12 φωτογραφ?ε? ?

Αυτ? ε?ναι τα ηλεκτρικ? και τα plug-in hybrid τη? VW

Διαβ?στηκε απ? 3714 αναγν?στε? - 29/12/2020

Προσαρμοσμ?νη στι? επιταγ?? τη? σ?γχρονη? εποχ?? στην οπο?α κυριαρχο?ν οι εναλλακτικο? τρ?ποι κ?νηση?, η VW διαθ?τει στην αγορ? ευρε?α γκ?μα ηλεκτρικ?ν και plug-in hybrid, αφ?νοντα? υποσχ?σει? και για το μ?λλον.

 
 
Η Volkswagen παρ?χει στο αγοραστικ? κοιν? με σταθερο?? ρυθμο?? ?ποικ?λα ε?δη αυτοκιν?των εναλλακτικο? τ?που κ?νηση?, ε?τε ηλεκτρικ? ε?τε plug-in hybrid. ?Ο γερμανικ?? κολοσσ??, ?λλωστε, δραστηριοποιε?ται σχεδ?ν 50 χρ?νια με την ?ννοια τη? ηλεκτροκινητικ?τητα?. Το ρετρ? αυτοκ?νητο T2 electric transporter ?ταν ο πρ?το? ?τυπο? εκπρ?σωπο? του συγκεκριμ?νου ε?δου? τεχνολογ?α?, με περ?που 120 μοναδικ? κομμ?τια κατασκευ??. Αντ?στοιχε? εν?ργειε? ε?χαν πραγματοποιηθε? και με τι? μικρ?? ηλεκτρικ?? σειρ?? ?Citystromer? που προ?ρχονταν απ? τι? γενι?? 1, 2 και 3 τη? Golf.
?
Σημε?ο τομ?? στην πολιτικ? τη? VW ?ταν το 2013. Με χρονικ? αφετηρ?α εκε?νο το ?το? ξεκ?νησε η μαζικ? παραγωγ? των πρ?των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, με e-Up και το e-Golf 7 να... ανο?γουν τον χορ?. Η εμφ?νιση τη? 8η? γενι?? Golf ακ?ρωσε την παραγωγ? του επ?μενου e-Golf. Η θ?ση του θα καλυφθε? απ? το πλ?ρω? ηλεκτρικ? ID.3 το οπο?ο μελλοντικ? θα αποκτ?σει οικογενειακ? προφ?λ.
?
Η VW διαθ?τει επ? του παρ?ντο? τρ?α μοντ?λα με καθαρ? ηλεκτρικ? κ?νηση: το ID.3, το SUV ID.4 και το μικρ? αυτοκ?νητο e-Up. Υπ?ρχουν επ?ση? ?ξι plug-in hybrid μοντ?λα ?πω? το Passat GTE, το Golf eHybrid και το Touareg R eHybrid. Για να πετ?χει μερ?διο τη? τ?ξεω? του 40% στην αγοραστικ? π?τα των ηλεκτρικ?ν ω? το 2030, η ποικιλ?α στα διαφορετικο? κινητ?ριου συν?λου αυτοκ?νητα θα επεκταθε? σημαντικ? στο μ?λλον.
?
Π?με να δο?με μ?σω τη? Auto Bild ποιε? ε?ναι αυτ? την στιγμ? οι διαθ?σιμε? επιλογ?? απ? αυτοκ?νητα VW με εναλλακτικ? κινητ?ριο σ?νολο και ?χι με αμιγ?? θερμικ? μοτ?ρ.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频