5 φωτογραφ?ε? ?

Η Auto Bild σχεδι?ζει την επ?μενη Mercedes AMG C 63

16/11/2020

Π?? θα μοι?ζει η επ?μενη Mercedes AMG C 63; Το γραφιστικ? τμ?μα τη? Auto Bild σχεδι?ζει το επ?μενο μοντ?λο των Γερμαν?ν, με το αποτ?λεσμα ?κρω? εντυπωσιακ?.

 
 
Εν? μετρ?με αντ?στροφα για την επ?μενη γενι? (W206) τη? Mercedes C-Class που θα κυκλοφορ?σει μ?σα στο 2021, η αγων?α επιτε?νεται και για τα παρ?γωγα μοντ?λα υψηλ?ν αποδ?σεων του γερμανικο? κολοσσο?, στην προκειμ?νη για την μελλοντικ? Mercedes AMG C 63.
?
Το προηγο?μενο χρονικ? δι?στημα κυκλοφ?ρησαν λεπτομ?ρειε? για την τεχνολογ?α και τον κινητ?ρα τη? προσεχο?? C-Class, με τι? πληροφορ?ε? να ?χουν ?μεση σχ?ση και με την απ?δοση και του αντ?στοιχου μοντ?λου AMG. Μεταξ? ?λλων, γνωρ?ζουμε ?τι κατ? π?σα πιθαν?τητα η C-Class δεν θα ε?ναι εφοδιασμ?νη με τον biturbo V8 κινητ?ρα των προκατ?χων τη?, αλλ? αντιθ?τω? θα εξοπλιστε? με τετρακ?λινδρου? κινητ?ρε? με ηλεκτρικ? σ?στημα 48 volt. Το συγκεκριμ?νο μοτ?ρ με ονομασ?α M139 υπ?ρχει στο A 45 S, στο οπο?ο παρ?γει ιπποδ?ναμη 421 ?λογα. Χ?ρη στον μεγαλ?τερο υπερσυμπιεστ? ο κινητ?ρα? στην Mercedes AMG C 63 θα παρ?γει ισχ? ?νω των 500 ?ππων και ροπ? π?νω απ? 700 Nm. Συν τοι? ?λλοι?, η παρουσ?α e-turbo θα περι?ριζε την κακ? συμπεριφορ? αντ?δραση? καυσαρ?ων εν?? αναπτυγμ?νου υπερσυμπιεστ?.
?
Ποιε? ε?ναι οι ν?ε? εξελ?ξει? για την επ?μενη (και τετρακ?νητη) Mercedes-AMG C 63; Με β?ση τι? καμουφλαρισμ?νε? φωτογραφ?ε? που κυκλοφ?ρησαν, η Auto Bild σχεδι?ζει την επ?μενη σειρ? τη? AMG. Δεσπ?ζει χαρακτηριστικ?? ν?ο? πρ?βολο? που υπ?ρχει ?δη στο τετρ?θυρο AMG GT, την CLS, αλλ? και τα facelift των S- και E-Class.


?
Οι στενο? προβολε?? φα?νονται πιο επιθετικο?, εν? π?νω απ? την μπροστιν? ποδι? ?χουμε τοποθετημ?νου? ?ντονου προφ?λ αεραγωγο?? με μα?ρο διακοσμητικ? κλιπ. ?πω? και με τη ν?α E-Class, θα μπορο?σε να υπ?ρχει προαιρετικ? επιλογ? ανθρακονημ?τινη? κατασκευ?? του?. Τα χαρακτηριστικ? φουσκ?ματα (power domes) στο καπ?, η γρ?λια Panamericana και οι τροχο? με κεντρικ? κλε?δωμα ε?ναι εξ?σου σημαντικ? στοιχε?α τη? εξωτερικ?? εμφ?νιση? στην C 63, τα οπο?α δεν περνο?ν απαρατ?ρητα. Η επιλογ? πρ?σινων δαγκ?νων φρ?νων στο σκ?τσο ε?ναι μ?α εικασ?α για το π?? θα μπορο?σε να ?δηλωθε?? ο υβριδικ?? χαρακτ?ρα? του αυτοκιν?του.


?
Η Mercedes AMG C 63 αναμ?νεται στι? αγορ?? στα τ?λη του 2021 ? και αρχ?? του 2022, μετ? την κυκλοφορ?α τη? επ?μενη? C-Class.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频