7 φωτογραφ?ε? ?

Ποια ε?ναι η α?σθηση του Ηλεκτρικο? Corsa?

Διαβ?στηκε απ? 38859 αναγν?στε? - 28/8/2020

Μαραθ?νιο? με την ηλεκτρικ? αστραπ?. Αυτονομ?α 337 χιλιομ?τρων! Το ν?ο Opel Corsa-e δεν τα παρατ? ακ?μα και σε καθημεριν?? συνθ?κε?. Πραγματικ?; Κι ?μω?, εμε?? κ?ναμε το Μαραθ?νιο τη? Φρανκφο?ρτη?.

 
 
Για κοιτ?ξτε ?λοι στου? καθρ?φτε? τη? ιστορ?α? και σημαδ?ψτε το ?το? 1988! Η Opel παρουσ?ασε τ?τε το Corsa στην ειδικ? ?κδοση "Steffi Special". Το λευκ? αυτοκ?νητο με τα 45 PS κ?στιζε 14.890 μ?ρκα, εν? η βασ?λισσα του τ?νι?, Steffi Graf, ?ταν... ξαπλωμ?νη στο καπ? του κινητ?ρα, φορ?ντα? τη στολ? τη? Adidas. Τ?ρα, ?μω?, το κ?στο? του μικρο? μοντ?λου τη? Opel φτ?νει τα 29.900 ευρ?. Για ?να Corsa!
Εντ?ξει, ε?ναι, ?λλωστε, ακ?μα πιο οικολογικο? χαρακτ?ρα σε σχ?ση με το περ?φημο πολιτικ? κ?μμα των Πρ?σινων το 1988. Ο λ?γο? για το Opel Corsa-e…?χει μ?κο? 4,06 μ?τρων και δε?χνει ?πω? κ?θε φυσιολογικ? Corsa. Βαμμ?νο στο power orange χρ?μα και εξοπλισμ?νο με μα?ρε? ζ?ντε? φα?νεται πολ? δυναμικ?. Ωστ?σο, ?χει ?να ραντεβο? μαζ? μα?: Για να κ?νει το Μαραθ?νιο τη? Φρανκφο?ρτη?, δηλαδ? 42 χιλι?μετρα. Πολ? περισσ?τερα διαν?ει ο μ?σο? Γερμαν?? και, μ?λιστα, σε λιγ?τερο απ? μ?α μ?ρα. Κι αν πατ?σει? το δεξ? πεντ?λ του με β?α, εν? αυτ? ε?ναι σε στ?ση, θα χρειαστε? μ?λι? 8,1 δευτερ?λεπτα για να επιταχ?νει ω? τα 100 km/h, δηλαδ? 10 λιγ?τερα σε σχ?ση με το αυτοκινητ?κι των 45 PS τη? Steffi. Ναι, τα 136 PS και τα 260 Nm ροπ?? ε?ναι διασκεδαστικ?, αλλ? με το συγκεκριμ?νο τρ?πο οδ?γηση? δεν ε?ναι δυνατ? να επιτευχθε? η αυτονομ?α των 337 χιλιομ?τρων κατ? WLTP.?τσι, θα συνιστο?σαμε ψυχραιμ?α και, αντ? των προγραμμ?των οδ?γηση? "sport" (με το οπο?ο το Opel Corsa-e ?χει διαθ?σιμη ?λη την ισχ? του) και "normal" (με αυτ? διατ?θενται 109 PS) να επιλ?ξετε το "eco". 82 PS αρκο?ν για το γ?ρο τη? π?λη?. Και, καλ?τερα, να επιλ?ξετε με τον... επιλογ?α του αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των τη θ?ση "B", μετακιν?ντα? τον απ? το "D", ?στε να γ?νεται και αν?κτηση εν?ργεια?, καθ?? ?τσι, με την απομ?κρυνση του δεξιο? ποδιο? απ? το αντ?στοιχο πεντ?λ, το Opel Corsa-e επιβραδ?νει αυτ?ματα και φορτ?ζει την μπαταρ?α των 50 kWh με ηλεκτρικ? εν?ργεια. Η μπαταρ?α αποτελε?ται απ? 216 κυψ?λε?, που ε?ναι μοιρασμ?νε? σε 18 μον?δε?, οι οπο?ε? ε?ναι τοποθετημ?νε? κ?τω απ? τα μπροστιν? καθ?σματα και την π?σω σειρ? θ?σεων.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频