Ν?α BMW Σειρ? 4 Cabrio 2021

Διαβ?στηκε απ? 6545 αναγν?στε? - 5/10/2020

Μετ? την πολυσυζητημ?νη Σειρ? 4 Coupé, η BMW παρουσι?ζει τ?ρα τη cabrio ?κδοση. Απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ η BMW ?χει κ?νει τα π?ντα σωστ? με τη ν?α Σειρ? 4 Coupe, αφο? σχεδ?ν καν?να ?λλο αυτοκ?νητο δεν ?χει συζητηθε? πρ?σφατα τ?σο ?ντονα ?σο αυτ?. Η video/αν?λυση τη? AUTO BILD αποκαλ?πτει!

 
 
Στο προσεχ?? δι?στημα η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? BMW θα προχωρ?σει στην επ?σημη παρουσ?αση τη? cabrio ?κδοση? τη? ν?α? σειρ?? 4. Η?εταιρε?α με ?δρα το Μ?ναχο παρουσι?ζει την cabrio ?κδοση, που στ?χο ε?χε?να ξεχωρ?ζει αισθητ? απ? την Σειρ? 3, ?στε να θεωρο?νται ανεξ?ρτητα μοντ?λα.

Δε?τε πρ?τοι την video/αν?λυση τη? AUTO BILD με ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο μοντ?λο τη? BMW.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频