9 φωτογραφ?ε? ?

Dacia Sandero: Φθην?τερα δεν γ?νεται

Διαβ?στηκε απ? 1273 αναγν?στε? - 29/12/2020

?να απ? τα πλ?ον προσιτ? σε τιμ? κτ?ση? μοντ?λα τη? αγορ??, το Dacia Sandero, περν? στον τρ?το γ?ρο τη? καρι?ρα? του. Η AUTO BILD δοκ?μασε ?δη τη συγκεκριμ?νη ?κδοση του ρουμανικο? αυτοκιν?του.

 
 
Στην αρχ? του ρεπορτ?ζ μα? θα περιμ?νατε με πιθαν?τατα μ?α αναφορ? σχετικ? με την οικονομικ? καταν?λωση ? ακ?μα και μια σ?γκριση των ?κρων, ?πω? μεταξ? του Dacia Sandero και τη? Mercedes S-Class. Για παρ?δειγμα, περ?που στην τιμ? του Dacia, η Mercedes-Benz διαθ?τει καθ?σματα με λειτουργ?α μασ?ζ στη ναυαρχ?δα τη?. Ωστ?σο, δε θα αναφερθο?με σε κ?τι σχετικ?, αλλ? θα σα? πο?με π?σο πολ? μεγ?λωσε και π?σο καλ? ?χει γ?νει το ν?ο Sandero ε?τε στην κανονικ? ??κδοση π?λη?? ε?τε στην πιο… περιπετει?δη, το Sandero Stepway.Το πιο σημαντικ? ερ?τημα ε?ναι, ?μω?, το εξ??: ?Εξακολουθε? το Sandero να ε?ναι το φθην?τερο ν?ο αυτοκ?νητο; Τουλ?χιστον στη Γερμαν?α, ναι! Αρκε? να καταθ?σετε μ?λι? 8.490 ευρ?, για να γ?νετε ο ιδιοκτ?τη? εν?? καινο?ργιου αυτοκιν?του με ατμοσφαιρικ? κινητ?ρα βενζ?νη?, ισχ?ο? 67 PS. Τι πα?ρνετε με τα παραπ?νω χρ?ματα; Εντ?ξει, τα απολ?τω? βασικ?. Το σ?στημα υποβο?θηση? κλ?ση? ?κτακτη? αν?γκη? (eCall), η υποβο?θηση φρ?νων ?κτακτη? αν?γκη? και οι προβολε?? LED ε?ναι στοιχε?α μ?α? ξεχωριστ?? εξοπλιστικ?? εκδοχ??. Δεν πρ?κειται, β?βαια, για μια καταστροφ?, αφο? ακ?μα και η βασικ? εκδοχ? εξοπλ?ζεται επ?ση? με ?,τι χρει?ζεται.
Ακ?μα κι αν το ?ψο? του οδηγο? ? του συνοδηγο? βρ?σκεται στα 1,97 m, αυτο? κ?θονται με ?νεση στα μπροστιν? καθ?σματα, το τιμ?νι προσφ?ρει αρκετ?? επιλογ?? ρ?θμιση? (ε?ναι ρυθμιζ?μενο κατ? ?ψο? και, απ? την εξοπλιστικ? γραμμ? Comfort, κατ? το διαμ?κη ?ξονα, εν? στη βασικ? εκδοχ? ε?ναι ρυθμιζ?μενο μ?νο κατ? ?ψο?). Π?σω απ? το τιμ?νι, λοιπ?ν, η Dacia ?χει τοποθετ?σει ευαν?γνωστα αναλογικ? ?ργανα. Το π?σω μ?ρο? ε?ναι επ?ση? μια χαρ?, ?πω? και ο χ?ρο? αποσκευ?ν, που ?χει πλ?ον μεγαλ?τερο ?γκο κατ? 8 λ?τρα (τ?ρα ε?ναι 328 λ?τρων).Με β?ση την τιμ? δεν μπορο?με να καταλογ?σουμε αρνητικ? στοιχε?α στο Dacia
Τι ισχ?ει για το επ?πεδο επεξεργασ?α? και την ποι?τητα των υλικ?ν; Κατ? β?ση ε?ναι καλ? και τα δ?ο στοιχε?α, και λαμβ?νοντα? οπωσδ?ποτε υπ?ψη την τιμ?, δεν μπορο?με να επισυν?ψουμε πολλ?? κατηγορ?ε? στο συγκεκριμ?νο Dacia με την πρ?τη ματι?. Τα σκληρ? πλαστικ? κ?νουν ουσιαστικ? παντο? αισθητ? την εμφ?νισ? του?, αλλ? δε?χνουν καλ?? ποι?τητα? και δεν ε?ναι πια τ?σο μεγ?λου μεγ?θου?. Η Dacia παρ?χει επιπλ?ον ?φασμα στην εξοπλιστικ? γραμμ? Comfort στα μπροστιν? υποβραχι?νια, αλλ? και στο ταμπλ?. Το εν λ?γω Dacia ε?ναι αν?λογα υποδειγματικ? και σε ?,τι αφορ? την εργονομ?α. Το σ?στημα αυτ?ματου κλιματισμο? (που στη Γερμαν?α κοστ?ζει 200 ευρ? επιπλ?ον στη γραμμ? Comfort) λαμβ?νει τα κομψ? και τ?λεια λειτουργικ? χειριστ?ρια απ? το SUV τη? φ?ρμα?, το Duster.
