Ενα αυτοκ?νητο κ?θε 54 δευτερ?λεπτα...

Διαβ?στηκε απ? 69116 αναγν?στε? - 25/9/2020

Πριν απ? 20 χρ?νια, η Renault αν?λαβε να σ?σει την Ρουμ?νικη μ?ρκα απ? την κατ?ρρευση. Σ?μερα η Dacia πουλ?ει 1.33 εκατομμ?ρια αυτοκ?νητα σε 44 χ?ρε?, με τι? τιμ?? στη Γερμαν?α να ξεκινο?ν απ? 6.990 ευρ?!

 
 
Το εργοστ?σιο τη? Dacia εδρε?ει μ?χρι σ?μερα στο Μιοβ?νι, μια μικρ? π?λη που βρ?σκεται 15 χιλι?μετρα ?ξω απ? το Πιτ?στι, στην επαρχ?α τη? Βλαχ?α?. Το Πιτ?στι ε?ναι μια απ? τι? περισσ?τερο εκβιομηχανοποιημ?νε? π?λει? τη? Ρουμαν?α?, 140 χιλι?μετρα βορει?τερα απ? τη πρωτε?ουσα τη? Ρουμαν?α?, το Βουκουρ?στι. ?Απ? το 2007 η Ρουμαν?α αν?κει στην ΕΕ, εν? μ?χρι σ?μερα, η χ?ρα ε?ναι ?να απ? τα φτωχ?τερα μ?λη αυτ?? τη? κοιν?τητα?. Μπορε?τε να το παρατηρ?σετε στο δρ?μο... Σε ισ?πεδε? διαβ?σει? κ?ποιο? εξακολουθε? να σηκ?νει την μπ?ρα με το χ?ρι. Και η πυκν?τητα των αυτοκιν?των ε?ναι χαμηλ?τερη απ? οπουδ?ποτε αλλο? στην Ευρ?πη.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频