10 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με το ν?ο VW ID.4

Διαβ?στηκε απ? 100449 αναγν?στε? - 28/11/2020

Ηλεκτρικ?, μεγαλ?τερων διαστ?σεων σε σχ?ση με ?να Tiguan, εν? η οδικ? συμπεριφορ? του ε?ναι πρ?γματι καλ?! Το ν?ο VW ID.4 δ?νει μ?α ν?α ερμηνε?α στο θ?μα "SUV".

 
 
Μ?χρι πριν απ? λ?γα χρ?νια το καταναλωτικ? κοιν? ακολουθο?σε τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? και τι? προτ?σει? του?. Κ?πω? ?τσι, λοιπ?ν, διαμορφων?ταν στο παρελθ?ν η αγορ?, σε αντ?θεση με τη σ?γχρονη εποχ?, που οι εταιρε?ε? παρακολουθο?ν τι? τ?σει? στην αγορ? και προχωρο?ν αν?λογα στην κατασκευ? των ν?ων αυτοκιν?των του?. Για παρ?δειγμα, η Volkswagen: Πριν το λανσ?ρισμα του Tiguan, η γερμανικ? φ?ρμα δε δι?θετε κ?ποιο SUV. Απ? το Tiguan και ?πειτα, ?μω?, τα σχετικ? μοντ?λα των Γερμαν?ν πολλαπλασι?στηκαν τ?σο μ?σα στην ?δια την γκ?μα του? (T-Roc, T-Cross κτλ.), ?σο και σε αυτ? των θυγατρικ?ν εταιρει?ν του ομ?λου VW. Στη σ?γχρονη εποχ? πλ?ον η μ?δα επιτ?σσει ?ηλεκτροκ?νηση?. Επομ?νω?, ο πλ?ον ιδανικ?? συνδυασμ?? θα ?ταν ?να ηλεκτροκ?νητο SUV. Ιδο? το VW ID.4!


?
Στο κ?ντρο δοκιμ?ν τη? VW
Βρεθ?καμε συνοδηγο? στο πρωτ?τυπο μοντ?λο του VW ID.4, το οπο?ο κατευθυν?ταν απ? το Wolfsburg στο κ?ντρο δοκιμ?ν τη? VW. Ο Dimitri Asmus, γενικ?? υπε?θυνο? για το ID.4, καθ?ταν ?δη στην θ?ση του οδηγο? και μα? ?δινε εξηγ?σει? για το… μωρ? του. Η εξ?λιξη του ηλεκτροκ?νητου SUV, που ε?ναι ?αρκετ? σπορ?, ?πω? σημει?νει ο Asmus, δι?ρκεσε μ?νο δυ?μισι χρ?νια. Αξ?ζει να σημειωθε? ?τι ο Asmus ?ταν υπε?θυνο? εξ?λιξη? του Golf R!
Εφ?σον το πρ?το ηλεκτροκ?νητο VW ID.3 ε?ναι ?να Golf, τ?τε το ID.4 ε?ναι ?να Tiguan. Και κινε?ται στο δρ?μο, ?πω? θα περ?μενε κανε??, ειδικ? απ? τη στιγμ?, που ο υπε?θυνο? εξ?λιξ?? του ε?χε κ?νει ?να Golf 300 PS σχεδ?ν να πετ?ει. ?Η παγκ?σμια πρεμι?ρα του ID.4 ε?ναι προγραμματισμ?νη για τι? 24 Σεπτεμβρ?ου. Μ?λιστα, ταυτ?χρονα ξεκινο?ν και οι πωλ?σει? του. Βλ?πετε, η VW πι?ζει το δεξ? πεντ?λ στο π?τωμα σε ?,τι ?χει να κ?νει με την ηλεκτροκ?νηση. Και για τη VW αυτ? το αυτοκ?νητο ε?ναι σημαντικ?. Ο προ?στ?μενο? τη? φ?ρμα?, Ralf Brandstätter, ?ρθε κι αυτ?? επ? το?του στο κ?ντρο δοκιμ?ν, μαζ? με το ν?ο σχεδιαστ? Jozef Kabaň, που προ?ρχεται απ? τη BMW και πιο παλι? απ? τη Skoda, ?που συμμετε?χε στη διαμ?ρφωση των Kodiaq και Superb. Ναι, ο Brandstätter διαβ?ζει?AUTO BILD και γνωρ?ζει ?τι ?χουμε σχολι?σει κ?ποια σκληρ? πλαστικ? μ?ρη του ID.3, συγκρ?νοντ?? τα με αυτ? εν?? παλιο? Twingo. ?Βελτι?νουμε το επ?πεδο τη? αξ?α? του ID.4?, μα? ε?πε. Αλλωστε, αυτ? το μοντ?λο πρ?πει να λειτουργε? σωστ?, αφο? ε?ναι ?να παγκ?σμιο αυτοκ?νητο. Αν το ID.3 προορ?ζεται, κυρ?ω?, για την Ευρ?πη, το ID.4, που κατασκευ?ζεται στο Zwickau και αργ?τερα επ?ση? στο Emden, την Κ?να και τι? ΗΠΑ, προβλ?πεται να πωλε?ται σε ?λο τον κ?σμο.
?
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频