Λ?στα φθην?ν Ηλεκτρικ?ν Ι

Διαβ?στηκε απ? 129712 αναγν?στε? - 11/6/2020

Renault K-ZE
τιμ? στη Γερμαν?α: κ?τω απ? 20.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021
Το μικρ? ηλεκτροκ?νητο τη? Renault ?χει τη μορφ? εν?? Twingo και ?δη απ? το 2019 ?χει ξεκιν?σει την εμπορικ? πορε?α του στην Κ?να. Η αυτονομ?α του, κατ? NEDC, φτ?νει τα 250 χιλι?μετρα. Αυτ? το ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο μοιρ?ζεται την πλατφ?ρμα του με το διαθ?σιμο μ?νο στην Ινδ?α Renault Kwid.

FIAT 500
τιμ? στη Γερμαν?α: περ?που 30.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: Καλοκα?ρι 2020


?
Η τρ?τη γενι? του “500” θα ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο σε ηλεκτροκ?νητη ?κδοση. Το ιταλικ? mini θα εφοδι?ζεται με ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα 118 PS και μια μπαταρ?α 42 kWh. Η τελευτα?α θα εξασφαλ?ζει αυτονομ?α 320 km.

Renault Zoe RS
τιμ? στη Γερμαν?α: πιθαν?? κ?τω απ? 30.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2022Η Renault σχεδι?ζει ξεκ?θαρα να κατασκευ?σει μ?α... πικ?ντικη, RS ?κδοση, του ηλεκτρικο? Zoe. Θα μπορο?σε να εφοδι?ζεται με μεγαλ?τερε? εισαγωγ?? α?ρα, φ?τα ημ?ρα? σε σχεδ?αση σημα?α? τερματισμο?, σπορ φρ?να και σπορ αν?ρτηση.

VW ID.3
τιμ? στη Γερμαν?α: κ?τω απ? 30.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: μ?σα του 2020


?
Το ID.3 θα εφοδι?ζεται με μ?α απ? τι? τρει? διαθ?σιμε? μπαταρ?ε?, οι οπο?ε? θα παρ?χουν αντ?στοιχα διαφορετικο? μεγ?θου? αυτονομ?ε?. Π?ντω?, με το ID.3 θα ε?ναι εφικτ? αυτονομ?α τη? τ?ξη? ?ω? και 550 χιλιομ?τρων. Ο ηλεκτροκινητ?ρα? θα ε?ναι διαθ?σιμο? σε δ?ο εκδ?σει? ισχ?ο? με 150 ? 204 PS.

MINI Cooper SE
τιμ? στη Γερμαν?α: απ? 32.500 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: Τ?λη Μαρτ?ου 2020


?
Με τι? μπαταρ?ε? των 33 kWh του BMW i3 το ηλεκτρικ? MINI ?χει αυτονομ?α (κατ? NEDC) ?ω? και 270 km. Την κ?νηση ?χει αναλ?βει ?να? ηλεκτροκινητ?ρα 184 PS με μ?γιστη ροπ? 270 Nm.

Honda e
τιμ? στη Γερμαν?α: 33.850 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: μ?σα του 2020


?
Η ρετρ? σχεδ?αση του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του τη? Honda ?χει ?μεση σχ?ση με την αντ?στοιχη τη? πρ?τη? γενι? του Civic. Στην ?κθεση Αυτοκιν?του τη? Φρανκφο?ρτη? η ιαπωνικ? εταιρε?α αποκ?λυψε την ?κδοση παραγωγ?? του e. Σε αυτ?ν η δ?ναμη του κινητ?ρα μεταδ?δεται στον π?σω ?ξονα, εν? η ισχ?? του κινητ?ρα ε?ναι 136 ? 154 PS, η ροπ? φτ?νει τα 315 Nm και η αυτονομ?α τα 220 χιλι?μετρα.

Mazda MX-30
τιμ? στη Γερμαν?α: απ? 33.990 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: Μ?ρτιο? 2020


?
Σε σ?γκριση με πολλ? ?λλα μοντ?λα, η απ?δοση του κινητ?ρα του MX-30 με ισχ? 140 PS και μ?γιστη ροπ? 265 Nm ε?ναι αξιοσημε?ωτη. Η μπαταρ?α του ?χει χωρητικ?τητα 35,5 kWh, που αρκο?ν για αυτονομ?α 200 km.

Mercedes EQA
τιμ? στη Γερμαν?α: περ?που 40.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020


?
Η EQA βασ?ζεται στην B-Class, αν και το μικρομεσα?ο ηλεκτροκ?νητο θα ?χει τη δικ? του ξεχωριστ? σχεδ?αση. Στη βασικ? ?κδοση, η μπαταρ?α των 60 kWh και ο ηλεκτροκινητ?ρα? των 150 kW (204 PS) εξασφαλ?ζουν αυτονομ?α 400 χιλιομ?τρων.

Ford Mustang Mach-E
τιμ? στη Γερμαν?α: 49.600 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2020


?
Το Mustang, στην SUV εκδοχ? του με ηλεκτροκινητ?ρα, θα ε?ναι διαθ?σιμο σε τρει? εκδ?σει? ισχ?ο?, η οπο?α εκτε?νεται μεταξ? 258 και 465 PS. Σε ?,τι αφορ? τι? μπαταρ?ε?, υπ?ρχουν δ?ο πακ?τα: Η ?κδοση των 75 kWh, που εξασφαλ?ζει αυτονομ?α 480 km, και το μεγαλ?τερο ?πακ?το? των 99 kWh, που υπ?σχεται ?ω? και 600 χιλι?μετρα αυτονομ?α?.

BMW iNext
τιμ? στη Γερμαν?α: περ?που 50.000 ευρ?
αναμεν?μενη ?ναρξη πωλ?σεων: 2021


?
Στο πλα?σιο τη? BMW iNext ?λα στριφογυρ?ζουν γ?ρω απ? την αυτ?νομη οδ?γηση: Αν η πολλαπλ?? εξασφαλισμ?νη μεταφορ? δεδομ?νων γ?νεται σε πραγματικ? χρ?νο, τα φρ?να και το τιμ?νι ?χουν ασφαλιστε? ει? διπλο?ν και οι απαρα?τητοι high tech αισθητ?ρε? ε?ναι διαθ?σιμοι, ο οδηγ?? του iNext θα μπορε? κατ? τη διαδρομ? να π?ρει ακ?μα και ?ναν υπν?κο.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频