Οδηγο?με τον Hλεκτρικ? e-Σκαραβα?ο

Διαβ?στηκε απ? 40233 αναγν?στε? - 26/10/2020

Δεν τον παρουσι?ζουμε... Καθ?σαμε στην θ?ση του οδηγο? και σα? μεταφ?ρουμε την συμπεριφορ? τη? μετατροπ?? του ?Θρ?λου? σε ηλεκτροκ?νητο μοντ?λο, ?πω? και το συνολικ? κ?στο? τη? μετ?λλαξη? του.

 
 
Κατ? την πρ?τη συν?ντησ? μα? με το e-Σκαραβα?ο, αυτ?? τρ?χει ?πω? ?να ζω?κι με μπαταρ?ε? Duracell. Πρ?κειται για ?να πρ?σινο Σκαραβα?ο 1303, που... απ?χθη απ? το μουσε?ο. Για την ακρ?βεια, ?ταν ?να μοντ?λο για την αμερικανικ? αγορ?, με χαρακτηριστικ? φαρδε?? προφυλακτ?ρε?, μον? ψεκασμ? και ?να τελικ? καζαν?κι εξ?τμιση? αντ? των συνηθισμ?νων δ?ο. Στο μπροστιν? μ?ρο? μυρ?ζει ?ντονα κα?σιμα, οσμ? που προ?ρχεται απ? το σωλ?να εξαερισμο?, εν? π?σω ο boxer κινητ?ρα? τ?θεται εκτ?? λειτουργ?α?, ?ταν το αυτοκ?νητο βρ?σκεται εν κιν?σει. ?τσι, απλ?!Β?βαια, πα?ρνει ?μεσα ξαν? μπροστ?, αφο? μιλ?με για ?να Σκαραβα?ο. Δε χρει?ζεσαι καν?να ραδι?φωνο, αφο? ?λλωστε δεν πι?νει και καν?να σταθμ?, αλλ? συνολικ? το απολαμβ?νει? το αυτοκ?νητο. Β?βαια, ?χει? να κ?νει? με τα χ?ρια πολλ? δουλει?, αφο? το τιμ?νι δεν ε?ναι υποβοηθο?μενο, εν? πρ?πει να φρεν?ρει? νωρ?τερα, καθ?? το σ?στημα π?δηση? ε?ναι απλ?? χ?λια...
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频