5 φωτογραφ?ε? ?

Μ?νο υβριδικ?? εκδ?σει? στην ν?α C-Class

Διαβ?στηκε απ? 21429 αναγν?στε? - 31/12/2020

Αποκλειστικ? σε υβριδικ?? εκδ?σει? θα κυκλοφορ?σει η επ?μενη Mercedes C-Class, μια? και δεν προκ?πτει αμιγ?? ηλεκτρικ? μοντ?λο ? αυτοκ?νητο μ?νο με κινητ?ρε? κα?σει?.

 
 
Η π?μπτη γενι? μοντ?λων Mercedes C-Class (W206) ε?ναι προ των πυλ?ν. Το compact premium αυτοκ?νητο τη? Daimler θα λανσαριστε? μ?σα στο 2021, ?χοντα? αρκετ? διαφοροποιημ?νο χαρακτ?ρα σε σχ?ση με του? προκατ?χου? του, ?σον αφορ? το κινητ?ριο σ?νολ? του. Αντιθ?τω?, σε σχ?ση με την εμφ?νιση, η γερμανικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α κινε?ται π?νω στι? κλασικ?? αξ?ε? τη?.
?
Τα μεγ?λα ?αδ?ρφια? Mercedes E- και S-Class αποτελο?ν πηγ? ?μπνευση? για το design αλλ? και το infotainment τη? ν?α? C-Class. ?δη, μ?λιστα, ?χει κυκλοφορ?σει φωτογραφικ? υλικ? που καθιστ? σαφ?? ?τι το προσεχ?? μοντ?λο θα ξεχωρ?ζει για τον δυναμικ? του χαρακτ?ρα, εν? και τα σχ?δια τη? Auto Bild καταλ?γουν στο ?διο αποτ?λεσμα. Το επ? του παρ?ντο? κ?πω? μπαρ?κ σχ?μα αναμ?νεται να υποχωρ?σει και να δ?σει την θ?ση του σε σχ?μα με ?ντονε? γραμμ??. Αν παρατηρ?σει κανε?? προσεκτικ?, διαπιστ?νει ?τι πρ?βολο? ?σω? μοι?ζει με την πρ?σφατα ανανεωμ?νη E-Class. Το π?σω μ?ρο?, ειδικ?τερα, με του? ν?ου? διπλο?? π?σω προβολε?? προσδ?δει ανανεωμ?νη α?σθηση στο αυτοκ?νητο.
?


Αναβαθμισμ?νο ε?ναι το εσωτερικ? τη? ν?α? C-Class, δι?τι πιθαν?? τα π?ντα να ?χουν ψηφιοποιηθε? στα πρ?τυπα τη? μελ?τη? EQS και τη? καμπ?να? στην S-Class. Μια μεγ?λη οθ?νη αφ?? αντικαθιστ? την κεντρικ? κονσ?λα και του? διακ?πτε?. Η μικρ? οθ?νη παραμ?νει μπροστ? απ? το τιμ?νι και ο π?νακα? οργ?νων (head up display) εκτε?νεται πλ?ον σε μεγαλ?τερη επιφ?νεια προβολ??.


?
Η μεγ?λη ανατροπ?, ωστ?σο, ?χει να κ?νει με του? κινητ?ρε?. Στην επ?μενη Mercedes C-Class ?λοι οι κινητ?ρε? κα?ση? θα ε?ναι ?εξηλεκτρισμ?νοι?. Εξ?λλου, η γερμανικ? μ?ρκα ?χει γνωστοποι?σει την πρ?θεσ? τη? να δ?σει ηλεκτρικ? χαρακτ?ρα σε ?λα τα αυτοκ?νητ? τη?, συνεπ?? η C-Class δεν θα μπορο?σε να αποτελε? εξα?ρεση. Σ?μφωνα με ?σα ?χουν γ?νει γνωστ?, ?να ηλεκτρικ? μοτ?ρ που θα εγκατασταθε? απευθε?α? στο κιβ?τιο ταχυτ?των θα εξασφαλ?ζει 15 κιλοβ?τ περισσ?τερη ισχ? και θα αυξ?σει τη μ?γιστη ροπ? κατ? 180 Nm για τον βενζινοκινητ?ρα ? 200 Nm για τον diesel κινητ?ρα. Με τον τρ?πο αυτ? θα μειωθε? και η καταν?λωση καυσ?μου, με στ?χο τη? Mercedes να φτ?σει και το 10%.
?
Αναμ?νεται να υπ?ρχουν αρκετ?? εκδ?σει? plug-in hybrid μοντ?λων, ωστ?σο μ?λλον δεν θα δο?με αμιγ?? ηλεκτρικ? Mercedes C-Class. Παρ?λληλα, ν?α εποχ? ξεκιν? και στο παρ?γωγο C 63 τη? AMG. Οι μεγ?λοι κινητ?ρε? εκε? φα?νεται πω? μ?νουν στο παρελθ?ν με το πιο σπορ C-Class να ?ρχεται για πρ?τη φορ? με ?ναν τετρακ?λινδρο.?
?


Η ν?α Mercedes C-Class θα κυκλοφορ?σει το 2021 και ?παντε? περιμ?νουμε την επ?σημη παρουσ?αση για να βγ?λουμε ασφαλ?στερα συμπερ?σματα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频