ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι Γερμανο? παρκ?ρουν χειρ?τερα απ? εμ??...

Οι Γερμανο? απλ? δεν το χουν με το παρκ?ρισμα, σε σημε?ο που πλ?ον το διασκεδ?ζουν. Μεγαλ?τερη απ?δειξη το γεγον?? πω? Auto Bild και PayByPhone ζητο?ν απ? του? πολ?τε? να φωτογραφ?σουν και να στε?λουν το πιο απαρ?δεκτο παρκ?ρισμα με ?παθλο ?να... iPhone 11. Δε?τε τον θησαυρ? φωτογραφι?ν και θα καταλ?βετε.

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ?TARGA ORO? Οδηγο?με στην π?στα το ν?ο Abarth 595 Scorpioneoro

Το Abarth 595 Scorpioneoro περιορ?ζεται παγκοσμ?ω? σε 2.000 κομμ?τια και αποτ?ει φ?ρο τιμ?? στο Autobianchi A112 "Targa Oro". Η AUTO BILD δοκ?μασε αυτ?ν την ειδικ? ?κδοση στην π?στα!

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ Premium και εκρηκτικ??: Οι ν?ε? Porsche ω? το 2022

Η πολυτ?λεια με την ελκυστικ? εμφ?νιση συνταντο?ν την δυναμικ? οδ?γηση και σ?γχρονε? τεχνολογ?ε?. Καθ?στε αναπαυτικ? και διαβ?στε για τα... καλο?δια που ετοιμ?ζει η Porsche ω? το 2022.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με ν?ο Opel Crossland facelift

Το Opel Crossland συνεχ?ζει την επιτυχημ?νη εμπορικ? του πορε?α, ?χοντα? δεχτε? την απαρα?τητη αισθητικ? και τεχνολογικ? αναν?ωση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Octavia RS

Η AUTO BILD πα?ρνει κατ αποκλειστικ?τητα θ?ση στο κ?θισμα του συνοδηγο? τη? ν?α? Octavia RS. Στο τιμ?νι; Το μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου τη? Skoda και επικεφαλ?? του τμ?ματο? τεχνολογ?α?, Christian Strube.

ΖΕΣΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ Θερμαντ?ρε? χ?ρου στ?θμευση?: Τι ε?ναι και π?? εγκαθ?στανται;

Οι θερμαντ?ρε? χ?ρου στ?θμευση? ε?ναι πρ?σθετο? εξοπλισμ?? σε ?να αυτοκ?νητο, μ?σω του οπο?ου το εσωτερικο? του οχ?ματο? ζεστα?νεται εν? ε?ναι παρκαρισμ?νο! Τι ισχ?ει με την κρ?α εκκ?νηση κινητ?ρα και π?? εγκαθ?σταται το σ?στημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Π?? δι?χνουμε τον π?γο απ? τα τζ?μια χωρ?? γρατζουνι??;

Ο π?γο? στο παρμπρ?ζ και τα τζ?μια του αυτοκιν?του ε?ναι συνηθισμ?νο πρ?βλημα. Π?? το αντιμετωπ?ζουμε, χωρ?? να προκαλ?σουμε γρατζουνι?? στα τζ?μια;

VOICE CONTROL Δοκιμ?ζουμε το Amazon Echo Auto: Υπ?ρχει το τ?λειο voice control;

Τι μα? προσφ?ρει η φωνητικ? υποβο?θηση (voice control) τη? Alexa και π?? δ?νουμε εντολ?? μ?σω του Echo Auto; Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα του ηχητικο? gadget στο ?πι?το? σα?.

ΟΓΔΟΗ ΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ROADSTER Χ?νει τον V8 και ?εξηλεκτρ?ζεται? η ν?α AMG SL;

Στροφ? στου? τετρακ?λινδρου? κινητ?ρε? με πρ?σθετη ηλεκτρικ? ισχ? φα?νεται ?τι θα κ?νει η ?γδοη? γενι?? Mercedes SL Class. M?λιστα, θα παρουσιαστε? ω? σπορ αυτοκ?νητο, ?κουβαλ?ντα?? την τεχνογνωσ?α τη? AMG.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με Mercedes E300 e 4Matic

Με συνδυαστικ? ισχ? 320 PS εμφαν?στηκε η plug-in-υβριδικ? Mercedes E 300 e 4Matic στη δοκιμ? τη?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Οδηγο?με Mercedes E300 e 4Matic


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ OFF ROAD Test μεταχειρισμ?νου: Jeep Wrangler 2008

Το... στρατιωτικ? off road ω? μεταχειρισμ?νο. Δοκιμ?ζουμε ?να Jeep Wrangler 12ετ?α? και σα? απαντ?με. Αξ?ζει να επενδ?σετε τα χρ?ματ? σα?;

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Superb iV

Πρ?τη οδηγικ? επαφ? με το Skoda Superb iV, το οπο?ο ?ρχεται στι? αγορ?? την επ?μενη χρονι?. Αν οδηγε?τε την ημ?ρα 50 χιλι?μετρα, μπορε?τε να κινε?στε ηλεκτρικ? και δε χρει?ζεται να β?ζετε κα?σιμα.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ; Σ?γκριση σε 10 compact SUV: Ποιο ?χει μεγαλ?τερο αποθηκευτικ? χ?ρο;

Ευχ?ριστη εμφ?νιση, πρακτικ? προφ?λ και α?σθηση ασφ?λεια? καθιστο?ν τα compact SUV αγαπημ?νη. Ποιο, ?μω?, ?χει τον μεγαλ?τερο αποθηκευτικ? χ?ρο και με ποιο κ?στο?; Η Auto Bild συγκρ?νει 10 μοντ?λα και δ?νει την απ?ντηση.

