4 φωτογραφ?ε? ?

Audi e-tron GT: Τα πρ?τα ?επ?σημα? τεχνικ? χαρακτηριστικ?

Διαβ?στηκε απ? 1044 αναγν?στε? - 29/12/2020

Μπορε? η Audi να μην ?χει προβε? σε επ?σημε? ανακοιν?σει? για τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? του e-tron GT, η Auto Bild, ωστ?σο, ε?ναι σε θ?ση να αποκαλ?ψει κ?θε λεπτομ?ρεια για αυτονομ?α, κινητ?ριο σ?νολο και ισχ?.

 
 
Δ?ο σημαντικ?? μ?ρκε? που βρ?σκονται υπ? την σκ?πη του Volkswagen Group, οι Audi και Porsche, συνεργ?στηκαν και δημιο?ργησαν ?να ?φρ?σκο? μοντ?λο. Ο λ?γο? για το Audi e-tron GT, μ?σω του οπο?ου η γερμανικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α κ?νει ?νοιγμα σε μ?α διαφορετικ? κατε?θυνση, εκε?νη των κομψ?ν ταξιδιωτικ?ν e-cars.? Προ? το παρ?ν, δεν ?χει υπ?ρξει επ?σημη σχετικ? ενημ?ρωση, ωστ?σο οι Βαυαρο? ?χουν δ?σει συγκεκριμ?νο οπτικ? αποτ?λεσμα για το πλ?ρω? ηλεκτρικ? αντ?στοιχο του A7 στην ?κθεση Αυτοκιν?του του Λο? ?ντζελε? το 2018, παρουσι?ζοντα? το πρωτ?τυπο Audi e-tron GT. Η Auto Bild, π?ντω?, γνωρ?ζει ακριβε?? πληροφορ?ε? για τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? του ν?ου μοντ?λου τη? Audi, τα οπο?α και σα? αποκαλ?πτουμε στην συν?χεια.
?
Πρ?τα απ? ?λα ?μω?, α? επαναλ?βουμε τα μ?χρι τ?ρα γνωστ? δεδομ?να. Το ηλεκτρικ? Gran Turismo βασ?ζεται στην ?δια πλατφ?ρμα που αν?πτυξε η Porsche για το Taycan. Θα μπορο?σε, δηλαδ?, κανε?? να χαρακτηρ?σει το e-tron GT ω? το ?ηλεκτρικ? δ?δυμο? του Taycan, με αμφ?τερα τα μοντ?λα να χρησιμοποιο?ν την πλατφ?ρμα J1.


?
Εκτ?? απ? την δοκιμασμ?νη τεχνολογ?α και την αρθρωτ? δομ?, το μοντ?λο τη? Audi επωφελε?ται και απ? την κατασκευ? τη? μπαταρ?α? τη? Taycan. ?ταν το μοντ?λο τη? Porsche βρισκ?ταν σε στ?διο εξ?λιξη?, οι σχεδιαστ?? τη? γερμανικ?? αυτοκινητοβιομηχαν?α? ?θελαν να τοποθετ?σουν του? επιβ?τε? ?σο το δυνατ?ν χαμηλ?τερα στο αυτοκ?νητο, να μει?σουν το κ?ντρο β?ρου? και να βελτι?σουν τον χειρισμ?. Ωστ?σο, η μπαταρ?α τη? Taycan, η οπο?α ε?ναι τοποθετημ?νη κ?τω απ? το δ?πεδο του χ?ρου επιβατ?ν, δυσκ?λευε το συγκεκριμ?νο πλ?νο. Η λ?ση δ?θηκε με τα περ?φημα ?foot garages?, εσοχ?? στο π?τωμα ?ρα και την μπαταρ?α του αυτοκιν?του, κατασκευ? που δ?νει περισσ?τερο χ?ρο στου? επιβ?τε?, επιτρ?πουν ?νεση στου? καθ?μενου? χωρ?? να χρει?ζεται να λυγ?ζουν π?ρα πολ? τα π?δια του?. Με τον τρ?πο αυτ? το Audi e-tron GT εξασφαλ?ζει ευχ?ριστη διαδρομ? τ?σο για οδηγ?, συνοδηγ? ?σο και για του? π?σω επιβ?τε?.


?
Α? περ?σουμε ?μω? στα... καυτ? ζητ?ματα τη? εμβ?λεια? αλλ? και τη? ιπποδ?ναμη? του πλ?ρω? ηλεκτρικο? μοντ?λου τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? που εδρε?ει στο Ingolstadt. Σ?μφωνα με μετρ?σει? WLTP, το e-tron GT θα μπορε? να ταξιδε?ει με αυτονομ?α ?ω? και 430 χιλι?μετρα. Η απαρα?τητη μπαταρ?α με χωρητικ?τητα περ?που 90 kWh καταλαμβ?νει ολ?κληρο το κ?τω μ?ρο? μεταξ? του εμπρ?? και του π?σω ?ξονα. Μ?χρι το 30% του ε?ρου? επιτυγχ?νεται μ?σω τη? αν?κτηση? εν?ργεια?. Αυτ? επιτυγχ?νεται χειροκ?νητα χρησιμοποι?ντα? του? διακ?πτε? rocker, τον βοηθ? απ?δοση? (efficiency assistant) και σ?στημα π?δηση?.? ?ποιο? χρησιμοποιε? σ?στημα 800 volt για φ?ρτιση θα μπορε? να φορτ?ζει το αυτοκ?νητ? του σε ποσοστ? 80% μ?σα σε μ?λι? 20 λεπτ?. Με την παραπ?νω φ?ρτιση, το e-tron μπορε? να ?χει εμβ?λεια ?ω? και 320 χιλι?μετρα.
?
Σε σχ?ση με το κινητ?ριο σ?νολο, κατ? π?σα πιθαν?τητα θα προ?ρχεται και αυτ? απ? την Porsche Taycan. Πιο συγκεκριμ?να, δ?ο ηλεκτρικο? κινητ?ρε?, ?να? στον μπροστιν? και ?να? στον π?σω ?ξονα, θα βοηθ?σουν το e-tron να ?χει τετρακ?νηση. Με συνολικ? ιπποδ?ναμη περ?που 590 ?λογα βρ?σκεται μεταξ? του Taycan 4S (530 ?πποι) και του Taycan Turbo (680 ?πποι), αφ?νοντα? σημαντικ? μερ?διο αγοραστικ?? π?τα? στο ?αδελφικ?? μοντ?λο. Ωστ?σο, η Audi σχεδι?ζει επ?ση? μια ακ?μη πιο ισχυρ? ?κδοση RS. Θα μπορο?σε να κινε?ται στα ?ρια τη? περιοχ?? του Taycan Turbo S, του οπο?ου οι ηλεκτρικο? κινητ?ρε? αποδ?δουν ?κρηξη χ?ρη στου? 761 ?ππου?.


?
?σον αφορ? την τιμ?, το τρ?το e-Audi στο τρ?χον χαρτοφυλ?κιο των Γερμαν?ν θα ?χει κ?στο? κ?τω απ? 100.000 ευρ? στην εγχ?ρια αγορ?. Η ?ναρξη τη? κυκλοφορ?α? του Audi e-tron GT ?χει προγραμματιστε? για την ?νοιξη του 2021. Για τον σκοπ? αυτ?, το εργοστ?σιο ?Böllinger Höfe? παραγωγ?? σπορ μοντ?λων προορ?ζεται ειδικ? για το e-tron GT, κυκλοφορ?ντα? στο μ?λλον παρ?λληλα με την γραμμ? παραγωγ?? του Audi R8.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频