6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με Mercedes E-Class facelift

Διαβ?στηκε απ? 15043 αναγν?στε? - 7/9/2020

Αναν?ωση, facelift; Πε?τε το, ?πω? εσε?? θ?λετε. Ωστ?σο, αυτ? η Mercedes-Benz, εκτ?? απ? ανανεωμ?νη ε?ναι και πραγματικ? ισχυρ?.

 
 
Οι αλλαγ?? και οι ανανε?σει? των μοντ?λων τη? Mercedes-Benz ε?ναι πολλ?? και συνεχε??, επομ?νω? αυτ?? θα ?παρ?συραν? κ?ποια στιγμ? και το μεγαλομεσα?ο μοντ?λο τη?, την E class. Ο λ?γο? ?ταν προφαν??: Ο ανταγωνισμ?? δεν πρ?πει να ξεφ?γει, ?τσι οι ιθ?νοντε? τη? εταιρε?α? απ? τη Στουτγκ?ρδη προχ?ρησαν ?μεσα στην αναν?ωση του μοντ?λου του?, η οπο?α γ?νεται φανερ? κατ αρχ?? απ? τι? αλλαγ?? στη σχεδ?αση.Η Mercedes-Benz αναν?ωσε το μοντ?λο τη? στη μεγαλομεσα?α κατηγορ?α με το facelift, που ?ταν τ?σο εκτεταμ?νο, που θα ?ταν αδιαν?ητο στο παρελθ?ν. ?ταν γ?νεται λ?γο? πω? τα π?σω φ?τα ε?ναι καινο?ργια, οι ιθ?νοντε? τη? γερμανικ?? φ?ρμα? εννοο?ν ?να εντελ?? ν?ο π?σω μ?ρο?, συμπεριλαμβανομ?νου του π?σω καπ? και των π?σω πλευρικ?ν μερ?ν, καθ?? απ? τ?ρα και στο εξ?? δεν θα ε?ναι πλ?ον φαρδι? και ψηλ?, αλλ? τ?σο μεγ?λου μ?κου?, που εκτε?νονται στο καπ? του χ?ρου αποσκευ?ν. Σαφ??, η λιμουζ?να δε?χνει πια πολ? πιο σπορ, ειδικ? επειδ? οι μηχανικο? και οι εργ?τε? τη? Daimler δο?λεψαν και στο μπροστιν? μ?ρο?, επανασχεδι?ζοντα? τη γρ?λια του ψυγε?ου και τον μπροστιν? προφυλακτ?ρα, εν? τ?ρα τα φ?τα LED αποτελο?ν μ?ρο? του standard εξοπλισμο?. Επομ?νω?, ?να happy end για την παλι?... ν?α E-Class;Α? κ?νουμε, ?μω?, πρ?τα μια β?λτα...
Απ? το 2016 η Mercedes ?χει πουλ?σει 1,2 εκατομμ?ρια αντ?τυπα του μοντ?λου W213, τ?σο στη χαρακτηριστικ? saloon ?κδοση, ?σο και στι? station wagon (T-model), Coupé και κ?μπριο. Και επειδ? ο κ?σμο? ?χει γυρ?σει ταχ?τερα τα τελευτα?α τ?σσερα χρ?νια απ? ?σο μ?σα σε μια δεκαετ?α, το σ?στημα πολυμ?σων στην E-Class ε?ναι πλ?ον ενημερωμ?νο. Αυτ? σημα?νει: δεν τοποθετο?νται πλ?ον αναλογικ? ?ργανα, καθ?? απ? τ?ρα και στο εξ?? δ?ο οθ?νε? διασχ?ζουν κατ? πλ?το? το μισ? αυτοκ?νητο. Πρ?κειται για τη γενι? τηλεματικ?? νο?μερο 6 (η ν?α S-Class θα διαθ?τει την 7), εν? η... κυρ?α, που ακο?γεται απ? το σ?στημα, θα αντιδρ? μ?νο στο "Hey, Mercedes" και δε θα παρ?χει πλ?ον τι? υπηρεσ?ε? τη? αν πε?τε απλ?? "Mercedes" χωρ?? το "Hey" μπροστ?. Ο καθ?να? μπορε? να εισαγ?γει οποιαδ?ποτε εντολ?, ?πω? θ?λει: αγγ?ζοντα? την οθ?νη αφ??, ακουμπ?ντα? το ταμπλ? στην κεντρικ? κονσ?λα, εν? με επιπλ?ον χρ?ωση, η Mercedes-Benz εγκαθιστ? επ?ση? ?ναν πιεζο-περιστροφικ? διακ?πτη, ο οπο?ο? θα χειρ?ζεται και με ?να ??λμα? π?νω του, κ?τι που η Daimler καλε? εσωτερικ? Cobra.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频