PREMIUM ΟΜΟΡΦΙΑ Συγκρ?νουμε Audi Q3 με BMW X1 και Range Rover Evoque

Τρ?α παν?μορφα, γεμ?τα τεχνολογ?α και αν?σει?, μικρομεσα?α SUV, αναμετρ?νται για την κορυφ? τη? premium αισθητικ??. Το Audi Q3 θα βρεθε? αντιμ?τωπο με την BMW Χ1 και το Range Rover Evoque. Οι ιδανικ?? συνθ?κε? οδ?γηση? ε?ναι υπ? αν?λυση και η AUTO BILD ?χει τι? απαντ?σει?.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ PEUGEOT ΣΗΜΕΡΑ Οδηγο?με το ν?ο Peugeot e-2008

Επ?μενο?, παρακαλ?... Μετ? απ? το 208 ?ρχεται τ?ρα και το Peugeot 2008 ω? ηλεκτροκ?νητο. Το οδηγο?με με αμιγ?? καθαρ?... συνε?δηση.

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Ποιο μεταχειρισμ?νο Roadster να αγορ?σω?

Υπ?ρχουν μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα, που προκαλο?ν μ?νο λ?γα προβλ?ματα αλλ? προσφ?ρουν μεγ?λη χαρ?; Εμε?? συνιστο?με αυτ? τα τρ?α διαφορετικ? roadster, που εντυπωσι?ζουν με τη μακροχρ?νια αντοχ? του?.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Μηχανολογικ?? αιτ?ε? α?ξηση? καταν?λωση?

?χει? παρατηρ?σει ?τι πλ?ον το αυτοκ?νητο σου καταναλ?νει περισσ?τερη βενζ?νη? σε σ?γκριση με παλαι?τερα; Συγκεντρ?σαμε και σου παρουσι?ζουμε του? κυρι?τερου? λ?γου? που επισκ?πτεσαι το βενζιν?δικο συχν?τερα πλ?ον, χωρ?? να φται? εσ?.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ? MEGA TEST: 50 Ελαστικ? για οδηγικ? απ?λαυση

Ε?ναι απαρα?τητα τα ελαστικ? απ? αναγνωρισμ?νε? μ?ρκε?, ? αρκο?ν τα ?φθηνο? κ?στου? κομμ?τια?? Υπ?ρχει τελικ?, διαφορ? στα ποιοτικ? του? χαρακτηριστικ?? Δε?τε τη δοκιμ?-γ?γα? με 50 ελαστικ?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με VW Arteon Shooting Brake

Εκε? που η Mercedes σταματ?, η Volkswagen συνεχ?ζει! Το ν?ο Arteon Shooting Brake ε?ναι το station wagon για ?σου?… δεν το θ?λουν στην πραγματικ?τητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πω? λειτουργε? ?να Ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο?

Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?χουν προκαλ?σει την μεγαλ?τερη επαν?σταση στον χ?ρο του αυτοκιν?του, παγκοσμ?ω?. Η εντυπωσιακ? και πρωτοποριακ? του? τεχνολογ?α και η ολο?να αυξαν?μενη δημοτικ?τητα του?, κερδ?ζουν ?δαφο? κ?θε μ?ρα στην αγορ?. Πω? ?μω? λειτουργε? ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο?

ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ ?λα τα μοντ?λα ΒΜW μ?χρι το 2022

Βι?ζεστε να μ?θετε για τα αυτοκ?νητα που σχεδι?ζει να φ?ρει η BMW; Η αγων?α τελει?νει χωρ?? κ?πο, διαβ?ζοντα? την αναλυτικ? παρουσ?αση ?λων των μοντ?λων που κυκλοφορ?σει στι? αγορ?? η γερμανικ? μ?ρκα.

ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Οδηγο?με ν?ο VW Golf 1.4 GTE

Η VW μετ?τρεψε την plug-in-υβριδικ? ?κδοση του ν?ου Golf σε μια σπορτ?φ εκδοχ?. Το ν?ο Golf GTE ?ρχεται με 245 PS.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η Auto Bild σχεδι?ζει την επ?μενη Mercedes AMG C 63

Π?? θα μοι?ζει η επ?μενη Mercedes AMG C 63; Το γραφιστικ? τμ?μα τη? Auto Bild σχεδι?ζει το επ?μενο μοντ?λο των Γερμαν?ν, με το αποτ?λεσμα ?κρω? εντυπωσιακ?.

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Οδηγο?με το ν?ο Audi Q5 55 TFSI e

Με του? πετρελαιοκινητ?ρε? να ε?ναι πλ?ον ε?δο? προ? εξαφ?νιση, το ν?ο Q5 με τον καθαρ? υβριδικ? plug-in κινητ?ρα αποτελε? μια πολ? καλ? εναλλακτικ?. Το δοκιμ?ζουμε και διαν?ουμε μια απ?σταση 36 χιλιομ?τρων τελε?ω? ηλεκτρικ?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο ηλεκτρικ? FIAT 500 Cabrio

Το ν?ο FIAT 500, που μπα?νει στην πρ?ζα, ε?ναι ?τοιμο! Το AUTO BILD κ?νει τα πρ?τα χιλι?μετρα με την cabrio ?κδοση.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Διαφορετικ??... δυναμ?τη?: 448.000 χλμ με 50 ?λογα

Τα καλοδιατηρημ?να FIAT Panda ?χουν γ?νει πραγματικ? συλλεκτικ? κομμ?τια. Για παρ?δειγμα, αυτ? το Panda 4x4 ε?ναι ?να?… χιλιομετροφ?γο?, αφο? ?χει ?δη διαν?σει 448.000 χιλι?μετρα.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο Υβριδικ??

