6 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο VW Golf GTi

Διαβ?στηκε απ? 76936 αναγν?στε? - 23/9/2020

?πειτα απ? την οδηγικ? επαφ? μα? με τι? ?απλ??? εκδ?σει? του ν?ου VW Golf ?φτασε ο καιρ?? να κ?νουμε στην π?στα ?ναν πρ?το γ?ρο με το GTI των 245 PS, καταναλ?νοντα? μεγ?λη ποσ?τητα ιδρ?τα απ? το ?γχο?.

 
 
Γι αυτ?ν την ιστορ?α, πρ?πει αρχικ? να ρ?ξουμε μ?α ματι? στο παρελθ?ν. ?χι, δε θα φτ?σουμε π?σω ?ω? το πολ??μακριν? 1976, ?ταν παρουσι?στηκε το πρ?το VW Golf GTI. ?λλωστε, αυτ? ε?ναι μια ιστορ?α που θα την ?χετε διαβ?σει?αμ?τρητε? φορ??.

Το σ?γουρο ε?ναι πω?, ?σοι κατ? το παρελθ?ν ?τυχε να οδηγ?σουν ? να ?χουν στην κατοχ? του? ?να VW Golf?(ανεξαρτ?τω? ποια? γενι??), ε?χαν στο μυαλ? του? και στι? βλ?ψει? του?, την απ?κτηση ? ?στω για μια φορ? την οδ?γηση τη? σπορτ?φ ?κδοση? GTI. Προτο? ξεκιν?σουμε το ?ρθρο μα? με μ?α σ?ντομη αναδρομ? στο παρελθ?ν, αξ?ζει να σημει?σουμε πω?, η οδ?γηση του ολοκα?νουργιου VW Golf 8 GTI ?γινε με τη συνοδε?α του υπε?θυνου τη? VW σε θ?ματα δυναμικ?? οδικ?? συμπεριφορ??, Karsten Schebsdat. Στο κε?μενο, που ακολουθε?, θα διαβ?σετε τι? πρ?τε? εντυπ?σει? μα? απ? την οδικ? συμπεριφορ? του Golf GTI και θα ενημερωθε?τε για την εξ?λιξη του γερμανικο? μοντ?λου.Π?ντω?, η δικ? μα? ιστορ?α ε?ναι καινο?ργια. Στα μ?σα τη? δεκαετ?α? του 1990, ο Karsten Schebsdat εξ?λιξε την αν?ρτηση του πρ?του Ford Focus. Στην π?στα δοκιμ?ν στο Lommel του Βελγ?ου κατ?φερε ?ναν τ?σο καλ? συμβιβασμ? μεταξ? σπορτ?φ οδικ?? συμπεριφορ?? και ?νεση?, που ο Schebsdat εξακολουθε? να λ?ει με υπερηφ?νεια ?τι το Focus ?ταν ο λ?γο? για τον οπο?ο το Golf V (5η? γενι??) απ?κτησε π?σω ?ξονα πολλαπλ?ν συνδ?σμων. Μερικ?? επαγγελματικ?? θ?σει? (?πω??μεταξ? ?λλων, στην Porsche ω? τεχνικ?? διαχειριστ?? τη? 997 GT2) τον οδηγο?ν αργ?τερα σε σ?μβαση με τον ?μιλο VW. Ω? ?επικεφαλ?? του τομ?α δυναμικ?? οδ?γηση?, συστ?ματο? διε?θυνση? και ελ?γχου?, κ?νει ?, τι ?κανε απ? τ?τε που φοιτο?σε στο τεχνολογικ? πανεπιστ?μιο του Braunschweig.?Φροντ?ζει ?τσι, ?στε τα αυτοκ?νητ? του να ?χουν την καλ?τερη δυνατ? οδικ? συμπεριφορ?, δηλαδ? πιο ακριβ?? και πιο σπορτ?φ.Βρισκ?μαστε στην π?στα δοκιμ?ν τη? περιοχ?? Ehra-Lessien, η οπο?α ακο?γεται μ?λλον εξωτικ? μπροστ? σε ?να μικρ? καφ? στο Heide κοντ? στο Wolfsburg. Εκε??λοιπ?ν, ?λα τα ν?α αυτοκ?νητα του ομ?λου VW δ?χονται τι? τελευτα?ε? πινελι?? προτο? κυκλοφορ?σουν στου? δρ?μου? αυτο? του κ?σμου. Κ?ποιε? Bugatti περνο?ν απ? κοντ? μα? βροντ?ντα?, ?πω? και μερικ? Skoda, Cupra και Audi του α?ριο. Και του... μεθα?ριο.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频