Δι?δοχο? τη? θρυλικ?? 928 η Porsche Panamera coupé;

Διαβ?στηκε απ? 1161 αναγν?στε? - 30/10/2020

Το ?νδοξο παρελθ?ν συναντ? το φιλ?δοξο και εντυπωσιακ? παρ?ν. Π?? θα σα? φαιν?ταν η κατασκευ? μ?α? Porsche Panamera coupé, εν?? μοντ?λου ικανο? να διαδεχθε? την θρυλικ? Porsche 928;

 
 
Η ρ?ση ε?ναι γνωστ?. ?που υπ?ρχει καπν??, υπ?ρχει και φωτι?. Δεν ε?ναι λ?γε? οι περιπτ?σει? που στου? ?κ?κλου?? τη? Porsche συζητο?νταν ?ντονα η προοπτικ? δημιουργ?α? μ?α? ν?α? Panamera coupé. Τα τελευτα?α δ?ο περ?που χρ?νια υπ?ρχουν εικασ?ε? σχετικ? με τη δ?θυρη ?κδοση του δημοφιλο?? sedan touring, φημολογ?α η οπο?α ε?τε συγκεκριμενοποιε?ται ε?τε απλ?? κυκλοφορε? στον α?ρα. Ενδεχομ?νω?, θα μπορο?σε να ε?χε παρθε? ?δη απ?φαση προ? την θετικ? πλευρ? εν?? τ?τοιου σεναρ?ου, ωστ?σο η γερμανικ? βιομηχαν?α κατασκευ?? αυτοκιν?των δεν ?χει κατασταλ?ξει οριστικ?. Σε κ?θε περ?πτωση, στο χαρτ? μπορε? να γ?νει εφικτ? μ?α πιθαν? αναπαρ?σταση εν?? μοντ?λου coupé που θα θυμ?ζει ?ντονα την θρυλικ? σειρ? 928 που ?χει σταματ?σει την παραγωγ? απ? το μακριν? 1995!
?
Πριν απ? λ?γου? μ?νε?, τον περασμ?νο Α?γουστο, η Porsche ?βγαλε σε παραγωγ? την ανανεωμ?νη Panamera. Στο facelift επιλ?χθηκε ν?ο? σχεδιασμ?? προβ?λου και ν?οι κινητ?ρε?. Συνεπ??, αν η κουβ?ντα περιστρ?φεται γ?ρω απ? ?να μελλοντικ? coupé νωρ?τερα απ? το 2022 δ?σκολα οι Σουηβο? τη? Στουτγ?ρδη? να παρουσι?σουν μια ν?α ?κδοση.
?
Οι συγκεκριμ?νοι περιορισμο? δεν μα? εμποδ?ζουν, φυσικ?, να φανταστο?με πω? θα ?μοιαζε η τρ?τη γενι? του Panamera η οπο?α δεδομ?να θα ξεχωρ?ζει για το εμπρ?σθιο μ?ρο? τη?. Οι προβολε?? θα ?χουν σχ?μα διαμαντιο?, με βλ?μμα στραμμ?νο μπροστ? και π?σω. Ο πρ?βολο? εξασφαλ?ζει στην Porsche απαλ? και απλ? προφ?λ, εν? οι αεραγωγο? θα ε?ναι αρκετ? μεγ?λη? επιφ?νεια? ?στε οι ισχυρο? κινητ?ρε? να ?χουν αρκετ? α?ρα για ψ?ξη. Η σιλου?τα του coupé θα βασ?ζεται σε μεγ?λο βαθμ? στο design τη? εμβληματικ?? 911, με το χαρακτηριστικ? μικρ? πλα?ν? παρ?θυρο οδηγο? και συνοδηγο?. Τα ?ντονα ?σαγ?νια? στον π?σω ?ξονα θα συνιστο?ν τυπικ? μ?ρο? στο ρεπερτ?ριο του Coupé-Panamera, με την π?σω πλευρ? διανθ?ζεται απ? μια μεγ?λου μ?κου? λωρ?δα φωτ?? σε ?λο το πλ?το? τη?.
?
?σον αφορ? τον κινητ?ρα, η Porsche θα μπορο?σε να επικεντρωθε? αποκλειστικ? σε κορυφα?ε? εκδ?σει? του? για να εξοπλ?σει ?να μελλοντικ? Panamera coupé. Συνεπ??, το Turbo S και το αντ?στοιχο υβριδικ? θα σταθο?ν ω? β?ση δανεισμο?, δι?τι μοι?ζει ουτοπικ? τα μοντ?λα 4S να λειτουργ?σουν υποστηρικτικ? σε επ?πεδο κινητ?ρα.
?
Συγκεκριμενοποιημ?να νο?μερα απ?δοση? θα γνωστοποιηθο?ν μ?νο για την επ?μενη γενι? του Panamera. ?να πρ?γμα ε?ναι σαφ??, ωστ?σο. Ε?ν η Porsche φ?ρνει ?να ισχυρ? σπορ coupé, μ?α μελλοντικ? Porsche Panamera coupé, με κινητ?ρα στο μπροστιν? μ?ρο?, τ?τε ο δι?σημο? πρ?γον?? τη? 928 θα μπορε? να αισθ?νεται περ?φανο? για την διαδοχ? του.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频