ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ?λα τα ν?α plug-in hybrid μ?χρι το 2022

Κορυφα?α brand τη? αυτοκ?νηση? σε μορφ? plug-in hybrid. Audi Q8 TFSI e, Mercedes GLC, Opel Insignia and Cupra Formentor μεταξ? ?λλων ?παρελα?νουν? στην λ?στα των εντυπωσιακ?ν μοντ?λων σχετικ?? τεχνολογ?α? που θα εμφανιστο?ν ω? το 2022.

H DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ Test Φ?των: Π?σο καλο? ε?ναι οι λαμπτ?ρε? H7?

Ε?ναι καλ? τα φ?τα των ακριβ?ν λαμπτ?ρων? Για λογαριασμ? τη? AUTO BILD, η DEKRA δοκ?μασε 20 ζε?γη λαμπτ?ρων τ?που H7, στο εργαστ?ρι? τη? στο Arnhem τη? Ολλανδ?α?. Τελικ? αξ?ζει να πληρ?σει? μια γνωστ? μ?ρκα?

TEST ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Review μεταχειρισμ?νου: Mercedes GLK

?χουμε περ?που 30.000 ευρ? για την αγορ? αυτοκιν?του. Αξ?ζει να τα επενδ?σουμε σε μ?α Mercedes GLK που ?χει διαν?σει ?δη 200.000 χιλι?μετρα;

ΕΘΙΣΜΟΣ Συγκρ?νουμε Audi A3 Sport sedan με BMW 218i Gran Coupé

Στιβαρ? τεχνολογ?α και κομψ? εμφ?νιση. ?τσι ξεπερνο?ν τα μικρομεσα?α sedan κ?θε πεζ? προσ?γγιση. Το A3 και η Σειρ? 2 Gran Coupé ε?ναι σε κ?θε περ?πτωση ελκυστικ?? προτ?σει?.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Hyundai Tucson vs Honda C-RV vs Mazda CX-5 vs Subaru Forester

Δε χρει?ζεται π?ντα να ε?ναι μοντ?λα εν?? συγκεκριμ?νου ε?δου?! Μεταξ? των μικρομεσα?ων SUV, υπ?ρχουν ελκυστικ?? εναλλακτικ?? στο μενο?. Σα? σερβ?ρουμε, λοιπ?ν, τ?σσερι? ισχυρ?? βενζινοκ?νητε? προτ?σει?.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Π?? να αποφ?γετε το θ?μπωμα του παρμπριζ

?να πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζουμε ?λοι κ?θε χειμ?να ε?ναι το θ?λωμα των παραθ?ρων. ?να απλ? φαιν?μενο που μπορε? ?μω? να αποβε? μοιρα?ο. Π?? θα δ?σετε τ?λο? μια και καλ?;

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Να αγορ?σω το Μικρ? ? το Μεγ?λο SUV?

Να π?ρω το μεγ?λο ? το μικρ? SUV? Σημασ?α ?χουν π?ντα, οι σωστ?? διαστ?σει?. Ακ?μα και στα αυτοκ?νητα. Το μεγ?λο μα? αφι?ρωμα για SUV ξεκαθαρ?ζει σε 8 ζευγ?ρια π?σο πολ? SUV χρει?ζεται πραγματικ?.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ AMG ?λα τα ν?α μοντ?λα Mercedes-AMG του 2021

H Mercedes δεν πτοε?ται απ? την πανδημ?α του κορωνο?ο? και παρουσι?ζει τα ν?α μοντ?λα τη? AMG. Ο παν?σχυρο? κινητ?ρα? συναντ? την εκπληκτικ? εξωτερικ? εμφ?νιση, με το αποτ?λεσμα να μην αφ?νει καν?ναν ασυγκ?νητο.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ?λη η αλ?θεια για του? Καταλ?τε?

Η δι?ρκεια ζω?? του τελει?νει π?ντα εκτ?? εγγ?ηση? αυτοκιν?του. Ποιο ε?ναι το κ?στο? αντικατ?σταση? του; Γ?νεται να αν?βει κατηγορ?α Euro ?να μοντ?λο με αλλαγ? καταλ?τη;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLC 200d

Στη δοκιμ? μα? η Mercedes GLC 200 d αποδεικν?ει ?τι τα 163 PS τη? ε?ναι αρκετ? σε ?λε?, σχεδ?ν, τι? περιπτ?σει?. Ωστ?σο, η βασικ? diesel ?κδοση δεν πληρο? ?λλε? προσδοκ?ε?.

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οδηγο?με το ν?ο Nissan Juke II

Πλ?κα ει? β?ρο? ?λλων το Nissan Juke δεν ?κανε ποτ?, αν και ?ποιο ?λλο μοντ?λο μοι?ζει με αυτ?, θα πρεπε ?σω? και να γελ?ει με τον εαυτ? του. Το Nissan Juke ?ταν αν?καθεν διαφορετικ?. H ν?α ?κδοσ? του συνεχ?ζει να διαμορφ?νει το στιλ.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Ν?α BMW Σειρ? 4 Cabrio 2021

Μετ? την πολυσυζητημ?νη Σειρ? 4 Coupé, η BMW παρουσι?ζει τ?ρα τη cabrio ?κδοση. Απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ η BMW ?χει κ?νει τα π?ντα σωστ? με τη ν?α Σειρ? 4 Coupe, αφο? σχεδ?ν καν?να ?λλο αυτοκ?νητο δεν ?χει συζητηθε? πρ?σφατα τ?σο ?ντονα ?σο αυτ?. Η video/αν?λυση τη? AUTO BILD αποκαλ?πτει!

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ

Ν?α BMW Σειρ? 4 Cabrio 2021


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Toyota C-HR των 184 ?ππων

Οπτικ? περ?εργο, και τεχνολογικ? ?ξυπνο. ?να ελαφρ? facelift και ?να? πιο δυνατ?? κινητ?ρα? με 184 PS δ?νουν στο Toyota C-HR 2.0 Hybrid περισσ?τερη ορμ?.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΓΑΖΕΙ? Test Αξιοπιστ?α?: Opel Corsa E

Το Opel Corsa Ε ε?ναι σημαντικ? καλ?τερο απ? του? προκατ?χου? και αυτ? αντανακλ?ται στι? τιμ?? π?ληση?. Αξ?ζει ?μω? ω? αγορ? μεταχειρισμ?νου?

