ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ Ωδ? στην ?νεση: Η Υδροπνευματικ? αν?ρτηση τη? Citroen

H Citroen C5 ε?ναι το τελευτα?ο αυτοκ?νητο που εφοδι?ζεται με την δι?σημη υδροπνευματικ? αν?ρτηση τη? Citroen και το καθιστ? ορ?σημο στην ιστορ?α τη? Γαλλικ?? εταιρ?α?. Εμε?? το φ?ρνουμε δ?πλα σε δυο αυτοκ?νητα ?σταθμο??? τη? στη ?νετη ιστορ?α τη? εταιρε?α?.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD για το ν?ο Audi A3

Το Audi A3, ο ?εφευρ?τη? του πολυτελο?? μικρομεσα?ου?, ?ρθε για να αλλ?ξει του? καν?νε? τη? κατηγορ?α?. Β?ζει ψηλ? τον π?χη τη? σ?γκριση? με τα αδ?λφια του, αλλ? και τον ανταγωνισμ?. Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD σε ποια σημε?α ξεχωρ?ζει το ν?ο Audi A3, αλλ? και μια αποκλειστικ? συν?ντευξη του Γενικο? Διευθυντ? τη? Audi Hellas, Νικ?λα Μπ?ρναρντ.

ΔΟΚΙΜΗ Mercedes E 300 de: Το Φαιν?μενο diesel και plug in Hybrid

Ε?ναι οικονομικ?, ε?ναι και αθ?ρυβο. Στη ν?α Mercedes E 300 de συναντ?με ?ναν εξαιρετικ? αποδοτικ? κινητ?ρα diesel και μια σ?γχρονη plug-in υβριδικ? τεχνολογ?α. Π?σο μπροστ? ε?ναι τελικ? η Mercedes?

ΤΑ SUV ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ Συγκρ?νουμε το Audi e-tron με τη Mercedes EQC

Το μ?λλον σαφ?? και θα κινε?ται ηλεκτρικ?. Και σ?μερα; Ποιο ε?ναι καλ?τερο στο δρ?μο; Το Mercedes EQC ? το Audi e-tron;

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ Εσ? θα αγ?ραζε? BMW X3 ? VW Polo?

Αξιολογο?με την αγορ? μεταχειρισμ?νη? BMW X3, που η τιμ? τη? πλ?ον ε?ναι εφ?μιλλη με ?να VW Polo. Αξ?ζει η αγορ? μια? F25 ? θα ?τρ?χουμε??

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Πρ?τη οδ?γηση: Ν?α Skoda Octavia RS

Η AUTO BILD πα?ρνει κατ αποκλειστικ?τητα θ?ση στο κ?θισμα του συνοδηγο? τη? ν?α? Octavia RS. Στο τιμ?νι; Το μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου τη? Skoda και επικεφαλ?? του τμ?ματο? τεχνολογ?α?, Christian Strube.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ SUV Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLA 220d 4MATIC

Η ν?α Mercedes GLA επιτ?λου? μεγ?λωσε, και ?γινε ?να πραγματικ? SUV. Την οδηγο?με πρ?τοι την ?κδοση με Diesel κινητ?ρα, αυτ?ματο κιβ?τιο 8 σχ?σεων και τετρακ?νηση, και ανακαλ?πτουμε τον υπερυψωμ?νο χαρακτ?ρα τη?.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ποια ε?ναι η πιο συμφ?ρουσα επιλογ? στα κα?σιμα?

Ποι?? ε?ναι οι πιο οικονομικ?? επιλογ?? στου? κινητ?ρε? ν?α? τεχνολογ?α?? Στη μεγ?λη σ?γκριση των κινητ?ρων β?ζουμε κ?τω και ξεκαθαρ?ζουμε τι μπορο?ν να κ?νουν τα diesel, τα βενζινοκ?νητα, τα υβριδικ? και τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα. Συγκρ?νουμε δυ?δε? και τρι?δε? απ? 7 ξεχωριστ? αυτοκ?νητα με διαφορετικ? κα?σιμα και ποιο ε?ναι η ιδανικ? επιλογ?.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Alfa Romeo: To ?επικ?? hachback τη? Ιταλ?α?

Το compact 145 αγων?στηκε για την διαφορετικ?τητα τη? Alfa Romeo και οι Βoxer κινητ?ρε? θυμ?ζουν σ?μερα μια ?λλη εποχ? που ?χει περ?σει ανεπ?στρεπτη... Α? δο?με γιατ? λατρε?τηκε το φαντασμαγορικ? hatchback τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?..

RAV4 VS Outlander VS UX VS CR-V Ποιο Hybrid SUV να αγορ?σω?

Τι καταφ?ρνουν τα υβριδικ? συστ?ματα στα μεσα?α SUV? Τα τ?σσερα υβριδικ? και τετρακ?νητα SUV του συγκριτικο? μα?, επιθυμο?ν να δε?ξουν ?τι κα?σιμο γλυτ?νει? και χωρ?? να καταφ?γει? στο diesel.

ΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ? Συγκρ?νουμε Mercedes B 250 e με BMW 225xe Active Tourer

Ποιο υβριδικ?, υπερυψωμ?νο μοντ?λο τα βγ?ζει π?ρα ?πιο καθαρ??? Η plug-in-υβριδικ? ?κδοση τη? Mercedes B 250 e, συναντ? την BMW 225xe Active Tourer, για να αναμετρηθο?ν στον βωμ? αυτ?? τη? σ?γκριση?.

ΑΠ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Lada Niva: Η Ασταμ?τητη Ρωσικ? αρκο?δα

Εξετ?ζουμε σαν μεταχειρισμ?νο ?να γερμανικ? Lada Niva του 2012. Με ελ?χιστε? διαφορ?? απ? το μακριν? 1976, παραμ?νει ?να απ? τα πιο σκληροτρ?χηλα off road που κατασκευ?στηκαν ποτ?..

