Λ?στα φθην?ν Ηλεκτρικ?ν ΙΙ

Διαβ?στηκε απ? 129713 αναγν?στε? - 11/6/2020

Audi e-tron GT
τιμ? στη Γερμαν?α: κ?τω απ? 100.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021
Η Audi σχεδι?ζει για τι? αρχ?? του 2021 να κατασκευ?σει ?να τετραθ?σιο, ηλεκτροκ?νητο σπορ μοντ?λο, το e-tron GT. Το Gran Turismo θα εφοδι?ζεται με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 590 PS, αλλ? και σ?στημα μ?νιμη? τετρακ?νηση?. Η αυτονομ?α του λ?γεται ?τι θα φτ?νει ?ω? και τα 400 χιλι?μετρα.
?
SEAT el-Born
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: μ?σα στο 2020


?
Το πρωτ?τυπο τη? SEAT “el-Born” δε?χνει πω? θα μπορο?σε να ε?ναι ?να ηλεκτροκ?νητο μικρομεσα?ο τη? ισπανικ?? φ?ρμα?. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? του el-Born ?χει ισχ? 204 PS, εν? η αυτονομ?α του e-μοντ?λου με γεμ?τη την μπαταρ?α θα φτ?νει τα 420 km, σ?μφωνα με τη ν?ρμα WLTP. Αυτ? θα ε?ναι εφικτ? χ?ρη στη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?, που ε?ναι 62 kWh.

Porsche Taycan Cross Turismo
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020


?
Η Porsche υπ?σχεται συνδυαστικ? ισχ? π?νω απ? 600 PS και ?να ελεγχ?μενο σ?στημα τετρακ?νηση? μαζ? με torque vectoring. ?τσι, το πεντ?θυρο μοντ?λο επιταχ?νει απ? στ?ση ω? τα 100 km/h σε μ?λι? 3,5 δευτερ?λεπτα και χρει?ζεται λιγ?τερα απ? 12 δευτερ?λεπτα για να φτ?σει τα 200 km/h.

Mercedes EQS
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020Κατ? κ?ποιο πολ? ενδιαφ?ροντα τρ?πο, ο δι?δοχο? τη? S-Class, αλλ? και η μεγ?λη ηλεκτροκ?νητη λιμουζ?να, θα λανσαριστο?ν στι? αγορ?? το ?διο σχεδ?ν χρονικ? δι?στημα. Παρ?λ? αυτ?, η EQS τοποθετε?ται, παρ? το μεγ?λο μεταξ?νι? τη?, αν?μεσα στι? E- και S-Class. Ωστ?σο, το εσωτερικ? τη? δε?χνει πω? παρ?χει περισσ?τερο χ?ρο σε σχ?ση με τι? S-Class, που εφοδι?ζονται με κινητ?ρε? συμβατικ?? τεχνολογ?α?.

BMW iX3
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020


?
Η iX3 ?ταν ουσιαστικ? προγραμματισμ?νη μ?νο για την αγορ? τη? Κ?να?, αλλ? τ?ρα το SUV πρ?κειται να κυκλοφορ?σει και στην Ευρ?πη. Το μ?γεθο? τη? μπαταρ?α? θα βρ?σκεται σχεδ?ν στα 70 kWh και ?τσι η αυτονομ?α θα φτ?νει στα 250 χιλι?μετρα. Επ?ση?, αν και ο ηλεκτροκινητ?ρα? (225 kW ? 306 PS) ε?ναι τοποθετημ?νο? μπροστ?, σε αυτ? το μοντ?λο οι κινητ?ριοι τροχο? θα ε?ναι αυτο? του π?σω ?ξονα.

?Audi Q4 e-tron
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: τ?λη 2020


?
Το ηλεκτροκ?νητο SUV θα μπορο?σε, ?πω? το πρωτ?τυπ? του, να ?χει σε κ?θε ?ξονα απ? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα και να φτ?νει σε μ?α συνολικ? ισχ? 306 PS. Το σεν?ριο θα ε?ναι ειδυλλιακ? απ? τη στιγμ?, που το Q4 e-tron θα εφοδιαστε? με μπαταρ?α 82 kWh, η οπο?α θα εξασφαλ?ζει αυτονομ?α 450 χιλιομ?τρων και η φ?ρτιση θα γ?νεται με ταχυφορτιστ?.