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ποια ε?ναι η πιο συμφ?ρουσα επιλογ? στα κα?σιμα?

Ποι?? ε?ναι οι πιο οικονομικ?? επιλογ?? στου? κινητ?ρε? ν?α? τεχνολογ?α?? Στη μεγ?λη σ?γκριση των κινητ?ρων β?ζουμε κ?τω και ξεκαθαρ?ζουμε τι μπορο?ν να κ?νουν τα diesel, τα βενζινοκ?νητα, τα υβριδικ? και τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα. Συγκρ?νουμε δυ?δε? και τρι?δε? απ? 7 ξεχωριστ? αυτοκ?νητα με διαφορετικ? κα?σιμα και ποιο ε?ναι η ιδανικ? επιλογ?.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Alfa Romeo: To ?επικ?? hachback τη? Ιταλ?α?

Το compact 145 αγων?στηκε για την διαφορετικ?τητα τη? Alfa Romeo και οι Βoxer κινητ?ρε? θυμ?ζουν σ?μερα μια ?λλη εποχ? που ?χει περ?σει ανεπ?στρεπτη... Α? δο?με γιατ? λατρε?τηκε το φαντασμαγορικ? hatchback τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?..

ΠΟΙΟ HYBRID SUV ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ? Toyota RAV4 VS Mitsubishi Outlander VS Lexus UX VS Honda CR-V

Τι καταφ?ρνουν τα υβριδικ? συστ?ματα στα μεσα?α SUV? Αυτ? τα τ?σσερα υβριδικ? και τετρακ?νητα SUV επιθυμο?ν να μα? δε?ξουν πω? εξοικον?μηση καυσ?μου γ?νεται και χωρ?? να ε?ναι diesel.

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ Στο κυν?γι τη? πιο β?αιη? Επιτ?χυνση?

Η γερμανικ? elite των βελτιωτ?ν προσκλ?θηκε στην π?στα δοκιμ?ν του Papenburg: AC Schnitzer, Brabus, MTM, 9ff και ?λοι οι βελτιωτικο? ο?κοι των premium, παλε?ουν για τον τ?τλο του ταχ?τερου ?πειτα απ? την εκκ?νηση και 3.000 μ?τρα με το γκ?ζι στο π?τωμα…

TO ΝΕΧΤ LEVEL ΤΗΣ SUBARU Οδηγο?με το ν?ο Subaru Forester 2.0 e-Boxer

Το ν?ο Subaru Forester ε?ναι χτισμ?νo π?νω σε μια ν?α πλατφ?ρμα, που διαθ?τει περισσ?τερο χ?ρο και προσφ?ρεται αποκλειστικ? με υβριδικ? κινητ?ρα βενζ?νη?. Ο σχεδιασμ?? παραμ?νει πιστ?? στο διακριτικ? στυλ, ταξιδε?ετε πιο ?συχα και με περισσ?τερο χ?ρο στο π?σω μ?ρο?, εν? ο ηλεκτρικ?? μπ?ξερ ρολ?ρει καλ?.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ TEST 100.000χλμ: Skoda Superb 1.4 TSI 150ps

Αυτ? το Skoda ε?ναι καταπληκτικ?! ?ποιο? φ?ρει ?να τ?τοιο ?νομα, πρ?πει να μπορε? και να το υποστηρ?ξει. ?πω? ακριβ?? ?κανε το Superb στη δοκιμ? διαρκε?α? των 100.000 χλμ., συγκεντρ?νοντα? πολ? υψηλ? βαθμολογ?α.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Octavia RS Plug in Hybrid

Η Skoda Octavia RS ε?ναι πλ?ον διαθ?σιμη και ω? plug-in. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? και το υπερτροφοδοτο?μενο σ?νολο βενζ?νη? τη? παρ?χουν συνδυαστικ? 245 PS. Παρ?χει, ?μω?, και οδηγικ? απ?λαυση;

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χ?λασε η Camera στο αυτοκ?νητο?

Η εξ?λιξη των αυτοκιν?των ?χει γεμ?σει τα οχ?ματα με κ?μερε? και δι?φορου? αισθητ?ρε?, που πολ? ε?κολα μπορε? να ?τυφλωθο?ν? και να χ?σουν εντελ?? την αποτελεσματικ?τητα του?. Δε?τε πω? θα αντιμετωπ?σετε το πρ?βλημα..

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Οδηγο?με Kia XCeed 1.6 CRDi 48V iMT

Δοκιμ?ζουμε το KIA XCeed με το ν?ο πρωτοποριακ? κιβ?τιο ταχυτ?των τη? εταιρε?α?, που δεν χρησιμοποιε? τον συμπλ?κτη.

ΕΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ Οδηγο?με το ν?ο Audi e-tron S Sportback

Τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? με ισχ? π?νω απ? 500 ?ππου?! Το ν?ο Audi e-tron S Sportback ?χει σχεδ?ν 1.000 Nm ροπ?? και μια εξαιρετικ? γρ?γορη τετρακ?νηση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Citroen Berlingo VS Opel Combo VS Peugeot Rifter

Αντι-SUV, και οικογενειακο? φ?λοι, που κ?νουν τα π?ντα! Τα... φορτηγ?κια ε?ναι ?ρωε?. Τρ?α απ? αυτ? προ?ρχονται ουσιαστικ? απ? το ?διο εργοστ?σιο και εμε?? τα β?ζουμε σε σειρ?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με ν?ο SEAT Leon ST

Το Leon ε?ναι ?να απ? τα αυτοκ?νητα που αγαπ?θηκαν πολ? απ? την Ελληνικ? αγορ?, και ?χι ?δικα. Η ν?α γενι? του Leon, ?χει ανεβ?σει τον π?χη τη? σ?γκριση? και η AUTO BILD δοκιμ?ζει την πολ? καλ? ειδικ? ?κδοση Leon ST.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Οδηγο?με ν?ο SEAT Leon ST


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΠ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Ποιε? οι διαφορ?? εν?? Lada Niva του 2012 με ?να του 1976?