Ε?ναι η αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου Υβριδικο? αυτοκιν?του, σοφ? επιλογ?? Η Toyota με το Prius ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? του επαναστατικο? μοντ?λου και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Τι σημα?νουν οι κωδικο? στα λιπαντικ? αυτοκιν?των;

Π?? ξεχωρ?ζω ποιο λιπαντικ? ε?ναι πιο ποιοτικ? απ? το ?λλο; Τ? σημα?νουν οι κωδικο? στο π?σω μ?ρο? του μπουκαλιο? που αγορ?ζουμε; Μπορ? να αλλ?ξω λιπαντικ? και να ε?ναι καλ?τερο;

TPMS Εκ των υστ?ρων τοποθ?τηση συστ?ματο? ελ?γχου ελαστικ?ν

?χετε αμφιβολ?ε? για το π?σο αποτελεσματικ? λειτουργε? το σ?στημα παρακολο?θηση? τη? π?εση? των ελαστικ?ν σα? (TPMS); Υπ?ρχει η λ?ση με την εγκατ?σταση εσωτερικ?ν αισθητ?ρων ελ?γχου. Διαβ?στε την διαδικασ?α που ακολουθε?ται.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ? ΑΛΛΑΓΗ? Επισκευ? αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των

Τα αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των με βλ?βε? δεν ε?ναι υποχρεωτικ? να αντικαθ?στανται, αφο? σχεδ?ν π?ντα ε?ναι δυνατ? η επισκευ? του?. Ποιο ε?ναι το κ?στο? και η διαδικασ?α? Τι πρ?πει να ξ?ρω για να γλυτ?σω τα χρ?ματα μου?

ΕΡΕΥΝΑ Το σκ?νδαλο με τα φ?λτρα καμπ?να? των diesel οχημ?των

Γιατ? τα εργοστασιακ? φ?λτρα δεν προστατε?ουν απ? του? ρ?που? NO2 των diesel κινητ?ρων; Π?? μπα?νει σε μεγ?λο κ?νδυνο η υγε?α μα? για 10 ευρ?;

TEST ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Review μεταχειρισμ?νου: Dacia Duster

Πριν απ? δ?κα χρ?νια η Dacia ?φερε... επαν?σταση με το οικονομικ? SUV Duster μοντ?λο τη?. Αξ?ζει ωστ?σο να εμπιστευτο?με ?να αυτοκ?νητο τη? συγκεκριμ?νη? σειρ?? μετ? απ? τ?σσερα χρ?νια ?ιστορ?α??;

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Π?? θα σα? φαιν?ταν ?να ν?ο Skoda Enyaq coupé;

Το Skoda Enyaq δεν ?χει καν κυκλοφορ?σει στι? αγορ??. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι θα σταματ?σουμε να ονειρευ?μαστε. Μ?α μελλοντικ? ?κδοση coupé μπορε? να φ?ρει ?ξτρα κομψ?τητα και sport στοιχε?ο σε ?να μοντ?λο ?δη ακαταμ?χητο.

TEST ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Review μεταχειρισμ?νου: Jeep Renegade

Αναζητ?τε ?να μικρο? μεγ?θου? αυτοκ?νητο, κατ?λληλο για off-road διαδρομ??. Μπορε? ?να μεταχειρισμ?νο Jeep Renegade ?ηλικ?α?? π?ντε ετ?ν να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? σα?;

TEST ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Review μεταχειρισμ?νου: Mercedes GLK

?χουμε περ?που 30.000 ευρ? για την αγορ? αυτοκιν?του. Αξ?ζει να τα επενδ?σουμε σε μ?α Mercedes GLK που ?χει διαν?σει ?δη 200.000 χιλι?μετρα;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i20 Facelift

Ο αντ?παλο? του VW Polo, το Hyundai i20, επαν?ρχεται ανανεωμ?νο? στι? αγορ?? τον ερχ?μενο Σεπτ?μβριο. Εμε?? οδηγ?σαμε ?δη ?να πρωτ?τυπο μοντ?λο του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Π?? να αποφ?γετε το θ?μπωμα του παρμπριζ

?να πρ?βλημα που αντιμετωπ?ζουμε ?λοι κ?θε χειμ?να ε?ναι το θ?λωμα των παραθ?ρων. ?να απλ? φαιν?μενο που μπορε? ?μω? να αποβε? μοιρα?ο. Π?? θα δ?σετε τ?λο? μια και καλ?;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Πω? να καθαρ?σω τον κινητ?ρα μου?

Κ?θε π?τε πρ?πει να πλ?νεται ο κινητ?ρα?; Δε?τε πω? θα το κ?νετε μ?νοι σα? χωρ?? να προκαλ?σετε κ?ποια βλ?βη αλλ? και τη ν?α τεχνοτροπ?α ξηρο? π?γου που αποκλε?ει την περ?πτωση λ?θου?.

SCOOP ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?α Skoda Fabia 2021

Η ν?α Skoda Fabia ?ρχεται το 2021. Οι ιθ?νοντε? τη? Skoda π?ραν την απ?φαση να παρουσι?σουν τη ν?α γενι? τη? Skoda Fabia μ?σα στο ν?ο ?το? και η ΑUTO BILD ?χει ?λε? τι? αποκλειστικ?? πληροφορ?ε? για το ν?ο μοντ?λο.

SCOOP

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?α Skoda Fabia 2021


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ COMPACT SUV TEST: Audi Q3- BMW X1- Volvo XC40

Συγκρ?νουμε τρ?α Compact SUV με μπροστ? κ?νηση, κοντ? στου? 150 ?ππου?. Τρ?α ον?ματα ?βαρι?? τη? Παγκ?σμια? βιομηχαν?α?, κονταροχτυπ?ουντε στα ?σα με στ?χο τον ?Θρ?νο? τη? μοδ?τη? κατηγορ?α?..

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ Puma vs Crossland X vs Juke vs Kona vs 2008

Στην κατηγορ?α των μικρ?ν SUV ο ανταγωνισμ?? ε?ναι πραγματικ? τερ?στιο?. Οι επιλογ?? ε?ναι πολλ?? και πολ? ποιοτικ??, με τι? διαφορ?? των μοντ?λων να ε?ναι μικρ??. Ποια ε?ναι η καλ?τερη επιλογ? σ?μερα στην κατηγορ?α των μικρ?ν SUV?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Hyundai i30 vs Kia Ceed vs Skoda Scala vs Renault Megane

Η μεγ?λη ?περα των μικρομεσα?ων.. Το ν?ο Skoda Scala ωθε?ται ?μεσα σε σημαντικ?? συγκρ?σει?. ?χει το μ?γεθο?, ?χει και τι? δυνατ?τητε?. Θα τα καταφ?ρει ?μω? απ?ναντι στο δ?δυμο Hyundai i30 και Kia Ceed, ?πω? και στην λ?μψη του Renault Megane?

