5 φωτογραφ?ε? ?

Αυτ? το αυτοκ?νητο θα φ?ρει προβλ?ματα στην Tesla

Διαβ?στηκε απ? 1472 αναγν?στε? - 24/9/2020

Ισχ?? 1.080 PS, εξοπλισμ?? πολυτελε?α? και 0-100 km/h σε μ?λι? 2,5 δευτερ?λεπτα! Το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο Air τη? Lucid Motors θ?τει ακ?μα πιο ψηλ? τον π?χη.

 
 
Η Tesla αποκτ? μεγαλ?τερο ανταγωνισμ?, ακ?μα κι απ? τη... διπλαν? π?ρτα: τρ?α χρ?νια μετ? απ? την παρουσ?αση του πρ?του πρωτ?τυπου οχ?ματ?? τη?, η Lucid Motors απ? τη Silicon Valley στην Καλιφ?ρνια (ΗΠΑ) παρουσι?ζει το αυτοκ?νητο παραγωγ?? Lucid Air. Το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο δεν ε?ναι μ?νο πολυτελ??, αλλ? και πραγματικ? γρ?γορο!
Σ?μφωνα με τον κατασκευαστ?, το Lucid Air θα θ?σει ν?α standard στην κατηγορ?α των ηλεκτροκ?νητων πολυτελ?ν sedan. Η σχεδ?αση του αμαξ?ματο? παραπ?μπει σε ?να συνδυασμ? απ? Tesla Model S και Mercedes (Vision) EQS με μ?α απλ?, μεγ?λου μ?κου? πρ?σοψη, μια οροφ? κατασκευασμ?νη σχεδ?ν εξ ολοκλ?ρου απ? γυαλ? και ?να κομψ? π?σω μ?ρο? με συνεχ?μενα π?σω φωτιστικ? σ?ματα. Δεν υπ?ρχουν σχεδ?ν καθ?λου ακμ?? ? γων?ε?. Στο μπροστιν? μ?ρο?, τα φ?τα ημ?ρα? ε?ναι τοποθετημ?να κ?θετα δ?πλα απ? τι? αεροεισαγωγ?? στι? ?κρε? τη? ποδι??. Οι πλευρικο? καθρ?φτε? ε?ναι ακ?μα... πραγματικο? και ?χι κ?μερε?.Aφθονο? χ?ρο? στο εσωτερικ?
Στο εσωτερικ? υπ?ρχει προφαν?? αρκετ?? χ?ρο?, κ?τι που δεν ε?ναι ασυν?θιστο στα ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα, αφο? οι ηλεκτροκινητ?ρε? ε?ναι αρκετ? συμπαγε?? και οι μπαταρ?ε? ε?ναι τοποθετημ?νε? στο π?τωμα του οχ?ματο?. Η ευ?ερη α?σθηση του χ?ρου επιτυγχ?νεται κυρ?ω? μ?σω των ελαφρ?ν χρωμ?των και τη? γυ?λινη? οροφ??. Το παρμπρ?ζ περν? μ?σα στην επιφ?νεια τη? οροφ?? και συνεχ?ζει να εκτε?νεται μ?χρι και τη μεσα?α κολ?να, εν? τα αλεξ?λια φα?νεται πω? αιωρο?νται. Προ? το παρ?ν, το π?σω κ?θισμα ε?ναι τριθ?σιο ακ?μη, αλλ? στο μ?λλον η Lucid θα ?θελε εναλλακτικ? να προσφ?ρει και δ?ο ξεχωριστ? καθ?σματα, τα οπο?α θα μπορο?ν στη συν?χεια να περιστρ?φονται ?ω? και κατ? 55 μο?ρε?, ?στε να τ?θενται αντιμ?τωπα μεταξ? του?.Στο εσωτερικ?, ο οδηγ?? ?χει στο οπτικ? πεδ?ο του μια καμπ?λη οθ?νη 5k, 34 ιντσ?ν, που ?πα?ζει? το ρ?λο του π?νακα οργ?νων. ?πω? συμβα?νει στα Tesla και τη ν?α Mercedes S-Class, το λεγ?μενο "pilot panel" βρ?σκεται στην κεντρικ? κονσ?λα. Με τη βο?θει? του ο οδηγ?? μπορε? να χειριστε? ?λε? τι? λειτουργ?ε?, ?πω? το σ?στημα κλιματισμο? ? και τη? ενημ?ρωση?/ψυχαγωγ?α? (infotainment). ?να ιδια?τερο χαρακτηριστικ?: η οθ?νη μπορε? να προωθηθε? ψηλ?τερα προ? την κεντρικ? κονσ?λα. ?τσι, γ?νεται εφικτ? η πρ?σβαση σε ?να ντουλαπ?κι π?σω απ? αυτ?ν. Με δι?φορα συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο? και ?ω? και 32 κ?μερε?, το Air, υποστηρ?ζει η Lucid, ε?ναι ?τοιμο για αυτ?νομη οδ?γηση τρ?του επιπ?δου.Ταχ?τερο απ? ?να Tesla Model S
?δη απ? το 2017, το Lucid Air ?δειξε σε μια π?στα δοκιμ?ν ?τι μπορε? να φτ?σει ακ?μα και τα 380 km/h. Για το ?χημα παραγωγ??, ?μω?, ο κατασκευαστ?? ανακοιν?νει μ?γιστη ταχ?τητα τη? τ?ξη? των 270 km/h, αν και η ισχ?? του οχ?ματο? δεν ?χει μεταβληθε?. Π?ντω?, η κορυφα?α ?κδοση του Lucid Air, "Dream Edition", λανσ?ρεται με δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε?, που εξασφαλ?ζουν συνδυαστικ? ισχ? 1.080 PS. Η επιτ?χυνση απ? στ?ση ?ω? τα 100 km/h ε?ναι υπ?θεση, που ολοκληρ?νεται σε λιγ?τερο απ? 2,5 δευτερ?λεπτα. Και με την μπαταρ?α των 113 kWh, το Lucid Air μπορε? να κινηθε? επ? περ?που 800 km. Φυσικ?, ?λα αυτ? τα... φοβερ? και τρομερ? ?χουν το κ?στο? του?: Η Dream Edition ξεκιν? απ? τα 169.000 δολ?ρια (περ?που 142.000 ευρ?). Η ?ναρξη των πωλ?σεων ?χει οριστε? για την ?νοιξη του 2021.
Οι εκδ?σει? Lucid Air Touring και Grand Touring αναμ?νεται να ε?ναι φθην?τερε?. Απ? το 2022 και μετ? θα λανσαριστε? και μ?α ?βασικ? ?κδοση?, η οπο?α θα ονομ?ζεται απλ?? "Lucid Air" και θα ξεκιν? με τιμ? μικρ?τερη των 80.000 δολαρ?ων (? 67.000 ευρ?). Εκτ?? απ? τι? αγορ?? τη? Β?ρεια? Αμερικ??, η Lucid Motors σκοπε?ει να διαθ?σει επ?ση? τα οχ?ματ? τη? σε μερικ?? επιλεγμ?νε? ευρωπα?κ?? χ?ρε? και στη Μ?ση Ανατολ?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频