Εξετ?ζουμε σαν μεταχειρισμ?νο ?να γερμανικ? Lada Niva του 2012. Με ελ?χιστε? διαφορ?? απ? το μακριν? 1976, παραμ?νει ?να απ? τα πιο σκληροτρ?χηλα off road που κατασκευ?στηκαν ποτ?..

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ioniq: Η ν?α μ?ρκα τη? Hyundai

Η Hyundai δημιουργε? μια ν?α μ?ρκα με αποκλειστικ? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Η ν?α μ?ρκα λ?γεται Ioniq και απ? το 2025 θα γ?νει ανεξ?ρτητη μ?ρκα στον κορεατικ? ?μιλο με στ?χο να πουλ?σει 1.000.000 αυτοκ?νητα σε παγκ?σμια κλ?μακα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ioniq: Η ν?α μ?ρκα τη? Hyundai


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ Πω? να σ?σετε το αυτοκ?νητο σα? απ? τη σκουρι?

Πολλ? καινο?ργια αυτοκ?νητα δε?χνουν ευ?λωτα στην σκουρι?. Αρκετ?? βιομηχαν?ε? για λ?γου? με?ωση? κ?στου?, παραμελο?ν αισθητ? την προστασ?α απ? τη σκουρι?, ?μω? εμε?? οι ?διοι ?χουμε τρ?που? να τα προστατ?ψουμε. Δε?τε του? εδ?.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Mitsubishi: Να αγορ?σω ASX ? Eclipse;

Σε ?,τι αφορ? στα μεγ?θη, οι διαφορ?? ε?ναι μικρ?? αν?μεσα στο Mitsubishi ASX και το ομ?σταυλο Eclipse Cross. A? δο?με ?μω? τι γ?νεται και με τα κ?στη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Octavia RS

Η AUTO BILD πα?ρνει κατ αποκλειστικ?τητα θ?ση στο κ?θισμα του συνοδηγο? τη? ν?α? Octavia RS. Στο τιμ?νι; Το μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου τη? Skoda και επικεφαλ?? του τμ?ματο? τεχνολογ?α?, Christian Strube.

ΚΟΡΕΑΤΕΣ vs ΙΑΠΩΝΕΣ Συγκρ?νουμε το Kia Ceed με το Mazda3

Το Mazda κερδ?ζει, αλλ? το KIA νικ?! Ο υπ?τιτλο? μα? ε?ναι περ?εργο?, αλλ? ισχ?ει 100%. Το Mazda3 με το ν?ο βενζινοκινητ?ρα ανεβα?νει επ?πεδο, αλλ? η μ?χη απ?ναντι στο εξαιρετικ? KIA Ceed ε?ναι αμφ?ροπη.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ? ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Συγκρ?νουμε Mercedes GLA με Volvo XC40

Η ν?α Mercedes GLA ?χει πλ?ον αυξημ?νε? διαστ?σει?, ?γινε περισσ?τερο SUV και πλησι?ζει ακ?μα περισσ?τερο το Volvo XC40. Τα δ?ο μοντ?λα, εφοδιασμ?να με diesel κινητ?ρε? και σ?στημα τετρακ?νηση?, ?ρχονται αντιμ?τωπα στην πρ?τη συγκριτικ? δοκιμ? του?.

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Test Αξιοπιστ?α?: Fiat Tipo

Το ?νομα του Fiat Tipo, ?χει μια ιστορ?α γραμμ?νη π?σω του, με ?ναρξη το 1988, ?ταν και πρωτοεμφαν?στηκε. Στην σημεριν? του εποχ?, ε?ναι ?να πραγματικ? προσιτ? αυτοκ?νητο;

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ Το ν?ο Peugeot 208 σε ?κδοση Τ16

Ο λ?γο? γ?νεται για ?να ?νειρο, που κ?λλιστα θα μπορο?σε κ?ποτε να υλοποιηθε? απ? την Peugeot, αν τη? διν?ταν η ευκαιρ?α. Αλλωστε, το 208 ?χει τα απαιτο?μενα στοιχε?α για να εξελιχθε? σε ?να μικρ? σπορ αυτοκ?νητο.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Το ν?ο Peugeot 208 σε ?κδοση Τ16


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με τη ν?α BMW X1 25e

Η BMW X1 25e με την υβριδικ? τεχνολογ?α ε?ναι πολ? ενδιαφ?ρουσα για του? οδηγο?? εταιρικ?ν αυτοκιν?των και για ?σου? αρ?σκονται στην εξοικον?μηση καυσ?μων. Ε?ναι, ?μω?, και καλ?; Το διευκριν?ζουμε στη δοκιμ? μα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Οδηγο?με τη ν?α BMW X1 25e


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΚΥΒΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ Δοκιμ?ζουμε το σκληροτρ?χηλο Suzuki Jimny 1.5 GL VVT

Ε?ναι απ?λυτα... κυβοειδ?? και π?ρα πολ? αγαπητ?. Το Suzuki Jimny ?χει, εκτ?? απ? του? ?εκτ?? δρ?μου?, και... "on road" φ?λου?. Δικα?ω?; Προκ?πτει απ? τη δοκιμ? μα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με αποκλειστικ? το VW Amarok Red Rock 350PS

Το πρ?το Amarok, που ροκ?ρει! Η VW ?κανε βελτιωτικ?? επεμβ?σει? στο pick-up τη? με την ?κδοση Red Rock να ε?ναι το GTI των μοντ?λων του ε?δου?. ?να ?νειρο στα κ?κκινα!

DACIA SPRING Αναλ?ουμε το Dacia Spring, το SUV των 10.000 ευρ?

Η Dacia κ?νει το πρ?το β?μα για την φθην? ηλεκτροκ?νηση στην ζω? μα?! Το Dacia Spring θα ε?ναι το πρ?το ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? βιομηχαν?α?, θα ε?ναι SUV και θα κοστ?ζει λ?γο π?νω 10.000 ευρ?. Η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν βγει μ?χρι τ?ρα στην επιφ?νεια, για το ηλεκτρικ? SUV που θα αλλ?ξει τα δεδομ?να.

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Εσ? θα αγ?ραζε? BMW X3 ? VW Polo?