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Review Μεταχειρισμ?νου: Toyota Prius

Αξ?ζει τελικ? ?να μεταχειρισμ?νο υβριδικ?? Η Toyota ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? τη? επαναστατικ?? τεχνολογ?α? και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει η αγορ? μεταχειρισμ?νου Toyota Prius.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Nissan Juke vs VW T-Cross vs Hyundai Kona vs Jeep Renegade

Τ?τραθλο αν?μεσα στα SUV των... τεσσ?ρων μ?τρων: Το ν?ο Nissan Juke συναντ? τα Hyundai Kona, VW T-Cross και Jeep Renegade. Ποιο ε?ναι το μεγαλ?τερο μεταξ? των μικρ?ν;

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Συγκρ?νουμε το ν?ο Opel Astra με το Mazda 3

Η ζω? ε?ναι πολ?χρωμη! ?χι π?ντα, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση συχν?. Μ?λιστα, στην περισσ?τερο... ευγεν? μικρομεσα?α κατηγορ?α υπ?ρχει μια μεγ?λη ποικιλ?α. Απ?δειξη αυτ?? τη? ?ποψη? αποτελε? η σ?γκρισ? μα?, που φ?ρνει αντιμ?τωπα τα Opel Astra και Mazda 3.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ 60 ΧΡΟΝΩΝ Πω? ?ταν τα Octavia του 1962?

Η Skoda Octavia γ?νεται 60 ετ?ν! Τα σημ?δια τη? τα ?χει αφ?σει ακ?μα και στην Κ?να. Εμε?? οδηγ?σαμε την 1η Octavia σε μια χ?ρα, η οπο?α δεν κατ?χει πολλ? απ? τα ιστορικ? αυτοκ?νητα.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Το ν?ο Ford Puma αλλ?ζει ?σα ?ξερε? για τα SUV

Η Ford λανσ?ρει δ?ο και πλ?ον δεκαετ?ε? μετ? το ν?ο Ford Puma, αυτ? τη φορ? ω? SUV και ?χι ω? κουπ?. Το μικρ? τη? Ford ?χει ?λα τα φ?ντα για να καταφ?ρει να ?επιβι?σει? στη ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των mini SUV.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ SEDAN Mazda 6 VS Mercedes C220 VS BMW Σειρ? 3 VS Kia Stinger

BMW Σειρ? 3, Mercedes C 220, Kia Stinger και Mazda 6, ?ρχονται αντιμ?τωπα για τον ?θρ?νο? τη? Μεσα?α? κατηγορ?α?. Mια ικαν?τατη ομ?δα λιμουζιν?ν με κινητ?ρε? diesel, που θα διεκδικ?σει μεγ?λο μερ?διο στην αγορ? μια? και χωρ?? αμφιβολ?α, αν?κουν στα καλ?τερα!

Η ΓΑΛΛΙΑ ΖΕΙ! Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe R135

Η Γαλλ?α ζει, αγαπητο? αναγν?στε? μα?! Με το ν?ο Zoe R135/Z.E. 50 δε?χνει η Renault εντυπωσιακ?, πω? μπορε? να λειτουργ?σει η επαν?σταση τη? ηλεκτροκ?νηση? και πο? υστερο?ν οι αντ?στοιχε? γερμανικ?? προτ?σει? στο θ?μα. Η ποι?τητα, η διαθεσιμ?τητα και οι χρ?νοι παρ?δοση? ε?ναι απ? τα θετικ? στοιχε?α του Zoe.

V8 F1 Ford Transit SuperVan3 V8

Το Ford Transit SuperVan 3 του 1994, ε?ναι ?να τρελ? κατασκε?ασμα. Το 1994 η Ford δημιο?ργησε ?να φορτηγ? για διαφημιστικο?? σκοπο??, με κινητ?ριο δ?ναμη, ?ναν V8 600 ?ππων, απ? μονοθ?σιο F1, και το αυτοκ?νητο εξακολουθε? να υπ?ρχει αν?μεσα μα?.

V8 F1

Ford Transit SuperVan3 V8


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΠ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Ποιε? οι διαφορ?? εν?? Lada Niva του 2012 με ?να του 1976?

Εξετ?ζουμε σαν μεταχειρισμ?νο ?να γερμανικ? Lada Niva του 2012. Με ελ?χιστε? διαφορ?? απ? το μακριν? 1976, παραμ?νει ?να απ? τα πιο σκληροτρ?χηλα off road που κατασκευ?στηκαν ποτ?..

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ?ρευνα: Οι εταιρε?ε? λ?νε τι? αληθιν?? καταναλ?σει??

Τα στοιχε?α δε?χνουν πω? σταδιακ?, η απ?κλιση των εργοστασιακ?ν τιμ?ν καταν?λωση? με την πραγματικ?τητα, αρχ?ζει να μει?νεται σημαντικ?. ?ρευνα αποδεικν?ει πω? οι εταιρε?ε? δε?χνουν στου? υποψ?φιου? αγοραστ?? μ?α πιο ρεαλιστικ? προσ?γγιση γ?ρω απ? τι? καταναλ?σει?.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS

Το ?κραυγαλ?ο? DS X E- Tense μα? δ?νει μια εικ?να για το π?? θα κινο?νται τα αυτοκ?νητα στο ?χι και τ?σο μακριν? 2035. Εμε?? αποτολμ?σαμε μια β?λτα με αυτ? και σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS

OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Συγκρ?νουμε BMW M8 με Porsche Taycan

Κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? ? ηλεκτροκινητ?ρα?; Αυτ? ε?ναι η απορ?α μα?. Η BMW M8 Gran Coupé και η Porsche Taycan, αμφ?τερε? με ισχ? 625 PS η κ?θε μ?α, αποσαφην?ζουν αυτ? το ερ?τημα στην π?στα!

