9 φωτογραφ?ε? ?

H AUTOBILD αγκαλι? με το ν?ο Opel Mokka

Διαβ?στηκε απ? 59715 αναγν?στε? - 8/9/2020

Παγκ?σμια αποκλειστικ?τητα! Η AUTO BILD ε?χε... ραντεβο? με το ν?ο Opel Mokka. Το μικρ? SUV καθορ?ζει το μ?λλον τη? σχεδ?αση? τη? Opel.

 
 
Το Opel Mokka πρ?τη? γενι?? δεν ?ταν το πρ?το SUV τη? Opel. Ε?χαν προηγηθε? πολλ? ?λλα ακ?μη, αλλ? το πρ?το Mokka ?ταν το μοντ?λο, που ?κανε ?να SUV τη? Opel να ξεχωρ?σει και να ε?ναι ανταγωνιστικ? ?ναντι των ?λλων προτ?σεων τη? κατηγορ?α? του.

Το σημεριν?; Το δε?τερο; Το σ?γχρονο Mokka;
Αρχικ?, το αντιμετωπ?σαμε, ?πω? κ?θε ?λλο ν?ο αυτοκ?νητο: Το ε?δαμε, το... χαζ?ψαμε, το ακο?σαμε, σχεδ?ν το... γευτ?καμε και το αισθανθ?καμε. Ωστ?σο, ΔΕΝ ε?χαμε βρεθε? ο?τε σε γ?πεδο, ο?τε σε συναυλ?α, ο?τε σε εστιατ?ριο. Παρ?λ αυτ?, το ν?ο Mokka κατ?φερε εξ αρχ?? να αφ?σει την ξεχωριστ? μυρωδι? του.Ξεφυλλ?στε χαλαρ? τι? σελ?δε?, δε?τε τι? φωτογραφ?ε? με ηρεμ?α. Ε?ναι πολ? πιθαν? να... κολλ?σετε στη γρ?λια π?σω απ? το γυαλ?, σ?γουρα, ?μω?, θα το κ?νετε στα πιο αιχμηρ? π?σω φ?τα ?λων των αυτοκιν?των ? σε αυτ? το cockpit με το ευρ? τοπ?ο απ? οθ?νε?, που ε?ναι ?χτισμ?νο? γ?ρω απ? τον οδηγ?. Π?ντω?, εμε?? το επιβεβαι?νουμε: ΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ OPEL!
?
Στο κ?ντρο σχεδ?αση? τη? Opel
Κουν?τε το κεφ?λι σα? με δυσπιστ?α; Το ?διο κ?ναμε κι εμε?? ?ταν καθ?μασταν στο κ?ντρο σχεδ?αση? τη? Opel. Και χειροκροτ?σαμε, πολ? ?συχα. Γιατ? η Opel βρ?σκει εκ ν?ου τον εαυτ? τη? απ? μπροστ? προ? τα π?σω. Ξεκιν?με απ? την αρχ?, το 2012, με τη γ?ννηση του Mokka, γιατ? αυτ? συνιστ? την... επανεφε?ρεση τη? Opel.


Πριν απ? οκτ? χρ?νια, λοιπ?ν, παρουσι?στηκε το πρ?το Mokka, με μ?κο? 4,28 μ?τρων και ?ψο? 1,65 μ?τρων. Αρχικ?, το μικρ? SUV προερχ?ταν απ? τη Ν?τια Κορ?α, αλλ? απ? το 2014, ?ταν ?γινε πολ? πιο δημοφιλ?? λ?γω τη? συμπαγο?? μορφ?? του, η παραγωγ? του μεταφ?ρθηκε στη Zaragoza τη? Ισπαν?α?. Απ? τ?τε, η Opel πο?λησε π?νω απ? ?να εκατομμ?ριο Mokka. Ωστ?σο, τ?ρα ε?ναι ?τοιμο? ο δι?δοχο?, που ?χει συρρικνωθε? κατ? 13 εκατοστ? σε μ?κο? και κατ? 10 σε ?ψο?, αλλαγ? πολ? ταιριαστ?, γιατ? ?τσι φα?νεται πιο συμπαγ??, πιο σπορτ?φ και πιο δυναμικ?. Οι πρ?βολοι μπροστ? και π?σω ε?ναι μικρ?τεροι, αλλ? αυτ? ε?ναι το ν?ο πρ?σωπο τη? Opel. Και πρ?πει να μιλ?σουμε για αυτ? ΤΩΡΑ. Γιατ? υπ?ρχει πολ?? δρ?μο? ακ?μη μ?χρι την παγκ?σμια πρεμι?ρα στι? 22 Σεπτεμβρ?ου και ακ?μα περισσ?τερο? ω? την ?ναρξη τη? εμπορικ?? πορε?α? του, που ?χει προγραμματιστε? για τι? αρχ?? του 2021.

Το βλ?πετε και μ?νοι σα? το ν?ο πρ?σωπο τη? Opel, αλλ? και τον κ?σμο τη? τεχνολογ?α? του π?σω απ? το γυαλ?. Το Opel Vizor, ?πω? ονομ?ζουν τη γυ?λινη πρ?σοψη, η οπο?α εκτε?νεται σε ?λο το πλ?το? του αυτοκιν?του, συνδυ?ζει τα φ?τα LED, την αστραπ? (το λογ?τυπο τη? Opel) και του? αισθητ?ρε? για τα συστ?ματα υποβο?θηση? και προορ?ζεται να θυμ?ζει το κ?λυμμα εν?? κρ?νου? full face. ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΟΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ OPEL!
?Η Opel δι?θετε κ?ποτε ?ναν cool παρ?γοντα?, λ?ει ο σχεδιαστ?? Friedhelm Engler και δε?χνει φωτογραφ?ε? των Manta A του 1970 και Kadett C-Coupé του 1977. Ακριβ?? αυτ?ν την... Coolness, αυτ?ν την ελαφρ?τητα θ?λει ο Engler να επαναφ?ρει και δε?χνει του? κοντο?? προβ?λου? του Mokka: ?Οι αναλογ?ε? ε?ναι το κλειδ? για την ελκυστικ?τητα του αυτοκιν?του και δε χρειαζ?μασταν διακ?σμηση ? πολλ? ?λλα... φρου-φρου?.
Το Mokka ?χει γ?νει ?να αυτοκ?νητο χωρ?? διακοσμητικ? ? ?λλα περιττ? στοιχε?α, γιατ? οι αναλογ?ε? του ακριβ?? ε?ναι ελκυστικ??, ?πω? και στο πρωτ?τυπο GT X Experimental του 2018. Αν το θ?σουμε... χονδρικ?, οι σχεδιαστ?? τοποθ?τησαν χειρολαβ?? θυρ?ν και ελαστικ? στο εκθεσιακ? μοντ?λο, με την ?γκριση του TÜV και, στη συν?χεια, ?ταν ?τοιμο!
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频