58 φωτογραφ?ε? ?

?λα τα ν?α μοντ?λα του 2021

Διαβ?στηκε απ? 20606 αναγν?στε? - 28/12/2020

Το 2021 ?ρχεται με ?γριε? διαθ?σει? ?σον αφορ? την αγορ? αυτοκιν?του και η AUTO BILD σ??... ξεδιαλ?νει το τοπ?ο. Ευρε?α γκ?μα απ? ηλεκτροκ?νητα, υβριδικ? και κλασικ? με θερμικ? κινητ?ρα μοντ?λα αποκαλ?πτονται με κ?θε λεπτομ?ρεια.

 
 
Η διαρκ?? αναβ?θμιση των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των ε?ναι προτεραι?τητα για τι? κορυφα?ε? μ?ρκε? παγκοσμ?ω? και αυτ?? ε?ναι ο κεντρικ?? του? ?ξονα? ω? προ? την παραγωγ? για το 2021. Τα ηλεκτροκ?νητα αποτελο?ν προτεραι?τητα και κορυφα?οι γερμανικο? κολοσσο? το επιβεβαι?νουν με τι? επιλογ?? του?. Ν?α μοντ?λα με ηλεκτρικ? μοτ?ρ ετοιμ?ζουν οι Mercedes (EQA ,EQB και EQS), BMW (SUV iNext), Audi (Gran Turismo e-tron GT και SUV Q4 e-tron) και Volkswagen (ID5, ID Space Vizzion), την ?ρα που αυτοκινητοβιομηχαν?ε? με προφ?λ πιο οικονομικ?ν μοντ?λων ετοιμ?ζουν τι? δικ?? του? πρωτοβουλ?ε? (SUVs Dacia Spring και SsangYong).?
?
Ταυτ?χρονα, διαπιστ?νεται σημαντικ? α?ξηση στην παραγωγ? υβριδικ?ν αυτοκιν?των, ειδικ? ?σον αφορ? τα SUV. Η Toyota πρωτοστ?τησε στην συγκεκριμ?νη πρωτοβουλ?α με το Yaris Cross και το Corolla Cross, εν? η Alfa Romeo παρουσι?ζει το Tonale.
?
Φυσικ?, δεν θα παρουσιαστο?ν αποκλειστικ? ν?α μοντ?λα το 2021. Η π?μπτη γενι? τη? Mercedes C-Class και η δ?κατη του Opel Astra λανσ?ρονται την επ?μενη χρονι?, με την Peugeot να κυκλοφορε? το compact 308 και την Skoda να φ?ρνει το ν?ο Fabia. Προκειμ?νου να περιοριστο?ν ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο οι εκπομπ?? ρ?πων, τα περισσ?τερα απ? τα αυτοκ?νητα ε?ναι τουλ?χιστον μερικ?? ηλεκτροκ?νητα.
?
Παρ?λληλα, θα κυκλοφορ?σουν πολλ? sport αυτοκ?νητα με τα Audi RS 3, BMW M5 CS, Ferrari Purosangue, Hyundai i20 N, Mercedes-AMG S 63, Porsche 911 GT3 και το Toyota GR Hyperca να... περιμ?νουν στην γων?α.
?
Ακολουθε? με αλφαβητικ? σειρ?αναλυτικ? παρουσ?αση, με την συνδρομ? τη? Auto Bild, ?λων των αυτοκιν?των που θα κυκλοφορ?σουν το 2021. Σημε?ωση, οι τιμ?? που παρατ?θενται αφορο?ν την γερμανικ? αγορ?.
?
Alfa Romeo Tonale
Τιμ?: 31.000 ευρ?
?


Το Alfa Romeo Tonale ε?ναι το δε?τερο στην ιεραρχ?α SUV τη? ιταλικ?? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, π?σω απ? το μοντ?λο Stelvio. Με β?ση ?σα γνωρ?ζουμε το Alfa Romeo Tonale βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα του Jeep Renegade, εν? αναμ?νεται να λανσαριστε? και ω? plug-in hybrid.
?
Aston Martin RapidE


?
Ο σχεδιασμ?? Lagonda Concept μ?? προσανατολ?ζει για την εξωτερικ? εμφ?νιση τη? Aston Martin RapidE. Το παν?σχυρο ηλεκτροκ?νητο αυτοκ?νητο μπορε? να κρ?ψει κ?τω απ? το την κουκο?λα του κινητ?ρα με ιπποδ?ναμη ?ω? και 1000 ?λογα.
?
Aston Martin Valkyrie
Τιμ?: Σχεδ?ν 3.000.000 ευρ?


?
Το hypercar Aston Martin Valkyrie ?χει ?δη εξαντληθει πριν καν κυκλοφορ?σει! Προβλ?πεται να εφοδιαστε? με V12 6,5 λ?τρων κινητ?ρα για 1.013 ?ππου? και 740 Nm ροπ??.
?
Audi e-tron GT
Τιμ?: Λιγ?τερο απ? 100.000 ευρ?


?
Η Audi λανσ?ρει το τεσσ?ρων καθισμ?των sport αυτοκ?νητο Audi e-tron GT. Εφοδι?ζεται με ηλεκτροκινητ?ρα 590 αλ?γων, με την κ?νηση να μεταδ?δεται μ?νιμα και στου? τ?σσερι? τροχο??.
?
Audi RS 3
Τιμ?: Λιγ?τερο απ? 60.000 ευρ?


?
Το Audi RS 3 θα διατηρ?σει το πεντακ?λινδρο μοτ?ρ του. Ο κινητ?ρα? των 2,5 λ?τρων με ιπποδ?ναμη 420 ?λογα και 500 Nm ροπ?? θα μπορο?σε να αυξ?σει αμφ?τερε? τι? τιμ?? κατ? ε?κοσι μον?δε?.
?
Audi SQ2 facelift


?
Οι Γερμανο? αναβαθμ?ζουν το Audi SQ2 με μ?α facelift ?κδοση. Το ν?ο Audi SQ2 facelift θα κρατ?σει σε επ?πεδο κ?νηση? την ισχ? των 300 ?ππων.
?
Audi Q4 e-tron
Τιμ?: Λιγ?τερο απ? 40.000 ευρ?


?
Το ηλεκτρικ? SUV Audi Q4 e-tron ?χει ιπποδ?ναμη 306 ?λογα. Η χωρητικ?τητα? 82 κιλοβατ?ρων μπαταρ?α παρ?χει αυτονομ?α ?νευ φ?ρτιση? ?ω? και 500 χιλι?μετρα.
?

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频