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 600 ΝΜ ΡΟΠΗΣ Οδηγο?με τη ν?α BMW X3 M Competition των 510 ?ππων

?να? καθ?λου διακριτικ?? κινητ?ρα? ε?ναι το πρ?το στοιχε?ο. Μ?α προκλητικ? αν?ρτηση ε?ναι το δε?τερο. Η BMW X3 M Competition ?χει και απ? τα δ?ο πολ?. Στην καθημεριν?τητα, β?βαια, ?λα αυτ? ε?ναι σκληρ?, αλλ? με κ?ποιο τρ?πο ?χουν και τη χ?ρη του?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Δοκιμ?ζουμε το VW T-Roc R των 300 ?ππων

Η μεγ?λη... φασαρ?α περιορ?στηκε: Το VW T-Roc R, που διαθ?τει 300 PS και τετρακ?νηση ?πα?ζει?, ?πω? ?να μεγ?λο SUV. Το AUTO BILD ?ταν κι αυτ? ?παρ?ν?...

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ Οδηγο?με τη Mercedes GLE 400d Coupe

Η ν?α Mercedes GLE 400d Coupe ?ρχεται με ?λλο α?ρα, αυτ?ν του ηγ?τη. Με εξακ?λινδρο diesel κινητ?ρα 330 ?ππων και 700 Nm ροπ??, δε?χνει να μην κωλ?νει πουθεν?, και ?τσι ε?ναι. Ιδο? και η απ?δειξη.

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ BEST SELLER TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: VW GOLF IV

Εν? αναμ?νουμε την τελευτα?α γενι? του πολ? δημοφιλο?? μικρομεσα?ου, αναλ?ουμε τι? παλαι?τερε? γενι?? π?σο καλ?? ? κακ?? ?ταν.. Στο στ?χαστρο η αγαπημ?νη 4η γενι? του, μετ? απ? 16 χρ?νια ζω?? για να δο?με τι προβλ?ματα βγ?ζει..

DACIA SPRING Αναλ?ουμε το Dacia Spring, το SUV των 10.000 ευρ?

Η Dacia κ?νει το πρ?το β?μα για την φθην? ηλεκτροκ?νηση στην ζω? μα?! Το Dacia Spring θα ε?ναι το πρ?το ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? βιομηχαν?α?, θα ε?ναι SUV και θα κοστ?ζει λ?γο π?νω 10.000 ευρ?. Η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν βγει μ?χρι τ?ρα στην επιφ?νεια, για το ηλεκτρικ? SUV που θα αλλ?ξει τα δεδομ?να.

Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ Συγκρ?νουμε το Hyundai i30 N με το Peugeot 308 GTi

Ο Κορε?τικο? π?ραυλο? στοχε?ει το Γαλλικ? Mirage - Οι Κορε?τε? π?τησαν το κουμπ?, με την παρουσ?αση του Hyundai i30 N, σ?μαναν τα τ?μπανα πολ?μου και ?χουν ?ναν μ?νο στ?χο, την κορυφ? τη? καυτ?? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων hothachbacks ?που μ?χρι στιγμ?? δεν ε?χαν καν παρουσ?α.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Το σ?στημα διε?θυνση? και οι πιθαν?? βλαβε? του

Το σ?στημα διε?θυνση? μεταδ?δει τι? κιν?σει? του οδηγο? απ? το τιμ?νι στου? τροχο??. Αν ?χει υποστε? ζημι?, μπορε? να γ?νει επικ?νδυνο. Π?? μπορε?τε, ?μω?, να αναγνωρ?σετε μια ζημι?;

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙA DIESEL Ford Focus VS Mazda 3 VS Peugeot 308

Τρ?α μοντ?λα ?ρχονται αντιμ?τωπα με τη μ?δα των SUV. Πρ?κειται για μικρομεσα?α με diesel κινητ?ρα, που διαθ?τουν και μπ?λικο ταλ?ντο. Το ν?ο Mazda 3 συγκρ?νεται με τα Ford Focus και Peugeot 308 ?ταν μ?νο ?να? μπορε? να π?ρει το βραβε?ο του καλ?τερου.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Οδηγο?με το ν?ο Opel Zafira Life

Το Opel Zafira Life εμφαν?ζεται ιδια?τερα ανταγωνιστικ? απ?ναντι στι? ?δη καταξιωμ?νε? προτ?σει? τη? κατηγορ?α?. Π?σο καλ? ε?ναι στην πρ?ξη?

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ LUTZ STIEGLER ?Μην ξεγρ?φετε του? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση??

Ο Γερμαν?? Lutz Stiegler ηγε?ται στη Volvo του Τμ?ματο? εξ?λιξη? ν?ων κινητ?ρων. Εμπλεκ?μενο? με αυτο??, ?μαθε να εκτιμ? το ?φελο? μια? ?ριμη? τεχνολογ?α?. Μα? ανο?γει τα χαρτι? του αλλ? και την δικ? του οπτικ? στο μ?λλον των αυτοκιν?των.

ΖΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το Audi AI:Trail ε?ναι το SUV τη? επ?μενη? δεκαετ?α?

Ζ?σαμε π?ντε ?ρε? δ?πλα στο Audi AI:Trail και σου δε?χνουμε ποιο αυτοκ?νητο θα ενθουσι?ζει τα παιδι? μα?, ?ταν αυτ? μεγαλ?σουν. Το Audi AI:Trail δε?χνει, πω? θα μετακινο?μαστε σε δ?κα χρ?νια, με ?να SUV που παρ?χει ?περιφερειακ? ορατ?τητα αν?λογη εν?? ελικοπτ?ρου?.

ΟΛΟΣ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ e-CARS ?ρχονται ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα απ? 10.000 ευρ?!

Θεωρο?με ?τι τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι ακριβ? και ε?ναι για λ?γου?. Στην πραγματικ?τητα ?μω?, τ?σο οι επιδοτ?σει? (5-6.000 ευρ?), ?σο και το ?τρικ? με την μπαταρ?α (την νοικι?ζει? και γλυτ?νει? ?λλε? 5-6.000 ευρ?), τα κ?νουν αρκετ? πιο φτην?. Α? δο?με πω?.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Π?σο αξ?ζει ενα μεταχειρισμ?νο Prius?