ΤΟ HYUNDAI ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΓΕΨΕΙ Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i10

Δια τη? μαγε?α? ? ταχυδακτυλουργικ?ν κ?λπων, οι εργατικο? Κορε?τε? τη? Hyundai δε μα? ?χουν κ?νει μ?χρι στιγμ?? εντ?πωση. Ωστ?σο, φα?νεται πω? με το ν?ο i10 τα κατ?φεραν μια χαρ? με κ?ποια... μαγικ?: Το mini αυτοκ?νητο αποδεικν?εται σε πολλο?? τομε??... μεγ?λο - και ε?ναι πιο ?πλο?σιο? απ? οτιδ?ποτε ?λλο στην κατηγορ?α.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 600 ΝΜ ΡΟΠΗΣ Οδηγο?με τη ν?α BMW X3 M Competition των 510 ?ππων

?να? καθ?λου διακριτικ?? κινητ?ρα? ε?ναι το πρ?το στοιχε?ο. Μ?α προκλητικ? αν?ρτηση ε?ναι το δε?τερο. Η BMW X3 M Competition ?χει και απ? τα δ?ο πολ?. Στην καθημεριν?τητα, β?βαια, ?λα αυτ? ε?ναι σκληρ?, αλλ? με κ?ποιο τρ?πο ?χουν και τη χ?ρη του?.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Αυτ? ε?ναι τα ν?α SUV τη? Mitsubishi

Δ?ο ν?α SUV θα λανσ?ρει στο επ?μενο δι?στημα η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α τη? Mitsubishi. Το πολυ-αναμεν?μενο Mitsubishi Outlander θα κ?νει την εμφ?νιση του φ?το?, εν? υπ?ρχουν ?δη πληροφορ?ε? για ε?σοδο τη? βιομηχαν?α?, στην κατηγορ?α των compact SUV. Η AUTO BILD ?χει τι? πληροφορ?ε? και σα? τι? μεταφ?ρει.

ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Citroen Xantia: Η πιο ?μορφη Ξανθι? του 1993

Το μαγικ? χαλ? του 1993 ? αλλι?? το αυτοκ?νητο του μπαμπ? ? απλ? Citroen Xantia! ?σω? να ?μαθε? να οδηγε?? σε αυτ? το μαγικ? χαλ?, αν το ?χει? ακ?μα ?να ε?ναι σ?γουρο. Δεν θε? να το δ?σει? με τ?ποτα...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αισθητ?ρε?: Πω? θα αποφ?γω την βλ?βη του??

Η εξ?λιξη των αυτοκιν?των ?χει γεμ?σει τα οχ?ματα με κ?μερε? και δι?φορου? αισθητ?ρε?, που πολ? ε?κολα μπορε? να ?τυφλωθο?ν? και να χ?σουν εντελ?? την αποτελεσματικ?τητα του?. Δε?τε πω? θα αντιμετωπ?σετε το πρ?βλημα..

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Η ν?α Mercedes EQA

Η ηλεκτρικ? κινητικ?τητα τη? Mercedes ε?ναι ιδια?τερα ?ντονη και περιλαμβ?νει συναρπαστικ? μοντ?λα, σ?ντομου? χρ?νου? φ?ρτιση? και τιμ?? που ε?ναι λ?γο π?νω απ? τα μοντ?λα με του? κλασικο?? κινητ?ρε?. Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD για τη ν?α Mercedes EQA.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ν?α Mercedes EQA


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

SCOOP ?λα τα ν?α μοντ?λα του ομ?λου PSA ω? το 2021

Τα μοντ?λα απ? τη Γαλλ?α! Το ν?ο Peugeot e-Expert, το Citreon C5 Aircross σε υβριδικ? ?κδοση, μια σπορ εκδοχ? του 508 κ.α. βγα?νουν στη πασαρ?λα! Ποια ε?ναι τα ν?α μοντ?λα των Peugeot, Citroen και DS ω? το 2021;

ΠΟΙΟ PLUG-IN ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ? Συγκρ?νουμε Peugeot 3008 Hybrid4 με Volvo XC40 T5 Twin Engine

Μπορο?ν τα μικρομεσα?α plug-in-υβριδικ? SUV, εκτ?? απ? οικονομικ? οδ?γηση, να προσφ?ρουν και διασκ?δαση στου? κατ?χου? του?? Εμε?? συγκρ?νουμε Peugeot 3008 Hybrid4 και Volvo XC40 T5 Twin Engine σου δ?νουμε την απ?ντηση.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ Γιατ? δεν θα κυκλοφορ?σει ν?ο Ford Focus RS?

?ντονε? ε?ναι οι φ?με? πω? η Ford τελικ? δεν θα κατασκευ?σει κ?ποια RS ?κδοση για το ν?ο Ford Focus, παρ? τι? αρχικ?? προβλ?ψει?. Ποιο? ?ταν ο αρχικ?? σχεδιασμ?? και ποιοι ε?ναι οι λ?γοι που καταδικ?ζουν την παραγωγ? εν?? τ?τοιου αυτοκιν?του?

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Οδηγο?με τη ν?α BMW X6 M50i των 530 ?ππων

Η ν?α BMW X6 ?ρχεται ξαν? με μια δυναμικ? πρ?μνη. Και στην ?κδοση M50i με ?να σπουδα?ο V8, που αποδ?δει 530 ατ?θασα ?λογα. Μπορε?? να τα κουμαντ?ρει??

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ? ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Συγκρ?νουμε Mercedes GLA με Volvo XC40

Η ν?α Mercedes GLA ?χει πλ?ον αυξημ?νε? διαστ?σει?, ?γινε περισσ?τερο SUV και πλησι?ζει ακ?μα περισσ?τερο το Volvo XC40. Τα δ?ο μοντ?λα, εφοδιασμ?να με diesel κινητ?ρε? και σ?στημα τετρακ?νηση?, ?ρχονται αντιμ?τωπα στην πρ?τη συγκριτικ? δοκιμ? του?.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ Οδηγο?με το ν?ο VW T-Roc Cabrio TSI

Το ερ?τημα σχετικ? με την... κ?τα και το αυγ? δεν μπορε? να τεθε? στο πλα?σιο του αυτοκιν?του. Ωστ?σο, το cabrio αυτοκ?νητο εμφαν?στηκε πιο νωρ?? απ ?λα (μ?λιστα, το πρ?το τη? ιστορ?α? ?ταν ?να τ?τοιο), εν? το SUV ε?ναι μ?α σχετικ? πρ?σφατη εμφ?νιση ?τη? μ?δα??, καθ?? απ? το λανσ?ρισμα το πρ?του Toyota RAV4 ?χουν περ?σει π?νω απ? 25 χρ?νια.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Π?σο αξ?ζει ενα μεταχειρισμ?νο Prius?

