9 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με Ford Puma ST

Διαβ?στηκε απ? 10259 αναγν?στε? - 27/12/2020

Μικρ? SUV, αλλ? περ?σσιο π?θο? για δρ?ση: το ν?ο Ford Puma ST ?ποντ?ρει? πολλ? στην επιθυμ?α του οδηγο? του για ισχ?. Εμε?? ε?χαμε μια πρ?τη συν?ντηση μαζ? του...

 
 
Το Ford Puma ST, ε?ναι το μηχανοκ?νητο... αιλουροειδ?? ?χει ω? μοναδικ? στ?χο την δικ?? σα? διασκ?δαση. Προσοχ? ?μω?: πα?ζοντα? με αυτ? το Puma, διατρ?χετε τον κ?νδυνο εθισμο?. Η Ford συνηθ?ζει να ακολουθε? την ?δια στρατηγικ? σε σχεδ?ν ?λα τα μοντ?λα τη?. Αρχικ? παρουσι?ζει τι? πιο… προσγειωμ?νε? εκδοχ?? του? και, μετ?πειτα, ακολουθο?ν οι πιο ισχυρ?? και οι πιο σπορτ?φ.

Το εσωτερικ? του Puma ST ε?ναι λειτουργικ?, μοντ?ρνο και ευρ?χωρο, με ?λε? τι? απαιτο?μενε? "παρεμβ?σει?" που τον?ζουν τον ξεχωριστ? σπορ χαρακτ?ρα το. Ανο?γοντα? την π?ρτα, το λογ?τυπο Ford Performance σε προετοιμ?ζει, τα πατ?κια γρ?φουν ST με μεγ?λα κ?κκινα γρ?μματα και τα καταπληκτικ? μπ?κετ τη? Recaro, επ?ση? με το λογ?τυπο ST, που δεν χρει?ζονται ιδια?τερε? συστ?σει?, προσφ?ρουν εξαιρετικ? πλευρικ? στ?ριξη σε οδηγ? και συνοδηγ?. Let the show begin!?να Puma με 200 ...?λογα!
Στην περ?πτωση του Puma ST, η δημιουργ?α του συγκεκριμ?νου χαρακτ?ρα οφε?λεται κατ? κ?ριο λ?γο στον κινητ?ρα, για τον οπο?ο ?χουμε ?δη εκφρ?σει τα ?ντονα συναισθ?ματ? μα?, ?ταν τον συναντ?σαμε ξαν? κ?τω απ? το καπ? του Fiesta ST. Το τρικ?λινδρο μηχανικ? σ?νολο των 1,5 λ?τρων στ?λνει 200 ?λογα στου? μπροστινο?? τροχο??, αλλ? και ολ?κληρο το Puma ST προ? τα εμπρ?? πολ? γρ?γορα. Για την ακρ?βεια, επιταχ?νει απ? στ?ση ω? τα 100 km/h σε μ?λι? 6,7 δευτερ?λεπτα, εν? η τελικ? ταχ?τητ? του φτ?νει τα 220 km/h., ελ?χιστα πιο αργ? απ? το, ελαφρ?τερο, Fiesta ST (6,5 δευτ. και 232 km/h), αλλ? αυτ? δε σημα?νει ?τι το Puma ST δεν ε?ναι αν?λογα διασκεδαστικ?.

Η μικρ? διαδρομ? των καυσαερ?ων μ?χρι το turbo διατηρο?ν την επιτ?χυνση σε χαμηλ? επ?πεδα στι? χαμηλ?? στροφ?? λειτουργ?α?, αλλ? απ? τι? 2.500 σ.α.λ. και π?νω, το δυναμικ? Puma δαγκ?νει πραγματικ?, αφ?νοντα? τον οδηγ? και του? επιβ?τε? να ακο?ν το σωστ?… βρυχηθμ? εν?? μεγ?λου αιλουροειδο?? (ειδικ? μετ? τι? 4.000 σ.α.λ.), εν? η βελ?να του στροφ?μετρου εκτοξε?εται μ?χρι τον ?κ?φτη?, λ?γο πιο π?νω απ? τι? 6.000 σ.α.λ. ?Μ?α χρ?σιμη ?νδειξη/προτροπ? αλλαγ?? των σχ?σεων του κιβωτ?ου βρ?σκεται στο cockpit εφ?σον το Puma ST εφοδι?ζεται με το ?πακ?το? εξοπλισμο? Performance. Πολ? πιο ενδιαφ?ρον, ωστ?σο, ε?ναι το σ?στημα launch control, που προσφ?ρεται ?ξτρα, και ?να μηχανικ? διαφορικ? περιορισμ?νη? ολ?σθηση? για τον μπροστιν? ?ξονα (που ε?ναι μια χαρ?). ?λα αυτ? θα τα δοκιμ?σουμε εκτεν?? την επ?μενη φορ?, που θα επισκεφθο?με την π?στα.
?
"Δαμ?ζοντα?" ?να Puma και 200 ?λογα
Απολα?σαμε επ?ση? τη σφικτ? σπορ αν?ρτηση, τι? παχι?? αντιστρεπτικ?? και του? σκληρ?τερου? π?σω βραχ?ονε?. Το Puma ST περν? απ? τι? στροφ??, που ο οδηγ?? διαχειρ?ζεται με… περ?σσεια φιλοδοξ?α, χωρ?? να ζαλ?ζει το πλ?ρωμ? του. Τα τ?σσερα προγρ?μματα οδ?γηση?, που μπορο?ν να επιλεγο?ν απ? το τιμ?νι (eco, normal, sport και race track=π?στα), επιτρ?πουν σε κ?θε χειριστ? να βι?σει τη δικ? του προσωπικ? περιπ?τεια με το Puma, απ? την οικονομικ? οδ?γηση ?ω? την… τρ?λα επ? τη? ασφ?λτου. Η δεσμευτικ? αν?ρτηση και το ?μεσο τιμ?νι πα?ζουν επ?ση? το ρ?λο του?. Και, β?βαια, ?σοι οδηγο? ?χουν σπορτ?φ ανησυχ?ε?, δεν πρ?πει να εκπλαγο?ν αν στο τ?λο? τη? διαδρομ?? του? ?χουν διπλασι?σει την τιμ?? τη? εργοστασιακ?? καταν?λωση? των 6,8 λ?τρων (WLTP). Τα ?λογα ...διψ?νε!Συμπ?ρασμα
Ακ?μα και ?σοι σκ?φτονται πολ? την αγορ? εν?? SUV δ?σκολα θα καταφ?ρουν να αντισταθο?ν στη γοητε?α του ζωηρ?τατου Ford Puma ST, μια? και η συγκεκριμ?νη πρ?ταση τη? Ford ε?ναι πραγματικ? διασκεδαστικ?, αλλ? και κατ?λληλη για την καθημεριν?τητα. Το Ford Puma ST κοστ?ζει 35.403 ευρ? και μπορε? να αποκτηθε? με του? πιο ευνο?κο?? και ευ?λικτου? ?ρου? τη? αγορ??, μ?σω του χρηματοδοτικο? προγρ?μματο? FordΕ?κολα?τη? Ford Finance, με σταθερ? ονομαστικ? επιτ?κιο 1,99%?και? ευ?λικτη περ?οδο? αποπληρωμ?? απ? 12 ?ω? και 60 μ?νε?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频