31 φωτογραφ?ε? ?

?ρχονται ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα απ? 10.000 ευρ?!

Διαβ?στηκε απ? 128460 αναγν?στε? - 11/6/2020

Θεωρο?με ?τι τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι ακριβ? και ε?ναι για λ?γου?. Στην πραγματικ?τητα ?μω?, τ?σο οι επιδοτ?σει? (5-6.000 ευρ?), ?σο και το ?τρικ? με την μπαταρ?α (την νοικι?ζει? και γλυτ?νει? ?λλε? 5-6.000 ευρ?), τα κ?νουν αρκετ? πιο φτην?. Α? δο?με πω?.

 
 
Τι κ?νει τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ξεχωριστ?; Ε?ναι trendy και προ?γουν το οικολογικ? μα? προφ?λ. Δεν ρυπα?νουν, ε?ναι αθ?ρυβα, ?χουν μηδ?ν καταν?λωση. Το τ?λειο πακ?το! Οι μ?χρι τ?ρα πολ?μιοι τη? ηλεκτροκ?νηση? φ?ναζαν για μικρ? αυτονομ?α και πενιχρ? δ?κτυο φ?ρτιση?. Και τα δυο αυτ? θ?ματα ?χουν αρχ?σει και βρ?σκουν τον δρ?μο του?.

Οι αυτονομ?ε? των ν?ων μοντ?λων κυμα?νονται απ? 200+ χιλι?μετρα, για μοντ?λα π?λη?, και φτ?νουν ? ξεπερνο?ν τα 400+ χιλι?μετρα σε μεγαλ?τερα μοντ?λα. Οι ν?οι ταχυφορτιστ?? φορτ?ζουν στο 80% την μπαταρ?α σε 20 λεπτ? εν? το δημ?σιο δ?κτυο φ?ρτιση? επεκτε?νεται. Μ?νει μ?νο το μεγ?λο κ?στο? τη? μπαταρ?α?, που ανεβ?ζει αρκετ? την τιμ? αγορ?? (π.χ. το ηλεκτρικ? VW e-up ε?ναι π?νω απ? 10.000 ευρ? ακριβ?τερο απ? το ?απλ??).Οι περισσ?τερε? κυβερν?σει? επιδοτο?ν την αγορ? ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των, ?χοντα? καθιερ?σει αρκετ? πλο?σιε? παροχ??, εν? ταυτ?χρονα εφαρμ?ζουν και συστ?ματα bonus-malus για τα ρυπογ?να οχ?ματα.
Στην Ιταλ?α π.χ. η επιδ?τηση ε?ναι 6.000 ευρ? για αγορ? αυτοκιν?του χαμηλ?ν ρ?πων εν? ισχ?ει π?ναλτι ?ω? και 2.500 ευρ? για οχ?ματα που εκπ?μπουν π?νω απ? 250γρ CO2/χλμ., εν? το κ?στο? αγορ?? μπορε? να μειωθε? ακ?μη περισσ?τερο με την δυνατ?τητα ενοικ?αση? τη? μπαταρ?α?. Στην πρ?ξη λοιπ?ν, το κ?στο? αγορ?? κατεβα?νει αρκετ? με αποτ?λεσμα ?να αυτοκ?νητο των 25.000 ευρ?, μετ? την επιδ?τηση και την ενοικ?αση τη? μπαταρ?α?, να κοστ?ζει λ?γο π?νω απ? 15.000.Επιπλ?ον κ?νητρα για την αγορ? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του ε?ναι τα μηδενικ? τ?λη κυκλοφορ?α? αλλ? και οι φοροελαφρ?νσει? για τα εταιρικ? αυτοκ?νητα (απαλλ?σσονται για εκπομπ?? CO2 ?ω? 50γρ./χλμ. και τιμ? μ?χρι 40.000 προ φ?ρων).
Σ?γουρο θα πρ?πει να θεωρε?ται ?τι μ?λι? τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα γ?νουν ευρε?α? παραγωγ??, οι τιμ?? του? θα μειωθο?ν περισσ?τερο. Αρχ?ζετε να το σκ?φτεστε, ?τσι δεν ε?ναι; Α? δο?με λοιπ?ν τα ν?α ηλεκτρικ? μοντ?λα που θα ?ρθουν.?
?
Dacia electro-SUV
τιμ? στη Γερμαν?α: περ?που 11.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Με β?ση το κινεζικ? μικρ? SUV, Renault K-ZE, η Dacia θα κατασκευ?σει το πρ?το τη? ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο. Π?ντω?, ο e-κινητ?ρα? του θα ?χει ισχ? μ?λι? 45 PS, εν? η αυτονομ?α του θα φτ?νει τα 200 χιλι?μετρα.

e.Go Life
τιμ? στη Γερμαν?α: κ?τω απ? 16.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020


?
?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο με ιδια?τερα προσιτ? τιμ?! Οι μπαταρ?ε? ε?ναι χωρητικ?τητα? μεταξ? 14,5 και 23,5 kWh και θα αρκο?ν για αυτονομ?α ?ω? και 145 km. Ωστ?σο, ε?ναι ?γνωστο ακ?μη αν το e.Go Life θα κυκλοφορ?σει και σε ?λλε? χ?ρε? εκτ?? τη? Γερμαν?α?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频