Το infotainment βρ?σκεται, φυσικ?, σε ?να καλ? επ?πεδο ευχρηστ?α? ?σον αφορ? το ε?ρο? των λειτουργι?ν και τη γραφικ? απεικ?νιση των ενδε?ξεων στι? οθ?νε?, και μπορε? να ελεγχθε? χωρ?? καν?να πρ?βλημα. Επ?ση?, η δυνατ?τητα σ?νδεση? των smartphone (χ?ρη στα συστ?ματα Apple CarPlay και Android Auto) βρ?σκεται ?δη απ? την εξοπλιστικ? γραμμ? Essential στον τιμοκατ?λογο προ? 250 ευρ?.Νι?θει? ξεκ?θαρα τη ν?α τεχνολογικ? β?ση κατ? την οδ?γηση
Οι κινητ?ρε?: Η Dacia διαθ?τει τον προαναφερθ?ντα ατμοσφαιρικ? βενζινοκινητ?ρα με 67 PS ? ?ναν τρικ?λινδρο turbo (91 PS) με μηχανικ? κιβ?τιο, ?ξι σχ?σεων, ? με το κιβ?τιο συνεχ?? μεταβαλλ?μενων σχ?σεων CVT (με 1.200 ευρ? επιπλ?ον, στη Γερμαν?α). Ταυτ?χρονα, ?σοι ?χουν αυξημ?νη περιβαλλοντικ? συνε?δηση, μπορο?ν να επιλ?ξουν το Sandero στην ?κδοση φυσικο? αερ?ου (εξοπλ?ζεται με ρεζερβου?ρ φυσικο? αερ?ου, αλλ? και βενζ?νη?) με ισχ? 101 PS και standard χειροκ?νητο κιβ?τιο. Εν? τα Sandero I και II ?πρεπε να ?χουν τεχνολογικ? σχ?ση με τη βασικ? ?κδοση του Clio II (που λανσαρ?στηκε το 1998), το Sandero III ε?ναι σε θ?ση να χρησιμοποι?σει την ολοκα?νουργια πλατφ?ρμα CMF, η οπο?α παρ?χει επ?ση? σταθερ?τητα στα τρ?χοντα Clio και Captur.Συνολικ?, το ανανεωμ?νο Sandero ?χει πολ? καλ? οδικ? συμπεριφορ?, το σ?στημα διε?θυνσ?? του ε?ναι πλ?ον ηλεκτρικ? υποβοηθο?μενο, ?ντα? μεν ελαφρ?τερο, εξακολουθ?ντα?, ?μω?, δε, να μην ε?ναι απ?λυτα ακριβ?? ο?τε ?ριστο σε παροχ? α?σθηση?. Η αν?ρτηση ?χει κ?νει ?να καλ? ?λμα προ?δου σε σ?γκριση με το προκ?τοχο μοντ?λο και προσφ?ρει, τελικ?, επαρκ? ?νεση σε μεγ?λε? αποστ?σει? για τα δεδομ?να τη?. Υπ?ρχουν αδυναμ?ε?; Σε ?,τι αφορ? τα συστ?ματα υποβο?θηση? του οδηγο?, οι Ρουμ?νοι θα μπορο?σαν να ε?χαν εφοδι?σει το Sandero με ?να ? δ?ο ωρα?α εξοπλιστικ?… καλο?δια παραπ?νω, αλλ? η προσιτ? τιμ? πρ?πει εν τ?λει να εξηγε?ται κ?πω?.

Η Dacia εκφρ?ζει τη φ?μη τη? ω? status symbol για ?σου? δε χρει?ζονται ?να… status symbol. Η επιπλ?ον επιβ?ρυνση σε σχ?ση με το προκ?τοχο μοντ?λο (1.000 ευρ?, στη Γερμαν?α) ε?ναι κ?τι παραπ?νω απ? δικαιολογημ?νη κατ? την επιτυχ? αναθε?ρησ? του.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频