Ν?α BMW M2 το 2022

Διαβ?στηκε απ? 10298 αναγν?στε? - 14/9/2020

Η ν?α BMW M2, που θα εφοδι?ζεται με τα μεγ?λων διαστ?σεων ?νε?ρα? στην πρ?σοψ? τη?, δε θα δε?χνει μ?νο διαφορετικ? σε σχ?ση με την προκ?τοχ? τη?, αλλ? θα αποκτ?σει και ?να ν?ο κινητ?ρα 420 ?ππων!

 
 
Το 2022 θα παρουσιαστε? η δε?τερη γενι? τη? BMW M2, κατ? π?σα πιθαν?τητα, με σχεδ?αση που θα χρειαστε? κ?ποια εξοικε?ωση απ? την πλευρ? του κοινο?, αν και θα δ?σουν το ?παρ?ν? τα τερ?στια νε?ρα στην πρ?σοψη του αυτοκιν?του. ?πω? αποδεικν?ουν οι... διαρρο?? τη? ν?α? Μ3, στη σπορ θυγατρικ? τη? BMW, M GmbH, φα?νεται πω? αρ?σει η... XXL-γρ?λια. Επιπλ?ον, γ?νεται σαφ?? ?τι οι Γερμανο? θα ?θελαν να καθιερ?σουν ?να ν?ο χαρακτηριστικ? πρ?σωπο τη? φ?ρμα?, εν? και το πολυσυζητημ?νο πρωτ?τυπο τη? ?κθεση? τη? Φρανκφο?ρτη? για τη ν?α Σειρ? 4 θα αποδε?ξει με τη σειρ? του πω? ?ταν πρ?γματι μ?α πρ?γευση τη? επ?μενη? Μ2. ?τσι, οι λεπτομ?ρειε? του ν?ου σχεδιαστικο? στιλ θα ε?ναι μεγαλ?τερε? σε μ?γεθο? απ ?σο συν?θω?, εν? θα υπ?ρχουν και λ?γα πιο ?ντονα στοιχε?α. Επ?ση?, αντ? των μεγ?λων εισαγωγ?ν α?ρα θα μπορο?σαν πιο λεπτ?? σχισμ?? να ?εισπν?ουν? το φρ?σκο α?ρα απ? τι? κομψ? ανανεωμ?νε? επιφ?νειε? των BMW.Ν?ο? κινητ?ρα? με 420 PS?

Η καλ? ε?δηση: Η ν?α BMW Μ2 θα εφοδιαστε? κατ? π?σα πιθαν?τητα με ?να ν?ο κινητ?ρα! Σ?μφωνα με τα σεν?ρια, που κυκλοφορο?ν, το -προ? το παρ?ν- μικρ?τερο μοντ?λο τη? M GmbH θα δεχθε? το ν?ο biturbo εξακ?λινδρο μηχανικ? σ?νολο των τρι?ν λ?τρων, το οπο?ο ε?ναι ισχ?ο? 510 PS και γνωρ?ζουμε απ? τα SUV X3 M και X4 M. Β?βαια, για τη ν?α Μ2 η ισχ?? θα περιοριστε? κ?πω? και, σ?μφωνα με τα σεν?ρια, θα φτ?νει τα 420 PS, εν? η μ?γιστη ροπ? τα 550 Nm! Κατ? τα ?λλα, η μετ?δοση τη? κ?νηση? στον π?σω ?ξονα διατηρε?ται, καθ?? η BMW το ε?χε υποσχεθε? αυτ? ?δη απ? το 2019. Ταυτ?χρονα, θα διατηρηθε? και το χειροκ?νητο κιβ?τιο, που θα ε?ναι ?ξι σχ?σεων, αν και η πιο πιθαν? εξ?λιξη θ?λει την BMW να ζητ? απ? του? ενδιαφερ?μενου? αγοραστ?? να επιλ?ξουν εκε?νοι, αν προτιμο?ν το χειροκ?νητο ?6?ρι? ? ?να αυτ?ματο ?8?ρι?.

Ενδ?χεται να λανσαριστο?ν και εκδ?σει? mild hybrid και Gran Coupe
Λαμβ?νεται επ?ση? υπ?ψη ?τι το μικρομεσα?ο σπορ αυτοκ?νητο βασ?ζεται στην πλατφ?ρμα CLAR τη? BMW, η οπο?α αποτελε? β?ση και για τη Z4, αλλ? και το Toyota Supra. Αυτ? θα μπορο?σε κ?λλιστα να σημα?νει ?τι θα μπορο?σε να κατασκευαστε? αργ?τερα μ?α mild hybrid ?κδοση. Ωστ?σο, αυτ? θα γ?νει πιθαν?? με το facelift του 2025 ? του 2026. Τα σεν?ρια θ?λουν, εκτ?? των ?λλων, την BMW να σχεδι?ζει και μια ν?α M2 Gran Coupe. Θα μπορο?σε να λανσαριστε? ω? τετρακ?νητη και με περ?που 400 PS. ?τσι, η M GmbH θα ?χει ?ναν αντ?παλο για το επ?μενο Audi RS3 και τη Mercedes-AMG A 45.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频