Αξ?ζει τελικ? ?να μεταχειρισμ?νο Prius? Η Toyota με το Prius ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? του επαναστατικο? μοντ?λου και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει ω? μεταχειρισμ?νο..

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Αποκαλ?πτουμε τη ν?α Porsche 911 GT3?

Το Porsche 911 GT3 ε?ναι το πιο hardcore 911. Πολλ?? οι αλλαγ?? στη ν?α γενι?, αλλ? παραμ?νει σταθερ?, ?να πολ? σημαντικ? χαρακτηριστικ?. Η AUTO BILD αποκαλ?πτει ?λε? τι? καινοτομ?ε? τη? 911 GT3, που ?χουν κυκλοφορ?σει ?ω? τ?ρα.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Η AUTO BILD αποκαλ?πτει το ν?ο Audi RS 3

H Audi ?χει σχεδι?σει την επ?σημη παρουσ?αση του ν?ου RS 3, στο τ?λο? τη? φετιν?? χρονι??, αλλ? η AUTO BILD σα? αποκαλ?πτει ?λε? τι? δυναμικ?? και ταχ?τατε? λεπτομ?ρειε? του μοντ?λου.

Bi-TURBO vs ΔΩΔΕΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ AUDI S8 εναντ?ον BMW M760Li

Οι λιμουζ?νε? των αφεντικ?ν ε?ναι ?να ειδικ? προν?μιο που δ?σκολα θα αποκτ?σει?… Το ?νειρο να μεταφερθε??, ?στω και για λ?γα λεπτ? μ?σα του? ?μω?, ε?ναι αυτ? που θα βι?σει? αυτ? τη στιγμ?. Δ?ο απ? τι? πιο δυναμικ?? λιμουζ?νε? τη? μεγαλ?τερη? κατηγορ?α? προ?ρχονται απ? την Audi και την BMW. Τα S8 και M760Li, με συνολικ? π?νω απ? 1.100 PS ανεβ?ζουν τον π?χη τη? σ?γκριση?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο Audi ABT RS6-R των 740PS

Υπ?ρχουν ακ?μα ?νθρωποι, που δεν του? αρκο?ν 600 ?πποι ?τσι? Οδηγε?? δηλαδ? ?να Audi RS 6 και δεν ε?ναι ?σο επιθετικ? θα το ?θελε?? Ναι κ?ριοι, υπ?ρχουν κι αυτο? που θ?λουν να ζουν την ακρα?α πλευρ? τη? αυτοκ?νηση?, και αναζητο?ν συγκιν?σει? που μπορε? να φ?ρει ?να? V8 με 740 ?ππου? και 900 Nm ροπ??. Η AUTO BILD ε?χε τη δυνατ?τητα να το οδηγ?σει πρ?τη και ακ?μα ?πον?με? απ? την β?αιη επιτ?χυνση...

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο Audi e-tron S Quattro

Ξεχ?στε τα Quattro που ξ?ρατε μ?χρι και σ?μερα. Στο Audi e-tron S βρ?σκεται ?να ν?ο σ?στημα κ?νηση? quattro, και εμε?? οδηγο?με πρ?τοι του? τρει? ηλεκτροκινητ?ρε? που κινο?ν τ?σσερι? τροχο??. Πω? λειτουργε? το ν?ο σ?στημα κ?νηση? quattro?

ΜΕ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΑΙΓΛΗ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο DS3 Crossback E-tense

Με κομψ?τητα και ηλεκτρισμ?: Με το DS3 Crossback E-Tense η πολυτελ?? φ?ρμα τη? Citroen φιλοδοξε? να κ?νει την ηλεκτροκ?νηση μ?α exclusive εμπειρ?α.

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ Στο κυν?γι τη? πιο β?αιη? Επιτ?χυνση?

Η γερμανικ? elite των βελτιωτ?ν προσκλ?θηκε στην π?στα δοκιμ?ν του Papenburg: AC Schnitzer, Brabus, MTM, 9ff και ?λοι οι βελτιωτικο? ο?κοι των premium, παλε?ουν για τον τ?τλο του ταχ?τερου ?πειτα απ? την εκκ?νηση και 3.000 μ?τρα με το γκ?ζι στο π?τωμα…

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σε π?σα απ? αυτ? τα 10 αναγνωρ?ζει? τον εαυτ? σου;

Κανε?? δεν ε?ναι ο τ?λειο? οδηγ?? και σ?γουρα ?λοι ?χουμε διαφορετικ? στυλ π?σω απ? το τιμ?νι. ?μω? μερικ?? συν?θειε? που μπορε? να γ?νονται ακ?μα και ασυνα?σθητα, μπορο?ν να οδηγ?σουν με βεβαι?τητα στο συνεργε?ο. Γιατ? λοιπ?ν να πληρ?νετε τζ?μπα;

ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΞΟ Οδηγο?με το εντυπωσιακ? Audi Q3 Sportback

Με το Audi Q3 Sportback το Ingolstadt θ?τει ?να ν?ο σχεδιαστικ? χαρακτ?ρα. Πε?θει και στο μεμονωμ?νο test;

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Citroen Berlingo VS Opel Combo VS Peugeot Rifter

Αντι-SUV, και οικογενειακο? φ?λοι, που κ?νουν τα π?ντα! Τα... φορτηγ?κια ε?ναι ?ρωε?. Τρ?α απ? αυτ? προ?ρχονται ουσιαστικ? απ? το ?διο εργοστ?σιο και εμε?? τα β?ζουμε σε σειρ?.

ΕΡΕΥΝΑ AUTO BILD Πρ?πει να φορ?με μ?σκε? μ?σα στο αυτοκ?νητο?

Απ? χθε? 27 Απριλ?ου η Γερμαν?α βγα?νει απ? την φ?ση του Lockdown και θα πρ?πει ?λοι να κυκλοφορο?ν με μ?σκε?. Ο οδηγ?? και συνεπιβ?τη? πρ?πει να φορ?νε μ?σκε? προσασ?α?? Κ?νουμε ?ρευνα μ?σω τη? AUTO BILD και αναλ?ουμε τι θα ισχ?σει τελικ?.

i30 N vs Type R vs Megane R.S. Trophy 3 διαφορετικ?? Σχολ?? GTi μονομαχο?ν για την Κορυφ?!

