14 φωτογραφ?ε? ?

Μια συνεργασ?α τη? Autobild με την Dekra - ?να Fiat για μια ζω?. Κινητ?ρα? και κιβ?τιο σε ?ριστη κατ?σταση. Τα επιμ?ρου? τμ?ματα χωρ?? τριγμο??.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: 100.000 χλμ. με Fiat 500X

Διαβ?στηκε απ? 31226 αναγν?στε? - 5/10/2020

Το 500X εξ?λειψε ?λε? τι? προκαταλ?ψει? του παρελθ?ντο?, καθ?? βγ?κε ?ατσαλ?κωτο? απ? τη δοκιμασ?α διαρκε?α? των 100.0000 χλμ., αποδεικν?οντα? εξαιρετικ? αξιοπιστ?α και ανθεκτικ?τητα.

 
 
Μετ? το τ?λο? κ?θε δοκιμ?? διαρκε?α? αναγκαζ?μαστε να κ?νουμε ?να αυτοκ?νητο φ?λλο και φτερ?, προκειμ?νου να καταλ?ξουμε σε συνεργασ?α με του? εμπειρογν?μονε? συναδ?λφου? τη? Dekra στην τελικ? μα? ετυμηγορ?α. Μια διαδικασ?α ?χι ευχ?ριστη, καθ?? κανε?? δεν ?λκεται στη θ?α ?ψυχων μηχανικ?ν μερ?ν και εξαρτημ?των τα οπο?α συν?θεταν πριν απ? λ?γο ?να κομψ? αυτοκ?νητο, ?πω? ε?ναι το Fiat 500X εν προκειμ?νω, πλην ?μω? απαρα?τητη? για του? λ?γου? που αναφ?ραμε πιο π?νω.
Η αλ?θεια ε?ναι ?τι πριν την αποσυναρμολ?γηση ε?χαμε τι? αμφιβολ?ε? μα? για το τι θα βρο?με, καθ?? για το ιταλικ? μικρ? υπ?ρχαν, δικα?ω? ? αδ?κω? κ?ποιε? προκαταλ?ψει?, οι οπο?ε? ?χι μ?νο δεν επαληθε?τηκαν, αλλ? κατερρ?φθησαν πανηγυρικ?, αν ?χι ?λε?, σχεδ?ν ?λε?! Α? προβο?με ?μω? στι? απαρα?τητε? συστ?σει? για το αυτοκ?νητο που β?ζουμε σ?μερα στο μικροσκ?πιο.
Ο λ?γο? για το Fiat 500X, ?να μικρ? και κομψ? SUV με μ?κο? 4,25 μ?τρα, με ?να π?σω τμ?μα τ?που κουπ?, με νεανικ? και ?παιχνιδι?ρικο? ?φο?, το οπο?ο εφοδι?ζεται με μηχανικ? σ?νολο πετρελα?ου Multijet 1,6 λ?τρων και 120 ?ππων. Σε αυτ? ο οδηγ?? κ?θεται πιο ψηλ? σε σχ?ση με τα συμβατικ? μοντ?λα και ?χει την εντ?πωση ?τι οδηγε? ?να πολ? μεγαλ?τερο αυτοκ?νητο. ?λα αυτ? μ?χρι να ανακαλ?ψει ?τι η περιμετρικ? ορατ?τητα δεν ε?ναι αυτ? που θα περ?μενε και ?τι ο κ?κλο? στροφ?? των 11,6 μ?τρων θα τον δυσκολ?ψει κατ? του? ελιγμο?? στα στεν? των π?λεων. Ο χ?ρο? αποσκευ?ν (350 ?ω? 1000 λ?τρα) ε?ναι μ?λλον μικρ?? για την κατηγορ?α, τα π?σω καθ?σματα ?βολα και στεν?. Το εσωτερικ? ?μω? ε?ναι ευφ?νταστο, γουστ?ζικο, νεανικ? και με πολ? καλ? ποι?τητα κατασκευ??. Το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα? ?ταν τη? ?κδοση? Lounge με αρκετ? extra ?πω? τα δερμ?τινα καθ?σματα, το χειμεριν? πακ?το, τα βοηθητικ? συστ?ματα οδ?γηση?, το μεταλλικ? χρ?μα, τα θερμαιν?μενα καθ?σματα και πολλ? ?λλα. Κατ? τη ?συμβ?ωση? μα? με το 500Χ υπ?πεσαν στην αντ?ληψη μα? τα εξ??: το Infotainment και το Navi χρ?ζουν μελ?τη? πριν τεθο?ν σε λειτουργ?α, η οθ?νη Tom-Tom ε?ναι δυσαν?γνωστη, εν? το GPS ?χανε συχν?- πυκν? το στ?γμα του. Η ιταλικ? εταιρε?α ?χει διαγν?σει τα παραπ?νω και τα ?χει προβε? στι? σχετικ?? βελτι?σει?. Το σ?στημα Start- Stop απενεργοποιε? τη θ?ρμανση των καθισμ?των και τη? πρ?ζα? των 12 Volt. Η Fiat ?χει προβε? ?δη στι? διορθωτικ?? επ? αυτο? κιν?σει? απ? τα μοντ?λα τη? βασικ?? ?κδοση? ?δη.?
Τ?τοιου ε?δου? διορθωτικ?? κιν?σει? δεν ?χει αν?γκη το μηχανικ? σ?νολο των 1,6 λ?τρων, το οπο?ο κινε? σε εξαιρετικο?? ρυθμο?? το μικρ? αυτοκ?νητο. Και το σημαντικ?τερο: με χαμηλ? καταν?λωση (6,8 λ?τρα το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? μα?, 4,3 λτ. η εργοστασιακ? καταν?λωση). Τα φρ?να ε?ναι ?κρω? αποτελεσματικ?, εν αντιθ?σει με την πολ? σκληρ? αν?ρτηση, η οπο?α αφ?νει να περ?σουν στο εσωτερικ?, πολλ?? απ? τι? ανωμαλ?ε? του οδοστρ?ματο? και κ?ποιου? θορ?βου?, οι οπο?οι θα γ?νουν αισθητο? στην καμπ?να των επιβατ?ν. Κατ? τη δι?ρκεια τη? διαδρομ?? και πιο συγκεκριμ?να μετ? απ? 22.460 χλμ. απενεργοποι?θηκε το ταχ?μετρο. Το πρ?βλημα αποκαταστ?θηκε με το σβ?σιμο του κινητ?ρα και την εκ ν?ου ενεργοπο?ηση του. Η ενεργοπο?ηση κ?ποιων λυχνι?ν ?πω? για την π?εση των ελαστικ?ν, τον ?λεγχο του κινητ?ρα, του? αερ?σακου? η το χειρ?φρενο επ? τη? ουσ?α? δεν σ?μαιναν κ?τι, καθ?? το 500X ολοκλ?ρωσε τη δοκιμασ?α χωρ?? την παραμικρ? βλ?βη και μ?λιστα με ?να σετ φρ?νων καθ ?λη τη δι?ρκεια τη?. Σημε?α φθορ?? δεν παρατηρ?θηκαν, εκτ?? απ? κ?ποιου? τριγμο?? απ? το υποβραχι?νιο, ο συμπλ?κτη? ?ντεξε, τα φρ?να το ?διο, ?ρα ?λα καλ?. Αυτ? το 500Χ αποδε?χτηκε πραγματικ? ανθεκτικ? και αξι?πιστο σε ?λου? του? τομε?? και βαθμολογ?θηκε ω? εκ το?του με το βαθμ? 2+.?

