Η ζω? μ?σα στην Mercedes Vision EQS

Διαβ?στηκε απ? 9891 αναγν?στε? - 23/9/2020

Η πρ?τη οδηγικ? εμπειρ?α μα? με τη Mercedes Vision EQS θυμ?ζει ?να ταξ?δι στο χρ?νο - με ?λη την πολυτ?λεια.

 
 
Μπροστ? μα? βρ?σκεται ?να διαστημ?πλοιο, το οπο?ο κινε?ται σε μηδενικ? ?ψο?, δεν καλ?πτει μ?νο αποστ?σει?, αλλ? ταξιδε?ει κι?λα? στο χρ?νο. Κι ?λα αυτ? με αν?σει? πρ?τη? κατηγορ?α? - καλωσ?ρθατε στη Mercedes Vision EQS. Στον... ουραν? τη? πολυτ?λεια? αυτ? το αυτοκ?νητο ?ταν ?να χτ?πημα στο πρ?σωπο, αφο? εδ? και χρ?νια, η Tesla δε?χνει π?? οι πλο?σιοι και οι ?μορφοι κινο?νται ηλεκτροκ?νητα απ? το σημε?ο Α στο σημε?ο Β.Τ?ρα ?ρθε η σειρ? του αστεριο?.?Η Mercedes Vision EQS βασ?ζεται σε μ?α αμιγ? πλατφ?ρμα μπαταρι?ν (EVA2), η οπο?α θ?λει να μοι?ζει με την MEB του ομ?λου VW, με σκοπ? να γ?νει η σπονδυλικ? στ?λη τη? ηλεκτροκ?νητη? επαν?σταση?, κ?νοντα? τα προτερ?ματα τη? ν?α? μορφ?? κ?νηση? πιο... χρησιμοποι?σιμα σε σχ?ση με, τη βασισμ?νη στην GLC, EQC.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频