Η κοιν?τητα των GTI ε?ναι πλ?ον πολ? ισχυρ?. Υπ?ρχουν πια πολ? πιο δυναμικ? μικρομεσα?α μοντ?λα σε σχ?ση με το παλι? μοντ?λο απ? το Wolfsburg. Με τα Hyundai, Renault και Honda κ?ναμε ?να σωστ?... χαμ? στην π?στα του Nürburgring!

H DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ Test Αξιοπιστ?α?: Kia Soul

To Kia Soul ?χει σχ?μα κουτιο? αλλ? ε?ναι ιδια?τερα χαριτωμ?νο και ?χει αγαπηθε? απ? το κοιν?. Κρ?βει β?βαια πολλ?? χ?ρε? κ?τω απ? την τετρ?γωνη σχεδ?ασ? του, ?πω? η αξιοπιστ?α σε β?θο? χρ?νου. Αυτ? το Kia ?χει ψυχ?..

H DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ

Test Αξιοπιστ?α?: Kia Soul


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Test Αξιοπιστ?α?: Fiat Tipo

Το ?νομα του Fiat Tipo, ?χει μια ιστορ?α γραμμ?νη π?σω του, με ?ναρξη το 1988, ?ταν και πρωτοεμφαν?στηκε. Στην σημεριν? του εποχ?, ε?ναι ?να πραγματικ? προσιτ? αυτοκ?νητο;

ΔΙΠΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Οδηγο?με το ν?ο Volvo XC40 PHEV

Το Volvo του 0,5%. Αυτοκ?νητα, ?πω? το ν?ο Volvo XC40 Plug-in-Hybrid επωφελο?νται μια? αμφ?βολη? δωρε?? φ?ρου. Εμε?? παρ?λ αυτ?, το οδηγ?σαμε και σου αναλ?ουμε τα χαρακτηριστικ? του.

ΤΕΧΝΙΚΟ Προαν?φλεξη: Το αρνητικ? του downsizing;

Ο ?ρο? low speed pre-ignition (LSPI) αναφ?ρεται στην πρ?ιμη αν?φλεξη, η οπο?α μπορε? να θ?σει εκτ??... κανονικ?τητα? του? σ?γχρονου? κινητ?ρε?, συν?θω? με ?μεσο ψεκασμ? και το?ρμπο. Α? δο?με βασικ?? αιτ?ε? και λ?σει?.

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Review Μεταχειρισμ?νου: Toyota Prius

Αξ?ζει τελικ? ?να μεταχειρισμ?νο υβριδικ?? Η Toyota ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? τη? επαναστατικ?? τεχνολογ?α? και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει η αγορ? μεταχειρισμ?νου Toyota Prius.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο MINI Cooper?

Το MINI με τον τρικ?λινδρο κινητ?ρα προσελκ?ει το κοιν? με την καρδι? και το... μυαλ? του. Ξεπερ?στηκαν ?μω? τα προβλ?ματα με τον στροφαλοφ?ρο ?ξονα, ?στε να ε?ναι ασφαλ?? η αγορ? του ω? μεταχειρισμ?νο?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο VW Touareg V6 286 ?ππων

Η μ?χη για την αν?δειξη του καλ?τερου SUV ?χει φουντ?σει για τα καλ?.. Καθημεριν? βλ?πουμε και μια παρουσ?αση εν?? ακ?μα SUV που θα προσπαθ?σει να καλ?ψει τι? αν?γκε? του κοινο?.. Η VW χαμογελ? πονηρ? και μα? δε?χνει το VW Touareg..

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Audi S3 των 310 ?ππων

Στο φετιν? Σαλ?νι Αυτοκιν?του τη? Γενε?η? θα παρουσιαστε? επ?σημα το ν?ο Audi A3. Εμε?? οδηγ?σαμε το πρωτ?τυπο μοντ?λο των 310 PS! Καλωσ?ρθε? S3 στην ζω? μα?...

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Το μ?λλον των ?Q? τη? Audi

Κ?τι γ?νεται στο Ingolstadt. Με επιπλ?ον ισχ?, πιο ?ντονα σχεδιαστικ? χαρακτηριστικ? και μοντ?ρνα τεχνολογ?α τα SUV τη? Audi σαλπ?ζουν επ?θεση! Εμε?? βρεθ?καμε ?δη μ?σα στο Q7 facelift και στο SQ8 με τα 435 PS του V8 TDI, εν? οδηγ?σαμε και το SQ5 με τα 347 diesel PS του.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο Ford Explorer

Μεγ?λο σε διαστ?σει?, με θηρι?δη κινητ?ρα και με εξαιρετικο?? χ?ρου?, το Ford Explorer περν?ει τον Ατλαντικ? και ρ?χνει το γ?ντι σε καταξιωμ?νου? στην κατηγορ?α αντιπ?λου?.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ PEUGEOT ΣΗΜΕΡΑ Οδηγο?με το ν?ο Peugeot e-2008

Επ?μενο?, παρακαλ?... Μετ? απ? το 208 ?ρχεται τ?ρα και το Peugeot 2008 ω? ηλεκτροκ?νητο. Το οδηγο?με με αμιγ?? καθαρ?... συνε?δηση.

ΜONOMAXIA 2082 ΙΠΠΩΝ Honda NSX vs Porsche 911 GTS vs AMG GT R vs Corvette Grand Sport

Τ?σσερα εξωτικ? μοντ?λα με περισσ?τερου? απ? 450 ?ππου? μονομαχο?ν στην π?στα MIREVAL τη? Γαλλ?α?. 4 διαμ?ντια τη? αυτοκ?νηση?, σπ?νε τα χρον?μετρα διεκδικ?ντα? του? τ?τλου? του πιο γρ?γορου αλλ? και του πιο απολαυστικο? Supercar. Εσε?? ποιο θα διαλ?γατε για να κ?νετε μερικο?? γ?ρου? στην π?στα?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Οδηγο?με το ν?ο Hyundai Kona Hybrid

Η χαμηλ? καταν?λωση συναντ? ?να mini SUV: Το ν?ο Hyundai Kona Hybrid διαθ?τει κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα - β?βαια, φορ? και παπο?τσια γυμναστικ??...

i30 N vs Type R vs Megane R.S. Trophy Ποιο ε?ναι το Κορυφα?ο Hot-Hatch?

