7 φωτογραφ?ε? ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με Cupra Leon e-Hybrid

Διαβ?στηκε απ? 5583 αναγν?στε? - 23/10/2020

Πριν ξεκιν?σουν την εμπορικ? πορε?α του? τα πραγματικ? σπορτ?φ "καν?νια", η σπορτ?φ CUPRA, δοκιμ?ζει τι? φιλικ?? προ? το περιβ?λλον δυνατ?τητ?? τη? με το Leon e-Hybrid. Τηρε? ?,τι υπ?σχονται οι 245 ?πποι του;

 
 
Ε?ναι δυνατ?ν ?να σπορτ?φ μοντ?λο να φροντ?ζει ταυτ?χρονα να μην επιβαρ?νει το περιβ?λλον με εκπομπ?? CO2; Κι ?μω?, η CUPRA ?χει καταφ?ρει να… τετραγων?σει τον κ?κλο, συνδυ?ζοντα? τι? σπορ ικαν?τητε? με το οικολογικ? προφ?λ του CUPRA Leon e-Hybrid!

Αργ?τερα θα ?ρθουν στην αγορ? ?λλα τρ?α σπορτ?φ Leon χωρ?? ηλεκτροκ?νηση: δ?ο προσθιοκ?νητα με 245 και 300 PS, καθ?? και η κορυφα?α ?κδοση με τετρακ?νηση και 310 PS, με το συνδυασμ? κινητ?ρα-μετ?δοση? του CUPRA Formentor VZ. Π?ντω?, η τελευτα?α κορυφα?α ?κδοση CUPRA θα ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο ω? ?κδοση ST, δηλαδ? με station wagon αμ?ξωμα. ?ω? τ?τε, μα? επιτρ?πηκε να π?ρουμε μ?α μικρ? πρ?γευση απ? το plug-in- υβριδικ? Leon με τη συνδυαστικ? ισχ? των 245 ?ππων.Η τεχνολογ?α του
Αρχικ?, λοιπ?ν, θα αναφερθο?με στην τεχνολογ?α, η οπο?α μα? ε?ναι ?δη γνωστ? απ? το Golf GTE. Ο κινητ?ρα? των 1,4 λ?τρων, ο οπο?ο? ε?χε ?δη αντικατασταθε? με το facelift του Golf 7, αποκτ? μια δε?τερη ζω? στο plug-in-υβριδικ? μοντ?λο και αποδ?δει 150 ?ππου?, εν? ο ηλεκτροκινητ?ρα? συνεισφ?ρει ?λλα 70 kW (95 ?ππου?), εφ?σον β?βαια, ε?ναι φορτισμ?νη η ?μπαταρ?α. Η τελευτα?α μπορε? να φορτιστε? μ?σω των ρυθμ?σεων του συστ?ματο? κατ? την οδ?γηση χρησιμοποι?ντα? την αν?κτηση, ωστ?σο αυτ? η επιλογ? δεν ?χει τ?σο πολ? ν?ημα σε μ?α σπορτ?φ πρ?ταση, αφο? ε?ναι λογικ? να θ?λουμε να οδηγο?με με ?λη τη δυνατ? ισχ?.

