8 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με Kia XCeed 1.6 CRDi 48V iMT

Διαβ?στηκε απ? 8817 αναγν?στε? - 18/9/2020

Δοκιμ?ζουμε το KIA XCeed με το ν?ο πρωτοποριακ? κιβ?τιο ταχυτ?των τη? εταιρε?α?, που δεν χρησιμοποιε? τον συμπλ?κτη.

 
 
Η τεχνολογ?α συνεχ?? εξελ?σσεται. Η Kia παρουσ?ασε ?να ν?ο ?ξυπνο σ?στημα μετ?δοση?, με το πρωτοποριακ? κιβ?τιο iMT (intelligent manual transmission), το οπο?ο χρησιμοποιε?ται ?πω? κ?θε ?λλο χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των, αλλ? χωρ?? την χρ?ση συμπλ?κτη.

Πω? λειτουργε?
Το τεχνολογικ? τ?χνασμα, που επιτρ?πει πραγματικ? σε αυτ? το diesel crossover μοντ?λο να επιτ?χει ιδια?τερα χαμηλ? τιμ? καταν?λωση?, αποτελε?ται απ? ?ναν ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενο συμπλ?κτη χωρ?? ?μεση υδραυλικ? σ?νδεση μεταξ? του πεντ?λ και του συμπλ?κτη (shift by wire). ?ταν απελευθερ?νεται το δεξ? πεντ?λ, ο συμπλ?κτη? ανο?γει και ο κινητ?ρα? απενεργοποιε?ται και το αυτοκ?νητο στη συν?χεια ρολ?ρει χωρ?? τη βο?θεια του κινητ?ρα και με ελ?χιστη αντ?σταση. ?λο αυτ? ονομ?ζεται "sailing" και, μ?χρι τ?ρα, το συναντο?σαμε σε αυτοκ?νητα με αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των. Αν ο οδηγ?? πατ?σει το δεξ? ? το μεσα?ο πεντ?λ, η μ?ζα-γενν?τρια εκκ?νηση? του κινητ?ρα τον θ?τει και π?λι σε λειτουργ?α και η ηλεκτρονικ? διαχε?ριση ?κλε?νει? το συμπλ?κτη. Αν η επιλεγμ?νη σχ?ση δεν ε?ναι η απ?λυτα σωστ?, τα ηλεκτρονικ? ρυθμ?ζουν αν?λογα τι? στροφ?? λειτουργ?α? του κινητ?ρα, εν? αν υπ?ρχει πλ?ρη? δυσαναλογ?α, προειδοποιε? τον οδηγ? ?να? δυνατ?? και οξ?? ?χο? να αλλ?ξει ταχ?τητα, το δε σ?στημα διαχε?ριση? επαναλειτουργε? τον κινητ?ρα ω? προφ?λαξη, αφ?νοντα? το συμπλ?κτη ?ανοιχτ??. ?λα αυτ? ε?ναι δυνατ? απ? την τετ?ρτη ?ω? την ?κτη σχ?ση και σε ταχ?τητε? μ?χρι και 125 km/h.Ο συνδυασμ?? του ?πιου υβριδικο? συστ?ματο? 48 Volt (η γενν?τρια-μ?ζα ωθε? κι αυτ? το αυτοκ?νητο) και του χειροκ?νητου συστ?ματο? μετ?δοση? με ?ναν ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενο συμπλ?κτη ε?ναι μια παγκ?σμια καινοτομ?α. Το σ?στημα διαχε?ριση? εξελ?χθηκε απ? το αντ?στοιχο κ?ντρο των Κορεατ?ν στο Rüsselsheim τη? Γερμαν?α?, εν? το υλικ? προ?ρχεται απ? την Valeo. Η ?πια υβριδικ? τεχνολογ?α εξοικον?μηση? καυσ?μου με γενν?τρια-μ?ζα, δεν ?ταν προηγουμ?νω? διαθ?σιμη για μοντ?λα με χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των.
Ο συμπλ?κτη? δεν παρ?χει μια κ?πω? συνθετικ? α?σθηση, αλλ? τη συνηθισμ?νη. Επ?ση?, ο ?λεγχο? του XCeed σε λ?γα χρ?νια ω? μεταχειρισμ?νου αυτοκιν?του δε θα διευκολ?νει την κατ?σταση εξαιτ?α? του συστ?ματο? συμπλ?κτη με καλ?διο (clutch-by-wire): Αν ο συμπλ?κτη? ε?ναι φθαρμ?νο?, δε θα το καλ?βετε απ? την α?σθηση του πεντ?λ, γιατ? αυτ? παρ?χει π?ντα την ?δια α?σθηση, καθ?? το σημε?ο π?εση? δεν αλλ?ζει.?να "κανονικ?" XCeed ?
Το περιορισμ?νη? ?κταση? facelift, που περιλαμβ?νει το ?πιο υβριδικ? σ?στημα αυξ?νει την τιμ? του χειροκ?νητου πετρελαιοκ?νητου Xceed στη Γερμαν?α κατ? 900 ευρ?. Αν ο ενδιαφερ?μενο? αγοραστ?? αρκε?ται στα 115 PS, μπορε? να αποκτ?σει αυτ? το XCeed απ? 24.068 ευρ? (εξοπλιστικ? ?κδοση Edition7, με κλιματισμ?, cruise control, Bluetooth, φ?τα ομ?χλη?). Η ?κδοση των 136 PS ξεκιν? απ? τα 26.992 ευρ?, αλλ? στη συν?χεια προσφ?ρει τι? επιπλ?ον αν?σει? του εξοπλιστικ?? εκδοχ?? Vision (θερμαιν?μενα μπροστιν? καθ?σματα, τιμ?νι και εξωτερικο? καθρ?φτε?, καθ?? επ?ση? και κ?μερα οπισθοπορε?α? και δυνατ?τητα σ?νδεση? smartphone).
Το mild hybrid diesel μοντ?λο διατ?θεται στη Γερμαν?α επ?ση? με αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, με 115 PS απ? 28.308 ευρ? (Vision) και με 136 PS απ? 28.795 ευρ?. ?σοι προτιμο?ν του? βενζινοκινητ?ρε?, η KIA θα ενσωματ?σει την τεχνολογ?α iMT και στο ανανεωμ?νο Rio 1.0 Turbo, που αναμ?νεται μ?σα στο ερχ?μενο φθιν?πωρο.

