2 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?ο Citroen C5 2021

Διαβ?στηκε απ? 20885 αναγν?στε? - 9/11/2020

Η Γαλλικ? βιομηχαν?α τη? Citroen θα παρουσ?ασει επ?σημα το ν?ο C5 μ?σα στο επ?μενο δι?στημα και η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο μοντ?λο.

 
 
Η Citroen για ακ?μα μια φορ? θα προσπαθ?σει να πρωτοστατ?σει και να ενθουσι?σει το κοιν?, με ?να ακ?μα δημιο?ργημα τη?. Αυτ? τη φορ? την σκυτ?λη τη? επαν?σταση? θα κρατ?ει το ν?ο Citroen C5 που θα κυκλοφορ?σει του? επ?μενου? μ?νε?.?Η Citroen ?δωσε με τη μελ?τη CXperience Concept μια πρ?γευση για το επερχ?μενο C5. ?να? υψηλ? ιστ?μενο? παρ?γοντα? τη? γαλλικ?? εταιρε?α? ανακο?νωσε ?τι το C5 δε θα ε?ναι ακ?μα ?να εναλλακτικ? sedan.?πω? οι πρ?γονοι του (DS, CX και C6) θα πρ?πει να ξεχωρ?ζει απ? τον ανταγωνισμ? με ?να ξεχωριστ? ιδια?τερο σχ?διο.?Το ν?ο Citroen C5 θα τροφοδοτε?ται απ? την plug-in υβριδικ? μον?δα τη? εταιρε?α? - με συνδυαστικ? ισχ? ?ω? 300 PS και δυνατ?τητα ηλεκτρικ?? αυτονομ?α? 50 χιλιομ?τρων. Επ?ση?, δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α ?τι το C5 μοιραστε? την τεχνολογικ? β?ση του με το Peugeot 508. Οι Γ?λλοι δε χρησιμοποιο?ν πια τη θρυλικ? υδροπνευματικ? αν?ρτηση, αλλ? αυτ?, που ε?ναι γνωστ? απ? το C5 Aircross με το υδραυλικ? σ?στημα, η οπο?α θα εξασφαλ?σει εκ ν?ου την παραδοσιακ? ?νετη οδ?γηση.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频