Αξιολογο?με την αγορ? μεταχειρισμ?νη? BMW X3, που η τιμ? τη? πλ?ον ε?ναι εφ?μιλλη με ?να VW Polo. Αξ?ζει η αγορ? μια? F25 ? θα ?τρ?χουμε??

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Audi A3

Το Α3 μα? συστ?θηκε ω? ?να πιο πολυτελ?? και upper class Golf, ?χοντα? ρ?ξει πολ? δουλε?α για να φτι?ξουν, ?χι απλ? ?να premium αυτοκ?νητο, αλλ? το καλ?τερο μικρομεσα?ο. Ποια ?μω? η κατ?σταση του μετ? απ? 7 χρ?νια χρ?ση??

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ Γνωρ?στε το Ν?ο Smart EQ απ? την Daimler

Σε επ?πεδο σχεδ?αση? τα Smart παραμ?νουν κορυφα?α, π?νω απ ?λα στην cabrio εκδοχ?. Τ?ρα το Smart, ε?ναι και ομορφ?τερο. Ο ηλεκτροκ?νητο?... ψ?λλο? τη? π?λη? με ?νομα Smart EQ δ?χθηκε μια αναν?ωση.

Η ?ΜΙΚΡΗ? ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Συγκρ?νουμε T-Roc με Mazda CX3, Crossland X, Arona και Stonic

5 κορυφα?α μικρ? SUV, μπα?νουν στο μικροσκ?πιο και τα αναλ?ουμε, σπιθαμ? προ? σπιθαμ?.. Ποιο επικρατε? στην τελικ? μ?χη?

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο Υβριδικ??

Ε?ναι η αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου Υβριδικο? αυτοκιν?του, σοφ? επιλογ?? Η Toyota με το Prius ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? του επαναστατικο? μοντ?λου και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο..

LONG TERM TEST Π?ρασε το test αντοχ?? ο EcoBoost τη? Ford?

?σω? η πιο ουσιαστικ? δοκιμ? σε ?να αυτοκ?νητο, ε?ναι το long term test για να αποδειχτε? η αξιοπιστ?α του μοντ?λου ? ?χι. Ο τρικ?λινδρο? 1.000αρη? κινητ?ρα? του Focus μπα?νει στο μικροσκ?πιο...

SCOOP ?λα τα ν?α μοντ?λα του ομ?λου PSA ω? το 2021

Τα μοντ?λα απ? τη Γαλλ?α! Το ν?ο Peugeot e-Expert, το Citreon C5 Aircross σε υβριδικ? ?κδοση, μια σπορ εκδοχ? του 508 κ.α. βγα?νουν στη πασαρ?λα! Ποια ε?ναι τα ν?α μοντ?λα των Peugeot, Citroen και DS ω? το 2021;

ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Αποκαλ?πτουμε τη ν?α Mercedes GLC

Ο τερ?στιο? στ?λο? αυτοκιν?των για κ?θε αν?γκη τη? Mercedes, δεν ?χει τελειωμ?. Η AUTO BILD σα? παρουσι?ζει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν διαρρε?σει μ?χρι και τ?ρα για τη ν?α Mercedes GLC.

ΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ? ?λα τα compact SUV ?ω? το 2022

Η μ?δα των SUV ?χει χτυπ?σει κ?κκινο, και οι βιομηχαν?ε? σχεδι?ζουν ολο?να και πιο πολλ? τ?τοια αυτοκ?νητα, αφο? το αγοραστικ? κοιν?, δε?χνει αχ?ρταγο. Ποια compact SUV θα κυκλοφορ?σουν απ? σ?μερα ?ω? και το 2022? Η AUTO BILD ?χει το ρεπορτ?ζ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ? Δοκιμ? Ελαστικ?ν ?παντ?? καιρο??

Δε χρει?ζεται να τα αλλ?ξετε ποτ? ξαν?! Τα all weather ελαστικ? κ?νουν τη ζω? πιο ε?κολη. Ε?ναι, ?μω?, και πραγματικ? ασφαλ?; 31 προ??ντα, που ε?ναι ικαν? για ?λα, στο check ασφαλε?α?.

ΑΝΩΜΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ Lada... G Class

Μισ? Lada Niva, μισ? Mercedes G-Class! Ο σχεδιαστ?? Aleksandr Isaev διαστα?ρωσε το Lada Niva με τη Mercedes G-Class, και το αποτ?λεσμα ε?ναι το ?κρω? εντυπωσιακ? G-Niva!

ΑΝΩΜΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ

Lada... G Class


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΗΡΙΩΔΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με τη Mercedes AMG GLE 63 S

Η Mercedes-AMG GLE 63 S, που διαθ?τει ισχ? 612 PS, ?ρχεται να αλλ?ξει τα ?ρια τη? φυσικ??. Η Γερμανικ? βιομηχαν?α, αλλ?ζει τι? ισορροπ?ε? και εμε?? τολμ?με να τη δοκιμ?σουμε πρ?τοι απ ?λου?.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ? Συγκρ?νουμε Mazda 3 με Opel Astra

Η ζω? ε?ναι πολ?χρωμη! ?χι π?ντα, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση συχν?. Μ?λιστα, στην περισσ?τερο... ευγεν? μικρομεσα?α κατηγορ?α υπ?ρχει μια μεγ?λη ποικιλ?α. Απ?δειξη αυτ?? τη? ?ποψη? αποτελε? η σ?γκρισ? μα?, που φ?ρνει αντιμ?τωπα τα Opel Astra και Mazda 3.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ο καλ?τερο? τρ?πο? για να μην στο κλ?ψουν

Ε?ναι οι κλ?φτε? π?ντα ?να β?μα μπροστ? απ? τι? εταιρ?ε? αυτοκιν?των ? μ?πω? υπ?ρχει αποτελεσματικ?? τρ?πο? να με?νουν μακρι? απ? το ?χημα σα?;

ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΞΟ Οδηγο?με το εντυπωσιακ? Audi Q3 Sportback

Με το Audi Q3 Sportback το Ingolstadt θ?τει ?να ν?ο σχεδιαστικ? χαρακτ?ρα. Πε?θει και στο μεμονωμ?νο test;