Επομ?νω?, αν δεν υπ?ρχει ε?κολη δυνατ?τητα φ?ρτιση? στο σπ?τι ? κ?που κοντ?, δε χρει?ζεται να κ?νετε σκ?ψει? για ?να σπορτ?φ PHEV, αφο? η ?δεια μπαταρ?α δεν συνεισφ?ρει το μερ?δι? τη? σε ισχ? και πρ?κειται να οδηγε?τε ?να μικρομεσα?ο μοντ?λο 150 ?ππων με επιπλ?ον β?ρο?, και ?χι ?να σπορτ?φ αυτοκ?νητο. Σ?μφωνα με μια πρ?σφατη μελ?τη, τα plug-in-υβριδικ? μοντ?λα φορτ?ζουν τι? μπαταρ?ε? του? πολ? σπ?νια, ?στε να λειτουργο?ν αποτελεσματικ?. Κ?τι αν?λογο θα ?ταν ιδια?τερα προβληματικ? σε μια σπορτ?φ ?κδοση, επειδ? το e-boost (η ηλεκτρικ? εν?σχυση) ε?ναι το στοιχε?ο που την καθιστ? τ?σο ελκυστικ?.Οδηγ?ντα?
Ευτυχ?? για εμ??, το Leon τη? δοκιμ?? μα? ?ταν πλ?ρω? φορτισμ?νο προτο? το οδηγ?σουμε με… δυναμικ? τρ?πο. Επομ?νω?: Ενεργοποιε?τε το πρ?γραμμα οδ?γηση? "CUPRA", απενεργοποιε?τε το ESP και… του δ?νετε και καταλαβα?νει! Παραδ?ξω?, η station wagon ?κδοση ST με το μεγ?λο π?σω πρ?βολο αποδεικν?εται πολ? διασκεδαστικ? στο δρ?μο. Οι αλλαγ?? τη? ισορροπ?α? τη? ουρ?? τη? ειδοποιο?ν τον οδηγ? νωρ?τερα, ?ντα? ?τσι πιο προβλ?ψιμη και ευκολ?τερη στην αντιμετ?πισ? τη?. Το πεντ?θυρο Leon, π?λι, παραμ?νει περισσ?τερο ουδ?τερο, αλλ? στη συν?χεια χ?νει το ?φο? του ακ?μα πιο απ?τομα. Κρ?μα, που το ST ?ταν εφοδιασμ?νο με ελαστικ? τη? Bridgestone και το πεντ?θυρο με τη? Goodyear, με αποτ?λεσμα να μην ε?ναι δυνατ? μια ακριβ?? σ?γκριση. Το στοιχε?ο, που ε?χαν και τα δ?ο μοντ?λα κοιν?, ωστ?σο, ?ταν μια λογικ? τ?ση υποστροφ??.

Κινο?μενοι στο επαρχιακ? οδικ? δ?κτυο, μα? ?ρεσε ο ?χο? του κινητ?ρα του ισπανικο? μοντ?λου, που δεν ε?ναι ενοχλητικ??, αλλ? η σπορτ?φ χροι? του, η οπο?α παρ?γεται τεχνητ?, ε?ναι ευχ?ριστη. Στο υψηλ?? ποι?τητα? εσωτερικ?, η CUPRA δ?νει προσοχ? στη λεπτομ?ρεια, για παρ?δειγμα στον αερ?σακο στο τιμ?νι, ο οπο?ο? ?χει τρισδι?στατη εμφ?νιση. Οι χ?λκινε? πινελι?? του δε?χνουν πραγματικ? καλ??, εν? η πλο?γηση στο menu τη? οθ?νη? 10 ιντσ?ν, που ε?ναι ψηλ? τοποθετημ?νη, κρ?νεται πολ? περ?πλοκη για εμ??. Τα σπορ καθ?σματα θα μπορο?σαν να ?χουν καλ?τερη πλευρικ? στ?ριξη στην ?δρα του?, σε αντ?θεση με την πλ?τη του?, η οπο?α αγκαλι?ζει και στηρ?ζει πολ? καλ? το π?νω μ?ρο? του σ?ματο?.Κατ? τη δι?ρκεια τη? launch εκκ?νηση?, νοι?θει την δ?ναμη να περν? στον μπροστιν? ?ξονα, καθ?? τα ηλεκτρονικ? δε ρυθμ?ζουν τ?λεια τι? στροφ?? λειτουργ?α? του κινητ?ρα κατ? την εκκ?νηση, αφ?νοντα? τελικ? να παρουσι?ζεται αρκετ? ολ?σθηση των τροχ?ν. Ωστ?σο, ε?μαστε πεπεισμ?νοι ?τι τα 6,7 δευτερ?λεπτα απ? στ?ση ?ω? τα 100 χλμ/?ρα, που ανακοιν?νει η CUPRA, ε?ναι μ?α επ?δοση, που ισχ?ει. Η αν?ρτηση, απ? την πλευρ? τη?, ευχαριστε? με μια ωρα?α διαφορ? μεταξ? ?νεση? και σπορτ?φ συμπεριφορ??, μ?λιστα στη δε?τερη δε χαρακτηρ?ζεται πολ? σκληρ?. Προφαν??, ο στ?χο? των Ισπαν?ν τε?νει συνολικ? προ? την καθημεριν?τητα.

Συμπ?ρασμα
Η ουσ?α του CUPRA Leon e-Hybrid σχετ?ζεται ?μεσα με τη χρ?ση του. ?ποιο? μπορε? να το φορτ?ζει χωρ?? δυσκολ?ε?, αποκτ? τελικ? ?να σπορτ?φ μικρομεσα?ο αυτοκ?νητο, το οπο?ο επωφελε?ται απ? το περιβαλλοντικ? bonus.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频