7 φωτογραφ?ε? ?

Ο Hybrid κ?σμο? τη? Renault

Διαβ?στηκε απ? 6525 αναγν?στε? - 15/9/2020

Η επιτυχ?α του Zoe ?δωσε θ?ρρο? στου? Γ?λλου?. Η Renault εξηλεκτρ?ζει τ?ρα τα Clio, Captur και Mégane με μ?α ν?α υβριδικ? ?κδοση για το καθ?να, τι? οπο?ε? και οδηγ?σαμε.

 
 
Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα και τα υβριδικ? παρουσι?ζουν τον τελευτα?ο καιρ? μεγ?λο ενδιαφ?ρον σε διεθν?? επ?πεδο, εν? τα μοντ?λα με του? κλασικο?? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? υστερο?ν ?λο και περισσ?τερο σε ?,τι αφορ? τι? πωλ?σει? του?. Επιπλ?ον, τα ?λο και πιο αυστηρ? ?ρια εκπομπ?? CO2 κ?θονται στο λαιμ? των κατασκευαστ?ν. ?τσι, δεν ε?ναι περ?εργο, που η Renault προωθε? τ?ρα υβριδικ?? εκδ?σει? για τα best seller μοντ?λα τη? Clio, Captur και Mégane, οι οπο?ε? κατατ?σσονται π?νω απ? το μικρ?, αμιγ?? ηλεκτροκ?νητο Zoe.


?
Clio Hybrid
Η μικρ?τερη εκδοχ? τη? ν?α? μον?δα? κινητ?ρων τοποθετε?ται -?ντα? αυστηρ? βασισμ?νη στην ιεραρχ?α των μοντ?λων - στο Clio. ?να? τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? 1,6 λ?τρων υποστηρ?ζεται εδ?, και αυτ? ε?ναι η νε?τερη ε?δηση, απ? δ?ο ηλεκτροκινητ?ρε?. Εκτ?? απ? τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? των 91 PS, υπ?ρχουν ακ?μα 49 PS απ? τον κ?ριο ηλεκτροκινητ?ρα, ο οπο?ο? ε?ναι ενσωματωμ?νο? απευθε?α? στο κιβ?τιο ταχυτ?των, καθ?? και 20 PS απ? τον εξωτερικ? ηλεκτρικ? κινητ?ρα, ο οπο?ο? λειτουργε? ω? γενν?τρια-μ?ζα και φ?ρνει επ?ση? τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? στι? στροφ?? λειτουργ?α?, που απαιτο?νται για τι? ομαλ?? αλλαγ?? σχ?σεων.Στη Renault ε?ναι ιδια?τερα περ?φανοι για το ν?ο -σ?νθετο- σ?στημα μετ?δοση?. Το αυτ?ματο κιβ?τιο, χωρ?? συμπλ?κτη, διαθ?τει, συμπεριλαμβανομ?νου του ρελαντ? (τη? ?νεκρ???), 15 σχ?σει?. Αν?λογα με το επ?πεδο φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α?, τι? απαιτ?σει? εν?ργεια?, την απ?δοση ισχ?ο? και το ενεργοποιημ?νο πρ?γραμμα οδ?γηση?, το σ?στημα εναλλ?σσεται μεταξ? τη? αμιγ?? ηλεκτρικ?? και υβριδικ?? λειτουργ?α?. Η τελευτα?α, με τη σειρ? τη?, λειτουργε? επ?ση? σειριακ?. Αυτ? σημα?νει ?τι ο κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? φορτ?ζει την μπαταρ?α κατ? την κ?νηση, εν? οι ηλεκτροκινητ?ρε? αναλαμβ?νουν την ?πραγματικ?? κ?νηση. Εναλλακτικ?, οι κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? και οι ηλεκτροκινητ?ρε? μπορο?ν μαζ? να προσφ?ρουν τη μ?γιστη απ?δοση.

Αυτ?, που θεωρητικ? ακο?γεται περ?πλοκο, συμβα?νει σε μεγ?λο βαθμ? αυτ?ματα στην πρ?ξη, δηλαδ? στο δρ?μο και στο... παρασκ?νιο. Π?σω απ? το τιμ?νι παραμ?νει η χαρ? και η οδηγικ? απ?λαυση, χ?ρη στην αρμονικ? και σχετικ? αθ?ρυβη παροχ? ισχ?ο?. Με συνδυαστικ? ισχ? 140 PS, το Clio δε γ?νεται β?βαια ?φ?βο? και τρ?μο?? των GTI, αλλ? η κυρ?αρχη κ?νηση καθ?σταται επιτυχημ?νη σε υψηλ? βαθμ?. Ειδικ?, απ? τη στιγμ?, που ο κινητ?ρα? δεν παρουσι?ζει σε μεγ?λο βαθμ? τη χαρακτηριστικ? ελαστικ?τητα, η οπο?α συναντ?ται συχν? στα υβριδικ? μοντ?λα. Ξ?ρετε, αυτ? το ενοχλητικ?, μον?τονο ουρλιαχτ? του κινητ?ρα, ?ταν ο οδηγ?? πι?ζει πιο ?ντονα το δεξ? πεντ?λ, ζητ?ντα? υψηλ?τερη ισχ?.Με τον επιλογ?α του κιβωτ?ου ταχυτ?των στη θ?ση "Β", η αν?κτηση διαρκε? περισσ?τερο μ?χρι τη στιγμ? που, αν οδηγε?τε κ?πω? προληπτικ?, ε?ναι δυνατ? η χρ?ση μ?νο του εν?? πεντ?λ. Αυτ? των φρ?νων ενδε?κνυται να χρησιμοποιε?ται μ?νο σε καταστ?σει? ?κτακτη? αν?γκη?. Αν η μικρ? -π?σω- μπαταρ?α των 1,2 kWh ε?ναι φορτισμ?νη, το Clio μπορε? να λειτουργε? αμιγ?? ηλεκτρικ? ?ω? και τα 75 km/h και ο βενζινοκινητ?ρα? χρει?ζεται να ξεκιν?σει να λειτουργε? μ?νο μετ? απ? 4 χιλι?μετρα, εν? η καταν?λωση, ?πω? υποστηρ?ζει η Renault, δεν ξεπερν? τα 4,0 λ?τρα, μια τιμ? που σημαδε?ει την κορυφ?, με την αν?τερη -ηλεκτρικ? περιοριζ?μενη- ταχ?τητα των 180 km/h.


