6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με ν?α BMW iX3

Διαβ?στηκε απ? 6217 αναγν?στε? - 24/11/2020

Ακ?μα ?να ορ?σημο: Με την iX3, η BMW διαθ?τει πλ?ον μια ολοκληρωμ?νη γκ?μα εν?? μοντ?λου τη? με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση?, plug-in-υβριδικο?? και ηλεκτρικο??.

 
 
Το e-SUV τη? BMW ε?ναι μοδ?το, μοντ?ρνο και βασ?ζεται σε ?να δοκιμασμ?νο βασικ? μοντ?λο. Η iX3 δεν επιθυμε? να ε?ναι τ?σο πολ? διαφορετικ?, ?πω? τα Tesla αυτο? του κ?σμου και δε χρει?ζεται απαρα?τητα να κ?νει τα π?ντα δι? τη? αφ??. ?τσι, εσωτερικ? δε?χνει ?πω? μια κανονικ? BMW και αυτ? ακριβ?? ε?ναι που μα? αρ?σει σε αυτ?ν. Η λειτουργ?α τη? ε?ναι αυτον?ητη, ?λλωστε ορισμ?να πρ?γματα δε χρει?ζεται να κ?νουν κ?ποια… επαν?σταση, καθ?? ?χουν αποδε?ξει με την π?ροδο των ετ?ν την αξ?α του?.Π?ντω?, η BMW ?κανε την επαν?σταση στο σημε?ο, που ?ταν απαρα?τητο, δηλαδ? σε ?,τι αφορ? την αυτονομ?α. Κατ? WLTP, η iX3 οφε?λει να διαν?ει περ?που 460 χιλι?μετρα με μ?α φ?ρτιση, καθ?? οι Βαυαρο? υπ?σχονται λιγ?τερα απ? 20 kWh κ?θε 100 χιλι?μετρα στην καθημεριν?τητα. Εμε?? κ?ναμε τη σχετικ? δοκιμ?, ?στε να δο?με αν και κατ? π?σο απ?χει η θεωρ?α απ? την πρ?ξη, και σκ?πιμα δεν κοιτ?ζαμε την ?νδειξη τη? καταν?λωση? κατ? τον καθιερωμ?νο γ?ρο μα? των 140 χιλιομ?τρων. Οδηγ?σαμε, λοιπ?ν, κανονικ? και μ?νο στο τ?λο? επιλ?ξαμε την οθ?νη τη? καταν?λωση?, για να δο?με τι λ?ει: Ακριβ?? 20,0 kWh αν? 100 km! Τ?λεια.

Μετ? απ? την καταν?λωση ακολουθε? η φ?ρτιση και αυτ? ακριβ?? ε?ναι η δυσκολ?α του θ?ματο? στα περισσ?τερα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Η BMW φορτ?ζει στο οικιακ? ηλεκτρικ? δ?κτυο το πολ? με 11 kW και με τον ταχυφορτιστ? με 150 kW, κ?τι που ε?ναι απολ?τω? σ?γχρονο και διασφαλ?ζει ?τι η μπαταρ?α θα γεμ?σει ξαν? κατ? 80% μετ? απ? μισ? ?ρα. Αν ?χετε ακ?μα λιγ?τερο χρ?νο και δεν απ?χετε πολ? απ? το σπ?τι, μπορε?τε να επαναφορτ?σετε την iX3 και μετ? απ? δ?κα λεπτ? να εξασφαλ?σετε ?λλα 100 χιλι?μετρα κατ? WLTP.

?ξυπνη αν?κτηση εν?ργεια?
Η BMW σχεδ?ασε πολ? ?ξυπνα και τη στρατηγικ? που αφορ? στην αν?κτηση εν?ργεια?, γιατ? η iX3 κινε?ται standard, κ?νοντα? προσαρμοστικ? την αν?κτηση. Τι σημα?νει αυτ?; Το SUV αναλ?ει συνεχ?? παραμ?τρου?, ?πω? η τοπογραφ?α, η ρο? τη? κυκλοφορ?α? ? τη? διαδρομ??. Με β?ση αυτ? τα δεδομ?να, αποφασ?ζει π?τε ?χει ν?ημα να ανακτ?σει εν?ργεια και π?τε ε?ναι καλ?τερο να χρησιμοποι?σει ο χρ?στη? την υφιστ?μενη κινητικ? εν?ργεια, για να συνεχ?σετε τη διαδρομ? χωρ?? να πατ?τε το δεξ? πεντ?λ, κ?νοντα? "sailing". Φυσικ?, η ?νταση τη? αν?κτηση? μπορε? επ?ση? να ρυθμιστε? και χειροκ?νητα σε τρ?α στ?δια.

Συμπ?ρασμα
Με την iX3 η BMW ?χει συνδυ?σει για πρ?τη φορ? και του? τ?σσερι? πιο προτιμ?μενου? τ?που? κ?νηση? σε μ?α σειρ? μοντ?λου τη?. Το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο SUV αρ?σει με την ευκολ?α τη? χρ?ση? του και διακρ?νεται για την κατ?λληλη -για καθημεριν? χρ?ση- αυτονομ?α του, αλλ? και για του? γρ?γορου? χρ?νου? φ?ρτιση?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频