4 φωτογραφ?ε? ?

Η Auto Bild αποκαλ?πτει το Audi e-tron GT Shooting Brake

28/12/2020

Τι θα λ?γατε για μ?α μελλοντικ? ?κδοση Audi e-tron GT Shooting Brake; H Auto Bild δημιουργε? σκ?τσο του? προσεχο?? μοντ?λου που συνδυ?ζει το πρακτικ? προφ?λ και την δυναμικ? οδ?γηση.

 
 
Η σ?νδεση που υπ?ρχει αν?μεσα στι? Porsche και Audi ε?ναι σ?νηθε? φαιν?μενο. Πρ?κειται για διαφορετικ?? μ?ρκε? που στοχε?ουν σε συγκεκριμ?νο καταναλωτικ? κοιν?, οι οπο?ε? ωστ?σο βρ?σκονται υπ? την κοιν? σκ?πη του VW Group, ?ρα συχν? κινο?νται στο ?διο μονοπ?τι σχεδιασμο? και design. Χαρακτηριστικ? παρ?δειγμα τη? παραπ?νω ?οικογενειακ??? σχ?ση?, το Audi e-tron GT, το ηλεκτρικ?... δ?δυμο τη? Taycan που σε ποσοστ? 40% ?χει πανομοι?τυπα στοιχε?α με την Porsche. Λανσ?ρεται ω? μ?α επιθετικ? RS εκδοχ? και σε πρ?το στ?διο θα εμφανιστε? ω? limousine.
?
Β?βαια, δεν αποκλε?εται στο μ?λλον η ?τυπη αυτ? συνεργασ?α να... επεκταθε?. Γνωρ?ζουμε ?τι μεταξ? ?λλων ν?ων μοντ?λων που θα φ?ρει ω? το 2022, η Porsche ετοιμ?ζεται να λανσ?ρει μ?α παραλλαγ? τη? σειρ?? Taycan, την station wagon σειρ? αυτοκιν?των Porsche Taycan Sport Turismo. Επομ?νω?, δεν προκαλε? ?κπληξη η παραφιλολογ?α για μ?α estate ?κδοση και στο Audi e-tron. Μ?χρι στιγμ??, τ?ποτα δεν ε?ναι επ?σημο, ?μω? υπ?ρχουν αρκετο? λ?γοι που συνηγορο?ν για το ακριβ?? αντ?θετο για μ?α πιο πρακτικ? ?κδοση αυτοκιν?του που συνδυ?ζει περισσ?τερο αποθηκευτικ? χ?ρο. Ε?ναι γνωστ? εξ?λλου ο ?μιλο? τη? Volkswagen βασ?ζεται σε μεγ?λο βαθμ? στα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα. Επομ?νω?, ?να RS e-tron GT Shooting Brake θα μπορο?σε θεωρητικ? να διαδεχτε? μελλοντικ? το RS 6 στο μ?λλον. ?Μην ξεχν?με πω? η Audi με την συνδρομ? τη? Porsche ?ταν εκε?νη που δημιο?ργησε το RS2, μοντ?λο που τη? ?δωσε τον τ?τλο του... εφευρ?τη των δυναμικ?ν station wagon αυτοκιν?των. Γιατ? λοιπ?ν να μην κατασκευαστε? ?να ηλεκτρικ? sport μοντ?λο ω? ο μοντ?ρνο? απ?γονο? του πεντακ?λινδρου προκατ?χου του; Ακ?μη και μ?α ειδικ?, περιορισμ?νη ?κδοση, ε?ναι σεν?ριο που συγκεντρ?νει πολλ?? πιθαν?τητε?. Σε τελικ? αν?λυση, θα υπ?ρχει ο?τω? ? ?λλω? μια ?κδοση RS του e-tron GT με 598 ?λογα (646 ?πποι σε overboost).
?


Το γραφιστικ? τμ?μα τη? Auto Bild καταπι?νεται με την συγκεκριμ?νη παραφιλολογ?α και δημιουργε? ?να rendering μοντ?λο εν?? πιθανο? Audi e-tron GT Shooting Brake. Η απ?χρωση ?Nogaro blue?, η οπο?α ονομ?στηκε ?RS blue? στο RS2 αποτ?λεσε την χρωματικ? ?μπνευση του σκ?τσου. Ο μα?ρο? μπροστιν?? πρ?βολο? ε?ναι σ?μα κατατεθ?ν εν?? RS. Αν κοιτ?ξετε προσεκτικ?, μπορε?τε ακ?μα να δε?τε τα περιγρ?μματα του Taycan. Επιπλ?ον, το Audi φα?νεται πολ? ανεξ?ρτητο και, ειδικ? ω? οπτικοποιημ?νο Shooting Brake, εξαιρετικ? εκρηκτικ?!
?
Το κινητ?ριο σ?νολο εν?? τ?τοιου μελλοντικο? οχ?ματο? θα βασ?ζεται ξεκ?θαρα στην κανονικ? ?κδοση e-tron. Επομ?νω?, οι 646 ?πποι στην ισχ? του RS μοντ?λου σε overboost φαντ?ζουν λογικ? επιλογ?. Αν επιβεβαιωθο?ν τα συγκεκριμ?να τεχνικ? χαρακτηριστικ?, το αυτοκ?νητο θα επιταχ?νει 0-200 χλμ/?ρα σε περ?που 12 δευτερ?λεπτα, με τελικ? ταχ?τητα τα 230 χιλι?μετρα την ?ρα. ?σον αφορ? την αυτονομ?α του, θα κυμα?νεται στα 430 χιλι?μετρα.


?
Σε επ?πεδο τιμ?ν, ξ?ρουμε ?τι το Audi e-tron GT που θα κυκλοφορ?σει στι? αρχ?? του 2021 κοστ?ζει στην γερμανικ? αγορ? 100.000 ευρ?. Αν λ?βουμε υπ?ψη το συγκεκριμ?νο δεδομ?νο, ?να μελλοντικ? Audi e-tron GT Shooting Brake θα τιμολογε?ται μερικ?? χιλι?δε? ευρ? περισσ?τερα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频