BMW i1
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Η BMW σχεδι?ζει την παραγωγ? μια? ηλεκτροκ?νητη? Σειρ?? 1, που θα βασ?ζεται σε αυτ?ν με του? κινητ?ρε? συμβατικ?? τεχνολογ?α?. Στην ευ?λικτη πλατφ?ρμα του μικρομεσα?ου μοντ?λου τη? η BMW θα μπορο?σε να λανσ?ρει τ?σο μια βασικ? ?κδοση, με ?ναν κινητ?ρα και μετ?δοση τη? κ?νηση? στον μπροστιν? ?ξονα, ?σο και μ?α ?κδοση με τετρακ?νηση, που θα εφοδι?ζεται με δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε?.

VW ID.4
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Η τεχνολογ?α για το μικρομεσα?ο SUV θα προ?λθει πιθαν?τατα απ? το μικρ?τερο ID.3. ?τσι, και το ID.4 θα ε?ναι διαθ?σιμο με κινητ?ρε? 150 ? 204 PS. Με την κορυφα?α μπαταρ?α των 77 kWh το ID.3 ?χει αυτονομ?α ?ω? και 550 χιλιομ?τρων. Επομ?νω?, ?να SUV θα μπορο?σε κ?λλιστα να φτ?νει τα 500 χιλι?μετρα.

Porsche E-Macan
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Η Macan ε?ναι εμπορικ? το πιο επιτυχημ?νο μοντ?λο τη? Porsche. Μ?λιστα, θα αποκτ?σει την επ?μενη χρονι? και ηλεκτροκ?νητη εκδοχ?, η οπο?α θα βασιστε? στην πλατφ?ρμα PPE (Premium-Platform Elektromobilität) για ?λε? τι? εκδ?σει? ισχ?ο? τη? με 218, 326 και 435 PS. Η αυτονομ?α προβλ?πεται να φτ?νει τα 500 χιλι?μετρα.

BMW i4
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Με τα τερ?στια νε?ρα στην πρ?σοψη και τα μικρο? ?ψου? φωτιστικ? σ?ματα το πρωτ?τυπο δ?νει μια πρ?γευση για τη σχεδ?αση του μοντ?λου παραγωγ??. Το concept car εφοδι?ζεται με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 530 PS και παρ?χει αυτονομ?α 600 χιλιομ?τρων. Οι ?διε? τιμ?? θα τα?ριαζαν μια χαρ? με το μοντ?λο παραγωγ??.

Skoda Enyac
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Το πρ?το μοντ?λο τη? Skoda, που θα βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα για ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα, θα μπορο?σε κ?λλιστα να διαθ?τει απ? ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα σε κ?θε ?ξον? του. Και οι δ?ο αποδ?δουν μαζ? 306 PS! Αν?λογα, δε, με τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? το Enyac θα μπορο?σε να κινηθε? για ?ω? και 500 χιλι?μετρα.

Genesis Essentia Concept
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Η πολυτελ?? μ?ρκα τη? Hyundai, η Genesis, δ?νει με το πρωτ?τυπο Essentia μ?α πρ?γευση εν?? αμιγ?? ηλεκτροκ?νητου σπορ μοντ?λου. Βασ?ζεται σε ?να μονοκ?κ πλα?σιο απ? ανθρακον?ματα, ?χει π?ρτε?-πτερ?για και γυ?λινη οροφ?. Το Genesis Essentia Concept ανακοιν?θηκε πω? επιταχ?νει απ? στ?ση ω? τα 100 km/h σε μ?λι? 3 δευτερ?λεπτα.
?
VW ID. Space Vizzion
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Η Volkswagen παρουσι?ζει το πρ?το τη? ηλεκτροκ?νητο station wagon. Το πρωτ?τυπο ID Space Vizzion δ?νει μια πρ?γευση εν?? ηλεκτροκ?νητου Passat. Η αυτονομ?α υπολογ?ζεται να φτ?νει ?ω? και τα 590 χιλι?μετρα, εν? η ισχ?? φτ?νει ακ?μα και τα 340 PS.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频