Ο Κινητ?ρα? τη? Mercedes AMG που ?σπασε τα ρεκ?ρ

Διαβ?στηκε απ? 3368 αναγν?στε? - 25/9/2020

Ναι, η AMG φ?ρνει στην γκ?μα τη? Mercedes-Benz δ?ο ν?α μοντ?λα με κινητ?ρα ισχ?ο? 421PS, τι? Α 45 S και CLA 45 S. Ο μαγικ?? αριθμ?? ε?ναι το 210. Αν δεν εντυπωσι?ζεστε, η προαναφερθε?σα ισχ?? δεν ε?ναι η συνολικ?, αλλ? η ειδικ?, δηλαδ? αν? λ?τρο χωρητικ?τητα? του κινητ?ρα

 
 
Και μια? που το μοτ?ρ ε?ναι δ?λιτρο, η ισχ?? ε?ναι 420 συν 1 PS. Ο λ?γο? γ?νεται β?βαια, για μια επ?δοση-ρεκ?ρ η οπο?α, ακ?μα και πριν απ? λ?γα χρ?νια ?ταν αδιαν?ητη. Απ? την πλευρ? του?, οι μηχανικο? τη? AMG, προκειμ?νου ο τετρακ?λινδρο? κινητ?ρα? να αντ?ξει για εκατοντ?δε? χιλι?δε? χιλι?μετρα, χρει?στηκε να ψ?ξουν πολ? βαθει?.Διαδικασ?α χ?τευση? ψ?ξη? για το στροφαλοθ?λαμο, μ?θοδο? κατασκευ?? "closed deck" για το μπλοκ του κινητ?ρα, εν? τα συρ?μενα κουζιν?τα ε?ναι κατασκευασμ?να με την τεχνολογ?α "Nanoslide". Θε? κι ?λλε? καινοτομ?ε???
Δι?βασε την επ?μενη σελ?δα...?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频