Η πιο δυναμικ? Skoda Fabia που κυκλοφ?ρησε ποτ?!

16/11/2020

Η 4η γενι? τη? Skoda Fabia που θα παρουσιαστε? και επ?σημα του? επ?μενου? μ?νε?, θα ε?ναι η πιο δυναμικ? που ?χει σχεδιαστε? ποτ? απ? την Τσ?χικη αυτοκινητοβιομηχαν?α. Ποιε? ε?ναι ?μω? οι πιο σημαντικ?? αλλαγ???

 
 
Οι ιθ?νοντε? τη? Skoda π?ραν την απ?φαση να παρουσι?σουν τη ν?α γενι? τη? Skoda Fabia, μια? και η σημεριν?, τρ?τη γενι?, που υπ?στη το συνηθισμ?νο facelift το 2018 συμπλ?ρωσε ?δη 6 χρ?νια παρουσ?α? εν? η επ?μενη, τ?ταρτη γενι?, ?χει ?δη προγραμματιστε? να κ?νει το ντεμπο?το τη? το 2021.

Ο ?οργασμ??? παρουσ?αση? ν?ων μοντ?λων απ? την Skoda θα συνεχιστε? λοιπ?ν, μετ? και την παρουσ?αση τη? ν?α? Octavia, αλλ? και το ντεμπο?το του Enyaq. Μ?σα στο ν?ο ?το?, η Skoda αναμ?νεται να λανσ?ρει το ανανεωμ?νο Kodiaq, το Enyaq coupe αλλ? και την ολοκα?νουρια Fabia.

Ο ν?ο? επικεφαλ?? σχεδ?αση? τη? βιομηχαν?α?, Oliver Stefani, επωμ?ζεται το β?ρο? του σχεδιασμο? τη? εξωτερικ?? σχεδ?αση?, ?που η επιλογ? τη? πλατφ?ρμα? MQB-A0?θα φ?ρει σημαντικ?? αλλαγ?? στη ν?α Fabia, με το?μεγαλ?τερο κατ? μερικ? χιλιοστ? πλ?το? αλλ? και τον ολοκα?νουργιο και μοντ?ρνο σχεδιασμ? των εμπρ?? προβολ?ων, να ε?ναι οι πιο σημαντικ??.?Π?σω, τα φωτιστικ? σ?ματα θα χωρ?ζονται σε δ?ο μ?ρη. Στο εσωτερικ? ?λοι οι π?νακε? οργ?νων θα ε?ναι ψηφιακο?. Απ? πλευρ?? κινητ?ρων, στη β?ση θα συναντ?σουμε το γνωστ? μα? απ? τον ?μιλο VW τρικ?λινδρο μηχανικ? σ?νολο του 1,0 λ?τρου, εν? οι ισχυρ?τερε? εναλλακτικ?? θα προ?ρχονται απ? την παλ?τα των κινητ?ρων τη? Octavia.

Αντ?θετα π?ντω?, με τι? πληροφορ?ε? που αν?φεραν την ?παρξη υβριδικ?ν κινητ?ρων για τη ν?α Skoda Fabia, η 4η γενι? του δημοφιλο?? μοντ?λου, δεν θα λ?βει κ?ποια ?πια υβριδικ? ?κδοση ? ?λλου ε?δου? υβριδικ? τεχνολογ?α. Δεδομ?νο θεωρε?ται επ?ση? πω? δεν θα προσφερθε? με κινητ?ρε? πετρελα?ου.?Η πρεμι?ρα τη? τ?ταρτη? Skoda Fabia τη? ιστορ?α? θα γ?νει το 2021 και, λ?γο αργ?τερα, θα ακολουθ?σει και η station wagon εκδοχ? του μικρο? Τσ?χικου μοντ?λου εν? οι τιμ?? τη? ν?α? Fabia αναμ?νεται να ξεκινο?ν απ? τα 15.000 ευρ?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频