?
Captur Plug-In
Απ? την πλευρ? του, το ν?ο Captur E-Tech λ?γεται ?τι καταναλ?νει μ?νο 1,5 λ?τρα, κ?τι που οφε?λεται κυρ?ω? στο γεγον?? ?τι το μικρ? crossover, το οπο?ο ?χει σχεδιαστε? ω? υβριδικ? plug-in, εφοδι?ζεται με μεγαλ?τερη μπαταρ?α και, επομ?νω?, τροφοδοτε?ται κυρ?ω? με ηλεκτρικ? ρε?μα στα πρ?τα 100 χιλι?μετρα (η ?ηλεκτρικ? αυτονομ?α? του ε?ναι 65 χιλι?μετρα). Η μπαταρ?α των 105 κιλ?ν βρ?σκεται κ?τω απ? το π?σω κ?θισμα, εξοικονομ?ντα? προφαν?? πολ?τιμο χ?ρο και ε?ναι χωρητικ?τητα? 9,8 kWh. ?τσι, ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει ρε?μα, προσωριν?, ακ?μα και με ταχ?τητα 135 km/h σε ?ναν αυτοκινητ?δρομο. Ταυτ?χρονα, η απ?λυτη τελικ? ταχ?τητα, παρ? την αυξημ?νη συνδυαστικ? ισχ? των 159 PS, φτ?νει τα 173 km/h.Mégane Grandtour E-Tech Plug-in
Το τελευτα?ο μοντ?λο τη? τριπλ?τα? μα?, το Mégane Grandtour E-Tech Plug-in, επ?ση? δεν ε?ναι το πλ?ον κατ?λληλο για την αριστερ? λωρ?δα του αυτοκινητοδρ?μου. Χρησιμοποι?ντα? την ?δια τεχνολογ?α με το Captur, ποντ?ρει στι? χαρακτηριστικ?? αρετ?? εν?? station wagon, ?πω? ο χ?ρο? αποσκευ?ν, ο οπο?ο? ?χει ?γκο τουλ?χιστον 389 λ?τρων και μπορε? να φορτωθε? ε?κολα, χ?ρη στο χαμηλ? κατ?φλι του. Επιπλ?ον, η Renault ?κανε μια μικρ? αναβ?θμιση στο Mégane, το οπο?ο παρ?γεται ?δη εδ? και τ?σσερα χρ?νια, βελτι?νοντα?, κυρ?ω?, την α?σθηση τη? ποι?τητα?, που αποπν?ει.
Τα πρ?τα υβριδικ? μοντ?λα του ε?δου? τη? Renault αναμ?νεται να παραδοθο?ν στου? ενδιαφερ?μενου? πελ?τε? τον ερχ?μενο Σεπτ?μβριο. Απ? πλευρ?? οικονομικ?ν μεγεθ?ν, το Clio κ?νει την αρχ? με 21.874 ευρ? (στη Γερμαν?α), για το Captur θα απαιτο?νται τουλ?χιστον 32.753 ευρ?, εν? απ? τα 34.108 ευρ? θα ξεκιν? το Mégane (?σοι Γερμανο? υποψ?φιοι αγοραστ?? απογοητε?τηκαν, θα πρ?πει σε κ?θε περ?πτωση να συνυπολογ?σουν το περιβαλλοντικ? bonus). Στην ελληνικ? αγορ? θα ε?ναι διαθ?σιμα προ? το τ?λο? του? ?του?.

Συμπ?ρασμα
Με του? τρει?… μασκοφ?ρου? κ?τω απ? το μπροστιν? καπ?, τα υβριδικ? τη? Renault ε?ναι ευχ?ριστα ισχυρ? και διακριτικ?. Η αλληλεπ?δραση των συνιστωσ?ν λειτουργε? ομαλ?. Τ?ρα, οι τιμ?? καταν?λωση? και η αξιοπιστ?α πρ?πει να ισχ?ουν και στι? συνθ?κε? καθημεριν?? χρ?ση?.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频