ΤΟ DIESEL ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΒΕΝΖΙΝΗ Οδηγο?με το Skyactiv-X Mazda 3

Το diesel, που ?κα?ει? βενζ?νη... Χ?ρη στην υψηλ? συμπ?εση το Mazda 3 2.0 Skyactiv-X συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα των diesel κινητ?ρων και αυτ?ν τη? βενζ?νη?. Το οδηγο?με αποκλειστικ? και σου παρουσι?ζουμε τον κινητ?ρα Skyactiv-X.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ SUV Συγκρ?νουμε το ν?ο Hyundai Kona με το VW T-Roc

Το Hyundai Kona και το VW T-Roc ε?ναι δ?ο απ? τα πιο ελκυστικ? μοντ?λα στην ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των μικρ?ν SUV, με πολλ? κοιν? χαρακτηριστικ? και αντ?στοιχε? αρετ??. Ποιο? επικρατε? ?μω??

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Οδηγο?με το Golf που δεν οδ?γησε κανε??

Η AUTO BILD σε αποκλειστικ?τητα, οδηγε? το πρωτ?τυπο VW Golf (A59), που ποτ? δεν μπ?κε στην παραγωγ?. Αυτ? το ζ?ρικο ?αγρ?μι? των 275 ?ππων, ε?ναι τελικ? πιο ελκυστικ? απ? κ?θε GTi που ?χει κυκλοφορ?σει!

ΑΝΤΟΧΗ 23 ΧΡΟΝΩΝ Πω? ξεπ?ρασα το 1.000.000 χλμ?

Π?σο ε?κολο ε?ναι να πι?σει το κοντ?ρ μα? το 1.000.000 χλμ? Ακ?μα και τα taxi, ανο?γουν καπ?κι για να μπορ?σουν να αγγ?ξουν τ?τοιο νο?μερο. Π?σα ΙΧ μπορε?? να σκεφτε?? που να ?ντεξαν τ?σο?

ΤΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ SKODA Η εσωτερικ? πολυτ?λεια του Skoda Vision IN

Μ?πω? αγορ?σατε το ν?ο Kamiq? Αν ναι, τ?τε συνεχ?στε το... ξεφ?λλισμα! Γιατ? το πρωτ?τυπο μοντ?λο, που η Skoda παρουσι?ζει αυτ?ν τον καιρ? στο Auto Expo Motor Show στην Ινδ?α, θα μπορο?σε να κ?νει του? Ευρωπα?ου? πελ?τε? τη? να... ζηλ?ψουν. Πραγματικ?, οι πρ?τε? αντιδρ?σει? ?σων αντ?κρυσαν αυτ?ν το μικρ?... κρ?χτη ?ταν αντιδρ?σει? εντυπωσιασμο?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Πω? ε?ναι η ζω? μ?σα απ? ?να VW ID.3

Τ?σσερι? ρ?δε?; ?χει. Τιμ?νι; Βεβα?ω?. Κλασικ? σχεδ?αση VW; Ελαφρ?? διαφορετικ? σε σχ?ση με ?ω? τ?ρα, αλλ? ναι. Η δ?ση του ?λιου συμπ?πτει με το ID.3. Ακριβ?? αυτ? το μοντ?λο φοβ?θηκαν πολλο? αναγν?στε? μα?, ?σον καιρ? (του? τελευτα?ου? μ?νε? δηλαδ?) αναφερ?μασταν στην κ?νηση, που θα ?σωζε τη VW.

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ AUDI Οδηγο?με το ν?ο Audi A1 Citycarver

Η Audi ?δωσε στο A1 λ?γο ?ψο?! Το ν?ο Citycarver ε?ναι ?να ισχυρ? κομμ?τι Audi - και ?να ακριβ? επ?ση?... Θα ε?ναι σ?ντομα το talk of the town!

ΔΟΚΙΜΗ 14 ΕΤΩΝ AUDI A2: Test Αξιοπιστ?α? στον πρωτοπ?ρο

Για πολλ? χρ?νια, το Audi A2 ?ταν μια καλ? επιλογ? για του? αγοραστ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των. Π?? ?μω? μπορε? το πλα?σιο αλουμιν?ου να νικ?σει τον εαυτ? του, καθ?? πλησι?ζει στην τρ?τη ηλικ?α? Αξ?ζει η αγορ? του σ?μερα?

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ VW Polo GTI ? TGI; Οικονομ?α ? επιδοσει?;

Π?σω απ? τι? 2 παρ?μοιε? κ?δικε? ονομασ?ε? GTΙ και TGΙ, κρ?βονται 2 εντελ?? διαφορετικ? Polo. Η κορυφα?α σε επιδ?σει? ?κδοση GΤΙ σ?γουρα δεν χρει?ζεται συστ?σει? εν? το TGΙ απ? την ?λλη ε?ναι και αυτ? κορυφα?α ?κδοση αλλ? σε οικονομ?α. Ποια να αγορ?σω τελικ??

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Μικρ? SUV - Μεγ?λε? Απαιτ?σει?

Με μ?κο? στα 4.4 μ?τρα, δεν τα λε? κτην?δη SUV, αλλ? κ?τω απ? τα καπ? του? φορο?ν κινητ?ρε? 250 ?ππων και ε?ναι φυσικ? αυτ?ματα και τετρακ?νητα. Ιδανικ?? λ?σει? για απαιτητικο??..

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Αυτ? ε?ναι το ν?ο Audi A3

Τον Φεβρου?ριο θα ?ρθει κοντ? μα? το ν?ο Audi A3, φ?ρνοντα? ολ?φρεσκη σχεδ?αση και αρκετ?? ν?ε? λεπτομ?ρειε?. Δε?τε το ν?ο Α3 που πρωταγωνιστε? στα premium μικρομεσα?α και μ?λιστα σε ?να ολοκα?νουργιο εντυπωσιακ? χρ?μα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Audi A3


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΧΜΗ Τα 10 σημε?α που ξεχωρ?ζει το ν?ο VW Golf

Το ν?ο VW Golf ε?ναι καλωδιομ?νο, συνδεδεμ?νο και μ?νο ?ασ?ρματο? δεν το λε?... Το μεγαλ?τερο προσ?ν του ε?ναι, οι τεχνολογ?ε? που το ?χουν εφοδι?σει οι σχεδιαστ?? τη? VW, και ?χουν ?δη κιν?σει το ενδιαφ?ρον του κοινο?. Α? δο?με μαζ? μια-μια ?λε? τι? τεχνολογ?ε? αιχμ?? του ν?ου VW Golf.

ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ SUPERCAR? ?ταν η AMG ?πετσ?κοψε? την Ferrari...

Για τα πρ?τα 100 km/h απ? στ?ση, χρει?ζεται μ?λι? 3,9 δευτ, εν? η ?ννοια turbo-lag ε?ναι εξαφανισμ?νη και χρησιμοποιε? το σ?στημα κλιματισμο? για την ψ?ξη του κινητ?ρα. H AMG πετσοκ?βει τα ?σκαμπ?? και κ?θε λογ?? Ferrari...

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΔΑ Diesel SUV ? Diesel Μικρομεσα?α?

Γιατ? να π?ρω diesel SUV? Επειδ? ε?ναι μ?δα? Ποια μικρομεσα?α με diesel κινητ?ρα ?ρχονται αντιμ?τωπα με τη μ?δα των SUV? Το ν?ο Ford Focus, το ν?ο Mazda 3 και το Peugeot 308, ?χουν την ποι?τητα και μπ?λικο ταλ?ντο, ?στε να π?νε κ?ντρα στο ρε?μα?

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Χρυσ? Τιμ?νι 2019

21 φιναλ?στ διεκδικο?ν τα 7 ?Χρυσ? Τιμ?νια? τη? χρονι?? σε κ?θε κατηγορ?α. Για να βγουν τα τελικ? αποτελ?σματα, χρει?στηκε μια πολ? σκληρ? μ?ρα δοκιμ?ν, στην π?στα Lausitzring.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Ποια ε?ναι σ?μερα η Premium εταιρ?α του Group VAG?

Π?σο αλλ?ξανε τα ?πλ?να? του Group VAG τα τελευτα?α χρ?νια? Συνεχ?ζει η Skoda να ε?ναι το αποπα?δι του ομ?λου ? κατ?φερε να κερδ?σει credits και θ?σει? ποι?τητα? απ?ναντι στα αδ?λφια του? Η VW κρατ?ει ακ?μα τα σκ?πτρα ? ακ?μα και η Seat βγ?ζει πιο premium SUV απ? αυτ?ν? Τελικ? ?λα αλλ?ζουν ? ?λα ?δια μ?νουν??

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Coupe, crossover ? SUV?

Ε?ναι η KIA, η ν?α VW? ?χει καταφ?ρει να ρ?ξει στο καναβ?τσο ?λο τον ανταγωνισμ? τη? ? ηρθε η ?ρα να αναμετρηθε? με την πλατφ?ρμα MQB που θα τη? δε?ξει ποια ε?ναι η θ?ση τη?? Τελικ? αλλ?ζουν οι ισσοροπ?ε? στην αγορ? αυτοκιν?του ? τελικ? (?πω? π?ντα) κερδ?ζουν οι Γερμανο??

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST

Coupe, crossover ? SUV?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γιαπων?ζικη αξιοπιστ?α ? Γερμανικ??

Ο ?π?λεμο?? μεταξ? των φανατικ?ν τη? αξιοπιστ?α? μα?νεται! Οι Γερμανο? προτ?σσουν το diesel για αξιοπιστ?α και οικονομ?α, εν? οι Ι?πωνε? γελο?ν και μα? δε?χνουν την Hybrid τεχνολογ?α. Ποιο? ε?ναι ?μω? πιο οικονομικ?? και αξι?πιστο? απ? του? δ?ο? Π?σο ?λλαξε η καταν?λωση των ?πολεμιστ?ν? μετ? απ? 100.000 χλμ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με πρ?τοι τη ν?α Skoda Octavia [video]

Στι? 11 Νοεμβρ?ου ε?ναι προγραμματισμ?νη η παγκ?σμια πρεμι?ρα τη? ν?α? Skoda Octavia. Ακ?μη βρ?σκεται σε καμουφλ?ζ, αλλ? εμε?? ε?χαμε τη δυνατ?τητα να το οδηγ?σουμε για λ?γο.

ΝΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Θα γ?νει ξαν? Best Seller το Opel Astra?

Γιατ? κυκλοφορε? πλ?ον με 3κ?λινδρου? κινητ?ρε? αλουμιν?ου το ν?ο Opel Astra? Θα ?χουν τι? επιδ?σει? που ε?χαν οι προκ?τοχοι του? ? θα σ?ρνεται στου? δρ?μου?? Πω? βελτ?ωσε την κα?ση και με?ωσε τι? τριβ?? η Opel και γιατ? περ?σσεψαν συνολικ? 100 β?δε? απ? τι? μετατροπ???

ΕΣΥ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ? Βεβ?λωση ? Μοντερνοπο?ηση?

Θα θυσ?αζε? το παλι?-κλασσικ? σου αυτοκ?νητο, προ? χ?ρην των μοντ?ρνων τεχνολογι?ν? Αξ?ζει να αλλ?ξει? β?αια τον χαρακτ?ρα εν?? retro μοντ?λου, που με κ?πο και χρ?μα συντηρο?σε?, για να γ?νει? μ?λο? τη? μ?δα? των ημερ?ν? Μ?πω? ?μω? με αυτ? τον τρ?πο, αυξ?νει? την διαχρονικ?τητα του αυτοκιν?του σου?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Renault Captur

Περισσ?τερε? απ? 1.5 εκατομμ?ριο μον?δε? παρ?χθησαν απ? το ντεμπο?το του μοντ?λου το 2013. Ετσι, το Captur ?χει γ?νει μακρ?ν το σημαντικ?τερο... ?λογο στο στ?βλο τη? Renault. Εγινε μακρ?τερο, φαρδ?τερο και πιο πολυτελ??. Ετσι, το μικρ? μοντ?λο ?χει γ?νει πλ?ον σαν ?να μικρομεσα?ο SUV!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Συστ?ματα Keyless entry: Π?σο ασφαλ? ε?ναι?

