7 φωτογραφ?ε? ?

Οδηγο?με Toyota Yaris GR

Διαβ?στηκε απ? 8437 αναγν?στε? - 30/11/2020

Περισσ?τερα απ? 40.000 ευρ? για ?να μικρ? ιαπωνικ? αυτοκ?νητο; Κανονικ? δεν ?χει πιθαν?τητε? για μια καλ? εμπορικ? πορε?α. Αλλ? το Toyota GR Yaris δεν ε?ναι… φυσιολογικ?, ?ρθε να καταπλ?ξει και μα? κ?νει να ελ?γξουμε το υπ?λοιπο του λογαριασμο? μα? στην τρ?πεζα.

 
 
Αν θ?λουμε να ε?μαστε ειλικρινε??, δεν περιμ?ναμε απ? την Toyota ?τι θα ?φερνε στην αγορ? ?να τ?τοιο μηχ?νημα οδ?γηση?. ?λλωστε, το π?σο συνεπε?? ε?ναι οι Ι?πωνε? σε ?,τι υπ?σχονται, ε?ναι κ?τι, που φα?νεται απ? το γεγον?? ?τι στην εξ?λιξη του GR Yaris σε μ?α rallye-β?ση ?παιξε καθοριστικ? ρ?λο η WRC ομ?δα του περ?φημου Tommi Mäkinen.

Μπορε? η Toyota να μην ?χει στην γκ?μα των μοντ?λων τη? ?να ξεκ?θαρα σπορτ?φ μοντ?λο, με εξα?ρεση το coupe GT86, ωστ?σο, σ?γουρα δεν μπορε? κανε?? να ξεχ?σει την εμπλοκ? τη? ιαπωνικ?? εταιρε?α? σε αγ?νε? αυτοκιν?του (απ? τον πιο ?σημο αγ?να rallye ?ω? και τη Formula 1) τ?σο κατ? το παρελθ?ν ?σο και στη σ?γχρονη εποχ?. Επομ?νω?, μ?νο… αρχ?ριου? ? ριψοκ?νδυνου? δεν μπορε? να αποκαλ?σει κανε?? του? υπε?θυνου? τη? Toyota, που αποφ?σισαν να δ?σουν στο ν?ο Yaris κ?τι απ? την α?γλη του μηχανοκ?νητου αθλητισμο? και στου? φ?λου? τη? μ?ρκα? του? κ?τι απ? τη γοητε?α των motorsports. Α? δο?με, ?μω?, τι ?χει να προσφ?ρει το συγκεκριμ?νο ενισχυμ?νο μοντ?λο…Κινητ?ρα?-μετ?δοση
Τα βασικ? δεδομ?να κ?νουν λ?γο για ισχ? 261 ?ππου? απ? ?ναν τρικ?λινδρο turbo κινητ?ρα 1,6 λ?τρων, για μ?γιστη ροπ? 360 Nm, επιτ?χυνση απ? στ?ση στα 100 χλμ/?ρα σε 5,5 δευτερ?λεπτα και για τελικ? ταχ?τητα, περιορισμ?νη στα 230 χλμ/?ρα! Η οροφ? του μικρο? Toyota ε?ναι φτιαγμ?νη απ? ανθρακον?ματα, εν? οι π?ρτε? και τα καπ? απ? αλουμ?νιο. Αν?λογα με τον τρ?πο οδ?γηση?, το σ?στημα μ?νιμη? τετρακ?νηση? "GR Four" στ?λνει μ?σω εν?? κιβωτ?ου υποπολλαπλασιασμο? την ισχ? στον εμπρ?? και στον π?σω ?ξονα (υπ? κανονικ?? συνθ?κε? σε αναλογ?α 60/40%, σε σπορτ?φ ρυθμο?? κατ? 30/70% και στην π?στα, ισορροπημ?να 50/50%). Ερμηνε?οντα? κατ? κ?ποιο τρ?πο τη συμπεριφορ? του GR Yaris στο δρ?μο, η σπορτ?φ ρ?θμιση ε?ναι ιδανικ? για οδ?γηση με πλαγιολισθ?σει?, εν? αυτ? τη? π?στα? ?,τι πρ?πει για την τ?ρηση τη? καθαρ?? γραμμ??. Τ?λο?, με το ?πακ?το? high performance, ?να Torsen διαφορικ? καταν?μει την ισχ? μεταξ? του αριστερο? και του δεξιο? τροχο? και στου? δ?ο ?ξονε?.


?
Οδηγ?ντα??
Ο 1.600?ρη? κινητ?ρα? ανταποκρ?νεται ?μεσα στι? εντολ?? του δεξιο? πεντ?λ, και για ?να υπερτροφοδοτο?μενο μηχανικ? σ?νολο ανεβ?ζει στροφ?? μ?χρι λ?γο πριν απ? τι? 7.000 σ.α.λ. ασυν?θιστα γραμμικ?, συνεργαζ?μενο με ?να χειροκ?νητο κιβ?τιο, ?ξι σχ?σεων, το οπο?ο ?ζητ?? να πιεστε? απ? τον επιλογ?α στι? μικρ?? διαδρομ?? του. Μ?λιστα, αυτ? γ?νεται χωρ?? καμ?α ?αντ?σταση?, αλλ? με ευκολ?α. Το "GR" δε?χνει τι? δυνατ?τητ?? του και κατ? το φρεν?ρισμα.

