5 φωτογραφ?ε? ?

Εθισμ?? στο ν?ο Ηyundai Kona N Line

Διαβ?στηκε απ? 8542 αναγν?στε? - 24/9/2020

Facelift για το Hyundai Kona. Η πρ?σοψη του μικρο? SUV παραπ?μπει σε καρχαρ?α, και στην ?κδοση N-Line ε?ναι πραγματικ? ελκυστικ?.

 
 
Η ν?α ?κδοση του Kona ?ρχεται βελτιωμ?νη στην σχεδ?αση αλλ? και στην παρεχ?μενη ?νεση. Οι ?νθρωποι τη? Hyundai ?κουσαν προσεκτικ? την κριτικ? των πελατ?ν του? και ?χουν τροποποι?σει αμορτισ?ρ, ελατ?ρια και αντιστρεπτικ?? για καλ?τερη ?νεση στην οδ?γηση. Δο?λεψαν επ?ση?, για να περιορ?σουν τον θ?ρυβο, του? κραδασμο?? και τη σκληρ?τητα μ?σα στην καμπ?να των επιβατ?ν, αλλ? και για να δημιουργ?σουν μια πιο ?νετη ατμ?σφαιρα. ?Αυτ? το ?ρθρο μα? ?μω?, αφορ? κατ? β?ση το εξωτερικ? του κ?κκινου καρχαρ?α. Η Hyundai μ?? μεταφ?ρει στο βασ?λειο των ζ?ων, καθ??, ?πω? λ?ει, το μπροστιν? τμ?μα του μοντ?λου τη? ?χει μορφ? καρχαρ?α. Απ? την πλευρ? μα?, εμε?? υποστηρ?ζουμε ?τι δε?χνει πολ? δυνατ?, εν? ?χει μεγαλ?σει σε μ?κο? κατ? 4 εκατοστ?, και φτ?νει πλ?ον τα 4,21 μ?τρα. Ταυτ?χρονα, εντυπωσι?ζει πραγματικ? στη ν?α ?κδοση N-Line.?πω? και στα σ?γχρονα Audi, υπ?ρχουν πια αυλακ?σει? εξαερισμο? μεταξ? τη? γρ?λια? τη? πρ?σοψη? και του καπ?. Επ?ση?, υπ?ρχουν ζ?ντε? αλουμιν?ου 18 ιντσ?ν, καθ?σματα με κ?κκινε? ραφ??, μεταλλικ? πεντ?λ και λαβ? επιλογ?α του συστ?ματο? μετ?δοση? με το λογ?τυπο Ν. Το "N" σημα?νει Namyang, δηλαδ? την ?δρα του κ?ντρου εξ?λιξη? των Κορεατ?ν. Εκτ?? κι αν αναφ?ρεται στο Nürburgring… Σε κ?θε περ?πτωση, το "N" ε?ναι για τη Hyundai ?,τι το "M" για τη BMW.

Παρεμπιπτ?ντω?, πρ?πει να μιλ?σουμε για του? κινητ?ρε?. Αλλωστε, το Kona διατ?θεται σε τ?σσερει? εκδ?σει?: Υπ?ρχει ηλεκτροκ?νητη, υβριδικ?, βενζινοκ?νητη και diesel ?κδοση, καθ?? και τεχνολογ?α 48 Volt. Το ?πακ?το? εξοικον?μηση? καυσ?μου τοποθετε?ται στον diesel κινητ?ρα των 1,6 λ?τρων με τα 136 PS, στη συν?χεια χρησιμοποιε?ται το αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των διπλο? συμπλ?κτη επτ? σχ?σεων, ? το ν?ο, intelligent (iMT) χειροκ?νητο κιβ?τιο ?ξι σχ?σεων, το οπο?ο αποσυνδ?ει τον κινητ?ρα απ? το σ?στημα μετ?δοση?, ?ταν ο οδηγ?? πα?ρνει το π?δι του απ? το δεξ? πεντ?λ. Αυτ? το κιβ?τιο θα ε?ναι επ?ση? προαιρετικ? διαθ?σιμο για την ?κδοση με τον κινητ?ρα 1.0 T-GDI με τα 120 PS, εν? η κορυφα?α ?κδοση εξοπλ?ζεται με τον turbo κινητ?ρα των 1,6 λ?τρων και των 198 PS, σε συνδυασμ? με το κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη DCT.Επιπλ?ον, β?βαια, το Kona ?γινε πολ? πιο ?ξυπνο. Ρ?ξτε μια ματι? στην τερ?στια οθ?νη αφ??! Στο ανανεωμ?νο κορεατικ? μικρ? SUV η οθ?νη μπορε? να χωριστε?, να συνδ?σει μερικ? κινητ? τηλ?φωνα μ?σω Bluetooth, εν? τα συστ?ματα υποβο?θηση? αναγνωρ?ζουν κεν?? θ?σει? στ?θμευση? κοντ? σα? και σα? ενημερ?νουν για το π?σο κοστ?ζουν.
Α, ναι, το Kona επ?ση? θα σα? ενημερ?σει με το γνωστ? ?μπιπ-μπιπ-μπιπ?, αν ξεχ?σετε κ?ποιον στο π?σω κ?θισμα, αφ?του σταθμε?σετε. Αυτ?? ο ?ξυπνο? κ?κκινο? καρχαρ?α?!

Συμπ?ρασμα
Το Kona διαθ?τει πλ?ρη γκ?μα, αφο? θα διατ?θεται σε diesel, βενζινοκ?νητη, υβριδικ? και ηλεκτροκ?νητη ?κδοση - υπ?ρχουν τα π?ντα. Με το facelift, το Hyundai Kona ε?ναι ακ?μα πιο κομψ?, αλλ? και πιο σπορτ?φ στην ?κδοση N-Line. Αν, μ?λιστα, ?χει -και στην πρ?ξη- πιο ?νετη αν?ρτηση, θα ε?μαστε απ?λυτα ικανοποιημ?νοι.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频