9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με ν?ο Audi Q2 facelift

Διαβ?στηκε απ? 15011 αναγν?στε? - 30/12/2020

H Audi κατασκευ?ζει το Q2 απ? το 2016, οπ?τε ?φτασε η ?ρα τη? αναν?ωση?. Αναγνωρ?ζετε αμ?σω? το facelift στο Audi Q2; Το μικρ? SUV ?χει αλλ?ξει λ?γο, ?χοντα?, ?μω?, με?νει καλ? ακ?μη.

 
 
Μετ? το λανσ?ρισμα του Audi Q3, αρκετο? π?στεψαν ?τι οι Γερμανο? δε θα κατασκε?αζαν ?να ακ?μα μικρ?τερο SUV απ? αυτ?, αλλ? διαψε?στηκαν. Γιατ?, η Audi ?χι μ?νο παρουσ?ασε το Q2, αλλ? ?φτασε και η ?ρα να το ανανε?σει κι?λα?. Α? ρ?ξουμε μια πιο προσεκτικ? ματι? στο μ?νι SUV τη? Audi. Το μ?κο? του φτ?νει τα 4,21 μ?τρα, ε?ναι δηλαδ? κατ? 2 εκατοστ? μεγαλ?τερη απ? την προηγο?μενη ?κδοση. Οι μπροστιν?? και π?σω ποδι?? ?χουν πια διαφορετικ? στιλ, με το οκταγωνικ? μον? πλα?σιο να ε?ναι λ?γο πιο χαμηλ?, κ?νοντα? το μπροστιν? μ?ρο? να δε?χνει πλατ?τερο. Οι τρει? στεν?? σχισμ?? στην οροφ? παραπ?μπουν στο Audi Sport quattro και πρ?κειται για μ?α στιλιστικ? επιλογ?, που ?χει ταιρι?ξει θαυμ?σια και στο A1.Στο π?σω μ?ρο? βλ?πουμε ?ναν αεροδυναμικ? διαχ?τη με πενταγωνικ?? ?κυψ?λε??, κ?τι που ?χει ν?ημα, επειδ? οι γων?ε? και οι ακμ?? του Q2 μοι?ζουν απ?τομα κομμ?νε?. Σε κ?θε περ?πτωση, το μικρ? SUV κινε?ται τ?σο ?γεμ?τα? και με… γενναι?τητα στο δρ?μο με τα μ?λι? 4,21 μ?τρα του (13 εκατοστ? λιγ?τερα σε σχ?ση με το A3!). Κι αν το Q2 δεν υπ?ρχε ?δη, θα ?πρεπε να επινοηθε?.

Εντ?ξει, ?σω? αυτ? οφε?λεται επ?ση? στο ελκυστικ? πακ?το "Edition One" με ζ?ντε? 19 ιντσ?ν, προβολε?? Matrix LED και π?σω φ?τα LED, σχεδιαστικ? μεμβρ?νη με το λογ?τυπο "Q2" στο πλ?ι και spoiler οροφ??, δερμ?τινα καθ?σματα, μα?ρο ουραν? στην οροφ? και δερμ?τινο τιμ?νι τρι?ν ακτ?νων. Η αρχικ? ?κδοση εφοδι?ζεται με τον τρικ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα του 1,0 λ?τρου και τα 110 ?λογα και στη συν?χεια επιλ?γετε προαιρετικ? εξοπλισμ? απ? τον τιμοκατ?λογο των 88 σελ?δων, που ικανοποιε? τι? απαιτ?σει? και του πιο απαιτητικο? πελ?τη!Οδηγ?ντα?
Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ε?ναι ?να "35 TDI" με 150 PS, αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, 7 σχ?σεων και τετρακ?νηση. Με τα 150 -diesel- ?λογ? του, το Q2 μ?νο αδ?ναμο δεν μπορε? να χαρακτηριστε?, αφο? η ροπ? των 360 Nm, απ? την πλευρ? τη? ε?ναι υπ?ρ αρκετ?,? που αισθ?νεστε ευτυχε?? επειδ? η κ?νηση μεταδ?δεται και στου? τ?σσερι? τροχο??. Η Audi ?χει ρυθμ?σει το Q2 να ε?ναι σπορτ?φ και σφιχτ?, επιλογ? στην οπο?α ταιρι?ζει μια χαρ? και το standard προοδευτικ? σ?στημα διε?θυνση?, που σα? επιτρ?πει να στρ?βετε ε?κολα το Q2 σε δρ?μου? με καμπ?? και να το κατευθ?νετε με ευκολ?α και ακρ?βεια. Αυτ? το SUV ε?ναι μεν ακριβ?, αλλ? και διασκεδαστικ?, δε.Επ?ση?, δε θα το χαρακτηρ?ζαμε ο?τε ?εκτ?? λογικ???. Ο χ?ρο? αποσκευ?ν ε?ναι εντ?ξει με ?γκο 355 λ?τρων, μ?λιστα στην αποκλειστικ? προσθιοκ?νητη ?κδοση, με 405 λ?τρα ε?ναι μεγαλ?τερο? σε σχ?ση με του Α3 (380 λ?τρα), εν? τ?σσερι? επιβ?τε? θα ταξιδ?ψουν, ?πω? του? αρμ?ζει. Κι ?ταν αγγ?ζετε τα πλαστικ?, τα π?νελ των θυρ?ν και το cockpit, ?χετε την α?σθηση, πω? αυτ? ε?ναι η παλι?, καλ? σχολ? τη? Audi, η οπο?α ε?ναι καλ?τερη του σ?γχρονου A3. Στο π?σω μ?ρο?, ακ?μα και τα πατ?κια στη δε?τερη σειρ? θ?σεων ε?ναι δι?τρητα, με αποτ?λεσμα να στηρ?ζονται καλ?τερα και να μη γλιστρο?ν, ?πω? στο κατ? πολ? ακριβ?τερο Α4.

Συμπ?ρασμα
Το Audi Q2 fl ε?ναι ?να SUV που κ?νει του? χρ?στε? του ευτυχισμ?νου?. Ανετα μικρ? σε μ?κο? με 4,21 μ?τρα, αλλ? ε?ναι αρκετ? καλ? και ?νετο στην οδ?γηση. Δε συμφωνο?με μ?νο με την υψηλ? τιμ? και το παλι? σ?στημα πλο?γηση?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频