5 φωτογραφ?ε? ?

Αποκαλ?πτουμε τη ν?α Mercedes SL

Διαβ?στηκε απ? 7068 αναγν?στε? - 1/9/2020

Η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? Mercedes ?χει ξεκιν?σει ?δη τι? επ?σημε? δοκιμ?? τη? ν?α? SL και η αναμον? για παρουσ?αση του μοντ?λου που σχεδι?στηκε μαζ? με την AMG, ?χει ανεβ?σει την θερμοκρασ?α. Δε?τε τι? επ?σημε? teaser εικ?νε? αλλ? και ?λε? τι? πληροφορ?ε? του ν?ου roadster.

 
 
Η ν?α Mercedes SL ε?ναι ?δη στο τελικ? στ?διο των δοκιμ?ν τη?, και η AUTO BILD θα σου παρουσι?σει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν κυκλοφορ?σει μ?χρι και σ?μερα.?

Οι Mercedes SL και AMG GT θα βασ?ζονται μελλοντικ? σε μ?α κοιν? πλατφ?ρμα, που ονομ?ζεται "MSA", ονομασ?α που προ?ρχεται απ? τι? λ?ξει? "modular sport architecture".?Η κοιν? πλατφ?ρμα εξοικονομε? χρ?νο και ?ξοδα κατ? την παραγωγ? και θα συνδρ?μει την εταιρε?α στη διαμ?ρφωση τη? σπορτ?φ συμπεριφορ?? τη??ν?α? Mercedes SL.??Η σχεδ?ασ? τη? ν?α? Mercedes SL, ?χει πιο ξεκ?θαρε? σπορτ?φ αναλογ?ε?, με τα χαμηλο? ?ψου? φωτιστικ? σ?ματα,να φ?ρουν τη σχετικ?... υπογραφ? των σ?γχρονων μοντ?λων τη? Mercedes-Benz.?Η μπροστιν? ποδι? δε?χνει τη χαρακτηριστικ? μεγ?λη, κεντρικ? εισαγωγ? α?ρα, αλλ? και δ?ο μικρ?τερε? αριστερ? και δεξι?. Το π?σω μ?ρο?, σε σ?γκριση με την τρ?χουσα γενι? τη? SL, δε?χνει πιο στρογγυλεμ?νο και λιγ?τερο ?πρησμ?νο?, αποκαλ?πτοντα? εν μ?ρει και τη σχεδ?αση τη? επ?μενη? AMG GT.?Η ν?α γενι? του roadster θα διαθ?τει και π?λι υφασμ?τινη οροφ? και μικρο? μεγ?θου?, αλλ? χρησιμοποι?σιμα π?σω καθ?σματα.Στον τομ?α των κινητ?ρων, την αρχ? αναμ?νεται να κ?νει ο εξακ?λινδρο? εν σειρ? κινητ?ρα? τη? Mercedes-AMG E 43, ο οπο?ο? στην SL θα αποδ?δει σχεδ?ν 440 PS. Ισχυρ?τερη -μη AMG- ?κδοση θα ε?ναι η SL 500, που θα εφοδι?ζεται με ?ναν biturbo V8 4,0 λ?τρων, ισχ?ο? 520 PS. Στην κορυφ? θα τοποθετηθε? η Mercedes-AMG SL 63 με ισχ? 612 PS. Ισχυρ?τερο μηχανικ? σ?νολο, ?μω?, θα ε?ναι αυτ? τη? plug-in-hybrid εκδοχ??, που θα φ?ρει το γεμ?το prestige ?νομα "SL 73". ?πω? και στην επερχ?μενη, τετρ?θυρη AMG GT 73, ο biturbo V8 των 4,0 λ?τρων θα υποστηρ?ζεται απ? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα. Η plug-in-hybrid ?κδοση θα ?χει συνδυαστικ? ισχ?, η οπο?α θα ξεπερν? τα 800 PS.

Η ν?α Mercedes SL θα κ?νει την επ?σημη εμφ?νιση τη? το ν?ο ?το?, εν? η τιμ? τη? θα ε?ναι ?νω των 100.000 ευρ?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频