Ν?ο Mazda6: Εξακ?λινδρο και πισωκ?νητο

Διαβ?στηκε απ? 30439 αναγν?στε? - 5/10/2020

Η τ?ταρτη γενι? του πολυτελο?? Mazda6 θα φ?ρει την επαν?σταση στην μ?χρι τ?ρα στρατηγικ? τη? Ιαπωνικ?? βιομηχαν?α?. Η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το εξακ?λινδρο και πισωκ?νητο Mazda6 που θα αλλ?ξει ταρ?ξει τα νερ? τη? κατηγορ?α?.? ?

 
 
Το ν?ο Mazda6 θα κυκλοφορ?σει το 2021, αλλ? ?δη οι πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο μοντ?λο, ενθουσι?ζουν! Το Mazda6 θα βασιστε? σε εντελ?? ν?α πλατφ?ρμα, και θα εφοδιαστε? με χαρακτηριστικ?, που θα αλλ?ξουν εντελ?? τον χαρακτ?ρα του premium οικογενειακο? αυτοκιν?του, που γνωρ?ζαμε ?ω? τ?ρα. Στην πραγματικ?τητα, κανε?? δεν θα μπορο?σε να σκεφτε? πω?, το σχεδιαστικ? τμ?μα τη? Mazda, προετοιμ?ζει με τ?τοια επαναστατικ? κ?νηση με το συγκεκριμ?νο μοντ?λο.?
?
Οι μ?χρι τ?ρα πληροφορ?ε? λ?νε πω?, το ν?ο Mazda6 θα ?χει κ?τω απ? το καπ? του, ?ναν εξακ?λινδρο κινητ?ρα, και η κ?νηση θα μεταδοθε? στον π?σω ?ξονα. Θα υπ?ρξουν εκδ?σει? και βενζ?νη? αλλ? και diesel, μαζ? με ?πιε? και plug-in υβριδικ?? τεχνολογ?ε?, ?στε να επιτευχθο?ν τα αυστηρ? ?ρια για την καταπολ?μηση των ρ?πων, αλλ? και τη? οικονομ?α? καυσ?μου. Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? υπ?ρχει πιθαν?τητα ακ?μα και για προαιρετικ? τετρακ?νηση.
?
Σχεδιασμ??
Εξωτερικ? το ν?ο Mazda6 θα βασιστε? στο Vision Coupe που γνωρ?σαμε το 2017, και θα διατηρ?σει την τυπικ? σχεδ?αση Kodo με τι? μεγ?λε? λε?ε? επιφ?νειε?. Γενικ?τερα, θα υπ?ρχει λιγ?τερη χρ?ση χρωμ?ου, οι προβολε?? θα ε?ναι ιδιαιτ?ρω? στενο?, και ο πρ?βολο? θα ?χει μια πιο ομαλ? σχεδ?αση.?
Στο π?σω μ?ρο? δεν υπ?ρχει πλ?ον η φαρδι? διακοσμητικ? λωρ?δα χρωμ?ου που συνδ?ει τα δ?ο π?σω φ?τα, εν? οι π?σω προβολε?? ε?ναι επανασχεδιασμ?νοι και θυμ?ζουν πολ? το στυλ του MX-5.?
Δεν αποκλε?εται π?ντω?, να δο?με στο μ?λλον και διθ?σια coupe ?κδοση του ν?ου Mazda6, καθ?? ε?ναι στι? σκ?ψει? τη? Ιαπωνικ?? βιομηχαν?α?. Το ν?ο μοντ?λο, δεν θα παρουσιαστε? πριν απ? το 2021.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频