7 φωτογραφ?ε? ?

Τρ?ξε σε αγ?νε? με το παλι? σου αυτοκ?νητο!

Διαβ?στηκε απ? 4745 αναγν?στε? - 17/11/2020

Για να γ?νει? οδηγ?? αγ?νων, δεν χρει?ζεται να ?χει? κ?ποιο παν?κριβο αγωνιστικ? αυτοκ?νητο ? να βρει? σπ?νσορα για επαγγελματικο?? αγ?νε?. Μπορε?? απλ? να ?γδ?σει?? το παλι? σου σαραβαλ?κι, να προσθ?σει? αγωνιστικ? κ?θισμα και roll cage, και να λ?βει? μ?ρο? στου? αγ?νε? τελικ?? πτ?σεω? τη? Stockcar. Εδ? κερδ?ζει, αυτ?? που θα εξολοθρε?σει του? αντιπ?λου? του.

 
 
?θελε? π?ντα να τρ?ξει? σε ?ναν αγ?να αυτοκιν?των, αλλ? π?στευε? πω? ε?ναι πολ? ακριβ? χ?μπι? Πιστε?ει? πω?, για να καθ?σει? σε ?να αγωνιστικ? bucket πρ?πει να ?χει? τα χ?ρια του Ayrton Senna και του Sebastian Loeb? ?χι, δεν ε?ναι ?τσι τα πρ?γματα φ?λε μου, και τα destruction derby τη? Stockcar ε?ναι εδ? για να το αποδε?ξουν. Θα χρειαστε?? μον?χα ψυχ?! Τα υπ?λοιπα δεν ?χουν και τρομερ? σημασ?α, αφο? βασικ?? σκοπ?? των αγ?νων ε?ναι η εξολ?θρευση των αντιπ?λων, και ?χι αν θα οδηγ?σει? στι? σωστ?? γραμμ??.

?
Οι αγ?νε? τη? Stockcar δεν ε?ναι ουσιαστικ? αγ?νε? ταχ?τητα?, αλλ? επιβ?ωση?. Επειδ? δεν μετρ?ει η ταχ?τητα αλλ? η επιβ?ωση, τα αυτοκ?νητα ε?ναι εξαιρετικ? ανθεκτικ? και ασφαλ?. Κατ? την δι?ρκεια του αγ?να, μπορε?τε να κ?νετε σχεδ?ν ?λα ?σα εξυπηρετο?ν τον στ?χο τη? εξ?λειψη? εν?? ακ?μα αντιπ?λου. Μπορε?τε να σπρ?ξετε, να τρακ?ρετε, να κλ?ψετε, ακ?μη και να τον φορτ?σετε στην οροφ?, αν ε?ναι δυνατ?ν. Σημασ?α ?χει να βγει απ? την μ?ση...

?
Ωστ?σο, αυτ? δεν σημα?νει ?τι δεν υπ?ρχουν καν?νε?. Για λ?γου? ασφαλε?α?, οι επιθ?σει? στην π?ρτα του οδηγο? ε?ναι απολ?τω? απαγορευμ?νε?. Υπ?ρχουν ακ?μη και τεχνικο? κανονισμο? για τα οχ?ματα που χρησιμοποιο?νται. Π?νω απ ?λα φυσικ?, για λ?γου? ασφαλε?α?. ?λα τα αυτοκ?νητα πρ?πει να ε?ναι γυμν?, με εξα?ρεση το κ?θισμα του οδηγο?, το τιμ?νι και τον λεβι? ταχυτ?των, χωρ?? καθ?λου ?λλο εξοπλισμ?. Κ?θε τζ?μι πρ?πει να αφαιρεθε?, η δεξαμεν? καυσ?μου πρ?πει να ε?ναι ειδικ? ασφαλισμ?νη και ?λα τα οχ?ματα πρ?πει να ε?ναι εξοπλισμ?να με ?να σταθερ? κλουβ? ασφαλε?α? (roll cage). Ο νικητ?? ε?ναι ?ποιο? φτ?σει πρ?το? στον τερματισμ?, αν και συν?θω? οι αγ?νε? τελει?νουν με τον αποκλεισμ? σχεδ?ν ?λων των αγωνιζομ?νων αυτοκιν?των.


?
Στην πραγματικ?τητα, μπορε?? να επιλ?ξει? συμμετοχ? σε 3 διαφορετικ?? κατηγορ?ε? των αγ?νων destruction derby, αν?λογα το αυτοκ?νητο σου αλλ? και την εμπειρ?α σου σε τ?τοιου? ε?δου? μονομαχ?ε?. ?λα πραγματοποιο?νται σε μια π?στα μ?κου? 400 μ?τρων, με δι?σπαρτο χαλ?κι.
Ω? οδηγ?? σε τ?τοιου? αγ?νε?, δεν πρ?πει ποτ? να αισθ?νεσαι ασφαλε??. Η καταστροφ? τη? αν?ρτηση? ? το σπ?σιμο του ?ξονα ε?ναι η πιο συνηθισμ?νη τακτικ?.?


?
Ο Benjamin Eilers και η ομ?δα του Herzilein ε?ναι π?ντα εκε? ?ταν το StockCar ξεκιν? του? αγ?νε?. ?Ε?ναι ?να πολ? πρωτ?τυπο μηχανοκ?νητο ?θλημα, ?που τα χρ?ματα δεν μετρ?νε?, λ?ει ο 32χρονο? απ? τον Bad Oeyenhausen. Με λ?γη δουλει?, μπορε?τε να φτι?ξετε ?να αυτοκ?νητο, ?τοιμο για αγ?να με 500 ευρ?. Επειδ? δεν μετρ?ει η ταχ?τητα αλλ? η επιβ?ωση, τα αυτοκ?νητ? ε?ναι εξαιρετικ? ανθεκτικ? και ασφαλ?. ?να μικρ? αυτοκ?νητο μπορε? μερικ?? φορ?? να ζυγ?ζει δ?ο τ?νου?, αλλ? τ?τε ε?ναι σχεδ?ν ?φθαρτο.

?
Στο παρελθ?ν ?χουν γ?νει και στην χ?ρα μα?, κ?ποιε? προσπ?θειε? για αγ?νε? destruction derby, με αρκετ? καλ? επιτυχ?α. Κι αυτ?, γιατ? πραγματικ? το θ?αμα ξεπερν? κ?θε προσδοκ?α.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频