?), προτο? βγ?λει τα συμπερ?σματ? του.
?


Επ? παραδε?γματι, μετ? απ? μια εκκ?νηση εν? ο κινητ?ρα? ε?ναι κρ?ο?, ?ω? ?του ο καταλυτικ?? μετατροπ?α? ζεσταθε?, τα αυτοκ?νητα εκπ?μπουν περισσ?τερου? ρ?που? απ? ?, τι σε θερμοκρασ?α λειτουργ?α?, ακ?μη και με τ?ρμα πατημ?νο το γκ?ζι. Στο ν?ο test, επιτρ?πεται να το full γκ?ζι, θεωρητικ? για ?λη την ?ρα, σε απ?σταση ωστ?σο πολ? μικρ?τερη, στα 5 χλμ.
?
Μακροπρ?θεσμα, τα αυτοκ?νητα θα πρ?πει να συμμορφ?νονται με αυτ?? τι? τιμ??
  • σε θερμοκρασ?ε? απ? -10 ?ω? +40 βαθμο?? Κελσ?ου
  • σε υψ?μετρο 1000 ? 2000 μ?τρων, εν? προηγουμ?νω? το ταβ?νι ?ταν μ?ξιμουμ 700 μ?τρα
  • ν?ο ?ριο θεωρητικ?? ?δι?ρκεια ζω??? στα 15 χρ?νια ? 240.000 χιλι?μετρα (προηγο?μενο ?ριο τα 160.000 χιλι?μετρα), δι?στημα στο οπο?ο πρ?πει να προσαρμ?ζονται στι? παραπ?νω τιμ??
  • οι καν?νε? αυτο?, μ?λιστα, θα ισχ?σουν και για οχ?ματα που ρυμουλκο?ν ποδ?λατα ? ?χουν μπαγκαζι?ρα και τρ?ιλερ.??
Το προηγο?μενο ανεκτ? ?ριο των 25-30 mg απ? την φορητ? συσκευ? μ?τρηση? συμμ?ρφωση? εκπομπ?ν (PEMS) αναμ?νεται να καταργηθε?. ?Ουσιαστικ?, αυτ? συνεπ?γεται ?τι για να ?χετε σ?γουρα εκπομπ?? ρ?πων κ?τω απ? 30 mg, ?να αυτοκ?νητο θα πρ?πει να εκπ?μπει 0 mg NOx. Το συγκεκριμ?νο προαπαιτο?μενο θα ?ταν μια πρ?κληση για του? σ?γχρονου? κινητ?ρε? κα?ση?, οι οπο?οι ξεχωρ?ζουν για το πιο ?καθαρ?? προφ?λ που ε?χαν ποτ?. Οι ειδικο? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? μιλο?ν για μια ?δ?λωση πολ?μου? και το de facto τ?λο? για του? κινητ?ρε? diesel και βενζ?νη? ε?ν επρ?κειτο να υιοθετηθε? το Euro 7.


?
?Η Κομισι?ν θ?λει να ορ?σει ?τι στο μ?λλον ?να αυτοκ?νητο πρ?πει τυπικ? να μην ?χει εκπομπ?? ανεξαρτ?τω? οδηγικ?? συνθ?κη? - ε?τε τραβ?ει ?να τρ?ιλερ σε βουν? ε?τε βρ?σκεται σε αργ? κ?νηση στην π?λη. Αυτ? ε?ναι τεχνικ? αδ?νατο και ?λοι το γνωρ?ζουν?, αν?φερε η επικεφαλ?? τη? VDA (Σ?νδεσμο? Βιομηχαν?α? Αυτοκιν?των στην Γερμαν?α), Hildegard Müller.
?
Απ? την πλευρ? του?, οι μηχανικο? δηλ?νουν ?τι τα πρ?τυπα ?χουν καθοριστε? με τ?τοιο τρ?πο ?στε να μην μπορο?ν να τηρηθο?ν καθ?λου. Το μ?λλον θα δε?ξει το 2025 θα π?σουν οι ?τ?τλοι τ?λου?? για τα αυτοκ?νητα με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?.
?

Tags: AUTOBILD

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频