6 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο VW ID.3

Διαβ?στηκε απ? 34608 αναγν?στε? - 13/7/2020

Πρ?τη οδηγικ? εμπειρ?α με το ν?ο VW ID.3, το ν?ο ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο απ? το Wolfsburg. Τα πρ?τα αυτοκ?νητα θα ε?ναι διαθ?σιμα στου? πελ?τε? απ? τι? αρχ?? του ερχ?μενου Σεπτεμβρ?ου, αλλ? η AUTO BILD σε ενημερ?νει σ?μερα.

 
 
Στην αρχ? επιλ?γουμε π?ντοτε να κ?νουμε το test των υαλοκαθαριστ?ρων. Μπα?νουμε λοιπ?ν, μ?σα στο αυτοκ?νητο, ενεργοποιο?με τον κινητ?ρα και πι?ζουμε το μοχλ? για του? υαλοκαθαριστ?ρε?. Πραγματικ?, ο υαλοκαθαριστ?ρα? καθαρ?ζει, αλλ? τα φ?τα ΔΕ λειτουργο?ν. Φτουουου!
Στα πολλ? πρ?γματα, που γρ?φτηκαν για το ID.3, το ?αυτοκ?νητο του λαο?? τη? VW για την ηλεκτρικ? εποχ?, αν?κει κι αυτ?: Τα ηλεκτρονικ?... τρελα?νονται τ?σο ?σχημα, που αν?βουν τα φ?τα, ?ταν ο οδηγ?? πι?ζει το διακ?πτη του υαλοκαθαριστ?ρα... ?να χαρακτηριστικ? παρ?δειγμα των πολλ?ν προβλημ?των με το software, που ε?χε πραγματικ? το αυτοκ?νητο.

Ε?χε; Ναι, σωστ? διαβ?σατε. Ε?χε! Μ?νο δ?ο απ? τι? 256 λειτουργ?ε? δε θα εκτελο?νται με το ξεκ?νημα τη? εμπορικ?? πορε?α? του εντελ?? πρ?σφατα εξελιγμ?νου πρ?του ηλεκτρικο? VW.Το αυτοκ?νητο ε?ναι ?τοιμο. ?χει μ?κο? 4,26 m, ?ψο? 1,55 m και μεταξ?νιο 2,77 m. Μπορ?σαμε να οδηγ?σουμε το ID.3 στο Wolfsburg, στην ?δρα τη? VW, λ?γο πριν απ? την ?ναρξη των πωλ?σε?ν του.?Τα σημαντικ?τερα γεγον?τα για το ID.3 προτο? καθ?σουμε π?σω απ? το τιμ?νι του: Την εβδομ?δα μεταξ? 14 και 20 Ιουν?ου 2020, ενεργοποι?θηκε ο διαμορφωτ?? στην ιστοσελ?δα τη? VW για του? περ?που 35.000 καταναλωτ??, που ?σπευσαν κι?λα? να κ?νουν κρ?τηση (και ?δωσαν ο καθ?να? προκαταβολ? 1.000 ευρ?). Στι? επ?μενε? 4 εβδομ?δε? οι ενδιαφερ?μενοι πρ?πει να συν?ψουν μια δεσμευτικ? σ?μβαση αγορ?? με τον ?μπορο VW τη? επιθυμ?α? του?.

Τα πρ?τα ID.3 θα παραδοθο?ν την πρ?τη εβδομ?δα του Σεπτεμβρ?ου και η τιμ? στη Γερμαν?α θα ε?ναι ελ?χιστα κ?τω απ? τα 40.000 ευρ? (με τη μεσα?α μπαταρ?α 58 kWh και την αυτονομ?α των 420 χιλιομ?τρων κατ? WLTP), εν? ο πελ?τη? θα λ?βει το πλ?ρε? περιβαλλοντικ? μπ?νου? των 9.000 ευρ?.
Υπ?ρχουν δ?ο επιλογ?? αγορ??: ?σοι παραλ?βουν ?μεσα το αυτοκ?νητ? του? (η εταιρε?α του? αποκαλε? "first mover") θα π?ρουν το αυτοκ?νητ? του? το συντομ?τερο δυνατ?, αλλ? θα πρ?πει να μεταβο?ν ξαν? στον αντιπρ?σωπο για την ενημ?ρωση του λογισμικο? στι? αρχ?? του επ?μενου ?του?. Στη χρηματοδοτικ? μ?σθωση (leasing), οι "first movers" θα ?χουν την δυνατ?τητα να οδηγο?ν το ν?ο του? ID.3 δωρε?ν για του? πρ?του? τρει? μ?νε?. ?σοι ?χουν περισσ?τερο υπομον?, επιλ?γοντα? την παρ?δοση στο τ?ταρτο τρ?μηνο του ?του?, θα λ?βουν ?λε? τι? λειτουργ?ε? με την παρ?δοση.Ο διαμορφωτ?? για ?λου? θα ενεργοποιηθε? στα μ?σα Ιουλ?ου. Κ?θε πελ?τη? λαμβ?νει μια ορισμ?νη ημερομην?α παρ?δοση? επειδ? ο κορωνο??? σταμ?τησε και τι? μον?δε? παραγωγ?? στο Zwickau και ε?ναι απ?θανο να παραχθο?ν τα 100.000 ID.3, που ε?χαν προγραμματιστε? για ?φ?το?, ?πω? μα? λ?ει ο Thomas Ulbrich, μ?λο? του διοικητικο? συμβουλ?ου τη? VW και υπε?θυνο? για την ηλεκτροκ?νηση.

Ποιο? 2 λειτουργ?ε? δεν θα ε?ναι διαθ?σιμε?
Το App Connect δεν εκτελε?ται ακ?μη και το Apple CarPlay δεν ε?ναι ο?τε ασ?ρματο ο?τε ενσ?ρματο. Το smartphone πρ?πει να συνδε?ται μ?σω bluetooth για τη μεταβατικ? περ?οδο. Ωστ?σο, το ID.3 θα ε?ναι ?π?ντα συνδεδεμ?νο? (always online) απ? την πρ?τη ημ?ρα.

Το εκτεταμμ?νο ε?ρο? του μεγ?λου head-up-display δεν ?χει ενεργοποιηθε? ακ?μη. Αυτ? σημα?νει πω? η οθ?νη επαυξημ?νη? πραγματικ?τητα? (augmented reality) λειτουργε? μ?νο σε περιορισμ?νο βαθμ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频