7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Opel Grandland X Hybrid4

Διαβ?στηκε απ? 64941 αναγν?στε? - 29/9/2020

Το Opel Grandland X τη? δοκιμ?? μα?, λ?μπει στο κ?κκινο μεταλλικ? χρ?μα του, με 300 ?ππου? και τετρακ?νηση να αλλ?ζουν το status του μοντ?λου, ?χοντα? παρ?λληλα πολ? καλ?? επιδ?σει?, σε ?λου? του? τομε??.

 
 
Πρ?κειται για την Plug-in-υβριδικ? ?κδοση του ν?ου Opel Grandland X με τα 300 PS και την ?ηλεκτρικ?? τετρακ?νηση στο οπο?ο η οροφ?, το καπ? και οι καθρ?φτε? σε μα?ρο χρ?μα ε?ναι διαθ?σιμα μ?νο για αυτ? την ?κδοση κινητ?ρα με επιπλ?ον χρ?ωση 300 ευρ? και μ?νο στο "Ultimate" επ?πεδο εξοπλισμο?!

Α? ξεκιν?σουμε με τον Αδ?μ (Opel) και την Ε?α, την προνομιο?χο Γαλλ?δα. Ναι, παντρε?τηκαν, η Ε?α ?φερε πολλ? τεχνολογ?α στο γ?μο του?, για παρ?δειγμα την πλατφ?ρμα EMP2, στην οπο?α βασ?ζονται τα Opel Grandland X, Peugeot 3008 και DS 7 Crossback. Ο Αδ?μ κ?νει επ?δειξη τεχνολογικ?ν γν?σεων, καθιστ?ντα? αυτ?ν την τεχνολογ?α ?opel-?τη?, δηλαδ? παρ?χει την α?σθηση ?τι ?π?ει-καλ?-στρ?βει- καλ?-και-ε?ναι-καλ??-ποι?τητα??. Ποια ε?ναι η σχ?ση ?λων αυτ?ν με το Opel Grandland X μα?; ?χει μα?ρο καπ? και ε?ναι σπουδα?ο απ? κ?τω!


?
Με εξαιρετικ?? επιδ?σει?
Για να ε?μαστε ειλικρινε??, δε θυμ?μαστε π?τε οδηγ?σαμε για τελευτα?α φορ? μ?α τ?τοια... αστραπ?: 5,3 δευτερ?λεπτα για την επιτ?χυνση απ? στ?ση στα 100 km/h (η Opel ανακοιν?νει 6,1), 2,2 δευτερ?λεπτα για το σπριντ του... φαναριο? ω? τα 50 km/h. Επιτ?λου? Opel, κατασκε?ασε? τελικ? ?να σβ?λτο μοντ?λο! Σε κ?θε περ?πτωση, η plug-in-Grandland βολ?δα, ?πω? και στο παρελθ?ν, μπορε? να κινηθε? ?πω? ?να Lotus Omega. Αλλ? ε?ναι πολ? πιο φ?νο. Εκε? που ο ανταγωνισμ?? εγκαθιστ? ?να κιβ?τιο ταχυτ?των διπλο? συμπλ?κτη, το οπο?ο... ανακατε?ει το στομ?χι, οι ?νθρωποι τη? Opel προτ?μησαν να συνδυ?σουν ?να ?μεση? απ?κριση? αυτ?ματο κιβ?τιο οκτ? σχ?σεων με την κινητ?ρια μον?δα, που αποτελε?ται απ? ?ναν turbo βενζινοκινητ?ρα 1,6 λ?τρων με 200 PS και δ?ο ηλεκτρικο?? κινητ?ρε?, εμπρ?? με 110 και π?σω με 113 PS.Η συνδυαστικ? απ?δοση του συστ?ματο? ε?ναι 300 PS και μια πραγματικ? ?ηλεκτρικ?? αυτονομ?α 45 km. Π?νω απ ?λα, ?μω? ο οδηγ?? κολλ?ει στο κ?θισμα κατ? την επιτ?χυνση!?Η κορυφα?α επιτ?χυνση κλ?βει τι? εντυπ?σει? αλλ? δεν μπορο?με να πο?με το ?διο για το φιν?ρισμα του χ?ρου αποσκευ?ν και την ρ?θμιση τη? αν?ρτηση?. Ο χ?ρο? αποσκευ?ν ?χει επ?νδυση στο πλ?ι απ? σκληρ? πλαστικ?, που φα?νεται ευ?λωτο σε γρατσουνι??, εν? το διπλ? π?τωμα φ?ρτωση? ε?ναι ?να απλ? στρ?μα μοκ?τα?. ?σον αφορ? στην αν?ρτηση, στο plug-in-Grandland δεν προχ?ρησαν σε τ?σο δυναμικ? ρ?θμιση, ?σο θα μπορο?σαν, με αποτ?λεσμα να ε?ναι αρκετ?? οι κλ?σει? του αμαξ?ματο? και υπερβολικ? μεγ?λη η απ?σβεση στι? μεγ?λε? κυματοειδε?? ανωμαλ?ε?. Τ?λο?, γνωρ?ζουμε ?δη απ? το DS 7 το ε?χρηστο σ?στημα διε?θυνση?, που δεν ε?ναι, ?μω?, τ?σο σαφ??.Πολ? γκ?ζι για π?ρα πολλ? χρ?ματα; Με την πρ?τη ματι?: ναι. Με τη δε?τερη, ?μω?, βλ?πουμε ?τι η αρχικ? τιμ? ε?ναι και η τελικ?, καθ?? το Grandland X Hybrid4 δε γ?νεται πολ? ακριβ?τερο, εν? σαν εταιρικ? αυτοκ?νητο φορολογε?ται μ?νο με 0,5%.

Συμπ?ρασμα
?να Opel με 300 PS και ηλεκτρικ? σ?στημα τετρακ?νηση? για π?νω απ? 50.000 ευρ?! Π?νω απ ?λα, αυτ? ε?ναι ?να αυτοκ?νητο για οδηγο?? εταιρικ?ν αυτοκιν?των, που πληρ?νουν μ?νο το μισ? του φ?ρου. Ε?ν μετακινε?στε μ?νο απ? και προ? το γραφε?ο, μπορε?τε να το κ?νετε αμιγ?? ηλεκτρικ?!

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频