Η κοιν?τητα των GTI ε?ναι πλ?ον πολ? ισχυρ?. Υπ?ρχουν πια πολ? πιο δυναμικ? μικρομεσα?α μοντ?λα σε σχ?ση με το παλι? μοντ?λο απ? το Wolfsburg. Με τα Hyundai, Renault και Honda κ?ναμε ?να σωστ?... χαμ? στην π?στα του Nürburgring!

ΑΦΘΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ PREMIUM ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Peugeot 2008

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Peugeot 2008, την premium επιλογ? τη? Peugeot, που θα συναρπ?σει του? φιλου? των SUV αλλ? και τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ηλεκτρικ? Renault Zoe

Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe για 212 χιλι?μετρα. Η Γαλλικ? βιομηχαν?α ?χει κ?νει πιο μοντ?ρνο το ηλεκτροκ?νητ? τη?. Ο κινητ?ρα? και η μπαταρ?α ε?ναι ισχυρ?τερα και το εσωτερικ? πιο ?μορφο.

ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Ευρωπαικ? Αντοχ? και Αξιοπιστ?α

Πω? κατ?φεραν τα Ευρωπαικ? αυτοκ?νητα, να ξεπερνο?ν σε αξιοπιστ?α τα Ιαπωνικ? που μεσουρανο?σαν τα τελευτα?α χρ?νια? Μ?πω? ?ρθε η ?ρα να ξεπερ?σει? τι? προκαταλ?ψει? σου ? προτιμ?? να κυκλοφορε?? με τι? ιδ?ε? του προ-π?ππου σου?

FORD GT V6 BI-TURBO 656PS Ford VS Ferrari: Η Πραγματικ?τητα

Μπορε? ?να Ford να ε?ναι καλ?τερο απ? μια Ferrari? Ναι! Η ταιν?α εμπνε?στηκε απ? την πραγματικ?τητα και η κατοχ? μια? Ferrari ε?ναι πλ?ον παρωχημ?νη... Οι μηχανικο? τη? Ford φα?νεται ?χουν φτι?ξει ?να supercar που θα ζ?λευαν ακ?μα και στο Maranello. Μπορε? να μην τοποθετ?θηκε ο θηρι?δη? V8 τη? Ford αλλ? ο V6 EcoBoost και αυτ? μ?νο αρνητικ? δεν ε?ναι..

AUDI RS4 vs BMW Alpina Σ?γκριση Αν?συχων Χαρακτ?ρων...

Δ?ο μεγ?λα αυτοκ?νητα για αν?συχου? χαρακτ?ρε?, ?χουν την ?δια λογικ? και τον ?διο σκοπ?.. Ποιο? ε?ναι αυτ??? Μα φυσικ? να μοιρ?σουν ατελε?ωτα χαμ?γελα σε οδηγο?? ?που βρ?ζει το α?μα του?? και ?ταν το θελ?σουν μπορο?ν να κινηθο?ν με ταχ?τητε? supercar!

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η Mercedes θ?τει ν?α ?ρια...

Ποιο? ε?πε πω? τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?χουν πρ?βλημα με την αυτονομ?α κ?νηση?? ?ποιο? το ε?πε, απαντ?στε του πω? η Mercedes ?λυσε και αυτ? το πρ?βλημα, αφο? προσφ?ρει 400 χλμ. αυτονομ?α?, μαζ? με 204 ?ππου? και ροπ? 500 Nm. Ποιο ?λλο πρ?βλημα να μα? λ?σουν πια?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Η Mercedes θ?τει ν?α ?ρια...


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ποιο VAG SUV ε?ναι το καλ?τερο?

Ε?σαι λ?τρη? τη? Γερμανικ?? σχολ?? και ?μπλεξε? τα ?μπο?τια? σου αν?μεσα σε Audi, Seat, Skoda και VW? Ψ?χνει? το ιδανικ? SUV τη? VAG για τι? αν?γκε? σου, αλλ? δεν βγ?ζει? ?κρη ποιο να επιλ?ξει?? ?ρα για δι?βασμα...

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με Mercedes AMG GT R Pro

Αγωνιστικ? αυτοκ?νητο δρ?μου, ε?ναι ουσιαστικ? ο ακριβ?? ?ρο? που χαρακτηρ?ζει το AMG GT R Pro. Στην π?στα του Hockenheimring, η ?σφαλτο? πα?ρνει φωτι?.. Ετοιμαστε?τε για απογε?ωση!

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Οδηγο?με Mercedes AMG GT R Pro


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

SEDAN ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Σ?γκριση Mercedes C 200 με Volvo S60 T4

Ομορφι? ? Εξυπν?δα? Ο ?μορφο? Σουηδ?? κ?ντρα στην ?ξυπνη Γερμαν?δα. Το ν?ο Volvo S60 ε?ναι παν?μορφο, αλλ? κινε?ται το ?διο καλ? με τη Mercedes C 200;

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αυτ? ε?ναι το καλ?τερο Ελαστικ? για σ?να

Π?σο ψηλ? ?χει? την αξ?α τη? ζω?? σου (και τη? οικογ?νεια? σου) τελικ?? Ψων?ζει? ?τι σου πασ?ρουν ? αγορ?ζει? αυτ? που σου ταιρι?ζει καλ?τερα? Ποιο ε?ναι το πρ?το κριτ?ριο για την επιλογ? σου, το κ?στο?, η ποι?τητα ? συμβουλ? των φ?λων σου?

MEGA TEST Τα mini SUV που κυριαρχο?ν ?ω? τ?ρα...

Οι 6 πιο δυνατο? και καλ?τεροι Mini-SUV μονομ?χοι στο μικροσκ?πιο! ?λοι οι διεκδικητ?? προτ?σσουν τα κ?λλη του? για να κερδ?σουν την πρ?τη θ?ση στην καρδι? μα?. Εμε?? πα?ρνουμε ?ξι μοντ?λα με βενζινοκινητ?ρα και τα συγκρ?νουμε..

