Αποφ?σισα αυτοκ?νητο, αλλ? με ποιο κα?σιμο?

Διαβ?στηκε απ? 202773 αναγν?στε? - 3/11/2020

Εσε?? ποιο κα?σιμο προτιμ?τε τελικ?? Στη μεγ?λη σ?γκριση των διαφορετικ?ν ειδ?ν κινητ?ρων β?ζουμε κ?τω και ξεκαθαρ?ζουμε τι μπορο?ν να κ?νουν τα diesel, τα βενζινοκ?νητα, τα υβριδικ? και τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα. Συγκρ?νουμε 7 αυτοκ?νητα με διαφορετικ? κα?σιμα και ποιο ε?ναι η ιδανικ? επιλογ?.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

?λοι θ?λουν να αλλ?ξουν τα πρ?γματα στα δεδομ?να τη? κυκλοφορ?α?, αλλ? κανε?? δεν ξ?ρει πω? ακριβ??. Το β?βαιο ε?ναι μ?νο, πω? η ηλεκροκ?νηση θα πα?ξει ?να σημαντικ? ρ?λο.
Μ?πω? τελικ?, δεν ?χει περ?σει τελε?ω? η εποχ? του κλασικο? κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση?? Ε?ναι οι diesel κινητ?ρε? και αυτο? τη? βενζ?νη? ακ?μη η πρ?τη επιλογ?; Και τι γ?νεται, επιτ?λου?, με το φυσικ? α?ριο? Ωστ?σο, τα μεγ?λα ερωτ?ματα αρχ?ζουν μ?λι? τ?ρα. Ε?ναι καλ?τερο να κινο?μαστε αμιγ?? ηλεκτρικ? ? μ?πω? μ?νο εν μ?ρει? Ε?ναι καλ?τερο να φορτ?ζουμε με την πρ?ζα ? μ?σω τη? αν?κτηση? τη? εν?ργεια??
Ερωτ?σει? επ? ερωτ?σεων...
Στην μεγ?λη σ?γκριση των κινητ?ρων ερευνο?με τα ζευγ?ρια των Audi Q5 55 TFSI e και SQ5 TDI, των Toyota C-HR 1.2 Turbo, 1.8 Hybrid και 2.0 Hybrid, καθ?? επ?ση? και των Volvo V60 T4, D4 και T8, BMW 318i, 330e και 330d, Hyundai Ioniq 1.6 GDI Hybrid, 1.6 GDI Plug in Hybrid και Electro, Mercedes A250e, A200 και A220d, εν? β?ζουμε στην εξ?σωση και το φυσικ? α?ριο, με το ζευγ?ρι του SEAT Ibiza 1.0TSI και 1.0 TGI, ?στε να βγ?λουμε πιο ασφαλ?? συμπ?ρασμα για το ποιο ?κα?σιμο? ε?ναι καλ?τερο για χρ?ση.
Φυσικ?, το δικ? του? ρ?λο πα?ζουν οι σκ?ψει? περ? εξοικον?μηση? καυσ?μου, εν?ργεια? κτλ.?Την προκαθορισμ?νη διαδρομ? για τη μ?τρηση τη? καταν?λωση? την κ?ναμε κατ εξα?ρεση με μ?γιστη ταχ?τητα τα 160 km/h, εν? τα υβριδικ? μοντ?λα βρ?θηκαν στην εκκ?νηση σε ?λε? τι? περιπτ?σει? με την μπαταρ?α του? τελε?ω? γεμ?τη.?
Με β?ση την καταν?λωση και τι? εντυπ?σει? μα? για την οδικ? συμπεριφορ? καταλ?γουμε στην πρ?τασ? μα? για το ιδανικ?τερο ?κα?σιμο?.?Ε?ναι τα υβριδικ? συστ?ματα η καλ?τερη πρ?ταση, σε ?,τι αφορ? την επιλογ? του καλ?τερου (και πιο οικονομικο? σε καταν?λωση) κινητ?ρα? Δε θα το λ?γαμε χωρ?? αποκλεισμο??. Ε?ναι β?βαια, δεδομ?νο ?τι η δ?ναμη απ? δ?ο μοτ?ρ (δηλαδ? ?να βενζινοκινητ?ρα και ?ναν ηλεκτροκινητ?ρα) ε?ναι μ?α καλ? εφε?ρεση. Π?νω απ ?λα, ?ταν πρ?κειται για ?να plug-in-υβριδικ? μοντ?λο, το οπο?ο με τη μικρ? μπαταρ?α του μπορε? να κινηθε? αμιγ?? ηλεκτρικ? για 40 ? και 50 km. Η μεγ?λη μα? δοκιμ? κινητ?ρων προωθε? την αποκ?λυψη δ?ο ξεκ?θαρων αποτελεσμ?των. Απ? τη μ?α λοιπ?ν, θα βι?σουμε στο μ?λλον σαφ?? περισσ?τερε? αμιγ?? ? εν μ?ρει ηλεκτροκ?νητε? προτ?σει? στου? δρ?μου? μα?, επειδ? οι αυτονομ?ε? ?χουν ?δη γ?νει πολ? ενδιαφ?ρουσε? και οι τιμ?? δεν ε?ναι πια τ?σο αυξημ?νε?. Απ? την ?λλη, ο κλασικ?? κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? παραμ?νει μ?α σημαντικ? λ?ση, επειδ? ?χει γ?νει ?καθαρ???, πολ? αξι?πιστο? και συγκριτικ? λειτουργε? οικονομικ?. Επ?ση?, τα εναλλακτικ? κα?σιμα, ?πω? το φυσικ? α?ριο, θα πρ?πει να τα λαμβ?νουμε υπ?ψη μα?. Το αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο μ?λλον μπορε? να περιμ?νει ακ?μη...


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频