Επιτ?λου?.. κ?ντε τα αυτοκ?νητ? μα? πιο ασφαλ?! Το 2016 η Auto Bild αποκ?λυψε τι? τρ?πε? ασφαλε?α? στο Keyless Go. Μια ν?α δοκιμ? δε?χνει ?τι απ? τ?τε, λ?γα πρ?γματα ?χουν αλλ?ξει.. Μ?νο ?να απ? τα 15 αυτοκ?νητα δοκιμ?ν ε?ναι πλ?ρω? προστατευμ?νο απ? ηλεκτρονικ?? επιθ?σει?.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πω? θα αποφ?γει? την κλοπ??

Τι δουλει? ?χουν τα κλειδι? του αυτοκιν?του σου, μ?σα στο ψυγε?ο? Ε?σαι τ?σο ακατ?στατο? ? κ?τι κρ?βει?? Μ?πω? ε?ναι καλ?τερα να τα β?λει? στι? κατσαρ?λε? και τα μπρ?κια τη? κουζ?να?? Θε? να μιλ?σουμε για μαγειρικ? ? για αυτοκ?νητα?

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο Θρ?λο? τη? Peugeot

Ποιο αυτοκ?νητο τη? Peugeot π?ρε το προσων?μιο ?Θρ?λο??? Ποια χαρακτηριστικ?, του ?χουν προσφ?ρει οι σχεδιαστ?? τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?, που ξεπερν? κ?θε μοντ?λο που ?χει κυκλοφορ?σει μ?χρι σ?μερα? ?χι, δεν θα καταφ?ρει? να το μαντ?ψει?...

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο Opel Corsa E?

Κατ?φερε το Opel Corsa E, να αφαιρ?σει τα προβλ?ματα των προηγο?μενων γενι?ν? Τι συμβα?νει με την εμφ?νιση σκουρι??, αλλ? και την απ?λεια λαδιο? που ?ταν κλασικ? προβλ?ματα στι? προηγο?μενε? γενι?? Corsa?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Peugeot 508 VS Alfa Romeo Giulia VS Renault Talisman

3 απο τι? πιο εντυπωσιακ?? μεσα?ε? λιμουζ?νε? που κυκλοφορο?ν στην αγορ?, προσπαθο?ν να μαγνητ?σουν το βλ?μμα σου. Η μ?χη στην ?μεσα?α? κατηγορ?α ?χει φουντ?σει, και εμε?? ρ?χνουμε λ?δι στην φωτι? για να βρο?με το νικητ?...

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Γερμανικ? Αντοχ? και Αξιοπιστ?α

Ποιο Γερμανικ? αυτοκ?νητο μετ? απ? 100.000 χλμ, ?λλαξε μ?νο τακ?κια και λ?δια? Π?σο ακριβ? ε?ναι τελικ? η αξιοπιστ?α και π?σοι απ? εμ?? μπορο?ν να την αντ?ξουν?

ΜΟΝΤΕΡΝΟ vs ΚΛΑΣΙΚΟ Συγκρ?νουμε τη ν?α Skoda Octavia με το Hyundai i30 Fastback

Ποιο? το περ?μενε πω? το κλασικ? σχ?μα θα επιστρ?ψει στην κατηγορ?α των μικρομεσα?ων? Η Hyundai επιστρ?φει σε αυτ? την κατηγορ?α με την ?κδοση fastback, και ?ρχεται αντιμ?τωπη με το αφεντικ? τη? κατηγορ?α?, την Octavia τη? Skoda.

ΑΠΟΨΕΙΣ Μα, προσθιοκ?νητα BMW?

Τι αν?γκασε την BMW να βγ?λει αυτοκ?νητο με εμπρ?? κ?νηση? Γιατ? επιλ?χθηκε η Σειρ? 1, ω? το παρθενικ? μοντ?λο? Θα συνεχ?σει αυτ? την τακτικ? σχεδιασμο? η Γερμανικ? βιομηχαν?α?

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μα, προσθιοκ?νητα BMW?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Test Αξιοπιστ?α?: VW Golf GTi 7η? γενι??

Λ?γε? μ?ρε? πριν την επ?σημη παρουσ?αση τη? 8η? γενι??, το Golf GTi μπα?νει στο μικροσκ?πιο, μετ? απ? 5 χρ?νια χρ?ση?. Διορθ?θηκαν τα προβλ?ματα στι? καδ?νε? χρονισμο?? Αντικαταστ?θηκαν τα λ?θο? δαχτυλ?δια πιστονι?ν των προηγο?μενων εκδ?σεων, και τι συμβα?νει με το δοχε?ο συλλογ?? αναθυμι?σεων λαδιο??

Test Αξιοπιστ?α?: VW Golf GTi 7η? γενι??


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν?ο Ford Puma

Η Ford λανσ?ρει δ?ο και πλ?ον δεκαετ?ε? μετ? το ν?ο Ford Puma, αυτ? τη φορ? ω? SUV και ?χι ω? κουπ?. Το μικρ? τη? Ford ?χει ?λα τα φ?ντα για να καταφ?ρει να ?επιβι?σει? στη ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των mini SUV.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ν?ο Ford Puma


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Kia Picanto T-GDI vs VW up! GTI vs Renault Twingo TCe

Β?ζουμε στο μικροσκ?πιο τρει? απ? του? πιο αντιπροσωπευτικο?? εκπροσ?που? μια? ιδια?τερη? κατηγορ?α?, των μικρ?ν με εκρηκτικ? ταμπεραμ?ντο σε compact μ?γεθο?..

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Ελεγχ?μενη Πλαγιολ?σθηση με πισωκ?νητο ? με τετρακ?νητο?

BMW M5, AMG Ε63 S 4Matic, Toyota GT86, McLaren 720 S, Chevrolet Corvette C7, Jaguar F-Type, και Mazda MX-5 στο μεγαλ?τερο συγκριτικ? πλαγιολ?σθηση? που ?γινε ποτ?. Πισωκ?νητα και τετρακ?νητα δ?νουν μ?χη σε στεγν? και βρεγμ?νο οδ?στρωμα. Ποιο? επικρατε??