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ i30 N Performance vs Civic Type R vs Megane R.S. Trophy

Η κοιν?τητα των GTI ε?ναι πλ?ον πολ? ισχυρ?. Υπ?ρχουν πια πολ? πιο δυναμικ? μικρομεσα?α μοντ?λα σε σχ?ση με το παλι? μοντ?λο απ? το Wolfsburg. Με τα Hyundai, Renault και Honda κ?ναμε ?να σωστ?... χαμ? στην π?στα του Nürburgring!

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Καταναλ?σει? βενζ?νη? και SUV

Πω? μπορε? αυτ? το SUV, να κα?ει 6.2 λτ καταν?λωση? στα 100χλμ, και παρ?λληλα να ε?ναι ?να απ? τα πιο εντυπωσιακ? SUV τη? αγορ??, εν? σου δ?νει χ?ρο να μεταφ?ρει? και την οικογ?νεια σου, αλλ? και τα πεθερικ? σου? Και ?χι, δεν ε?ναι το πιο ακριβ? τη? αγορ??...

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST Αμμο? - Λ?σπε? - Χαλ?κια

Μ?πω? το ακριβ?, δεν ε?ναι π?ντα και το καλ?τερο? Μπορε? το ν?ο Suzuki Jimny να κοντραριστε? στα ?σια με μια Mercedes G-Class ? ?να Jeep Wrangler? ?χει την δυνατ?τητα με τ?σο μειωμ?νη τιμ? να προσφ?ρει τα ?δια ?σω? και πιο πολλ? απ? του? ογκ?λιθου? τη? κατηγορ?α? τη? Jeep και τη? Mercedes ? ?χει απ?σταση ακ?μα να διαν?σει?

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ε?ναι αξι?πιστα τα μεταχειρισμ?να Mercedes?

Το ακριβ? αυτοκ?νητο, ε?ναι παρ?λληλα και αξι?πιστο? Πληρ?νουμε την αντοχ? του στο χρ?νο ? τα τμ?ματα marketing και τι? οθ?νε?? Ε?ναι μια diesel Mercedes, ασφαλ?? αγορ? μεταχειρισμ?νου ? κ?νει μ?νο για Taxi?

ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Β?λτα με ?λε? τι? γενι?? Mazda MX-5

Πολ? ωρα?α, που μερικ? πρ?γματα δεν αλλ?ζουν ποτ?. Το Mazda MX-5 παρ?μεινε πιστ? στη φιλοσοφ?α του και μα? ενθουσι?ζει ξαν? και ξαν?. Εμε??, συμμετε?χαμε στην εκδρομ?, που ?γινε για τα γεν?θλι? του.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Τελικ? ε?ναι ελαττωματικ? το Mazda RX-8?

Γιατ? ακολουθε? ?κακ?? φ?μη το τελευτα?ο περιστροφικ? μοντ?λο τη? Mazda? Η ?γνοια των κατ?χων το καταδ?κασε ? ο ελλατωματικ?? κινητ?ρα?? Ε?ναι φυσιολογικ? να καταναλ?νει 0,5 λ?τρα λαδιο? αν? 1000 km??

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BMW Z4: Δοκιμασ?α αντοχ?? 16 χρ?νια μετ?..

Π?ρασαν 16 ολ?κληρα χρ?νια απ? την ημ?ρα που μπ?κε η Ζ4 στην ζω? μα?. Στην χ?ρα μα? αγαπ?θηκε π?ρα πολ?, ?πω? σχεδ?ν ?λα τα roadster.. Ποια η αντοχ? τη? ?μω?, 16 χρ?νια μετ?? Αξ?ζει να την αγορ?σει κ?ποιο?, σημερα?

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ? Μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο επιδ?σεων?

Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο επιδ?σεων? Μπορε? ?να τ?τοιου χαρακτ?ρα αμ?ξωμα να ?χει αντοχ?? στον χρ?νο, ακ?μα και μετ? την κακομεταχε?ριση του προηγο?μενου ιδιοκτ?τη ? θα κ?νω σ?μβαση στα συνεργε?α?

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Οδηγο?με το Hyundai Nexo στη μ?ση τη? ερ?μου..

Η ιδ?α εν?? ταξιδιο? στην ?ρημο με ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο ακο?γεται πολ? κακ?, ?μω? το Hyundai Nexo με κυψ?λη καυσ?μου ανατρ?πει τα δεδομ?να.. Το ιδια?τερο ταξ?δι μα? στην ?ρημο, μ?λι? ?χει ξεκιν?σει..

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν?ο Ford Puma

Η Ford λανσ?ρει δ?ο και πλ?ον δεκαετ?ε? μετ? το ν?ο Ford Puma, αυτ? τη φορ? ω? SUV και ?χι ω? κουπ?. Το μικρ? τη? Ford ?χει ?λα τα φ?ντα για να καταφ?ρει να ?επιβι?σει? στη ραγδα?α αναπτυσσ?μενη κατηγορ?α των mini SUV.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ν?ο Ford Puma


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ: Ποιο ε?ναι το κορυφα?ο ?Μεγ?λο? SUV?

Στην μονομαχ?α τη? κατηγορ?α? ?μεγ?λα? SUV, ?λε? οι βιομηχαν?ε? ?χουν ρ?ξει τα μεγ?λα του? χαρτι?. Σ?μερα θα βρεθο?ν αντιμ?τωπα το VW Tiguan, αλλ? και τα Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Nissan Qashqai και Renault Kadjar. Ποιο θα κατακτ?σει την κορυφ??

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Ford Fiesta Active Plus vs Hyundai Kona vs VW T-Cross

Μικρ? για μεγ?λα πρ?γματα - Ε?ναι πρακτικ?, με μ?κο? λ?γο π?νω απ? τα τ?σσερα μ?τρα, οικονομικ? χ?ρη στου? diesel κινητ?ρε? και μοδ?τα. Ο λ?γο? για το VW T-Cross, το Hyundai Kona και το Ford Fiesta, τα οπο?α θα μα? απασχολ?σουν πιο κ?τω.

ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ Μικρομεσα?ο Συγκριτικ?: Civic VS Golf VS Ceed VS Astra VS Megane

Mega συγκριτικ?, με ανταγωνιστ?? του? Θρ?λου? τη? compact κατηγορ?α?, χρ?ζει ν?ο Βασιλι? στον θρ?νο. Ceed, Astra, Civic, Megane και Golf ε?ναι οι καλ?τεροι τη? κατηγορ?α? και αυτ?, το πιο δυνατ? συγκριτικ? του?.

Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ: Hyundai i30 N vs Peugeot 308 GTi

Ο Κορε?τικο? π?ραυλο? στοχε?ει το Γαλλικ? Mirage - Οι Κορε?τε? π?τησαν το κουμπ?, με την παρουσ?αση του Hyundai i30 N, σ?μαναν τα τ?μπανα πολ?μου και ?χουν ?ναν μ?νο στ?χο, την κορυφ? τη? καυτ?? κατηγορ?α? των μικρομεσα?ων hothachbacks ?που μ?χρι στιγμ?? δεν ε?χαν καν παρουσ?α.

TEST THE BEST TEST THE BEST: ?κρηξη Αδρεναλ?νη?

Για μια ακ?μα χρονι?, ε?μαστε προσκεκλημ?νοι στην ετ?σια εκδ?λωση δοκιμ??, σε συνθ?κε? π?στα?, των καλ?τερων αυτοκιν?των στον κ?σμο. Η π?στα τη? Bridgestone στα ν?τια τη? Ρ?μη?, ανο?γει ολ?κληρη την φρ?σκο-στρωμ?νη διαδρομ? τη?, και γ?νετε ?ρμαιο των ορ?ξεων μα?...

TEST THE BEST

TEST THE BEST: ?κρηξη Αδρεναλ?νη?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Ν?ο Opel Astra

?πειτα απ? τ?σσερα χρ?νια ?ρχονται στο Opel Astra ν?οι τρικ?λινδροι κινητ?ρε?, που εξοικονομο?ν κα?σιμα και CO2. Εμε?? το οδηγ?σαμε και σα? μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Ν?ο Opel Astra


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Jaguar E -Pace

Ο ?Θρυλικ??? Ιαγου?ρο? επιστρ?φει δυναμικ?. E-Pace ονομ?ζεται το μικρ?τερο SUV τη? Jaguar, το ?ποιο με μ?κο? 4,40μ ?ρχεται απ?ναντι στην BMW X1 και το Audi Q3. Το οδηγ?σαμε και σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Jaguar E -Pace


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΚΙΜΗ: Ν?ο Audi A7

Οδηγ?σαμε το Α7, την ν?α liftback λιμουζ?να τη? Audi με την πολ? ?μορφη σχεδ?αση και φυσικ? τον ψαρωτικ? πλ?ρω? ψηφιακ? π?νακα οργ?νων. Το μεγ?λο coupe απευθ?νεται σε αυτο?? που βρ?σκουν ?βαρι?? τα sedan και θ?λουν να συνδυ?σουν το στυλ με την πρακτικ?τητα του ανο?γματο? τη? 5η? π?ρτα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΔΟΚΙΜΗ: Ν?ο Audi A7


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

SCOOP ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το facelift Skoda Superb

?πειτα απ? σχεδ?ν τρ?α χρ?νια το μεγ?λο μοντ?λο τη? Skoda θα υποστε? ?να facelift. Eκτ?? απ? τι? επεμβ?σει? στην εμφ?νιση, το Skoda Superb θα αποκτ?σει και ν?ου? κινητ?ρε?. To Superb πλ?ον, θα διατ?θεται για πρ?τη φορ? και με μ?α plug-in-hybrid ?κδοση.

SCOOP

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το facelift Skoda Superb


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕ: Volvo XC60 D5 Polestar Performance

Η Σουηδ?α αντεπιτ?θεται! Το Volvo XC60 D5 ε?ναι περισσ?τερο διασκεδαστικ? στην ?κδοση Polestar Performance!

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Skoda Scala vs Hyundai i30 vs Renault Megane vs Kia Ceed

Η μεγ?λη ?περα των μικρομεσα?ων.. Το ν?ο Skoda Scala ωθε?ται ?μεσα σε σημαντικ?? συγκρ?σει?. ?χει το μ?γεθο?, ?χει και τι? δυνατ?τητε?. Θα τα καταφ?ρει ?μω? απ?ναντι στο δ?δυμο Hyundai i30 και Kia Ceed, ?πω? και στην λ?μψη του Renault Megane?

ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΜΙΚΡΟ Ν?ο Opel Corsa F

Απ? το 1982 και ?πειτα, η Opel ?χει πουλ?σει 13,6 εκατομμ?ρια Corsa, και τ?ρα ?ρθε η ?ρα να παρουσι?σουμε εκτεν?? το μ?λλον.. Το μικρ? τη? Opel ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? μοντ?λα τη? βιομηχαν?α? και το ν?ο Corsa το αποδεικν?ει..

ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΜΙΚΡΟ

Ν?ο Opel Corsa F


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Jeep Renegade 1.0 & Grand Cherokee Trackhawk V8 Η ζω? με ?να Jeep..

Τα Jeep ε?ναι ιδια?τερα αυτοκ?νητα και επιτ?σσουν ειδικο? χαρακτ?ρα ιδιοκτ?τε?. Εμε?? οδηγ?σαμε τα Jeep Renegade 1.0 & Grand Cherokee Trackhawk V8, και σου μεταφ?ρουμε διαφορ?? αν?μεσα στο μικρ? και το τερ?στιο!

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Opel Corsa F και το οδηγο?με!

Το ν?ο Opel Corsa F, ε?ναι π?νω απ? 100 κιλ? ελαφρ?τερη σε σχ?ση με τη σημεριν?, θα εφοδι?ζεται στο εσωτερικ? του με ?καλο?δια?, που γνωρ?ζουμε απ? το Astra και θα διατ?θεται και σε ηλεκτροκ?νητη ?κδοση. Το οδηγο?με και σου μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?..

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Opel GT X

Επαναστατικ? β?ματα απ? την Opel. Υψηλ?βαθμα στελ?χη τη? Opel μα? αποκαλ?πτουν το μ?λλον τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? και τo πειραματικ? GT X που ?ρχεται.. Δι?βασε εδ? ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το μετ?-μοντ?ρνο Opel..

