Αναλ?ουμε το Dacia Spring, το SUV των 10.000 ευρ?

Διαβ?στηκε απ? 67916 αναγν?στε? - 17/7/2020

Η Dacia κ?νει το πρ?το β?μα για την φθην? ηλεκτροκ?νηση στην ζω? μα?! Το Dacia Spring θα ε?ναι το πρ?το ηλεκτρικ? μοντ?λο τη? βιομηχαν?α?, θα ε?ναι SUV και θα κοστ?ζει λ?γο π?νω 10.000 ευρ?. Η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? που ?χουν βγει μ?χρι τ?ρα στην επιφ?νεια, για το ηλεκτρικ? SUV που θα αλλ?ξει τα δεδομ?να.

 
 
Η βιομηχαν?α τη? Dacia, κ?νει (και αυτ?) το ?νοιγμα τη? στην κατηγορ?α των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των. Το Dacia Spring, δεν θα ε?ναι ακ?μα ?να SUV. Θα ε?ναι το πρ?το (ουσιαστικ?) ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο σε ?λη την αγορ?, που θα μπορο?με να το αποκτ?σουμε, σε πολ? χαμηλ? τιμ? αλλ? και με πολ? καλ? αυτονομ?α κ?νηση?.
?
?
Το μικρ? SUV θα ε?ναι πιθαν?? η ευρωπα?κ? ?κδοση του κινεζικο? Renault K-ZE, και οι πληροφορ?ε? μα? αναφ?ρουν πω? τα δ?ο αυτοκ?νητα θα ?χουν πολλ? κοιν?. Το Dacia Spring δεν θα ε?ναι ?να SUV με δυναμικ? σχεδ?αση αλλ? και χαρακτηριστικ?, αφο? ο σκοπ?? τη? βιομηχαν?α?, ε?ναι να προσφ?ρει ?να φθην? SUV, που ο κ?σμο? θα λατρ?ψει για μετακιν?σει? μ?σα στην π?λη.
?

Η Dacia ανακοιν?νει αυτονομ?α κ?νηση? 200 χιλιομ?τρων σ?μφωνα με το WLTP, το οπο?ο συμπ?πτει με τα τεχνικ? χαρακτηριστικ? του Renault K-ZE. Το Dacia Spring θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με μια μπαταρ?α 26,8 kWh με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 45 ?ππων. Οι μ?χρι τ?ρα πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? το Spring θα ?χει τελικ? ταχ?τητα 104 χλμ/?ρα.Το πρ?το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο τη? Dacia θα παρουσιαστε? επ?σημα το 2021, και οι προβλ?ψει? δε?χνουν πω? θα αγαπηθε? απ? το κοιν?, αφο? καταφ?ρνει να ξεπερ?σει και τα δ?ο βασικ? προβλ?ματα τη? ηλεκτροκ?νηση?. Με τιμ? λ?γο π?νω απ? 10.000 ευρ? και αυτονομ?α 200 χιλιομ?τρων, θεωρο?με την σχεδ?αση του Dacia Spring, μια πολ? καλ? πρ?τη επιλογ?, στον κ?σμο τη? φθην?? ηλεκτροκ?νηση?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频