6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το MINI Cooper JW GP

Διαβ?στηκε απ? 4184 αναγν?στε? - 16/9/2020

Mini John Cooper Works GP: μακρ? ?νομα για μικρ? αυτοκ?νητο. Το Mini John Cooper Works αποκτ? την ?κδοση GP, που ε?ναι ελαφρ?τερη και δυνατ?τερη. Οδηγο?με αυτ? τον super αγωνιστικ? ν?νο!

 
 
Μια τ?τοια εξαιρετικ? γρ?γορη ?κδοση δεν αποτελε? ε?δηση για την Mini. Μια αγωνιστικ? ?κδοση ?ταν ?δη διαθ?σιμη το 2006, με ?να κιτ GP, εν? και πριν απ? επτ? χρ?νια οι Αγγλοι παρουσ?ασαν την δικ? του? εκδοχ?, με 218 ?ππου? στο JCW GP. Αλλ? το ν?ο Mini John Cooper Works GP ε?ναι το κ?τι ?λλο!
Η BMW ?χει τοποθετ?σει τον δ?λιτρο τετρακ?λινδρο κινητ?ρα των 306 ?ππων απ? την τρ?χουσα BMW M135i στο John Cooper Works GP. Σε αντ?θεση με την Μ135i, που ε?ναι τετρακ?νητη, το Mini ?χει κ?νηση μ?νο στου? μπροστινο?? τροχο?? εν? ε?ναι και 350 κιλ? ελαφρ?τερο, αφο? ζυγ?ζει μ?νο 1.255 κιλ? (η Μ135i ε?ναι 1.600 κιλ?).Με τελικ? ταχ?τητα 265 χλμ./?ρα
Η μεγ?λη ανθρακονημ?τινη αεροτομ? ε?ναι μια δ?λωση ?τι το GP δεν ε?ναι απλ? Mini. Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ε?ναι κατ? 50 κιλ? ελαφρ?τερο αφο? δεν διαθ?τει κλιματισμ? και σ?στημα πλο?γηση?, με αποτ?λεσμα οι επιδ?σει? να ε?ναι ακ?μη καλ?τερε?. Η θηρι?δη? ροπ? των 450 Nm φτ?νει στου? κινητ?ριου? τροχο?? και επιταχ?νει το Mini JCW GP απ? στ?ση στα 100χλμ./?ρα σε 5,2 δευτερ?λεπτα. Σε αντ?θεση με τα περισσ?τερα μοντ?λα τη? BMW, η τελικ? ταχ?τητα δεν περιορ?ζεται ηλεκτρονικ? και φτ?νει τα 265 χλμ./?ρα.?Οδηγο?με το Mini?JCW GP σε επαρχιακ? οδ? και σε γρ?γορου? ρυθμο??. Πρ?κειται για ?να μικρ? αυτοκ?νητο με μ?κο? μ?λι? 3,88 μ?τρα και, με μεταξ?νιο 2,50 μ?τρων, θυμ?ζει περισσ?τερο παιδικ? αυτοκινητ?κι παρ? την πολεμικ? μηχαν? που ε?ναι. Το σασ? θυμ?ζει go-kart και η σκληρ? αν?ρτηση μεταφ?ρει ?λε? τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο? στο εσωτερικ?. Φτ?νοντα? στι? στροφ??, το ακριβ?? τιμ?νι και τα χαμηλο? προφ?λ ελαστικ? (225/35 R 18)? αναδεικν?ουν την οδηγικ? απ?λαυση, εν? τα αποτελεσματικ? φρ?να με τι? 4π?στονε? δαγκ?νε? φροντ?ζουν για την ασφ?λεια.


?
Κυνηγ?ντα? στροφ?? με το Mini JCW GP
Σπορ καθ?σματα, ψηφιακ? ?ργανα και κ?κκινε? πινελι??.?Το GP ε?ναι ?να μ?νι σε ?να αγωνιστικ? κοστο?μι! Ε?ναι απ?στευτο το π?? κινε?ται σε επαρχιακο?? στενο?? δρ?μου?, που ε?ναι και το αγαπημ?νο του τερ?ν. Απ? τι? 1750 σ.α.λ., η ροπ? των 450 Nm ε?ναι διαθ?σιμη και παραμ?νει μ?χρι? και τι? 4500 σ.α.λ. Το εξαιρετικ? 8τ?χυτο αυτ?ματο κιβ?τιο Steptronic ανεβοκατεβ?ζει ταχ?τητε? αστραπια?α και κ?θε απ?τομο π?τημα του γκαζιο? σε καρφ?νει στο κ?θισμα, με την αδρεναλ?νη να ρ?ει ?φθονη. Και αυτ? η εξ?τμιση, με τον ξεχωριστ? ?χο και τι? 2 τελικ?? απολ?ξει? στο κ?ντρο (με δι?μετρο 9 εκατοστ?ν η κ?θε μ?α!) ολοκληρ?νει την απ?λαυση.?Κ?τω απ? το καπ? υπ?ρχει ο 2λιτρο? κινητ?ρα? των 306 ?ππων. Στο μπροστιν? μ?ρο? υπ?ρχουν σπορ καθ?σματα με τ?λεια πλευρικ? υποστ?ριξη, π?σω ?μω? δεν υπ?ρχει κ?θισμα, αλλ? μια οριζ?ντια δοκ?? αλουμιν?ου, που ενισχ?ει την ακαμψ?α και προσφ?ρει ασφ?λεια.?Το GP ε?ναι κανονικ? Mini, που σημα?νει ?τι μπορε?τε να το εξατομικε?σετε σ?μφωνα με τι? επιθυμ?ε? σα?. Μπορε?τε να εκτυπ?σετε? το ?νομ? σα? στι? ανθρακονημ?τινε? επεκτ?σει? των τροχ?ν ?νθρακα ? στο λαστιχ?νιο τμ?μα π?νω απ? το ντουλαπ?κι του συνοδηγο?. Το Mini JCW GP ε?ναι περιορισμ?νο ειδικ? μοντ?λο που θα παραχθε? σε μ?λι? 3.000 κομμ?τια που ?χουν ?δη πουληθε?. Στην Γερμανικ? αγορ? θα φτ?σουν 515 απ? αυτ?, με τιμ? 45.000!?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频