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Opel GT X


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ Fiat 500X FL - Ποιοτικ? φρεσκ?ρισμα

Το μικρ? τη? Fiat ανανε?θηκε στα σημε?α, αποκτ?ντα? ω? πρ?το αυτοκ?νητο τη? εταιρε?α? φωτιστικ? σ?ματα LED. Τα μοντ?ρνα συστ?ματα υποβο?θηση? και οι κινητ?ρε? Euro-6d- Temp συνιστο?ν τι? κυρι?τερε? περαιτ?ρω αλλαγ?? τι? οπο?ε? υπ?στη το 500Χ.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ Renault Megane RS: Τετραδιε?θυνση με 280 ?ππου?

Η 3η γενι? του Megane RS φα?νεται πιο επιθετικ? απ? ποτ?, και ε?ναι.. Σαγηνε?ει απ? την πρ?τη ματι? και κλ?βει την καρδι? σου, μ?λι? καθ?σει? στο κ?θισμα του οδηγο?..

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εικονικ? μ?τια στα ν?α αυτοκ?νητα?

Τα αυτ?νομα αυτοκ?νητα πρ?πει να κερδ?σουν την εμπιστοσ?νη των πεζ?ν και των ποδηλατ?ν, ?χοντα? εικονικ? οπτικ? επαφ?. H Jaguar Land Rover εργ?ζεται πρ?τη να β?λει μ?τια στα ν?α αυτοκ?νητα στρ?νοντα? το χαλ? στην αυτ?νομη οδ?γηση.

100.000 ΧΛΜ TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Audi A4 Avant 2.0 TFSI

Το Audi A4 Avant 2.0 TFSI μπα?νει στο "TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ" των 100.000χλμ, και αγων?ζεται να δε?ξει την αξ?α του και την αντοχ? του. Ποια η καταστασ? του και ποιε? οι εμπειρ?ε? μα?, απ? ?να μοντ?λο που στοχε?ει ψηλ??

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ: Volvo V60 Cross Country

Το V60 Cross Country συνδυ?ζει τα στοιχε?α εν?? στ?ισον β?γκον με αυτ? εν?? SUV, διακριν?μενο συν τοι? ?λλοι? και στον τομ?α τη? καταν?λωση? και τη? οδικ?? συμπεριφορ??

ΔΟΚΙΜΗ: Honda CR-V Hybrid - Ηλεκτρικ? για αρχ?ριου?!

Το Honda CR-V Hybrid αντικαθιστ? την ?κδοση diesel. Η καταν?λωση μει?νεται αλλ? η τιμ? ανεβα?νει... Αξ?ζει τον κ?πο?

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Mercedes B-Class - Τολμηρ? και Μοντ?ρνα

Η ν?α Β- Class προτ?σσει πιο τολμηρ? και πιο μοντ?ρνα σχεδ?αση, περισσ?τερη πρακτικ?τητα και πληθ?ρα συστημ?των ασφαλε?α?, διατηρ?ντα? συν?μα αναλλο?ωτα τα χαρακτηριστικ? του οικογενειακο? αυτοκιν?του.

Β? με τ?νο Πρ?τη οδ?γηση: Ν?α Mercedes B- Class

Η ν?α Β- Class προτ?σσει πιο τολμηρ? και πιο μοντ?ρνα σχεδ?αση, περισσ?τερη πρακτικ?τητα και πληθ?ρα συστημ?των ασφαλε?α?, διατηρ?ντα? συν?μα αναλλο?ωτα τα χαρακτηριστικ? του οικογενειακο? αυτοκιν?του.

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ Toyota Supra - Επιτ?λου? ε?ναι εδ?

Η Supra μοιρ?ζεται τα ?δια γον?δια με το αδελφ? μοντ?λο Ζ4, μ?νο που σε αυτ? την περ?πτωση η οροφ? ε?ναι επ?πεδη.

Η απ?λυτη κ?ντρα: Fiesta ST vs VW Polo GTi

Το ν?ο Fiesta ST και το Polo GTI στ?κονται μπροστ? απ? τα πρ?σινα φαν?ρια και ετοιμ?ζονται για απογε?ωση!

Η απ?λυτη κ?ντρα: Fiesta ST vs VW Polo GTi


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Αποκλειστικ?: Ιδο? η ν?α Skoda Octavia

Πλησι?ζει η αλλαγ? φρουρ?? για το πιο πετυχημ?νο μοντ?λο τη? Skoda. Δε?τε πρ?τοι φωτογραφ?ε? αλλ? και τι ν?ο φ?ρνει μαζ? τη? σε χ?ρου?, τεχνολογ?ε? και κινητ?ρε?. Αγγ?ζει υβριδικ? μονοπ?τια;

Αποκλειστικ?: Ιδο? η ν?α Skoda Octavia


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Πρ?τη οδ?γηση: Peugeot 508

Ριζοσπαστικ? - Το ν?ο 508 συνδυ?ζει τι? συμπαγε?? για την κατηγορ?α διαστ?σει? με το μυ?δε? παρουσιαστικ?, τον ?ντονο χαρακτ?ρα και την κουπ? αισθητικ?.

Πρ?τη οδ?γηση: Peugeot 508


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

To Tesla τη? Hyundai

Εντελ?? αθ?ρυβα μπα?νει στο κλ?μπ των ηλεκτρικ?ν, το Hyundai Kona, το μικρ? SUV τη? κορε?τικη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? που θ?λει να πα?ξει τον ρ?λο του ανταγωνιστ? ακ?μα και του Tesla.

To Tesla τη? Hyundai


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Audi A6 Avant: Τεχνολογ?α απ? το μ?λλον!

Εντυπωσιακ? εμφ?νιση, τεχνολογ?α απ? το μ?λλον και κλ?ση οροφ?? ?πω? ακριβ?? ?ταν πριν απ? 30 χρ?νια! Αυτ? ε?ναι το ν?ο A6 Avant που θ?λει να γ?νει ο ν?ο? ηγ?τη? τη? κατηγορ?α?.

Audi A6 Avant: Τεχνολογ?α απ? το μ?λλον!


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频