Αξιολ?γηση?
Δεν υπ?ρχουν αρνητικο? βαθμο? μ?νο για ελαττ?ματα Η ομ?δα τη? δοκιμ?? διαρκε?α? αξιολ?γησε επ?ση? την κατ?σταση των τμημ?των κατ? την αποσυναρμολ?γηση, ?πω? επ?ση? και τι? ιδι?τητε? κατ? τη δοκιμ?. H ?θροιση των βαθμ?ν μα? δ?νει β?σει του σχετικο? τρ?που υπολογισμο? την τελικ? βαθμολογ?α, ? οπο?α ε?ναι:?
Autobild?
Δοκιμ? διαρκε?α??
100.000 χλμ.?
Βαθμ?? 2+?


Συμπ?ρασμα
Το 500X εξ?λειψε ?λε? τι? παλι?? προκαταλ?ψει?. Μηχανικ? δεν εμφ?νισε καν?να ψεγ?δι και μ?νο κ?ποιε? βλ?βε? στα ηλεκτρονικ? ?σω? δ?σουν ?ρεισμα για σχ?λια. Στο τ?λο? τη? μ?ρα? ?μω? αυτ? που μ?νει ε?ναι, ?τι πρ?κειται για ?να συμπαγ??, κομψ?, ?ρτιο και ανθεκτικ? αυτοκ?νητο.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频