Αξ?ζει τελικ? ?να μεταχειρισμ?νο Prius? Η Toyota με το Prius ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? του επαναστατικο? μοντ?λου και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο..

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Αυτ? ε?ναι το ν?ο VW ID.4 των 306 ?ππων

Θα μπορο?σαμε να το βαφτ?σουμε και ω? ηλεκτροκ?νητο Tiguan. Μπορε? ουσιαστικ?, το πρ?το ID.3 να μην ?χει κυκλοφορ?σει ακ?μη στου? δρ?μου?, ?μω? αποκτ? ?δη ?ναν μεγ?λο αδερφ?, το πρακτικ? SUV ID.4.

?λα τα μοντ?λα τη? BMW ?ω? το 2023

Η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? BMW θα κυκλοφορ?σει στην αγορ?, ?να μεγ?λο στ?λο αυτοκιν?των, σε κ?θε κατηγορ?α, και θα προσφ?ρει τεχνολογ?α, επιδ?σει? και ?νεση, με τα μοντ?λα που θα λανσαριστο?ν ?ω? το 2023. Η AUTO BILD παρουσι?ζει τι? καινοτομ?ε? τη? BMW, την πολυ-αναμεν?μενη M3, την facelift Σειρ? 5, την ηλεκτρικ? Σειρ? 1, και ?λα τα performance SUV τη? M, στο πι?το σα?.

?λα τα μοντ?λα τη? BMW ?ω? το 2023


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΟΝ ΠΗΧΗ Οδηγο?με το ν?ο Ford Puma

Η Ford β?ζει τον π?χη τη? απ?λαυση? ψηλ?τερα. Παλι? ?νομα, αλλ? ν?ο concept: Το Ford Puma θ?λει να φ?ρει αλλαγ?? στον κ?σμο των μικρ?ν SUV και ?χει ?λα τα... φ?ντα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Δε?τε: Επισκευ? ζ?ντα? β?μα-β?μα

Πρ?κειται για το πιο εκτεθειμ?νο τμ?μα του αυτοκιν?του. Α? δο?με π?? φροντ?ζουν και επισκευ?ζουν τι? φθαρμ?νε? ζ?ντε? οι ειδικο?.

ME SKODA KODIAQ Πω? ε?ναι να οδηγε?? στου? ?ναρχου? δρ?μου? τη? Ινδ?α??

Η Ινδ?α ε?ναι για εμ??, ?να? εντελ?? ?γνωστο?, ?να? ?λλο? πλαν?τη?, ?να? απομακρυσμ?νο? γαλαξ?α?. Η κυκλοφορ?α δε λειτουργε? εδ? με καν?νε?, εν? τα φαν?ρια ε?ναι περισσ?τερο... συστ?σει? συμπεριφορ??. Εμε?? οδηγ?σαμε και σα? μεταφ?ρουμε το ...χ?ο?!

Με 380 ?ππου? το ν?ο Kia Stinger

Το Kia Stinger ε?ναι στην αγορ? απ? το 2017, οπ?τε ?ρθε η ?ρα για ?να facelift μοντ?λο και αυτ? θα συνοδε?εται απ? ν?ου? κινητ?ρε?. Το sedan ε?ναι προ? το παρ?ν διαθ?σιμο με δ?ο τετρακ?λινδρου? (200 και 245 ?ππων) και ?ναν κινητ?ρα V6, 366 ?ππων στο Stinger GT.?

Με 380 ?ππου? το ν?ο Kia Stinger


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

H DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ Test Αξιοπιστ?α?: Kia Soul

To Kia Soul ?χει σχ?μα κουτιο? αλλ? ε?ναι ιδια?τερα χαριτωμ?νο και ?χει αγαπηθε? απ? το κοιν?. Κρ?βει β?βαια πολλ?? χ?ρε? κ?τω απ? την τετρ?γωνη σχεδ?ασ? του, ?πω? η αξιοπιστ?α σε β?θο? χρ?νου. Αυτ? το Kia ?χει ψυχ?..

H DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ

Test Αξιοπιστ?α?: Kia Soul


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

SCOOP Πρ?τη ματι? στη ν?α Mercedes SL

Η ν?α Mercedes SL ?χει στεν? σχ?ση με την επερχ?μενη AMG GT και θα αποκτ?σει, μ?λιστα, και ηλεκτροκ?νητη εκδοχ?. Το AUTO BILD ?χει τι? πρ?τε? εικ?νε? και ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το cult roadster!

SCOOP

Πρ?τη ματι? στη ν?α Mercedes SL


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Αστοχ?α υλικο? = Δαπανηρ?? βλ?βε?

Ποιο Ευρωπα?κ? μοντ?λο σπ?ει κ?θε ρεκ?ρ σε καταν?λωση λαδιο?? Ποιε? οι αστοχ?ε? στην κατασκευ? του κινητ?ρα και τι θα πρ?πει να γνωρ?ζει ο καθ?να? που θα ?θελε να αγορ?σει ?να τ?τοιο premium αυτοκ?νητο?

ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Powerbank ε?ναι η λ?ση για τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα

Αν αυτ? που σα? β?ζει σε αρνητικ?? σκ?ψει? για τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι η περιορισμ?νη αυτονομ?α του? τ?τε υπ?ρχει λ?ση! Powerbank για να μην ?χετε ?γχο?.

ΜONOMAXIA 2082 ΙΠΠΩΝ Τι θα αγ?ραζε?: NSX, 911 GTS, AMG GT R ? Corvette Grand Sport?

Τ?σσερα εξωτικ? μοντ?λα με περισσ?τερου? απ? 450 ?ππου? μονομαχο?ν για την καρδι? μα?. Αν ε?χε? την οικονομικ? δυνατ?τητα, ποιο απ? τα 4 διαμ?ντια τη? αυτοκ?νηση?, θα διαλ?γατε για να κ?νετε μερικο?? γ?ρου? στην π?στα?