Τα χαραγμ?να δισκ?φρενα με τι? δαγκ?νε? τεσσ?ρων εμβ?λων μπροστ? επιβραδ?νουν το Yaris αψεγ?διαστα και η απ?δοσ? του? παραμ?νει σταθερ? ακ?μα και μετ? απ? πολλο?? γ?ρου? στην π?στα. Ακ?μα πιο εντυπωσιακ? ε?ναι η τρομερ? σταθερ?τητα των φρ?νων, καθ?? το Yaris ε?ναι ικαν? να στρ?βει αποτελεσματικ? μ?σα στη στροφ? ακ?μα και μετ? απ? σκληρ? φρεν?ρισμα, χωρ?? να γ?νεται πολ? νευρικ? το π?σω μ?ρο? του. Μ?νο στι? στροφ?? μεσα?α? ταχ?τητα? αποκτ? νευρικ?τητα το π?σω μ?ρο? του μικρο? Toyota, ιδια?τερα αν ο οδηγ?? αφ?σει το δεξ? πεντ?λ. Απ? την ?λλη, β?βαια, η παραπ?νω εν?ργεια μπορε? να γ?νει και επ?τηδε?, προκειμ?νου να μειωθε? η ακτ?να του κ?κλου, που θα διαγρ?ψει το αυτοκ?νητο στη στροφ?, χωρ?? να χρειαστο?ν ?ντονε? κιν?σει? στο τιμ?νι. Πρ?κειται ακριβ?? γι?αυτ?, που οι επαγγελματ?ε? οδηγο? λ?νε πω? ?το π?σω μ?ρο? στρ?βει μαζ? με την υπ?λοιπη μ?ζα του αυτοκιν?του?. Τι? περισσ?τερε? φορ??, πριν απ? την κορυφ? τη? στροφ??, ο οδηγ?? μπορε? να επαν?λθει στο γκ?ζι, καθ?? τα υπ?λοιπα τα αναλαμβ?νουν τα μπλοκ? διαφορικ? με τη μεταβαλλ?μενη κατανομ? δυν?μεων.?Και ?σον αφορ? τι? πλαγιολισθ?σει?; Στη στεγν? ?σφαλτο αυτ?? δεν ε?ναι δυνατ?? χωρ??… κ?λπα, επειδ? ο κινητ?ρα? δεν ?χει τ?σο πολλ? δ?ναμη, ?στε να προκαλ?σει την υπερστροφ? ισχ?ο?, εν? το sport πρ?γραμμα οδ?γηση? δε στ?λνει ποτ? περισσ?τερο απ? το 70% τη? ισχ?ο? στον π?σω ?ξονα. ?τσι, το GR Yaris κινε?ται, τελικ?, σε αυτ?ν την περ?πτωση ?στω και διακριτικ?, με ευθε?α πορε?α. Το σ?στημα τετρακ?νηση? θα μπορο?σε θεωρητικ? να στε?λει το 100% τη? ισχ?ο? προ? τα π?σω, αλλ? αυτ? το ταλ?ντο ?χει προγραμματιστε? να εξαιρεθε? απ? τα προγρ?μματα οδ?γηση?. Σε χαλ?κι και σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα, αρκε? μια προκληθε?σα ελαφρ? απ?λεια τη? πρ?σφυση? μ?σω ε?τε εν?? πιο πιεσμ?νου πεντ?λ του γκαζιο? ε?τε εν?? απ?τομου χειρισμο? απ? το τιμ?νι. Το ευχ?ριστα σφιχτ? και ωρα?α ακριβ?? σ?στημα διε?θυνση?, ?μω?, φ?ρνει το ιαπωνικ? μικρ? ξαν? στη σωστ? πορε?α αν? π?σα στιγμ?.
Το ιδια?τερα ποθητ? σπορτ?φ Yaris GR κοστ?ζει στην ελληνικ? αγορ? 42.670 ευρ?, αρκετ? χρ?ματα δηλαδ? για ?να αυτοκ?νητο του συγκεκριμ?νου μεγ?θου?, αλλ?, σε σ?γκριση με την προσπ?θεια που ?χει καταβληθε?, ε?ναι κ?τι σαν πρ?κληση, αφο? πετυχα?νει εντυπωσιακ? αποτελ?σματα . Αγαπητο?… πιλ?τοι των Evo ? των WRX, ο ν?μιμο? δι?δοχο? ε?ναι εδ?!

Συμπ?ρασμα
"Kunnioittaminen" σημα?νει ?σεβασμ??? στα Φινλανδικ?. Η ομ?δα εξ?λιξη? τη? Toyota και του Tommi Mäkinen ?θεσαν με το GR Yaris το highlight τη? οδηγικ?? απ?λαυση? για το 2020 σε τροχο??.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频