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Honda e

Το Honda e ε?ναι ?να πρωτ?τυπο ακ?μη. Ωστ?σο, κατ? 99% ε?ναι και ?τοιμο προ? παραγωγ?. Εμε?? κ?ναμε μερικο?? γ?ρου? με αυτ? το μοντελ?κι των 3,90 m, το οπο?ο ερωτευθ?καμε σφ?δρα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Honda e


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Η ΖΩΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: SEAT Arona CNG

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο SEAT Arona CNG, με γν?μονα την οικονομ?α και την οικολογικ? συνε?δηση. Μ?χρι να δο?με ?λα τα γνωστ? μοντ?λα και σε ηλεκτροκ?νητε? εκδοχ??, αυτ?? με κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου ε?ναι μια ?καθαρ?? εναλλακτικ?.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 782 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ Μονομαχ?α Καυσ?μων... Ρ?χνουμε φω? στο Σκοτ?δι τη? καταν?λωση?

Τελικ? ποιο κα?σιμο ε?ναι πιο οικονομικ? για την τσ?πη μα? σ?μερα? ?χι μετ? απ? 10 και 20 χρ?νια, αλλ? σ?μερα... Diesel ? Φυσικ? α?ριο? Hybrid ? Βενζ?νη? Ηλεκτρικ? ? Υδρογ?νο? Και τι γ?νετε με τι? επιδ?σει?? Μπορε?? να κινε?σαι με γοργο?? ρυθμο?? και να κ?νει? παρ?λληλα και οικονομ?α

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ν?ο Renault Captur

Στα τ?λη τη? χρονι?? θα κυκλοφορ?σει το δε?τερο Renault Captur στι? αγορ??. Το μικρ? SUV ?χει μεγαλ?τερο μ?κο? κατ? 11 cm και καταναλ?νει ελ?χιστα κα?σιμα, καθ?? θα διατ?θεται και ω? plug-in-hybrid.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Jaguar i-Pace

Βρ?κε το Tesla τον δ?σκαλ? του? Οδηγο?με πρ?τοι στου? δρ?μου? του Λονδ?νου, το Jaguar I-Pace που ?σω? γ?νει το ν?ο αυτοκ?νητο τη? βασ?λισσα?. Μπορε? να χτυπ?σει στα ?σα τον βαρ? ανταγωνισμ? του?

ΤΟ ?ΤΕΛΟΣ? ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Toyota RAV4 Hybrid 2.5cc

Το RAV4 5η? γενι??, διαθ?τει σαφ?? πιο τολμηρ? σχεδ?αση ?ναντι του προκατ?χου και καλ?τερου? χ?ρου?, εν? ε?ναι και πιο οικονομικ? και φιλικ? προ? το περιβ?λλον, χ?ρη στον υβριδικ? κινητ?ρα με τον οπο?ο εφοδι?ζεται.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Volvo XC60 D5 Polestar Performance

Η Σουηδ?α αντεπιτ?θεται! Το Volvo XC60 D5 ε?ναι περισσ?τερο διασκεδαστικ? στην ?κδοση Polestar Performance!

ΜΑΧΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ: Nissan GT-R vs Audi R8 V10 vs Porsche 911

O Godzilla απ?ναντι στου? Γερμανο??! GT-R Track Edition vs 911 Turbo S vs R8 V10 Plus. Το GT-R ?χει καταφ?ρει να γ?νει μ?θο? στι? τ?ξει? των petrolheads και τ?ρα με την ?κδοση ?Track? γ?νεται ακ?μα πιο επιθετικ?! Ποιο? επικρατε? τελικ??

ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΜΙΚΡΟ Ν?ο Opel Corsa F

Απ? το 1982 και ?πειτα, η Opel ?χει πουλ?σει 13,6 εκατομμ?ρια Corsa, και τ?ρα ?ρθε η ?ρα να παρουσι?σουμε εκτεν?? το μ?λλον.. Το μικρ? τη? Opel ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? μοντ?λα τη? βιομηχαν?α? και το ν?ο Corsa το αποδεικν?ει..

ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΜΙΚΡΟ

Ν?ο Opel Corsa F


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΔΟΚΙΜΗ Οδηγο?με: Porsche Macan F-L

Με ?να διακριτικ? facelift, αλλ? ταυτ?χρονα με πολλ?? διαφορετικ?? ρυθμ?σει? σε τεχνικ?? λεπτομ?ρειε?, η Porsche Macan οδε?ει στο δε?τερο μισ? τη? ζω?? τη?. Καθ?μαστε στην θ?ση του οδηγο? και αναλ?ουμε..

ΔΟΚΙΜΗ

Οδηγο?με: Porsche Macan F-L


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Porsche 918 Spyder VS BMW S 10000RR στο ?Ring?

?ταν η κορυφα?α μηχαν? BMW S 1000RR, με 300 χλμ/ ?ρα στο Ring, προκαλε? την PORSCHE 918 SPYDER μ?σα στο στοιχε?ο τη?, δηλαδ? στην π?στα του Nürburgring, αυτ? δεν μπορε? παρ? να σηκ?σει το γ?ντι...

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Ν?α Mercedes GLE

Κ?νει πραγματικ? τα π?ντα! Με τεχνολογικ? πυροτεχν?ματα, η Mercedes GLE περν?ει στην τ?ταρτη γενι? τη?. Π?ρα απ? την υπ?ρβαση των συστημ?των, ε?ναι ?να πολ? καλ? αυτοκ?νητο οδηγικ?. Δε?τε το.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Ν?α Mercedes GLE


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

VW Up GTi vs Smart Brabus Forfour Ε?σαι Up ? Smart?

Ε?ναι μικρ? αλλ? δεν αστειε?ονται.. Smart και VW ?ρχονται αντιμ?τωπε? σε μια ιδια?τερη κατηγορ?α, αυτ? των γρ?γορων mini. To VW Up GTI με τον 1000?ρη TSi ?ρχεται πρ?σωπο με πρ?σωπο εντ?? π?στα?, με το Smart Forfour των 900 κ.εκ που αποδ?δει 109 ?ππου?.

VW Up GTi vs Smart Brabus Forfour

Ε?σαι Up ? Smart?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频