Η ν?α Toyota GR Corolla θα αλλ?ξει τα δεδομ?να!

Διαβ?στηκε απ? 82393 αναγν?στε? - 22/9/2020

?λε? οι ενδε?ξει?, δε?χνουν στην ?δια κατε?θυνση. Η Toyota ?χει π?ρει την απ?φαση να κυκλοφορ?σει μια ιδιαιτ?ρω? sport ?κδοση για την Corolla. Το GR Corolla ε?ναι ?δη προ των πυλ?ν, και εμε?? σα? μεταφ?ρουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? για τον κινητ?ρα αλλ? και την πρ?βλεψη, για την ημερομην?α λανσαρ?σματο?.

 
 
Οι ενδε?ξει? εν?? αθλητικο? GR Corolla συμπυκν?νονται. Η Toyota ?χει ?δη κατοχυρ?σει το ?νομα και η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε?, για το ειδικ?? σχεδ?αση? και χαρακτ?ρα Corolla. Οι Ι?πωνε? ε?χαν προστατε?σει το ?νομα GR Corolla στο Αυστραλιαν? Γραφε?ο Διπλωμ?των Ευρεσιτεχν?α? στα μ?σα Μαρτ?ου του 2020. Για μια σοβαρ? βιομηχαν?α σαν την Toyota, αυτ? ?ταν αναμεν?μενο.
Η τεχνολογ?α του Toyota GR Corolla θα ε?ναι (λογικ?) δ?ρο απ? το GR Yaris. Ο κινητ?ρα? θα ε?ναι ο γνωστ?? πλ?ον 1.6 λ?τρων, τρι?ν κυλ?νδρων με ιπποδ?ναμη 261 ?ππου? και ροπ? 360 Nm. Το τετρακ?νητο Toyota GR Corolla θα εξοπλιστε? με ?να κιβ?τιο ταχυτ?των ?ξι ταχυτ?των. Η σχεδ?αση τη?, θα ε?ναι πιο επιθετικ?, με τον εμπρ?? προφυλακτ?ρα να διαθ?τει μεγ?λε? εισαγωγ?? α?ρα, φουσκ?ματα και μεγ?λου? τροχο??, με το τελικ? αποτ?λεσμα να επιβραβε?ει του? σχεδιαστ?? του. Ωστ?σο, θα χρειαστε? ακ?μα λ?γο? χρ?νο? μ?χρι το σπορ Toyota GR Corolla να βρεθε? πραγματικ? στο δρ?μο. Υπολογ?ζουμε πω? η Toyota GR Corolla δεν θα ε?ναι διαθ?σιμη πριν το 2023.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频