MEGA TEST Ποιο μικρ? SUV αξ?ζει τα λεφτ? του?

Οι 6 πιο δυνατο? και καλ?τεροι μικρο?-SUV μονομ?χοι στο μικροσκ?πιο! ?λοι οι διεκδικητ?? προτ?σσουν τα κ?λλη του? για να κερδ?σουν την πρ?τη θ?ση στην καρδι? μα?. Εμε?? πα?ρνουμε ?ξι μοντ?λα με βενζινοκινητ?ρα και τα συγκρ?νουμε..

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ποιο Τρικ?λινδρο Crossover να αγορ?σω?

Τα Crossover πουλ?νε σαν ζεστ? ψωμ?κι και ?χι ?δικα. ?χουν ?λα τα προσ?ντα για να πα?ξουν τον ρ?λο του οικογενειακο? αυτοκ?νητου, να ε?ναι το πρ?το αυτοκ?νητο εν?? ν?ου, ακ?μα και εν?? συνταξιο?χου...

7 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Kia Ceed

Το 2012 παρουσι?στηκε η 2η γενι? του Kia Ceed και ?ταν μια καλ? εναλλακτικ? για ?σου? ?θελαν ?να ποιοτικ? μικρομεσα?ο με μεγ?λη εγγ?ηση μηχανικ?ν μερ?ν. Προ?βαλλε ?γερμανικ?? ποι?τητα και τα ?βαλε στα ?σα με του? υπ?λοιπου? ?παλιο??? τη? κλ?ση?. Τι προβλ?ματα βγ?ζει μετ? 7 χρ?νια χρ?ση??

MEGA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Ποιο ε?ναι το καλ?τερο οικογενειακ? SUV τη? αγορ???

Στα compact SUV των 4,5 μ?τρων, το Tiguan υπ?ρξε π?ντοτε το καλ?τερο τη? κατηγορ?α?. ?μω? τ?ρα η VW βρ?σκεται σε επιφυλακ?, εξαιτ?α? του ανταγωνισμο? απ? την Απω Ανατολ?! Η Kia, η Hyundai, η Mazda και η Honda ε?ναι εδ? και επιτ?θενται.

EYE CATCHER Οδηγο?με το ν?ο Lexus UX 250h

Το Lexus UX ε?ναι ?να ν?ο Crossover, το οπο?ο συνδυ?ζει τι? μοντ?ρνε? τεχνολογ?ε? με την πολυτ?λεια, το αθλητικ? παρ?στημα και την κομψ?τητα, ?λκοντα? τα βλ?μματα.

EYE CATCHER

Οδηγο?με το ν?ο Lexus UX 250h


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Το κορυφα?ο Φετιν? Audi

Ποιο αυτοκ?νητο κατασκε?ασε η Audi που θα σε κ?νει να ξεχ?σει? ?τι ?ξερε? μ?χρι σ?μερα? Πω? κατ?φερε να κερδ?σει ?λο το ?συν?φι? των συντακτ?ν ειδικο? τ?που, χωρ?? να ?χει εξωφρενικ?? επιδ?σει? αλλ? και τεχνολογικ?? καινοτομ?ε?? Γιατ? η Audi... ξ?ρει! Τ?σο απλ?...

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το κορυφα?ο Φετιν? Audi


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Ποιο μικρ? SUV με συμφ?ρει να αγορ?σω?

?χουν παρεμφερε?? διαστ?σει? και παρεμφερε?? ιπποδυν?μει?, διαθ?τουν και τα δ?ο τετρακ?νηση, κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, υψηλ? θ?ση οδ?γηση?, ελκυστικ? σχεδ?αση, ικανοποιητικ? πακ?το εξοπλισμο?, αλλ? μεγ?λη διαφορ? τιμ??. Ε?σαι σ?γουρο? πω? ξ?ρει? ποιο σε συμφ?ρει να αγορ?σει??

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ Σ?γκριση Διαφορετικ?? Φιλοσοφ?α?

Π?ρτε το χαμπ?ρι! Βασιλι?? στα μικρομεσα?α ε?ναι η Κορ?α, αφο? η Hyundai και η KIA αποστομ?νουν κ?θε αντ?παλο. Ο ?μιλο? VAG ?λλαξε τι? ισορροπ?ε? του, και β?ζει στην μ?χη την Skoda, να κοντρ?ρει τι? θ?σει? του β?θρου αλλ? και την π?ντα ποιοτικ? Renault. Καταφ?ρνει τον στ?χο τη? ? απλ? επιβεβαι?νει την Παγκ?σμια κυριαρχ?α τη? Κορ?α??

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα μεγ?λα Χαρτι? τη? Audi

Η σειρ? Q τη? Audi δ?χτηκε μεγ?λε? παρεμβ?σει? και τα μεγ?λα χαρτι? τη? βιομηχαν?α? στην κατηγορ?α των SUV ε?ναι ανανεωμ?να και ?τοιμα να συγκριθο?ν με κ?θε αντ?παλο. Σε μια τ?σο γενικευμ?νη αναν?ωση δεν θα μπορο?σαμε να σταθο?με αμ?τοχοι και αποφασ?σαμε να δοκιμ?σουμε διεξοδικ? ?να-?να τα μοντ?λα και να σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα? απ? την ?φαρ?τρα? τη? Γερμανικ?? βιομηχαν?α?.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ R19: Το αυτοκ?νητο που αγαπο?σε τι? στροφ??...

Θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε στο παρελθ?ν για να καταλ?βουμε γιατ? το R19??γινε ?να? ?ρωα? για την Renault. Το ισορροπημ?νο Renault 19 ?ρθε το 1988 για να ταρ?ξει τον γερμανικ? ανταγωνισμ? και ?γινε αμ?σω? best seller.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ BMW 330i vs JAGUAR XE P300 AWD

?να? Βρεταν?? επιτ?θεται στου? Βαυαρο??. Η Σειρ? 3 τη? BMW και η Jaguar XE ορ?ζονται ω? σπορ, μεσα?ε? λιμουζ?νε?. Ποια ε?ναι καλ?τερη?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ

BMW 330i vs JAGUAR XE P300 AWD


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Συγκρ?νουμε Audi E-Tron με Tesla Model X

Δυο αυτοκ?νητα με μεγ?λη φ?μη στην πλ?τη του?, διεκδικο?ν τα ?ηλεκτρικ?? σκ?πτρα.. Το Tesla Model X ε?ναι ισχυρ?, ακριβ? και με μεγ?λη αυτονομ?α. Το ν?ο Audi e-tron αντεπιτ?θεται με εξ?σου δυνατ? προσ?ντα. Εμε?? τα συγκρ?νουμε και αναδεικν?ουμε τον ηλεκτρικ? νικητ?..

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με αποκλειστικ? το ν?ο Mazda 3 Skyactiv-X 2.0

Το diesel, που ?κα?ει? βενζ?νη... Χ?ρη στην υψηλ? συμπ?εση το Mazda 3 2.0 Skyactiv-X συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα των diesel κινητ?ρων και αυτ?ν τη? βενζ?νη?. Το οδηγο?με αποκλειστικ? και σου παρουσι?ζουμε τον κινητ?ρα Skyactiv-X.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ?τσι γ?νονται οι ζ?ντε? σου καινο?ργιε?

Ασε του? ειδικο?? να κ?νουν τι? ζ?ντε? σου καινο?ργιε?. Χ?ρη στο συχν? πλ?σιμο και την φροντ?δα του χρ?ματο?, μπορο?με σχετικ? ε?κολα να κρατ?σουμε το χρ?μα του αυτοκιν?του μα? ?πω? ?ταν την πρ?τη μ?ρα που το αγορ?σαμε. Δυστυχ?? ?μω? δεν συμβα?νει το ?διο και με τι? ζ?ντε? αλουμιν?ου.

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Παν?κριβο, ναι! Αξι?πιστο ?μω??

Ποιο ακριβ? αυτοκ?νητο με τρικ?λινδρο κινητ?ρα προσελκ?ει το κοιν? με την καρδι? και το... μυαλ? του? Ξεπερ?στηκαν ?μω? τα προβλ?ματα με τον στροφαλοφ?ρο ?ξονα, ?στε να ε?ναι ασφαλ?? η αγορ? του ω? μεταχειρισμ?νο ? θα τρ?χουμε για ακ?μα πιο ακριβ?? επισκευ???

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Τετρακ?νητα Diesel SUV

Γιατ? να αγορ?σω κ?τι ακριβ? εν? υπ?ρχει η Dacia, που προσφ?ρει τα ?δια σε χαμηλ?τερη τιμ?? Μπορε? να βγε? μπροστ? απ? Mazda, Hyundai και Ford? Ποια τεχνολογ?α πληρ?νουμε ακριβ?τερα και π?σο απαρα?τητη μα? ε?ναι?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST

Τετρακ?νητα Diesel SUV


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ο Δι?βολο? τη? Fiat

Ποιο? ?ταν ο ?Κ?τρινο? Δι?βολο?? τη? Fiat, που ?κανε του? ν?ου? οδηγο?? αλλ? και του? πιο απαιτητικο??, να θ?λουν να το αποκτ?σουν? Π?σο μπροστ? απ? την εποχ? του ?ταν και τι πρ?σβευε για την Ιταλικ? βιομηχαν?α?

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Δι?βολο? τη? Fiat


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΔΟΚΙΜΗ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Kodiaq RS Twin Turbo 240 ?ππων

Παντοδ?ναμο!!! Το Skoda Kodiaq RS συνδυ?ζει σπορτ?φ χαρακτηριστικ? με diesel κινητ?ρα. ?χι ?μω? ?ναν οποιοδ?ποτε, αλλ? ?να biturbo 240 ?ππων, ο οπο?ο? χαρ?ζει εξαιρετικ?? επιδ?σει? στο θηρι?δε? SUV.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Αξι?πιστη η μεταχειρισμ?νη BMW X5?

Η μεταχειρισμ?νη Χ5 ε?ναι μια αξι?πιστη επιλογ?, μετ? απ? 13 χρ?νια κυκλοφορ?α?? Γιατ? κρατ? τ?σο υψηλ? τιμ? μεταπ?ληση? εν? ?χει υψηλ? κ?στο? χρ?ση?, περιορισμ?νε? εκτ?? δρ?μου ικαν?τητε? και σχεδ?ν καθ?λου ?νεση..? Τι βλ?βε? θα αντιμετωπ?σω μετ? απ? 10+ χρ?νια χρ?ση???

ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ? Η μ?χη των Μικρομεσα?ων Diesel

Τι προσφ?ρουν τα ν?α μικρομεσα?α Diesel? Μπορε? το Focus να με?νει μακρι? απ? τον ανταγωνισμ? του, ακ?μα και μετ? την ε?σοδο του Mazda 3? Καταφ?ρνουν να ξεπερ?σουν την Γαλλικ? ποι?τητα του 308 και να προσφ?ρουν αξιοπιστ?α για χρ?νια?

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ε?ναι αξι?πιστη μια BMW Σειρ? 3?

Γιατ? η Σειρ? 3 ?γινε το best seller τη? BMW? Ε?ναι ?φθαρτη στον χρ?νο ? τρ?χει? στα συνεργε?α μαζ? τη?, για ακριβ?? επισκευ??? Ποια ε?ναι η καταπ?νηση τελικ? τη? αν?ρτηση? και του πλαισ?ου σε ?να πισωκ?νητο αυτοκ?νητο?

COMPACT ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Συγκρ?νουμε Skoda Scala, με Mazda 3, VW Golf και Ford Focus

Σε αυτ? τη μεγ?λη μονομαχ?α με compact μοντ?λα, υπ?ρχει ?να? ν?ο? που ?χει το βλ?μμα του ψηλ?... Μπορε? ο ν?ο? και ολ?φρεσκο? διεκδικητ?? να καταφ?ρει την κατ?κτηση τη? κορυφ??? Δε?τε εδ? την αναλυτικ? σ?γκριση.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频