Κατ? τα ?λλα, ισχ?ει και σε αυτ? το μοντ?λο ?,τι σα? ?χουμε μεταφ?ρει στι? προηγο?μενε? δοκιμ?? μα? για το XCeed: πρ?κειται για ?να αυτοκ?νητο με καλ? οδικ? συμπεριφορ?, ισορροπημ?νη αν?ρτηση και ?μεση? α?σθηση? σ?στημα διε?θυνση?. Η σχεδ?αση του XCeed παρ?χει επιπλ?ον χ?ρου? στο εσωτερικ?, καθιστ?ντα? το πιο ευρ?χωρο σε σχ?ση με ?να ?κανονικ?? Ceed και πιο στεν? σε σχ?ση με ?να SUV, που διαθ?τει κ?θετε? γυ?λινε? επιφ?νειε?.

Συμπ?ρασμα
?να diesel μοντ?λο με χειροκ?νητο κιβ?τιο, που μπορε? να κινηθε? με sailing; Πρ?κειται για μια πραγματικ? καινοτομ?α για ?σου? διαν?ουν πολλ? χιλι?μετρα, η οπο?α ?χει περισσ?τερο ν?ημα σε σχ?ση με ?να plug-in υβριδικ? μοντ?λο. Η δυνατ?τητα εξοικον?μηση? καυσ?μου δε?χνει κ?πω? πολ?πλοκη, αλλ? το αποτ?λεσμα δικαι?νει την τεχνολογ?α τη? Kia.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频